سید جلیل میریوسفی

سید جلیل میریوسفی

مدرک تحصیلی: استادیارمدیریت ورزشی،گروه تربیت بدنی، دانشگاه ولی عصر (ع) رفسنجان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

نقش رسانه های جمعی در توسعه فرهنگ اجتماعی ورزش قهرمانی

تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۴
این پژوهش، با هدف بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه فرهنگ اجتماعی ورزش قهرمانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید مدیریت ورزشی و رسانه، اصحاب رسانه و ورزشکاران (قهرمانان ملی و استانی سال 97) بود. نمونه گیری به روش هدفمند و نمونه آماری (125نفر) تعیین شد. ابزار، پرسشنامه ساخته محقق بود که روایی آن توسط اساتید تربیت بدنی و رسانه مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسش نامه، با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ(94/0= α) محاسبه گردید. روش تحلیل داده ها استفاده از معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم بود.  نتایج نشان داد که سه عامل مرتبط با رسانه های جمعی شامل فرهنگی، آموزشی و تبلیغی است. ضمناً گویه های تأثیر در ایجاد و توسعه اخلاق درورزش، انتشار اخبار و اطلاعات درست و صحیح در رسانه های ورزشی و انعکاس دستاوردهای علمی ورزشی در خصوص ورزش به ترتیب در عامل های فرهنگی، آموزشی و تبلیغی در اولویت اول قرار داشتند. براساس یافته های این پژوهش رسانه های جمعی باید یک مؤلفه مهم در جهت توسعه فرهنگ اجتماعی در ورزش قهرمانی مورد توجه قرار گیرد. از این رو می توان برنامه ریزی مناسبی در جهت تعامل با جامعه رسانه ای و ورزشی و استفاده از ظرفیت های آن ها برای توسعه  فرهنگ اجتماعی در ورزش قهرمانی کشور انجام داد.
۲.

رابطه ابعاد هدف گرایی با اضطراب رقابتی ورزشکاران دوومیدانی

تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۴۲
هدف این پژوهش، تعیین رابطه ابعاد هدف گرایی (تکلیف گرایی و خودگرایی) با اضطراب رقابتی ورزشکاران رشته دوو میدانی بود. روش پژوهش، توصیفی ازنوع همبستگی بود. همه دوومیدانی کاران شهر کرمان شرکت کننده در مسابقات انتخابی قهرمانی کشور سال 1395 جامه  آماری را تشکیل دادند که به صورت کل شمار 72 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که تنها تکلیف گرایی می تواند اضطراب رقابتی را پیش بینی کند. همچنین یافته ها نشان داد که  بین خود گرایی و تکلیف گرایی با اضطراب رقابتی رابطه معنادار وجود دارد و میزان اضطراب رقابتی زنان ورزشکار نسبت به مردان ورزشکار بیشتر است. به طورکلی و با توجه به یافته های این پژوهش و پژوهش های مشابه، در انتخاب دوومیدانی کاران برای شرکت در مسابقات ورزشی، باید به نوع هدف گرایی و سطح اضطراب رقابتی آنان توجه بیشتری شود.
۳.

شناسایی و اولویت بندی عوامل هویت دینی- ملی مؤثر در توسعه فرهنگی ورزش قهرمانی از دیدگاه ورزشکاران

تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۴
هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل عوامل هویت دینی - ملی در توسعه فرهنگی ورزش قهرمانی از دیدگاه ورزشکاران استان کرمان بود . نمونه ای هدفمند از قهرمانان ورزشی استان کرمان در سال 1395 به تعداد 205 نفر انتخاب شد. روش تحلیل داده ها استفاده از معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و مرتبه دوم بود. نتایج نشان داد که پنج عامل مرتبط با هویت دینی - ملی شامل شهرت و محبوبیت، سلامت اخلاقی، عزتمندی، میل به پیشرفت و نیز فرهنگ دینی و ارزش محوری هستند. افزون براین، گویه های فقدان تکبر و خودخواهی پس از موفقیت های ورزشی، حفظ و ارتقای جایگاه تیم های ملی در رتبه بندی های بین المللی، رعایت اخلاق حرفه ای درورزش، کسب سهمیه و مدال دررویدادهای ورزشی بین المللی و توجه به مسائل مذهبی و اعتقادی در برنامه ریزی های کلان و خرد ورزش، به ترتیب در عامل های شهرت و محبوبیت، میل به پیشرفت، سلامت اخلاقی، عزتمندی و همچنین، فرهنگ دینی و ارزش محوری در اولویت اول قرار دارند. براساس یافته های این پژوهش، به هویت دینی- ملی باید به عنوان یک مؤلفه مهم درجهت توسعه فرهنگی در ورزش قهرمانی توجه شود. همچنین، رعایت هنجارهای اجتماعی برای جلوگیری از بروز خشونت و بداخلاقی درمحیط های ورزشی می تواند نقش مهمی در توسعه فرهنگی در ورزش قهرمانی ایفا کند.
۴.

شناسایی عوامل و ملاک های مؤثر در توسعه فرهنگی در ورزش قهرمانی

کلید واژه ها: ورزش قهرمانیتوسعه فرهنگیتوسعه فرهنگ سیاسیتقویت هویت ملی دینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۶۱
شناخت عوامل و ملاک هایی که می توانند روند توسعه فرهنگی در ورزش قهرمانی را تسهیل کنند ، بسیار مهم است . ازاین رو، هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل و ملاک های مؤثر در توسعه فرهنگی در ورزش قهرمانی می باشد. روش پژوهش، ترکیبی بود و مرحله اول آن براساس نظریه کارکردگرایی ساختی پارسونز طراحی گردید. در مرحله دوم پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 143 کارشناس و پژوهشگر (استاد) حوزه فرهنگ و تربیت بدنی به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. بررسی داده ها با استفاده از روش تحلیل عاملی با چرخش متعامد، به ترتیب اهمیت نشان داد که پنج عامل توسعه فرهنگ سیاسی، تقویت هویت ملی دینی، توسعه فرهنگ اقتصادی، توسعه فرهنگ اجتماعی و توسعه آموزشی و فناوری برای توسعه فرهنگی در ورزش قهرمانی ضروری هستند. همچنین، از میان سه ملاک عامل توسعه فرهنگ سیاسی، ملاک شایسته سالاری؛ در بین چهار ملاک عامل تقویت هویت ملی دینی، ملاک سلامت اخلاقی؛ از سه ملاک عامل توسعه فرهنگ اقتصادی، ملاک اخلاق اقتصادی؛ در بین چهار ملاک عامل توسعه فرهنگ اجتماعی، ملاک سرمایه اجتماعی و از میان پنج ملاک عامل توسعه آموزشی و فناوری اطلاعات، ملاک آموزش و پژوهش در اولویت قرار داشتند؛ بنابراین، توسعه فرهنگ سیاسی و تقویت هویت ملی دینی، اولین گام در جهت توسعه فرهنگی در ورزش و به ویژه ورزش قهرمانی می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان