محمدجواد تقی پوریان

محمدجواد تقی پوریان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
۱.

ارائه الگوی بهسازی آموزش رفتار سازمانی براساس مؤلفه های شناختی رفتاری: یک مطالعه کیفی

کلید واژه ها: آموزش شناخت رفتار و مکانیسم های رفتاری سازمان و مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 474 تعداد دانلود : 236
مقدمه: اهمیت رفتارهای مطلوب سازمانی سبب گردیده است تا امروزه از تمامی ظرفیت های موجود در جهت بهسازی آموزش رفتار سازمانی نهایت استفاده را داشت. هدف: پژوهش کیفی حاضر با هدف ارائه الگوی بهسازی آموزش رفتار سازمانی براساس مؤلفه های شناختی رفتاری طراحی و اجرا گردید. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع آمیخته بود. روش کیفی مورد استفاده از نوع داده بنیاد بود که با توجه به الگوی اشتراوس و کوربین طراحی گردید. جامعه آماری تحقیق شامل افراد آگاه به موضوع تحقیق بودند که با توجه به روش نمونه گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری تعداد ۱۵ نفر مشخص شدند. مکان انجام پژوهش شهر تهران و زمان اجرای آن در سال ۱۴۰۱ بود. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات شامل مصاحبه بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار مکس کیو دی ای انجام شد. یافته ها: مطابق با نتایج مشخص گردید که در جهت بهسازی آموزش رفتار سازمانی می بایستی به زیرساخت ها، مسائل فرهنگی، دانش تخصصی و انگیزش توجه داشت. همچنین نتایج نشان داد که موانع کلان و خردی در جهت بهسازی آموزش رفتار سازمانی وجود دارد. نتیجه گیری: ایجاد بستری در جهت ارتقاء زیرساخت ها، مسائل فرهنگی، دانش تخصصی و انگیزش می تواند زمینه جدی بهسازی آموزش رفتار سازمانی را فراهم نماید. توجه به الگوی ارائه شده؛ می تواند نقش مهم و تعیین کننده ای در جهت ایجاد بهسازی آموزش رفتار سازمانی براساس مؤلفه های شناختی رفتاری داشته باشد.
۲.

Designing the Psychological Capital Model in Iran's Government Organizations Using a Mixed Method from the Islamic Perspective(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Psychological Capital Qur'an Nahj Al-Balagha Self-Purification patience Positive Thinking and Truth-Seeking

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 113 تعداد دانلود : 680
Purpose: Psychological capital refers to the state of positive psychological development of a person and it is important and investigated considering thestrive to achieve goals and to undertake and make the necessary effort to succeed in challenging tasks. From the Islamic perspective, psychological capital (PC) is a person's belief in his abilities to achieve success, to have perseverance in pursuing goals, endure problems and having patience in this regard. The purpose of the current research was to design the model of psychological capital from the Islamic perspective in Iran's governmental organizations. Methodology: The current research is considered a mixed research (qualitative-quantitative). The qualitative section included Quran and Nahj al-balagha, and the quantitative section included PC experts, as well as faculty members who have conducted research in the field of PC. In the qualitative section, the study sample selected using complete enumeration and included Quran and Nahj al-Balagha, and to collect the data in the quantitative section, a total of 15 people were selected using purposive sampling method who then answered the questions of the Delphi questionnaire. According to the analysis of the Quran and Nahj al-Balagha, a total of 126 semantic expressions and primary open code as well as 17 PC-related indices were extracted. These indices were merged and then selective coding was carried out. In the second stage, Delphi quantitative research method was used. Finally, PC-related indices and items were extracted and categorized after data collection. Cohen's kappa index was used to validate the coding process and ensure quality control of the factors. Findings: The results of the research showed that the Islamic-based PC included 18 axial codes and 4 selective codes (the self-purification dimension with six axial codes; the patience dimension with two axial codes. Conclusion: the positive thinking dimension with four axial codes and the truth-seeking dimension with six axial codes).
۳.

واکاوی پیشایندها و برآیندهای رفتارهای مخرب کارکنان با تاکید بر تئوری های پشتیبان(روش فراترکیب)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتارهای مخرب رفتارهای انحرافی بدرفتاری ها تکنیک فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 220 تعداد دانلود : 945
زمینه و هدف: رنج و درد ناشی از رفتارهای مخرب علاوه بر زندگی انسان در زندگی سازمانی نیز رسوخ پیدا کرده است.هدف پژوهش حاضر واکاوی عوامل پیشایندی و برآیندی رفتارهای مخرب کارکنان در سازمان می باشد. روش: این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش فراترکیب با رویکرد سیستماتیک و با روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه تحقیقات داخلی و خارجی چاپ شده در حوزه رفتارهای مخرب، بد رفتاری ها و تئوری های پشتیبان (از سال 2012 الی 2022) می باشد. در این راستا، کلید واژه های مرتبط با هدف پژوهش مورد جستجو قرار گرفت که در نهایت 101 مقاله که از معیارهای ورود به مطالعه برخوردار بودند با استفاده از روش کد گذاری سه مرحله ای (باز، محوری، انتخابی) از طریق نرم افزار مکس کیودا تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: بر اساس مقاله های منتخب و بررسی های صورت گرفته،  159 شاخص در قالب 18 بعد فرعی و 6 بعد اصلی دسته بندی شدند. پیشایندهای رفتار مخرب کارکنان در سه مقوله عوامل فردی (ویژگی های شخصیتی، نگرش مشکوک، انگیزه تبانی، ضعف ادراک ،پس زدگی اجتماعی)، عوامل گروهی (رهبری دافعانه، جو تحقیرنما، مرادوات اصطکاک گرا، ضعف ساختار)، عوامل محیطی(سیاست های تهدیدگرایانه، فشار بالادستی و رقابت های برون سازمانی) و برآیندهای رفتارهای مخرب با سه مقوله عوامل شناختی-عاطفی (گرایش به انحراف، ابهام پروری، بدبینی نهادینه شده) عوامل جسمی-حرکتی (تیک های عصبی- عضلانی، ضعف عملکرد مغز و کاهش حافظه) عوامل رفتاری (رفتار خودکامه- استبدادی، رفتار ضدبهره وری، رفتارهای آسیب زا) استخراج گردید. نتیجه گیری: پژوهشگران حوزه رفتار سازمانی می توانند با مدنظر قرار دادن  این  دسته از عوامل در جهت شناسایی و کاهش رفتارهای مخرب کارکنان گام های مثبت و کارآمدی بردارند.
۴.

ارائه الگوی کیفی گردشگری هوشمند در صنعت ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنعت ورزش کدگذاری گردشگری هوشمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 117 تعداد دانلود : 581
مقدمه: فراهم ساختن قابلیت دسترسی به اطلاعات جامع گردشگری یکی از چالش های عمده است. بی شک مهم ترین عامل شتاب دهنده گردشگری به کارگیری فن آوری اطلاعات، دستیابی، ذخیره و بازیابی اطلاعات در نظام توزیع گردشگری است. ازاین رو تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی گردشگری هوشمند در صنعت ورزش انجام گرفته است. روش پژوهش: پژوهش حاضر براساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و برحسب گردآوری اطلاعات اکتشافی است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود. جامعه آماری شامل استادان دانشگاهی آشنا با موضوع گردشگری و همچنین مدیران اجرایی گردشگری بود و از روش نمونه گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه وتحلیل شده و الگوی نهایی استخراج گردید. یافته ها: مدل نهایی از مجموع مقوله محوری، شرایط علی، بسترها و زمینه های لازم، متغیرهای مداخله گر، راهبردها و پیامدهای گردشگری هوشمند برای صنعت ورزش تشکیل شده است. نتیجه گیری: استفاده از ابزارهای دیجیتالی منافع بی شماری را برای کسب وکارها و فعالان صنعت گردشگری ورزشی به دنبال خواهد داشت. از جمله توسعه گردشگری در راستای کاهش اتکا به نفت و خروج از اقتصاد تک محصولی. همچنین صنعت گردشگری ورزشی با زنجیره ارزشی منحصربه فرد خود از یک طرف با گردشگران متحول شده دیجیتالی و از طرف دیگر با فضاهای اساسی چون مبدأ سفر، مسیر سفر، مقصد گردشگری و محیط بیرونی آن روبه روست.
۵.

تدوین مدل رفتار سازمانی در نظام بانکداری با تاکید بر مدل های شایستگی و ارزش آفرینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جذب منابع انسانی مدل های شایستگی رفتار سازمانی نظام بانکداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 595 تعداد دانلود : 50
رفتار سازمانی در نظام بانکداری در سال های اخیر تبدیل به یکی از مهم ترین حوزه های کاری شده است. تاثیری که رفتار سازمانی در دستیابی به اهداف سازمانی دارد و تاثیراتی که این مولفه از فرهنگ و شرایط درونی هر سازمانی می پذیرد باعث شده است تا این مساله تبدیل به یکی از مهم ترین رئوس مدیریت منابع انسانی شود. هدف این پژوهش تدوین مدل رفتار سازمانی در نظام بانکداری با تاکید بر شایستگی و ارزش آفرینی است. ابزار گردآوری داده در این پژوهش مصاحبه عمیق با خبرگان می باشد. بر اساس حد اشباع تعداد 16 مصاحبه صورت گرفته است و داده های حاصل از مصاحبه با استفاده از تئوری داده بنیاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. مصاحبه ها از طریق تئوری داده بنیاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. سنجش روایی و پایایی از طریق بررسی توسط اعضا، سه سویه سازی داده ها و همچنین مقایسه یافته ها با سایر تحقیقات مشابه صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهد که اصلی ترین حوزه های مداخله گری در راستای بهینه سازی تدریس رفتار سازمانی شامل دگرگونی نقش ها، مدیریت راهبردی، توانمندسازی کارکنان و سنجش عملکرد می باشد و اصلی ترین چالش های این مساله نیز شامل فشارهای برون سازمانی، نارسایی های درون سازمانی وهمچنین نارسایی های فراسازمانی می باشد. راهبردهای اصلاح و بهینه سازی تدریس رفتار سازمانی شامل بهینه سازی مدیریت منابع انسانی، سیستمی سازی فرآیند و بهینه سازی رفتار سازمانی می باشد که کاربست آنها پیامدهای فردی و سازمانی را به بار خواهد داشت.
۶.

Job Commitment Model (as Part of Professional Ethics) in Employees of Public Organizations(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 998 تعداد دانلود : 731
Background: Employees have a set of stable attitudes towards their work environment and employees' job commitment increases the social capital of the organization. Therefore, the present study was formed with the aim of investigating the factors affecting employees' job commitment and presenting a model in this field. Method: The present study is applied research that was conducted in a mixed (qualitative-quantitative) manner. In the qualitative part of the research, the foundation was formed by the data method. The statistical population included university professors in the field of human resource management and senior managers of government organizations, 12 of whom were selected using purposive snowball sampling as a sample. The interview tool was in-depth. Data were analyzed by triple coding method. In the quantitative part, the descriptive-correlation method was used. The statistical population included all senior and middle managers and postgraduate and doctoral staff of government organizations in Tehran. 240 people were selected as a statistical sample by random cluster sampling. The questionnaire was a closed Likert scale. Data were analyzed by structural equation method. Data were analyzed using SPSS and PLS software Results: The findings of the qualitative section showed 95 open codes that were organized into 27 secondary codes and 14 concepts and the conceptual model of the research was formed. The findings of the quantitative section indicated that the research model of the thesis has a good fit. Conclusion: Based on the research model, it was found that causal conditions such as job satisfaction and underlying conditions such as organizational climate affect the level of salary and job commitment by intervening and strategies such as proper management and employee support undoubtedly lead to attitude management. Job and increase the level of professional ethics in employees.
۷.

واکاوی پیشران های رفتارهای نابهنجار از دیدگاه مدیران بخش سلامت در پاندمی کووید 19(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: رفتار نابهنجار پرخاشگری بخش سلامت کروناویروس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 564 تعداد دانلود : 948
مقدمه: با توجه به بحران همه گیری کرونا و تأثیرات گسترده آن بر زندگی، بدون شک واکاوی مؤلفه ها و پیشران های رفتارهای نابهنجار، می تواند تسهیلگر بروز رفتارهای اخلاقی گردد. لذا، این پژوهش باهدف واکاوی پیشران های رفتارهای نابهنجار از دیدگاه مدیران بخش سلامت در پاندمی کرونا انجام شد. روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی بود که با روش کیفی از نوع توصیفی انجام شد. روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر معیار بود که 13 نفر از مدیران سطوح مختلف مدیریتی بیمارستان های تأمین اجتماعی استان مازندران انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند جمع آوری شد و با روش تحلیل محتوای تجمعی با نرم افزار MAXQDA10 انجام شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که عوامل ساختاری (شامل سیستم حقوق و دستمزد نامناسب، ویژگی های شغلی، بدرفتاری سازمانی، ضعف مدیریتی)، عوامل رفتاری (شامل کنشگرهای تنش زا، پرخاشگری در سازمان، رفتار ضداجتماعی و ناهنجاری روانی فردی) و عوامل محیطی (شامل محیط درونی و بیرونی سازمان) جزو پیشران های رفتارهای نابهنجار در بیمارستان ها بودند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش به مدیران کمک می کند با افزایش حمایت ها و مشوق های مالی و کاهش تنش گرهای استرس زا شرایط مناسب تری را برای کارکنان ایجاد کرده تا موجب افزایش کیفیت عملکرد، خدمات دهی به بیماران و حفظ سلامت بهداشت و درمان کشور شود.
۸.

The Role of Viral Marketing on Behavioral Intentions in Durable and nondurable Goods: Is brand equity as a mediator?

کلید واژه ها: Viral marketing Behavioral Responses Brand equity Word- Of -Mouth Intention purchase

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 86 تعداد دانلود : 216
As viral marketing as a factor influencing customer behavior is a new tool that encourages people to comment on companies' products or services online and brand promotion is also one of the most important strategic growth strategies for companies, always at the center of attention so The purpose of the study was to investigate the role of viral marketing on behavioral intentions considering brand equity as a mediating variable; this study was conducted in two parts durable and nondurable goods. Confirmatory factor analysis test (LISREL) and Cronbach alpha were used to assess the validity of the questionnaire. Results showed the validity and reliability of the questionnaires. The results of the LISREL structural equation show that brand equity is viewed as a mediator in the relationship between viral marketing and behavioral intentions. On the other hand, viral marketing has a positive influence on word of mouth marketing and intention to buy and a negative influence on brand change. It turns out that the most influential marketers in the lives of consumers are those who are known and trusted by their consumers. Nowadays consumers usually suffer from a massive influx of information and go through expensive advertising so people decide through word of mouth marketing for shopping. There should also be a major investment in brand building, investing in brand’s special value contributes to brand reputation among customers as well as non-customers.
۹.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر چابکی رفتاری سازمانی در بخش آموزش عالی با به کارگیری فراترکیب و تحلیل سلسله مراتبی گروهی

کلید واژه ها: آموزش عالی چابکی سازمانی چابکی رویکرد رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 781 تعداد دانلود : 903
چابکی سازمانی، از زمره موضوعاتی محسوب است که تبیین ابعاد و زوایایی مختلف آن در سازمان های مختلف، جایگاه مطلوبی را برای رشد و ارتقای عملکرد آن ها در سطوح مختلف فراهم می کند. این مقاله با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر چابکی رفتاری سازمانی در بخش آموزش عالی با به کارگیری تکنیک فراترکیب و تحلیل سلسله مراتبی گروهی و در دو بخش انجام گرفت. در بخش اول، با استفاده از روش فراترکیب پس از غربالگری 481 مقاله، 120 مقاله بررسی شد و ابعاد و عوامل چابکی رفتاری سازمانی شناسایی شدند. چهار بعد اصلی و نهایی چابکی رفتاری سازمانی عبارت بودند از آموزش، فرهنگ، دانش، توانایی کارکنان. سپس در بخش کمی، این ابعاد به همراه زیرمعیارهای به دست آمده از قسمت قبل، در قالب درخت تصمیم گیری در کنار هم قرار گرفتند و با استفاده از نظرات تیم خبره و به کارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، رتبه بندی و وزن دهی شدند، که بیشترین اهمیت مربوط به بعد آموزش با وزن (374/0) است و پس از آن سایر ابعاد چابکی رفتاری سازمانی به ترتیب، عبارت بودند از دانش (226/0)، توانایی کارکنان (218/0)، فرهنگ (182/0) در پایان ابعاد به دست آمده برای چابکی رفتاری سازمانی با ابعاد مدل های مرجع چابکی سازمانی، با دیدگاه رفتاری، مقایسه شدند.
۱۰.

واکاوی پیشران های شهروند فرهنگی در حوزه خدماتی با رویکرد فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فراترکیب شهروند فرهنگ شهروند فرهنگی خدماتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 963 تعداد دانلود : 307
زمینه: نظریه شهروندی فرهنگی ناظر و متکی بر واقعیت های متعدد اجتماعی است که می توان آنها را " ابعاد فرهنگی شهروندی " نیز دانست. هدف:پژوهش حاضر با هدف فراترکیب واکاوی پیشران های شهروندفرهنگی درحوزه خدماتی بارویکرد فراترکیب انجام شده است. روش:با استفاده از تکنیک فرا ترکیب،یافته های مطالعات داخلی و خارجی مرتبط به صورت نظام مند با روش هفت مرحله ای ساندولوسکی و بارسو مورد بررسی قرار گرفت. از 130 مقاله جستجو شده در این حیطه، 46 مقاله منتخب که براساس آن 68 عامل شناسایی و استخراج شد. یافته: به منظور تحلیل مقالات منتخب، مفاهیم تشکیل دهنده، ابعاد و مولفه های تاثیر گذار، از روش تحلیل محتوا و شاخص کاپا، maxqda استفاده شد. در پایان یافته های پژوهش در قالب 12 مقوله شامل: فرهنگی/ اجتماعی، مسئولیت پذیری، مشارکت شهروندی، هویت شهروندی، اعتماد بین شخصی، توسعه رسانه ها، پیروی از قانون، گرایش به پایبندی به قوانین، مسئولیت اجتماعی و فرهنگی،وضعیت اقتصادی و اجتماعی، گرایشات فرهنگی، پذیرش سرمایه فرهنگی دسته بندی ارائه شد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج برگرفته از تحقیق بیان می شود تا با در نظرگرفتن هریک از پیشران های شهروند فرهنگی و فراهم سازی زیر ساخت های لازم جهت پیاده سازی آن، در جهت ارتقای خدمات ارائه شده گام مثبت برداشته شود.
۱۱.

توسعه مدل بازاریابی ویروسی در کسب و کارهای برخط با استفاده از رویکرد آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی ویروسی کسب و کارهای آنلاین اعتماد آنلاین روش فرافکنی تکنیک دیمتل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 630 تعداد دانلود : 212
هدف این پژوهش شناسایی مولفه ها و توسعه روابط درونی مولفه های بازاریابی ویروسی در کسب و کار برخط می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 15 نفر در نسلهای سه گانه X,Y و Z و در بخش کمی شامل 460 نفر از خریداران بر خط می باشد. در بخش کیفی از تکنیک فرافکنی تداعی کلمات، تکمیل جملات و تمرینات رویا و در قالب مصاحبه عمیق و استفاده از نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی از 12 خبره برای تعیین شاخص لاوشه و از SPSS برای تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد و برای تعیین مدل روابط درونی تکنیک DEMATEL و نرم افزار MATLAB و AMOS آزمون شد. روایی و پایایی در بخش کیفی به دلیل درگیری مداوم، استفاده از تلفیق در تحقیق، بازنگری محقق دارای اعتبار و در بخش کمی از تحلیل عاملی تأییدی(CFA) جهت سنجش روایی با نرم افزار AMOS و روش آلفای کرونباخ با نرم افزار SPSS جهت سنجش پایایی استفاده شده است. یافته ها در بخش کیفی حاکی از 6 مولفه جدید در حوزه بازاریابی ویروسی شامل پشتیبانی برخط، محصولات برخط، جذابیت برخط، ریسک برخط، اعتماد برخط و ترغیب برخط می باشد. نتایج تکنیک دیمتل و آزمون معادلات ساختاری نشان داد مدل بازاریابی ویروسی در کسب و کارهای برخط بدین گونه می باشد که پشتیبانی برخط با جذابیت برخط، جذابیت برخط با ترغیب برخط، جذابیت برخط با اعتماد برخط و اعتماد برخط با ریسک برخط رابطه دارند، خدمات برخط با جذابیت برخط و ترغیب برخط با ریسک برخط رابطه ای باهم ندارند.
۱۲.

طراحی الگوی گردشگری هوشمند در صنعت ورزش با رویکرد داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری هوشمند صنعت ورزش ایران نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 164 تعداد دانلود : 663
به علت نبود زیرساخت های کافی برای ایجاد گردشگری هوشمند و برنامه ریزی ضعیف درجهت به کارگیری فنّاوری در صنعت گردشگری، ایران مشکلاتی جدی در این زمینه دارد. هدف از اجرای این تحقیق طراحی الگوی گردشگری هوشمند در صنعت ورزش است. این پژوهش بر حسب گردآوری اطلاعات اکتشافی و بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی است و با روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود. جامعه مشارکت کننده دربردارنده استادان دانشگاهی آشنا با موضوع گردشگری و مدیران گردشگری بوده است و از روش نمونه گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی استفاده شده است. داده های جمع آوری شده، با کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه و تحلیل شده اند و الگوی نهایی استخراج شده است. الگوی نهایی از مجموع مقوله محوری، شرایط علّی، بستر ها و زمینه های لازم، متغیرهای مداخله گر، راهبردها و پیامدهای گردشگری هوشمند برای صنعت ورزش تشکیل شده است. در مجموع می توان گفت که استفاده از ابزارهای دیجیتالی منافع بی شماری را برای کسب وکارها و فعالان صنعت گردشگری ورزشی به دنبال خواهد داشت، از جمله توسعه گردشگری در راستای کاهش اتکا به نفت و خروج از اقتصاد تک محصولی. همچنین صنعت گردشگری ورزشی با زنجیره ارزشی منحصربه فرد خود از یک طرف با گردشگران متحول شده دیجیتالی و از طرف دیگر با فضاهای اساسی چون مبدأ سفر، مسیر سفر، مقصد گردشگری و محیط بیرونی آن روبه رو است.
۱۳.

تبیین الگوی رهبری تحول آفرین و مدیریت تجدیدشونده با رویکرد آینده پژوهی تعبیری به مضامین فرهنگ و عرفان ایرانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آینده پژوهی تعبیری رهبری تحول آفرین مدیریت تجدیدشونده جشن نوروز فرشکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 335 تعداد دانلود : 825
رهبری سازمان از مباحث مهم و دارای تنوع و پیچیدگی در حوزه سازمان و مدیریت به شمار می آید.در آینده پژوهی تعبیری با استدلال استعاری، هدف پیش بینی نیست بلکه بصیرت یافتن است.ازآنجایی که هر استعاره پردازی جدید درباره سازمان و رهبری، باعث می شود که علاوه بر اتخاذ نگاهی جدید به پدیده سازمان، کنشی متناسب با آن و افق های جدید برای رهبری و اداره آن تجلی و ظهور یابد، این پژوهش بر اساس روش کیفی- کمّی با رویکرد توصیفی- تحلیلی تلاش دارد که از مضامین و مفاهیم غنی و مهم همانند «جشن نوروز» و «فرشکرد» که از فرهنگ ایران باستان نشات می گیرند، در استعاره پردازی مفاهیم رهبری تحول آفرین و مدیریت تجدیدشونده استفاده شود.نتایج تحقیق نشان می دهد مطابق با مفهوم اوستایی «فرشکرد» و نوزایی و تجدید حیات طبیعت در بهار، سازمان ها و افراد نیز بایستی به احیاء و تجدیدقوا بپردازند.لذا استعاره پردازی رهبری تحول آفرین بهاری و مدیریت تجدیدشونده مبتنی بر مضامین ایرانی «نوروز»، «انارام و ققنوس» و «فرشکرد» می تواند مبتنی بر مضامین ایرانی و الگویی بومی مورد استفاده قرار گیرند.
۱۴.

مفهوم پردازی مولفه های سرمایه اجتماعی مبتنی بر شبکه اجتماعی مجازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اعتماد مشارکت و همیاری انسجام و همبستگی آگاهی اجتماعی ساختاری شناختی ارتباطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 933 تعداد دانلود : 430
این پژوهش با هدف شناسایی مولفه های سرمایه اجتماعی مبتنی بر شبکه های اجتماعی مجازی انجام شد.پژوهش حاضر از نظر طرح جز پژوهش های کیفی است.مشارکت کنندگان بالقوه ی پژوهش،مدیران و کارکنان بخش دولتی هستند که با روش نمونه گیری هدفمند صاحب نظران کلیدی و در ادامه تکنیک اشباع،20 نفر از مدیران ارشد و کارکنانی که در حوزه مرتبط با پژوهش دارای سابقه اجرائی و پژوهشی بودند،انتخاب شدند.برای جمع آوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده گردید و محقق با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی و انجام کد گذاری (کد باز و کد محوری)،سرمایه اجتماعی مبتنی بر شبکه اجتماعی مجازی را در 8 بعد به نام های اعتماد(24 گزینه)، مشارکت و همیاری(13گزینه)، انسجام و همبستگی(19گزینه)، آگاهی اجتماعی(32 گزینه)، شناختی(23گزینه)، ساختاری(32گزینه)، ارتباطی(50گزینه) و حمایت اجتماعی(4 گزینه) دسته بندی کرد و مدل کیفی طراحی گردید.تا کنون تحقیقی در زمینه شناسایی مولفه های سرمایه اجتماعی مبتنی بر شبکه های اجتماعی مجازی در بخش دولتی انجام نگرفته است .یافته های این مطالعه می تواند به مدیران سازمان ها در جهت بالابردن سطح سرمایه اجتماعی در بستر فضای مجازی کمک نماید و در نهایت باعث بهبود عملکرد سازمان شود.
۱۵.

بهینه سازی شایستگی های مدیران راهبردی در سازمان های دولتی از طریق الگوی فرا ابتکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوریتم فراابتکاری سازمان دولتی شایستگی راهبرد مدیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 138 تعداد دانلود : 205
پژوهش حاضر با هدف بهینه سازی شایستگی ها برای مدیران راهبردی سازمان های دولتی انجام شده است این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده به روش کمی بوده است.در این پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته جهت تعیین میزان توافق و اشتراک نظر پاسخ دهندگان نسبت به اولویت نشانگرهای پیشنهاد شده برای شایستگی مدیران راهبردی و تعیین روابط عناصر و اجزای مدل با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تصادفی بین 122 نفر از مدیران عالی و میانی سازمان های مورد مطالعه (استانداری تهران، سازمان اداری و استخدامی کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان بهزیستی کشور، بیمه سلامت) اجرا گردیده است . تحلیل داده ها با استفاده از روش فراابتکاری مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و درخت تصمیم و کاربرد نرم افزارهای WEKA و RAPIDMINER انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر مبنای نتایج تکنیک شانون بالاترین اولویت به مولفه اخلاق مداری داده شد. با توجه به نتایج از 16 مولفه موثر در شایستگی مدیران راهبردی سازمان های دولتی، تعداد 11 عامل به عنوان ویژگی های بهینه انتخاب شده با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری استخراج شد که عبارتند از: شایستگی های دانشی، شایستگی های مهارتی، شایستگی های اولیه، شایستگی های روانشناختی، اخلاق مداری، شایستگی های عام، تعاملات و ارتباطات، مدیریت منابع، تفکر راهبردی، تحول گرایی و رهبری.همچنین نتایج نشان می دهد که در شناسایی و بررسی شایستگی های مدیران راهبردی در سازمان های دولتی لازم است موثرترین عوامل باید مورد بررسی قرار گیرند.
۱۶.

مروری نظامند بر ارزش ویژه برند با تکنیک فراترکیب: واکاوی عوامل تشکیل دهنده و پیامدهای آن از دیدگاه ترکیبی (مالی-مشتری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند بعد نگرشی رویکرد مبتنی بر مشتری فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 748 تعداد دانلود : 844
ارزش ویژه برند یکی از اولویت های اصلی در پژوهش های بازاریابی است که هم برای مشتری و هم برای شرکت ارزش ایجاد می کند؛ به این صورت که ابتدا با ارائه کالایی مناسب و ایجاد رضایت در مشتری برای وی ارزش ایجاد کرده و سپس با ارزشی که برای مشتری ایجاد می-کند برای شرکت ارزش آفریده و نوعی مزیت رقابتی پایدار برای آن شرکت به وجود می آورد. هدف پژوهش حاضر استنتاج مدل مفهومی عوامل تشکیل دهنده ارزش ویژه برند و پیامدهای حاصل از ارزش ویژه برند با تکنیک فراترکیب از انواع روش های فرا مطالعه است. در پژوهش حاضر محقق با بکارگیری تکنیک مرور نظامند و فراترکیب، به تحلیل نتایج و یافته های محققین قبلی پرداخته و با انجام گام های 7گانه روش ساندلوسکی و باروسو ، با شناسایی 4 عامل از عوامل تشکیل دهنده ارزش ویژه برند و 2 پیامد ارزش ویژه برند، مدل مفهومی آن را، دسته بندی نموده است. به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت، از روش کاپا استفاده شده است که مقدار شاخص کاپا برای عوامل تشکیل دهنده ارزش ویژه برند و پیامدها محاسبه شد که در سطح توافق عالی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که 4 عامل در مطالعات معتبر مربوط به ده سال گذشته ابعاد ارزش ویژه برند را تشکیل می دهند. ابعاد ادراکی، ابعاد نگرشی، ابعاد شناختی و ابعاد ارتباطی از ابعاد اصلی تشکیل دهنده ارزش ویژه برند می باشند. همچنین دو پیامد مربوط به مشتری و پیامدهای مربوط به شرکت پیامدهای ارزش ویژه برند را تشکیل می دهند.
۱۷.

ارائه مدل بومی مدیریت استعداد در صنعت گردشگری با محوریت شناسایی شاخصه های رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارائه مدل بومی شاخصه های رفتاری صنعت گردشگری مدیریت استعداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 119 تعداد دانلود : 506
در شرایط رقابتی عصر حاضر شناسایی و بهره برداری از خصایص رفتاری مناسب منابع انسانی در هر کسب و کار از مهمترین اقدامات مدیریت استعداد به شمار می رود. هدف از این پژوهش ارائه مدل بومی مدیریت استعداد در صنعت گردشگری با محوریت شاخص های رفتاری است. روش پژوهش، از نوع آمیخته (کیفی - کمی) و رویکرد مطالعه توصیفی- اکتشافی است. ابزار اصلی گرد آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسش نامه محقق ساخته است. .جامعه آماری شامل شاغلین تاسیسات گردشگری استان های شمالی است که به صورت نمونه گیری خوشه بندی مرحله ای تعیین شدند. اعتبار سنجی شاخص ها از دیدگاه خبرگان و با کاربرد تکنیک لاوشه و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و مورد تایید قرار گرفت. تحلیل عاملی برای روایی پرسشنامه استفاده شد. داده ها و فرضیه های پژوهش توسط مدل سازی معادلات ساختاری توسط نرم آفزارهای آموس ، لیزرل ، اس.پی.اس.اس تحلیل گردید. روابط متغیرها با استفاده از روش معادلات ساختاری آزمون و در نهایت مدل نهایی تحقیق ترسیم شده است. نتایج تاثیر مولفه های هشتگانه بر مدیریت استعداد را مورد تایید قرار داده و در این میان مولفه عامل قابلیت انگیزش – پرورش دارای بیشترین تاثیر و عامل توانایی تعاملی- اطلاعاتی دارای کمترین تاثیر بود. انتظار می رود مولفه های شناسایی شده و مدل استنتاجی ارائه شده نقشه راهی برای دستیابی به برتری رقابتی در حوزه گردشگری ترسیم نموده باشد.
۱۸.

بررسی عوامل رفتاری تأثیرگذار بر ارزش ویژه برند سبز در صنعت غذایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند سبز اعتماد سبز رضایت سبز تمایل به برند سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 238 تعداد دانلود : 134
امروزه مسئله حفاظت از محیط زیست به قدری مهم تلقی می گردد که سبب تحولات بنیادی در رفتار، علایق، ترجیحات و ... جوامع بشری شده است در این راستا مصرف کنندگان و مشتریان محصولات و خدمات، سازمان ها را مجبور ساختند که رویکرد خود را به سمت رویکرد پایدار تغییر دهند. بر همین اساس امروزه داشتن برندی سبز و افزایش ارزش ویژه برند سبز  یک مزیت رقابتی محسوب می شود. هدف از ارائه این پژوهش مطالعه عوامل رفتاری تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند سبز در صنعت غذایی بود. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش مردم شهر تهران بودند. که تعداد آنها 480 نفر بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد، همچنین اطلاعات لازم از جامعه آماری در بین مرداد ماه 1397 لغایت دی ماه 1397 جمع آوری شد.  نتایج تحقیق نشان داد که تصویر برند سبز به میزان (399/0)؛ اعتماد سبز به میزان (199/0)؛ رضایت سبز به میزان (157/0-)؛ و وفاداری سبز به میزان (166/0) بر ارزش ویژه برند سبز موثر بوده اما تمایل به برند سبز از نگاه جامعه آماری پژوهش موثر نمی باشد. همچنین در مجموع می توان گفت عوامل رفتاری موجود در این پژوهش به میزان (578/0) بر ارزش ویژه برند سبز موثر می باشند. به طور کلی می توان چنین نتیجه گرفت که پایبندی به اصول محیط زیستی و تقویت و ترویج آن در سازمان و تمامی محصولات و خدمات آن باعث می شود که ذی نفعان سازمان نسبت به حسن نیت سازمان در راستای انجام مسئولیت اجتماعی اش آگاه شوند و از این طریق وفاداری و تعهد ذی نفعان نسبت به برند سازمان افزایش می یابد و از این طریق باعث ارتقای ارزش ویژه برند سبز می گردد.
۱۹.

واکاوی عوامل موثر بر گردشگری هوشمند در صنعت ورزش مبتنی بر تکنیک فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری هوشمند صنعت ورزش فرا ترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 141 تعداد دانلود : 630
هدف از اجرای این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر گردشگری هوشمند صنعت ورزش با تکنیک فرا ترکیب از انواع روش های فرا مطالعه است. در پژوهش حاضر با به کارگیری رویکرد مرور سیستماتیک و فراترکیب کیفی، به تحلیل نتایج و یافته های محققین قبلی پرداخته و با انجام گام های هفت گانه روش ساندلوسکی و باروسو، مدل مفهومی عوامل مؤثر بر گردشگری هوشمند صنعت ورزش دسته بندی شده است. بر اساس کدگذاری سه مرحله ای این عوامل در 8 مقوله اصلی و 90 کد محوری تحلیل و دسته بندی شدند. به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت مطالعه حاضر از روش کاپا استفاده شد. ضریب کاپا محاسبه شده برابر با 660/0 بوده که در سطح توافق معتبر قرارگرفته است. نتایج نشان دادند عوامل مؤثر بر گردشگری هوشمند در صنعت ورزش شامل؛ سرویس های اطلاعات هوشمند گردشگری، خدمات ابری گردشگری هوشمند، اینترنت اشیا، به دست آوردن اطلاعات گردشگری هوشمند، سیستم خدمات اینترنتی کاربر نهایی، امکان جستجوی هوشمند، بازاریابی محتوا و هوش مصنوعی بودند. استفاده از ابزارهای دیجیتالی منافع بی شماری را برای کسب وکارها و فعالان صنعت گردشگری ورزشی به دنبال خواهد داشت. ازجمله توسعه گردشگری در راستای کاهش اتکا به نفت و خروج از اقتصاد تک محصولی می باشد.
۲۰.

ارائه مدل مزیت های رقابتی کسب و کار گردشگری سلامت در پسا کرونا با بکارگیری تکنیک فرا ترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مزیت رقابتی کسب و کار گردشگری سلامت فرا ترکیب اقتصادگردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 428 تعداد دانلود : 247
گردشگری سلامت از جمله حوزه هایی محسوب می شود که از پتانسیل بسیار بالایی در جهت توسعه کسب و کار گردشگری کشور برخوردار است. در حالی که کشورهای صاحب صنعت گردشگری سلامت در این روزها از تبعات و اثرات کرونا ضررهای جبران ناپذیری را متحمل شده اند و جبران این خسارت ها زمان زیادی را می طلبد استفاده از مدل های نوین کسب و کار گردشگری سلامت و ظرفیت های مختلف می تواند در این زمینه کارساز باشد. این پژوهش با هدف ارائه ی مدل مزیت های رقابتی کسب و کار گردشگری سلامت در پسا کرونا با به کارگیری تکنیک فرا ترکیب انجام شد. بدین منظور ابتدا 238 مقاله از پایگاه های علمی معتبر داخل و خارج انتخاب شد و پس از چند مرحله نقد و بررسی اطلاعات در انجام فرا ترکیب، 41 مقاله نهایی باقی ماند. پس از کد گذاری باز و محوری، از این 41 مقاله تعداد 6 بعد اصلی (فرهنگ، زیرساخت، دسترسی به امکانات، عوامل زیست محیطی، قیمت و نیروی متخصص) و 64 مولفه ی کسب و کار گردشگری سلامت به دست آمد. در مرحله بعد با استفاده از تکنیک دلفی از 15 نفر از خبرگان فعال در این زمینه خواسته شد تا از بین مؤلفه های شناسایی شده، عواملی را که به عنوان مزیت رقابتی کسب و کار گردشگری سلامت در پسا کرونا هستند، معرفی نمایند. که از 64 عامل پیشنهادی،19 عامل به عنوان مؤلفه های ابعاد مدل مزیت های رقابتی کسب و کار گردشگری سلامت در پسا کرونا شناخته شدند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان