مقالات

۲.

رتبه بندی رویدادهای استرس زا و ارتباط آن با اختلالهای روانی در جمعیت عمومی زاهدان

۴.

مقایسه کلومیپرامین، هیدروکسی زین و رفتار درمانی در درمان تریکوتیلومانیا

۵.

بررسی اثر آموزش مادران در کاهش اختلالات رفتاری کودکان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱