وجیهه جوانی

وجیهه جوانی

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
۱.

The Factors Affecting the Gender Equality in Iraqi Football Setting(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Gender equality football Iraq

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۲
This research aims to study the factors affecting gender equality in Iraqi football setting. The current research is based on a quantitative approach. The research population consisted of the employees of the football federation, players, and football coaches in Iraq. Based on Morgan's table, 384 people completed a researcher-developed questionnaire through random sampling. The content validity of the questionnaire was confirmed by eight professors of sports management. Convergent and divergent validity and composite reliability were checked and confirmed by the PLS software. Findings showed patriarchal culture, gender stereotypes, the variable of gender inequality in broadcasts, the biased performance of social media in gender equality, gender inequality in budgeting and financial support, the variable of public support for men's football, and inequality in accessing to sports facilities and equipment have significant effects on gender equality in Iraqi football setting. However, the findings reveal that family restrictions do not have significant effect on gender equality in Iraqi football setting.
۲.

واکاوی برابری جنسیتی در فوتبال عراق: یک پژوهش کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فوتبال برابری جنسیتی عراق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۲۳
برابری و عدالت جنسیتی در حوزه ورزش از مهم ترین مسائلی است که در ورزش وجود دارد که سهم زنان از این نابرابری موجود در ورزش بیشتر از مردان می باشد. هدف از پژوهش حاضر واکاوی برابری جنسیتی در فوتبال عراق است. رویکرد کلی این تحقیق از نوع کیفی بوده و روش مورد استفاده تحلیل مضمون یا تماتیک است. در این پژوهش، با رویکرد تماتیک، 17 تن از اساتید و پژوهشگرانی که در زمینه جامعه شناسی و مدیریت ورزشی در کشور عراق فعالیت دارند، با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با سوالات باز استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش در مجموع 77 مضامین پایه، 8 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر استخراج و طبقه بندی شدند و مضمون های سازمان دهنده تحقیق شامل فرهنگ عمومی، حمایت عمومی از فوتبال مردان، کلیشه های جنسیتی، محدودیت های خانوادگی، نابرابری جنسیتی در فضای مجازی، کژکارکرد رسانه در برابری جنسیتی، نابرابری جنسیتی در فرصت های مالی و نابرابری جنسیتی در امکانات ورزشی بود و مضمون فراگیر شامل چالش های اجتماعی، چالش های رسانه ای و چالش های فرصت نابرابر بود. نتایج گواه وجود نابرابری و بی عدالتی در فوتبال عراق است و این مهم، با چالش هایی روبه رو است و توجه اساسی به این چالش ها، به منظور افزایش برابری و کاهش این شکاف جنسیتی ضروری است.
۳.

مدل پارادایمی تعاملات تماشاگران ورزشی در رویدادهای ورزشی با استفاده از واقعیت مجازی و واقعیت افزوده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: واقعیت مجازی واقعیت افزوده تعامل تماشاگران رویدادهای ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۳
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل پارادایمی تعاملات تماشاگران ورزشی در رویدادهای ورزشی با استفاده از فناوری های واقعیت مجازی و افزوده به روش کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد رهیافت نظام مند انجام شد. مشارکت کنندگان این پژوهش را خبرگان در حوزه فناوری و مدیریت ورزشی تشکیل می دادند که به صورت هدفمند و مبتنی بر اشباع نظری 15 نفر از آنها بکارگرفته شدند. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته جمع آوری و به شیوه کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. جهت افزایش حساسیت نظری و تضمین قابلیت اتکاء، از روش های درگیری طولانی مدت، مشاهده پایدار، وارسی مکرر اطلاعات و کدهای حاصل با مشارکت کنندگان برای ارزیابی برداشت های محقق و مثلث سازی. همچنین، جهت اطمینان از پایایی، از فرمول درصد توافقات استفاده شد. کدهای مستخرج از مصاحبه ها مشتمل بر 58 مفهوم، 21 مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی بود. یافته های پژوهش نشان داد در مدل پارادیم پیشنهادی شرایط علی حاکم بر پیدیه محوری یعنی؛ تعاملات تماشاگران شامل پیشرفت ها در حوزه فناوری های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده می باشد. علاوه براین، وجود زیرساخت های فنی بعنوان شرایط زمینه ای مستخرج شد چنانچه، شرایط مداخله ای مشتمل بر محدودیت های سخت افزاری و هزینه های بالا بوده است. از اینرو، استراتژی های حاصل متمرکز بر توسعه زیربنایی سخت افزار واقعیت مجازی و واقعیت افزوده به دست آمد که پیامدها مورد انتظار آن افزایش تعاملات مطلوبتر و نزدیک به واقیعت تر با تماشاگران بود. بر این اساس، توسعه زیرساخت ها و تسهیل بهره برداری از فناوری های نوین در صنعت ورزش، جهت تسهیل تعاملات با تماشاگران بدون محدود مکانی مورد تاکید است.
۴.

طراحی مدل رفتار مصرف کننده در فضای بازاریابی دیجیتال کسب و کارهای ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار مصرف کننده فضای بازاریابی دیجیتال کسب و کارهای ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۴۰
هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل رفتار مصرف کننده در فضای بازاریابی دیجیتال کسب و کارهای ورزشی بود که به شیوه مطالعات کیفی و از روش اشتراوس و کوربین انجام گرفت. نمونه آماری پژوهش خبرگان و صاحب نظران در حوزه مدیریت ورزشی بودند که به روش هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند و حجم نمونه با در نظر گرفتن فرض اشباع نظری انجام گرفت. جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که محقق با انجام 15 مصاحبه به اشباع نظری رسید. روایی سؤالات مرحله به مرحله مورد تایید خبرگان قرار گرفت و پایایی سؤالات مصاحبه به روش بازآزمون %92 بدست آمد. با تجزیه و تحلیل داده ها450 کد اولیه، 56 مقوله فرعی و 8 مقوله اصلی بدست آمد که طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، مدل تحقیق طراحی گردید. نتایج نشان داد که در رفتار مصرف کننده ورزشی در بازاریابی دیجیتال کسب و کارعوامل مؤثر شامل عوامل علی (بازاریابی دیجیتال)، عوامل زمینه ای (عوامل سازمانی و عوامل روانشناختی)، عوامل مداخله گر (پیشرفت تکنولوژی و عوامل محیطی)، راهبردها (استراتژی سازمانی) و پیامدها (رشد و تعالی سازمانی) می باشد و مقوله اصلی، رفتار مصرف کننده دیجیتال است که این مقوله کلیه مقولات دیگر را تحت پوشش قرار می دهد، بنابراین بهتر است مسئولین و مدیران بازاریابی دیجیتال دیدگاه استراتژی محور و فرآیند محور بر رفتار مصرف کننده دیجیتال داشته باشند و ساختار سازمان مبتنی بر دانش، یادگیری، عملکرد باشد.
۵.

شوک ها، استراتژی های مدیریت فردی و تصمیم های مرتبط با مسیر شغلی در دوران همه گیری کووید 19: پژوهشی داده بنیاد مبتنی بر رویکرد جیوئیا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسیر شغلی شوک مسیر شغلی مدیریت فردی مسیر شغلی همه گیری کووید 19 رویکرد جیوئیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۵
این پژوهش با هدف واکاوی شوک های مسیر شغلی حاصل از همه گیری کووید 19، استراتژی های فردی مدیریت مسیر شغلی و تصمیمات اتخاذشده صورت گرفته است. جامعه مورد بررسی ورزشکاران حرفه ای بودند که ورزش برای آن ها نه یک سرگرمی و تفریح، بلکه یک شغل و حرفه محسوب می شود. جهت انتخاب اعضای نمونه برای انجام مصاحبه های عمیق، از روش نمونه گیری هدف مند و تکنیک گلوله برفی استفاده، در مجموع 14 مصاحبه انجام و جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از روش جیوئیا استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها حکایت از 57 کد اولیه، 16 مضمون و سه بُعدِ شوک های مسیر شغلی، استراتژی های مدیریت فردی مسیر شغلی و تصمیم های استراتژیک مسیر شغلی داشت. یافته ها نشان می دهد که همه گیری کووید 19 منجر به ایجاد هفت دسته شوک مسیر شغلی مشتمل بر ازدست رفتن فرصت توسعه حرفه ای، ایجاد محدودیت در منابع فیزیکی، ایجاد محدودیت در منابع مالی، تنش روانی، تنش فیزیکی، عدم قطعیت شغلی و محدودشدن فرصت اندوختن تجربه برای ورزشکاران حرفه ای شده است. ورزشکاران حرفه ای در قبال شوک های ایجادشده، هفت دسته استراتژی فردی مشتمل بر اجتناب، پذیرش، فرافکنی، بازنگری مثبت، کسب حمایت اجتماعی، توجه به امور متداول روزانه و حل مسئله را اتخاذ کرده اند. برآیند شوک های حاصله و استراتژی های فردی اتخاذشده، منجر به اتخاذ دو دسته تصمیم ترک مسیر شغلی ورزشی و تداوم مسیر شغلی ورزشی شده است.
۶.

Social Media and Sports Stakeholders Challenges and Opportunities(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Challenges Football league Opportunities social media Sport stakeholders

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۲
This study aimed to examine the challenges and opportunities of sports stakeholders in social media use. This study uses thematic analysis to analyze the literature on the research topic. Furthermore, semi-structured interviews were conducted with three groups of sports stakeholders, including players (N=15), teams managers (N=14), and fans (N=26) that were chosen from three professional football teams. The phenomenological method was used to explore the research questions. The study addressed seven categories of sport stakeholders' challenges and opportunities in social media: informing sports stakeholders, sharing information, advertising, shopping, dialogue, and facilitation of communication, which are offering opportunities. Moreover, two challenges, including unpleasant feelings and time consumption, are recognized as dilemmas. The findings showed common challenges and opportunities of all three sports stakeholders in using social media.  
۷.

تأثیر رسانه ها بر کلیشه های جنسیتی در ورزش زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه ها زنان کلیشه های جنسیتی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۷۸
در دنیای امروز، رسانه ها مهم ترین ابزار انتقال پیام هستند که به طرق گوناگون در دسترس عموم مردم قرار دارند و سهم چشمگیری در میزان آگاهی مردم نسبت به موضوعات مختلف دارند؛ بنابراین، در پژوهش حاضر به مطالعه تأثیر رسانه ها بر کلیشه های جنسیتی در ورزش زنان پرداخته شده است. روش به کار گرفته برای تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل مضمون یا تماتیک است. جامعه پژوهش شامل زنان ایرانی ورزشکار در سطح حرفه ای و همچنین شامل پژوهشگرانی است که در حوزه مطالعاتی ورزش زنان فعالیت می کنند. در تحلیل یافته های حاصل از مصاحبه ها، دو تم اصلی؛ کژکارکردها و کارکردهای رسانه ها در حوزه تأثیرگذاری رسانه ها بر کلیشه های جنسیتی استخراج شد که بیانگر تأثیر دوگانه و متضاد آنهاست؛ بدین معنی که؛ از یک سو، پیامد بازتاب موفقیت ها و فعالیت های زنان ورزشکار حرفه ای در رسانه ها سبب تضعیف اندیشه های حاکم مردسالارانه در ورزش می شوند، ولی، ازسوی دیگر، رسانه ها به واسطه سوگیری در تأکید و بزرگنمایی بعد زنانگی ورزشکاران زن با القای نگاه جنسیتی و باور غیرجدی بودن ورزش زنان در اذهان عموم به تقویت کلیشه های جنسیتی در جامعه می پردازند.
۸.

مطالعه بازاریابی برندهای خدماتی ورزشی در اینستاگرام: مورد مطالعه مجموعه ورزشی انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند پاسخ مصرف کننده رسانه های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۷۸
پژوهش حاضر، به مطالعه تأثیر بازاریابی برندهای خدماتی ورزشی در اینستاگرام بر ارزش ویژه برند و پاسخ مصرف کنندگان می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و بر اساس روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش مصرف کنندگان خدمات ورزشی مجموعه ورزشی انقلاب بودند که 200 نفر از آنها در این مطالعه مشارکت داشتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظرات 7 نفر از متخصصان مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی روایی سازه از بارهای تقاطعی گویه ها، روایی متقاطع و شاخص میانگین واریانس استخراج شده استفاده شد. پایایی ابزار مورد استفاده نیز با استفاده از شاخص های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک مدل سازی معادله ساختاری در نرم افزار پی ال اس انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی بر پاسخ مصرف کنندگان و ارزش ویژه برند تاثیر مستقیم معنادار و مثبتی دارد. بر این اساس، برندهای خدماتی ورزشی با استفاده از فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی می توانند ارزش ویژه برند و پاسخ مصرف کنندگان خود را تحت تاثیر قرار داده و بدین ترتیب سهم بازار و فروش خود را افزایش دهند.
۹.

تعیین تأثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رفتار هواداران رویداد ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تئوری رفتار برنامه ریزی شده صفحه های طرفداری رویداد ورزشی قصد رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۹۳
بازاریاب ها و بالاخص بازاریاب های ورزشی، با توجه به یکپارچگی جوامع و توسعه سریع رسانه های اجتماعی، اهمیت رسانه های اجتماعی را، به عنوان یک ابزار قوی بازاریابی درک کرده و از این کانال بازاریابی، برای ارتباط با مشتریان خود استفاده می کنند. از این رو، هدف تحقیق حاضر تعیین تأثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رفتار هواداران رویداد ورزشی است. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل دبیران و دانشجویان تربیت بدنی عضو صفحه های طرفداری تیم ها و رویدادهای ورزشی بودند و برای جمع آوری داده طبق جدول مورگان تعداد 384 پرسشنامه به صورت برخط میان نمونه های در دسترس توزیع شد . داده ها با استفاده از پرسشنامه تئوری رفتار برنامه ریزی شده گردآوری شد، که روایی آن از نظر صاحب نظران و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (86/.) مورد تأیید قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه ها، با به گارگیری نرم افزار SPSS، نشان دهنده آن است که نگرش هواداران، تأثیر مثبت و معناداری در رفتار هواداران رویداد ورزشی نداشت. ولی رابطه مثبت و معنادار لذت درک شده، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری ادراک شده، با قصد رفتاری هواداران رویداد ورزشی، مبتنی بر استفاده از بازاریابی رسانه های اجتماعی تأیید شد
۱۰.

کنکاشی بر تاثیر بازاریابی محتوای رسانه های اجتماعی بر سلامت برند ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی محتوای رسانه های اجتماعی سلامت برند ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۹۵
در بازار رقابتی امروزی،  بازاریابی محتوا در رسانه های اجتماعی می تواند سبب جذب مشتریان و افزایش مشارکت برندها، به ویژه در بخش ورزشی شود. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر بازاریابی محتوای رسانه های اجتماعی بر سلامت برندهای ورزشی بود. بدین منظور از روش شناسی کیفی بهره گرفته شد. ابتدا، داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری و سپس با روش تحلیل محتوای کیفی، تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده از تحلیل مصاحبه ها با خبرگان، نشان داد که تأثیر بازاریابی محتوای رسانه های اجتماعی بر سلامت برندهای ورزشی را می توان از طریق سه مفهوم آگاهی از برند، جایگاه یابی برند و وفاداری برند تبیین کرد. بنابراین، با گسترش رسانه ها می توان گفت، یکی از راه های توصیه شده به برندها، جهت تبادل اطلاعات و تعامل با مشتریان، بازاریابی محتوای رسانه های اجتماعی است که با افرایش سلامت برند، بستر لازم را برای تمایز آن، در میان رقبا  فراهم می آورد.
۱۱.

تاثیر بازاریابی شبکه ای بر ارتقاء و نگهداشت برند کالا های ورزشی خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتقاء بازاریابی بازاریابی شبکه ای برند کالای ورزشی خارجی نگهداشت برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۱۳۱
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازاریابی شبکه ای بر برند ارتقاء و نگهداشت کالا های ورزشی خارجی انجام گردید. که از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی است. جامعه ی آماری این پژوهش، شامل کلیه استفاده کنندگان کالای ورزشی خارجی در شهر تبریز و ارومیه است. از این رو نمونه ها به دلیل محدود بودن جامعه آماری، مشتمل بر 200 نفر و به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد بازاریابی شبکه ای و ارتقاء و نگهداشت برند استفاده و در بین آزمودنی ها توزیع گردید و روایی آن ها توسط 10 نفر از متخصصان مدیریت بازاریابی مورد تایید قرار گرفت و پایایی کل ابزار توسط آلفای کرونباخ 95/0 گزارش شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و برای آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون گام به گام در محیط نرم افزار 22spss مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین بازاریابی شبکه ای و ارتقاء و نگهداشت برند همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. و همچنین بین مولفه های بازاریابی شبکه ای از جمله اعتماد، لذت، سهولت استفاده، طرح سودهی ویژه با ارتقاء و نگهداشت برند همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. در مجموع مولفه سهولت استفاده از بازاریابی شبکه ای و لذت از بازاریابی شبکه ای به مدل پیش بینی تغییرات واریانس ارتقاء و نگهداشت برند وارد شد و این دو مولفه به میزان 38 درصد از تعییرات واریانس ارتقاء و نگهداشت برند را توجیه می کند، در واقع این نتایج بیانگر آن است که به میزان 38 درصد ارتقاء و نگهداشت کالای ورزشی خارجی وابسته به سهولت استفاده و لذت استفاده از بازاریابی شبکه ای است.
۱۲.

واکاوی کارکردهای ورزش زورخانه ای مبتنی بر دیدگاه روانشناسی اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زورخ‍ان‍ه ورزش روانشناسی اجتماعی کارکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۹۴
ورزش پدیده ای است که همواره دارای تأثیرات اجتماعی و فرهنگی در جوامع انسانی بوده است. چنین تأثیراتی، پرداختن به ابعاد روانشاسی اجتماعی در ورزش زورخانه ای بعلت آمیختن آیین ها و الگوهای رفتار اجتماعی در غالب فرهنگ ورزش زورخانه ای بارزتر می کند. بنابراین، تحقیق حاضر به دنبال واکاوی کارکردهای ورزش زورخانه ای از دیدگاه روانشناسی اجتماعی بود. که با روش کیفی داده بنیاد انجام شد و با استفاده از تحلیل مصاحبه های انجام گرفته با صاحب نظران، در نهایت مدل نظری کارکردهای روانشناسی اجتماعی در ورزش زورخانه ای با چهار مقوله؛ خرده فرهنگ ورزش زورخانه ای، هویت پهلوانی، شبکه های اجتماعی تاثیرگذاری و ویژگی های رهبری شکل گرفت. مطابق یافته ها، در چهارچوب خرده فرهنگ ورزش زورخانه رفتارهای رهبری، الگوهای ارتباطی و انتظارات رفتاری به طور مطلوب پذیرفته شده و سطح بالایی از اعتماد برقرار می شود. که بیانگر این واقعیت است که ورزش زورخانه ای کارکردهای مهمی در عرصه روانشاسی اجتماعی ورزشی دارد که با برنامه ریزی برای بهره برداری از ظرفیت های ورزش ورزخانه ای، می-توان از آنها در سطح جامعه سود برد.
۱۳.

مشارکت در شبکه اجتماعی اینستاگرام: بررسی تاثیر ارزش ویژه برند باشگاه و تعاملات فرا اجتماعی هواداران تیم فوتبال استقلال تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک زندگی نشانه شناسی خصوصی سازی شور و شعف مدیریت بدن ابژه جنسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۲۱۷
هدف این پژوهش بررسی ارزش ویژه برند به اشتراک گذاشته شده توسط یک تیم ورزشی، نوع تعاملات فرا اجتماعی هواداران تیم در قبال این محتوا و تاثیر این دو متغیر بر سطح مشارکت هواداران در بستر شبکه اینستاگرام است. این پژوهش در زمره تحقیقات آمیخته است. جامعه آماری این پژوهش پست های صفحه اینستاگرام باشگاه فوتبال استقلال تهران است (2370 پست) که 500 پست آن به عنوان نمونه بررسی شدند. جهت شناسایی ارزش ویژه برند مستتر در تصاویر اینستاگرام و شناسایی تعاملات فرا اجتماعی هواداران از روش تحلیل محتوا و برای بررسی تاثیر این دو متغیر بر سطح مشارکت هواداران از آزمون تحلیل واریانس دوطرفه استفاده شد. تحلیل محتوای تصاویر نشان داد که این باشگاه ده ویژگی برند شامل موفقیت تیم، بازیکن ستاره، سرمربی، نشان تجاری، مدیریت، تاریخچه و سنت باشگاه، فرهنگ و ارزش های باشگاه، تصویر رویداد، حامی مالی و هواداران را با هواداران خود به اشتراک می گذارد. هواداران نیز در قالب چهار دسته تعامل ایجاد اشتیاق، ابراز محبت، ابراز تعلق و تقبیح نسبت به این ویژگی های برند واکنش نشان می دهند. نتایج آزمون تحلیل واری انس حکایت از تفاوت معنادار میان میانگین سطح مشارکت هواداران برحسب ویژگی های برند داشت. به علاوه نتایج این آزمون نشان داد که میانگین سطح مشارکت هواداران بر حسب نوع تعاملات فرا اجتماعی آنها نیز تفاوت معنادار دارد. همچنین نتایج این آزمون حاکی از تفاوت معنادار میان میانگین سطح مشارکت هواداران در ترکیب های تشکیل شده از ویژگی های برند و تعاملات هواداران بود. بیشترین سطح مشارکت هواداران مرتبط با ترکیب تعامل ابراز محبت و ویژگی برند بازیکنان ستاره بود.
۱۴.

از مکتب تا فرهنگ: تبیین فرایندِ اجتماعی-فرهنگی عیاری و شکل گیری ورزش زورخانه ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عیاری آیین فوت ورزش زورخانه ای و باستانی مکتب فرهنگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۴۱
زورخانه در رهبری فکری نهضت های آزادی بخش و ترویج آداب و آیین فتوّت و کردار جوانمردانه در دوران پرفراز و نشیب تاریخ ایران زمین نقش مهمی ایفاء کرده است. بنابراین، این مطالعه در پی تبیین فرایند اجتماعی– فرهنگی عیّاری و شکل گیری ورزش یا در واقع مکتب زورخانه ای در ایران است. از حیث روش شناسی، رویکرد این مطالعه کیفی است و از روش نظریه داده بنیاد هم ساخت گرایانه (رویکرد چارمز) استفاده شده است. مشارکت کنندگان این مطالعه (مطلعین کلیدی)، پهلوانان صاحب نظر و باسابقه که هم از نظر عملی و هم نظری آشنا به فرهنگ، تاریخ، آداب و رسوم زورخانه و همچنین پژوهشگران دارای سابقه پژوهش در این حوزه بودند که به شیوه گلوله برفی انتخاب شدند و در مجموع نوزده مطلع کلیدی و صاحب تجربه در ورزش زورخانه ای از طریق نمونه گیری کیفی یا هدفمند جذب شدند. برای گردآوری داده ها از یک مصاحبه نامه نیمه ساختمند استفاده شده و مصاحبه ها تا حصول به اشباع نظری ادامه یافت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که می توان فرایندِ اجتماعی-فرهنگی عیاری و شکل گیری مکتب زورخانه در ایران را می توان در سه خوشه معنایی تبیین و تلخیص کرد: الف) پدیده محوری: کنش ها، واکنش ها و برهم کنش های جاری در فضای زورخانه؛ ب) عوامل زمینه ای یا شرایط اثرگذار بر کنش ها، واکنش ها و برهم کنش های عیاری که بخشی از آنها تسهیل کننده و بخشی دیگر بازدارنده آن هستند و ج) مؤلفه-های مربوط به پی آیندها و آثار کنش ها، واکنش ها و برهم کنش ها در فضای زورخانه که شامل فضای حاکم بر زورخانه، فضای حاکم بر محیط ورزش به عنوان یک محیط بینابین و جامعه به عنوان محیط کلان.
۱۵.

تأثیر شبکه های اجتماعی بر تبلیغات دهان به دهان به واسطه وفاداری و دلبستگی به برند در لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه اجتماعی دلبستگی به برند وفاداری به برند لیگ برتر فوتبال هوادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۳۵۳
پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر تبلیغات دهان به دهان به واسطه وفاداری و دلبستگی به برند در لیگ برتر فوتبال ایران انجام شد. جامعه آماری تحقیق را هواداران تیم های فوتبال که از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند، تشکیل داده اند که 386 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد که از اعتبار و پایایی مطلوبی برخوردار بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Amos، و از تحلیل مسیر برای تعیین اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پژوهش استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد، همبستگی مثبت و معنادار بالایی بین متغیرهای مستقل و میانجی با متغیر تبلیغات دهان به دهان به عنوان متغیر وابسته وجود دارد؛ به طورکلی باشگاه ها می بایست در جهت افزایش دلبستگی هواداران به برند، نسبت به شناسایی ویژگی های شخصیتی باشگاه، انعکاس این ویژگی ها در استراتژی های مدیریت برند خود و همچنین تطابق این ویژگی ها با ویژگی های شخصیتی هواداران اقدام نمایند و این عامل منجر به تبلیغات دهان به دهان مثبت در جامعه و شبکه های مجازی برای باشگاه خواهد شد.
۱۶.

تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر ترجیح برند (مورد مطالعه : باشگاه فرهنگی ورزشی انقلاب تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت ادراک شده برند ترجیح برند مسئولیت اجتماعی شرکت ذینفعان جامعه محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۱۳۶
هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر ترجیح برند باشگاه انقلاب از منظر مشتریان آن بود. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف از نوع کاربردی بود. جامعه پژوهش حاضر، شامل تمامی مشتریان باشگاه فرهنگی ورزشی انقلاب تهران بود. انتخاب مشتریان باشگاه فرهنگی ورزشی انقلاب تهران از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد مسئولیت اجتماعی شرکت و ترجیح برند متیو تینگچی لیو و همکاران سال 2014 بود و جهت تجزیه و تحلیل داده ها و پردازش مدل از نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که هر سه بعد؛ مسئولیت اجتماعی شرکت مربوط به محیط زیست، مسئولیت اجتماعی شرکت مربوط به جامعه و مسئولیت اجتماعی شرکت مربوط به ذینفعان هم به طور مستقیم و هم با میانجی گری کیفیت درک شده برند بر ترجیح برند باشگاه باشگاه فرهنگی ورزشی انقلاب تهران تاثیر معنادار داشتند. بنابراین, ﻓﻌﺎلیتﻫﺎیی کﻪ در جهت ایﻔﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋی هستند ﺑﻪ ایﺠﺎد ﺗﺼﻮیﺮی ﺧﻮب از برند باشگاه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻣﺜﺒﺖ در ﺑیﻦ ﻣﺸﺘﺮیﺎن بالفعل و بالقوه برند آن منجر شده، خشنودی آنها را از ترجیح برند در پی دارد.
۱۷.

تبیین ارکان پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی پیاده سازی تحلیل محتوی صنعت ورزش روش کیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۲۶۶
پیامد اقتصادی اثرات مستقیم و غیرمستقیم ورزش در توسعه سبب توجه روزافزون به این صنعت شده است و هم راستای سایر حوزه ها، روی آوردن به سیاست اقتصاد مقاومتی، به هنگام رویارویی با شرایط سخت جهت تبدیل تهدیدها به فرصت ها ضرورت یافته است. با علم به اینکه تحقق این امر، نیازمند نقشه راه برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در حوزه ورزش است، هدف این پژوهش تبیین ارکان پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش بود که با استفاده از روش تحلیل محتوی کیفی؛ مصاحبه های عمیق حاصل از گفتگو با خبرگان حوزه اقتصاد و ورزش مورد کنکاش قرار گرفت. طبق نتایج، یک الگوی سه سطحی شامل؛ بهینه سازی زیرساختی، مقاوم سازی و برجستگی، جهت پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش پیشنهاد گردید. بر اساس یافته ها، ضرورت دارد که در سیاست گذاری برای اجرای اقتصاد مقاومتی در ورزش، اهداف موضوعی موردعنایت قرار گیرند و سعی شود در اجرا به صورتی متوازن عمل شود. بنابراین، سیاست-ها به گونه ای باید تدوین و اجرا شوند که اهداف بهینه سازی زیرساختی، مقاوم سازی و برجستگی؛ هر سه در عمل تحقق یابند. تا بر اساس آن بتوان به پیاده سازی سیاست اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش مبادرت ورزید و به صورت فرافعال پاسخگوی الزامات محیطی بود.
۱۸.

اثر مسئولیت پذیری اجتماعی بر برند شخصی ورزشکاران با نقش میانجی شهرت و دلبستگی به برند (مطالعه موردی: علی دایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند شخصی مسئولیت پذیری اجتماعی شهرت برند دلبستگی به برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۴ تعداد دانلود : ۸۱۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثر مسئولیت پذیری اجتماعی بر برند شخصی ورزشکاران با نقش میانجی شهرت و دلبستگی به برند انجام شده است. دانشجویان و دانش آموختگان تربیت بدنی کشور جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند که 207 نفر از آن ها، ازطریق پرسش نامه آنلاین محقق ساخته و با استفاده از نمونه گیری دردسترس در گروه های ورزشی شبکه های اجتماعی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و نتایج آن با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری ازطریق نرم افزار ایموس محاسبه شد و مدل نهایی ارائه شد. پایایی کلی پرسش نامه (مسئولیت پذیری اجتماعی، برند شخصی، شهرت برند و دلبستگی به برند) با استفاده از روش آلفای کرونباخ، 95 درصد محاسبه شد. همچنین، برای محاسبه روایی ابزار از روایی سازه با کاربرد تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که نتایج بیانگر روابودن ابزار پژوهش بود. نتایج حاکی از برازش مناسب مدل مبنی بر تأثیر تمامی مسیرهای مدل پیشنهادی پژوهش است. دراین بین نیز بیشترین میزان اثر مربوط به میزان اثر مسئولیت پذیری اجتماعی بر شهرت برند (77 درصد) و شهرت برند بر برند شخصی (76 درصد) است و پس از آن مسئولیت پذیری اجتماعی بر دلبستگی به برند با 56 درصد قرار دارد. دلبستگی به برند بر برند شخصی نیز با 17 درصد پایین ترین میزان اثر را دارد. با توجه به یافته های پژوهش می توان بیان کرد که فعالیت ورزشکاران در حیطه مسئولیت های اجتماعی یکی از عواملی است که می تواند آن ها را نزد هواداران به یک برند مشهور تبدیل کند و دلبستگی هواداران به برند شخصی ورزشکار را افزیش دهد و از این راه فوایدی را عاید جامعه و خود ورزشکار کند.
۱۹.

الگوی پارادایمی نقش ارزش های دینی خانواده در پیشگیری از گرایش به استفاده از مواد نیروزا

نویسنده:

کلید واژه ها: ارزش های دینی مواد نیروزا خانواده الگوی پارادایمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۴۰۷
هدف از مطالعه ی حاضر، شناخت مؤلفه های مؤثر ارزش های دینی خانواده و نقش آن ها در پیشگیری از گرایش به مواد نیروزا بود. این پژوهش از نوع تحقیقات اکتشافی و به تناسب رویکرد پژوهش از نوع کیفی بود که جهت انجام آن، با استفاده از روش گلوله برفی به صاحب نظران حوزه ی مورد پژوهش (15 نفر) رجوع و از طریق مصاحبه ی عمیق به جمع آوری داده ها پرداخته شد. سپس به واسطه ی سه مرحله کدگذاری بر مبنای رویکرد پارادایمی، طبقه های اصلی، فرعی و همچنین ارتباط بین طبقات شناسایی شد و منجر به شکل گیری و استخراج الگوی نهایی گردید. مطابق الگوی پارادایمی حاصل، به شرایط علّی پدیده گرایش به استفاده از مواد نیروزا، شرایط زمینه ای آن و نیز شرایط میانجی و راهبردهای بازدارنده و تقابلی با آن پرداخته شد. همچنین، راهبردهای مورد استفاده از سوی افراد دچار انحطاط مصرف داروها و ترکیبات مختلف استخراج شد و در نهایت در قالب پیامد نهایی الگو یعنی بیماری و زندگی بیمارگونه فرد مفهوم سازی گردید. به نظر می رسد که توسعه نظری حاصل از این پژوهش، می تواند درک کاربرد نظام ارزشی اصیل اسلامی در تربیت نیروی انسانی را تسهیل کرده و ضمن شناساندن الزامات و اقدامات بنیادی، مسیر رویارویی با این چالش را هموارتر کند.
۲۰.

الگوی پارادایمی برندسازی در صنعت ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ورزش برندسازی الگوی پارادایمی جایگاه برند ارزش های برند

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : ۱۰۹۳ تعداد دانلود : ۶۹۲
واکاوی مفهوم برند برای دستیابی به الگویی درخور ضرورت دارد، بنابراین هدف این پژوهش طراحی و تبیین الگوی برندسازی در صنعت ورزش کشور با تأکید بر پویایی محیط در نظر گرفته شد. این پژوهش از نوع تحقیقات اکتشافی و به تناسب رویکرد پژوهش کیفی بود که جهت انجام آن، با استفاده از روش گلوله برفی به صاحب نظران حوزه برندسازی (15 نفر) رجوع و از طریق مصاحبه عمیق به جمع آوری داده ها پرداخته شد. سپس به واسطه سه مرحله کدگذاری بر مبنای رویکرد پارادایمی، الگوی نهایی حاصل شد. در الگوی پارادایمی، به شرایط علی مورد نیاز جهت شکل گیری و برندسازی در صنعت ورزش، شرایط زمینه ای که موجب اهمیت برندسازی در چند دهه اخیر شده است و نیز شرایط میانجی که برندسازی در صنعت ورزش را تسهیل یا تسریع می کند، پرداخته شد. افزون بر این، فرایند برندسازی و استراتژی های (کنش ها و تعاملات) لازم آن، مورد کاوش قرار گرفت و پیامد آن رسیدن به وفاداری به برند عنوان شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان