علی صابری

علی صابری

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترا اقتصاد نفت و گاز- گرایش حقوق و قراردادها- دانشگاه علامه طباطبائی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
۱.

بررسی تأثیر اینرسی سازمانی بر تنبلی سازمانی و آنومی سازمانی در دانشگاه تهران

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۹
سازمان ها برای تغییر و تحول از خود بی علاقگی نشان می دهند و نوعی رخوت و بی حالی در سازمان ها دیده می شود. عمده تغییرات ضروری و حیاتی سازمان و توان انطباق پذیری سازمان با عدم اطمینان های محیطی در باتلاق اینرسی سازمانی گرفتار می شوند و ناکام می مانند. هدف از پژوهش حاضر تحلیل تأثیر اینرسی سازمانی بر تنبلی سازمانی و آنومی سازمانی بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف در گروه تحقیقات کاربردی و از جهت روش تحقیقی توصیفی در زمره تحقیقات پیمایشی قرار می گیرد. در این پژوهش اینرسی سازمانی متغیر مستقل و تنبلی و آنومی سازمانی متغیرهای وابسته اند. جامعه آماری پژوهش کارکنان دانشگاه تهران بودند. با توجه به حجم جامعه ما (4000 نفر) و فرمول نمونه گیری حداقل حجم نمونه انتخابی تعداد 350 نفر شد که به صورت طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از روایی محتوا بر اساس نظر متخصصان آشنا به موضوع پژوهش تأیید شد. همچنین، برای تعیین همبستگی و تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 و AMOS22 استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها به تأیید همه فرضیه های پژوهش انجامید: 1. اینرسی سازمانی بر تنبلی سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ 2. اینرسی سازمانی بر آنومی سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
۲.

تاثیر اخلاق حرفه ای معلمان تربیت بدنی بر بهزیستی روانشناختی آنان با نقش میانجی خودکارآمدی

تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۶
دستیابی به اهداف تربیت بدنی در مدارس نیازمند معلمانی شاد و دارای بهزیستی روانشناختی می باشد، از اینرو هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای معلمان ورزش بر بهزیستی روانشناختی آنان با نقش میانجی خودکارآمدی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان ورزش شهر شیراز به تعداد 611 نفر بود که حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 240 نفر در نظر گرفته شد. درنهایت پس از توزیع و جمع آوری داده ها تعداد 228 پرسش نامه برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه استاندارد در حوزه مطالعاتی بود که روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس. اس، پی ال اس و لیزرل انجام شد. یافته ها نشان داد که اخلاق حرفه ای بر خودکارآمدی و بهزیستی روانشناختی تأثیر مستقیم دارد و همچنین اخلاق حرفه ای از طریق خودکارآمدی بر بهزیستی روانشناختی به صورت غیرمستقیم تأثیر داشت. با توجه به یافته ها نتیجه گرفته می شود اخلاق حرفه ای معلمان تربیت بدنی از طریق افزایش خودکارآمدی باعث توسعه بهزیستی روانشناختی آنها می شود و مسئولین آموزش و پرورش جهت افزایش بهزیستی روانشناختی معلمان ورزش باید به نهادینه کردن اخلاق حرفه ای در آن ها اهتمام ویژه داشته باشند.
۳.

مجلس شورای اسلامی و لزوم ارزیابی تأثیرات قانون در مرحله تقنین

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۷۵
امروزه ارزیابی تأثیرات قانون فرایند بسیار مهمی است که در روند قانونگذاری باید به آن توجه شود. به منظور تحقق این فرایند، نهادهای مختلفی باید ایفای نقش کنند. از مهم ترین نهادهایی که در کشورهای مختلف در این زمینه باید وظایفی را انجام دهند، مجالس قانونگذاری کشورها هستند. حال سؤال این است که در جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی با توجه به وظایف و اختیارات خود چه جایگاهی در تحقق فرایند ارزیابی تأثیرات قانون دارد؟ برای پاسخگویی به این پرسش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی بیان خواهد شد که مجلس شورای اسلامی با توجه به وظیفه قانونگذاری و نظارت که بر عهده دارد و نیز ظرفیت ساختاری بخش های مختلف مجلس، می تواند مهم ترین نقش را در فرایند ارزیابی تأثیرات قانون بر عهده داشته باشد. در این زمینه مجلس شورای اسلامی می تواند از نظرهای گروه های مدنی و کمک سایر نهادها نیز برای ارزیابی تأثیر قانون بهره ببرد.
۴.

بررسی شیوه های برگردان اغراض ثانوی افعال نهی در قرآن در ترجمه های طبری و صفارزاده

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
یکی از حوزه های مهمّ علم معانی، بررسی أغراض ثانوی در جملات خبری و انشایی است. نقش علوم بلاغی در فهم  قرآن و درک معارف آن غیر قابل انکار است. در مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، و با مطالعه شیوه های بیان معانی ثانوی در فارسی دو شیوه ی کاربردی در برگردان این عبارات به دست آمد، و برای آزمودن آن به نقد و بررسی ترجمه طبری و صفارزاده پرداخته شد، در ادامه برای دریافت دقیق معانی ثانوی عبارات مورد مطالعه، ضمن کمک گرفتن از تفاسیر قرآن و کتب بلاغت، ترجمه مترجمان موردنظر در برخی موارد با چهار ترجمه دیگر مقایسه گردید تا از بروز خطا در داوری، مصون حاصل شود. در این پژوهش تلاش شد تا با ارائه دو شیوه برای برگردان عبارات نهی در قرآن که دارای معانی ثانوی هستند، به بررسی ترجمه قرآن با تکیه بر دو ترجمه طبری و صفارزاده پرداخته شود. شیوه اول شامل  آیاتی که ترجمه آن می تواند مفهوم ثانوی آیه را به خواننده فارسی زبان منتقل کند، و دریافت معانی ثانوی آیه به خواننده واگذار می شود و نیازی به قرینه، افزوده تفسیری و شرح ندارد؛ و شیوه دوم شامل آیاتی که برگردان فارسی آن گویای معنای ثانوی نهی نیست و مترجم باید برای انتقال آن به مخاطب قرینه، توضیح یا افزوده ی تفسیری بیاورد. بر اساس این شیوه ها  تلاش شد تا دانسته شود که این دو مترجم قرآن در برگردان افعال نهی قرآن، در چه مواردی و از کدام شیوه بهره گرفته اند، و تا چه اندازه موفق بوده اند.
۵.

تأثیر رهبری تسهیم گرا بر تعهد تیمی بازیکنان حرفه ای هندبال ایران: نقش تعدیل کنندگی توانمندسازی روان شناختی

تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۵
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رهبری تسهیم گرا بر تعهد تیمی بازیکنان حرفه ای هندبال ایران با نقش میانجی گری توانمند سازی روان شناختی طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی بازیکنان حرفه ای هندبال ایران در رده های بزرگسالان، جوانان و نوجوانان در بخش آقایان است. بر اساس اطلاعات کسب شده تعداد آنان حدود 600 نفر بودند. از طریق جدول مورگان تعداد 234 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. از طریق نمونه گیری تصادفی ساده پرسش نامه های رهبری تسهیم گرا، تعهد تیمی و توانمند سازی روان شناختی بین نمونه ها توزیع شد. در نهایت 211 پرسش نامه تکمیل و مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر از معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد رهبری تسهیم گرا به صورت مستقیم بر تعهد سازمانی و غیر مستقیم از طریق توانمند سازی روان شناختی بازیکنان حرفه ای هندبال ایران تأثیر معناداری دارد. بنابراین این نتایج پژوهش مشخص نمود مربیان با استفاده از سبک رهبری تسهیم گرا، می توانند نقش مهمی در بروز توانمند سازی روان شناختی و تعهد تیمی بازیکنان حرفه ای هندبال ایران داشته باشند.
۶.

راهبردهای توسعه فعالیت بدنی در سالمندان شهر قم: رویکرد بازاریابی اجتماعی

تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۷۰
هدف از این پژوهش شناسایی راهکارهای توسعه فعالیت بدنی در سالمندان شهر قم با رویکرد بازاریابی اجتماعی بود. روش پژوهش ترکیبی از روش کمی و کیفی بود و با توجه به جمع آوری داده های به شیوه کیفی در مرحله اول و اعتبار سنجی آن در مرحله بعد از نوع آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه افراد بالای 50 سال استان قم بودند. روش نمونه گیری در بخش کیفی در این پژوهش در ابتدا به شکل هدفمند و قضاوتی بود و در ادامه به منظور جمع آوری اطلاعات از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. در این پژوهش با مصاحبه از 13 نفر از نمونه های موردنظر به اشباع نظری رسیده شد. ابزار گردآوری داده ها در مرحله اول مصاحبه بود و بعد از کدگذاری و شناسایی مضمون ها و شاخص ها، پرسش نامه تدوین و برای طراحی و اعتباربخشی مدل استفاده گردید. روش نمونه گیری در بخش کمی تصادفی ساده بود . تجزیه وتحلیل داده در قسمت کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و در قسمت کمی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل مضمون نشان داد که دو مفهوم آمیخته بازاریابی اجتماعی شامل (مکان، قیمت، ترویج، افراد، شرکا، سیاست و خط و مش، سند، لذت و حفاظت) و استراتژی های بخش بندی، هدف گذاری و موقعیت سازی به عنوان راهبرد های توسعه فعالیت بدنی در سالمندان شناسایی شدند . نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی نیز برازش مناسب مدل را در این پژوهش نشان داد.
۷.

شیوه های برگردان معانی ثانوی افعال امری قرآن کریم در ترجمه صفارزاده

تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۳۳۳
نقش علوم بلاغی و جایگاه ویژه آن درفهم عمیق قرآن و درک صحیح معارف بی بدیل آن غیر قابل انکار است. یکی از حوزه های مهمّ علم معانی به عنوان شاخه ای از دانش بلاغت بررسی أغراض ثانوی در جملات خبری و انشایی است. در این پژوهش پس از نگاهی گذرا به أغراض ثانوی أفعال أمری در قرآن، به بررسی شیوه هایی پرداختیم که طاهره صفارزاده به عنوان یکی از مترجمان معاصر قرآن در بیان این أغراض در ترجمه ی آیات أمری قرآن به کار گرفته است. برای دریافت دقیق معانی ثانوی عبارات مورد مطالعه ، ضمن کمک گرفتن از تفاسیر قرآن و کتب بلاغت، ترجمه مترجم مورد نظر را با پنج ترجمه دیگر مقایسه کردیم تا از بروز خطا در داوری، تا حدّی، مصون باشیم . نتایج این پژوهش گویای این است که در صفارزاده برای برگردان جملات امری با أغراض ثانوی سه شیوه گوناگون برگزیده است ، که عبارتند از: 1- جایگزینی فعل أمر با قرینه ای معادل مفهوم ثانوی آن در زبان مقصد، 2-واگذاری درک مفهوم ثانوی به خواننده به علّت گویا بودن متن آیه در بیان غرض ثانوِی،3 -خودداری از آوردن قرینه علیرغم گویا نبودن متن آیه در بیان غرض ثانوی.
۸.

تأثیر اخلاق حرفه ای اساتید تربیت بدنی عمومی بر انگیزش پیشرفت دانشجویان دختر در فعالیتهای ورزشی

تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۲۰۳
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای اساتید تربیت بدنی عموی دانشگاهها بر انگیزش پیشرفت دانشجویان دختر در فعالیتهای ورزشی بود. روش: روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود که با روش معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاههای دولتی، آزاد و پیام نور یاسوج به تعداد 760 نفر است که در نیمسال تحصیلی 97-1396 درس تربیت بدنی عمومی یا ورزش را گذارنده اند. حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای حدود 260 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش شامل پرسشنامه اخلاق حرفه ای اساتید تربیت بدنی عمومی سلیمی(1395) و پرسشنامه انگیزش پیشرفت در فعالیت بدنی گیل و دیتر(1988) است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تی تک نمونه ای و معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: مدل پیشنهادی برازش خوبی دارد و اخلاق حرفه ای اساتید تربیت بدنی عمومی بر انگیزش پیشرفت دانشجویان دختر در فعالیت بدنی تأثیر می گذارد. نتیجه گیری: باید با تأسیس انجمن تخصصی تربیت بدنی عمومی دانشگاهها و تدوین اساسنامه اخلاق حرفه ای اساتید دروس تربیت بدنی عمومی و برپایی کارگاههایی برای افزایش اخلاق حرفه ای اساتید، موجب تقویت انگیزه پیشرفت در فعالیت ورزشی در بین دانشجویان دختر شد.
۹.

تدوین و رتبه بندی استراتژی های منابع انسانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با به کارگیری برنامه ریزی آرمانی خطی

تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۰
مهمترین منبع در هر سازمان، منابع انسانی می باشد که توجه به آن از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا هدف اصلی این تحقیق تدوین و رتبه بندی استراتژی های منابع انسانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی و به لحاظ اجرا میدانی می باشد. در این تحقیق ابتدا به کمک تکنیک های تدوین راهبرد، مهم ترین عوامل اثر گذار داخلی و خارجی شناسایی شد و با استفاده از ماتریس نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدات، راهبرد های اولیه سازمانی تدوین شدند. در پژوهش حاضر جهت تدوین استراتژی از سوات و جهت رتبه بندی استراتژی های منابع انسانی از تکنیک نوین برنامه ریزی آرمانی خطی که یکی از روش های جدید در وزن دهی می باشد، استفاده شده است. براساس نتایج تحقیق یازده استراتژی شامل، سه استراتژی SO ، سه استراتژی WO ، سه استراتژی ST و دو استراتژی WT شناسایی شدند. در اولویت بندی نهایی نیز استراتژی دهم که "نظامند کردن سیستم انتصاب کارکنان براساس توانمندی و شایستگی انان" می باشد رتبه اول را بدست آورده است و مابقی استراتژی رتبه بندی شده اند. به مدیران سازمان پیشنهاد می گردد که سیستم انتصاب و پیشرفت شغلی کارکنانشان را براساس شایستگی ها و توانمندی آنان قرار دهند تا از این طریق بتوان انگیزه کارکنان را افزایش داد.
۱۰.

تاثیر سبک رهبری اصیل بر بهزیستی روانشناختی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی سرمایه روانشناختی

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۷
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سبک رهبری اصیل بر بهزیستی روانشناختی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی سرمایه روانشناختی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند که برابر با 860 نفر اعلام شدند که با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد 260 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. که در نهایت با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 237 پرسش نامه برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. برای سنجش متغیرها  از  پرسشنامه های سرمایه روانشناختی لوتانز (2007)، رهبری اصیل نیدر و شرپتیم (2011) و بهزیستی روانشناختی ریف (1989) استفاده  گردید. که روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده_ها از تحلیل عاملی تائیدی و  معادلات ساختاری توسط نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که رهبری اصیل هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم از طریق سرمایه روانشناختی بر بهزیستی کارکنان تاثیر گذار بوده است. لذا به مدیران ورزشی پیشنهاد می شود که به منظور بهزیستی و سلامت روانشناختی کارکنان خود با به کارگیری سبک رهبری مناسب زمینه های توسعه سرمایه روانشناختی و بهزیستی روانشناختی را فراهم سازند.
۱۱.

تأثیر مدیریت دانش بر اثربخشی کارکنان وزارت ورزش وجوانان با تأکید بر نقش میانجی خرد سازمانی

تعداد بازدید : ۱۴۴۹ تعداد دانلود : ۱۶۶
امروزه اثربخشی مهم ترین مقصد سازمان ها است و دانش حیاتی ترین منبع رقابت سازمانی به شمار می رود، از اینرو هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت دانش براثر بخشی وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر نقش میانجی خرد سازمانی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود که شامل 400 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 196 نفر حجم نمونه تعیین شد که درنهایت پس از توزیع و جمع آوری داده ها تعداد 192 پرسش نامه برای تحلیل مورداستفاده قرار گرفت. ابزار گردآوری داده شامل پرسش نامه های استاندارد شده خرد سازمانی، اثربخشی سازمانی و مدیریت دانش بود که روایی آن با نظرخواهی از اساتید مدیریت ورزشی تائید و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 86/0، 89/0 و 78/0 به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده ها در سطح آمار استنباطی و با استفاده از معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار پی. ال. اس انجام شد. یافته ها نشان داد که مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی تأثیر مستقیم دارد و همچنین مدیریت دانش از طریق خرد سازمانی بر اثربخشی سازمانی به صورت غیرمستقیم تأثیر داشت. با توجه به نتایج به مدیران سازمان های ورزش پیشنهاد می شود که از خرد سازمانی به عنوان متغیر اثرگذار بر اثربخشی بیشتر مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی بهره گیرند.
۱۲.

تحلیل رفتگی ورزشی در دانش آموزان: تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده و نقش میانجی سرمایه روان شناختی

تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۹۱
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده دانش آموزان بر تحلیل رفتگی ورزشی با توجه به نقش میانجی سرمایه روان شناختی در آن ها بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که به روش معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه هنرستان تربیت بدنی استان البرز بودند که با انجام یک مطالعه مقدماتی تعداد 261 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه های سرمایه روان شناختی، تحلیل رفتگی ورزشی و حمایت سازمانی ادراک شده بودند. روایی ابزار با استفاده ازنظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و در سطح استنباطی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که حمایت سازمانی ادراک شده هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم از طریق سرمایه روان شناختی بر تحلیل رفتگی ورزشی تأثیر منفی را داد. لذا معلمان و مربیان ورزشی و والدین دانش آموزان می توانند به عنوان عاملی مهم در جلوگیری از تحلیل رفتگی ورزشی دانش آموزان عمل کنند.
۱۳.

عناصر داستان در داستان های کودک "جاسم محمد صالح" (در آینه دیدگاه "شلومیت ریمون کنان")

تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۷۳
کیفیت هر داستانی به نوع ارائه عناصر آن داستان از سوی نویسنده، مرتبط است. عناصر داستان عبارتند از پی رنگ، شخصیت، درونمایه، زاویه دید، صحنه و فضاء، که هر کدام تاثیر بسزایی در پیشبرد داستان دارند. از جمله انواع ادبی که ادبیات ملت ها در قالب آن عرضه می شود، داستان کودک است. "جاسم محمد صالح"، از جمله داستان نویسان عراقی است که عمده آثار وی در حیطه همین نوع ادبی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با تکیه بر شیوه توصیفی-تحلیلی، درصدد است تا براساس نظریه ریمون کنان، به بررسی و تحلیل عناصر 20 داستان وی در حوزه ادبیات کودک بپردازد تا از این رهگذر در کنار دست یافتن به تفاوت میان عناصر داستان های کودک و بزرگسال، چگونگی کاربرد عناصر داستان از سوی نویسنده و میزان موفقیت وی در این نوع ادبی برای خواننده مشخص گردد. آنچه حاصل شد اینکه عناصر داستان چه در داستان های کودک و چه در داستان های بزرگسال همگی شبیه هم هستند؛ تنها بسته به هدفی که دنبال می کنند در نوع شکل گیری باهم متفاوتند. پی رنگ داستان های "جاسم محمد صالح" به دلیل آنکه مجال کافی جهت تغییر مسیر داستان وجود ندارد، غالبا یک پی رفتی است. درونمایه داستان های بررسی شده بیشتر شامل مسائل اخلاقی، تعلیمی و تربیتی مانند احترام گذاشتن به دیگران، دوری از تکبر، خوددار بودن، قانع بودن است؛ از این رو می توان گفت که جهت فکری نویسنده، القای چنین مفاهیمی به کودکان است. دیگر اینکه زاویه دید در تمام داستان ها به جز یک داستان، دانای کل یا سوم شخص است که طبق نظر ریمون کنان در این نوع داستان، فرصت تغییر زاویه دید بسیار کم است.
۱۴.

چالش ها و راهکارهای برگردان «کم» خبری در ترجمه های فارسی قرآن کریم

تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۴۴
ترجمه قرآن کریم از این دیدگاه که کتاب فرستاده شده خداوند و شامل احکام و دستورات الهی، هدایت بشر و معجزه پیامبر اسلام به شمار می رود، توجه بسیاری از مترجمان و اندیشمندان را به خود جلب کرده است. ازآن جایی که ترجمه های قرآن مانند هر ترجمه دیگری ممکن است کاستی ها و نقص هایی داشته باشد؛ بر همین اساس بازنگری آنها نیز اهمیت ویژه ای دارد که در آن صورت نقد و اصلاح آن به مراتب ضرورت بیشتری خواهد داشت. یکی از دشواری های مترجمان در ترجمه قرآن کریم برگردان ادوات نحوی چون ادوات تقلیل و تکثیر ازجمله واژه «کم» است که گاهیمترجمان در برگردان آن با چالش هایی روبه رو می شوند که بررسی و نقد برگردان این واژه در ترجمه های فارسی قرآن کریم ضروری می نماید تا مشخص شود نوع «کم» چیست و کدام رکن جمله را مقید می کند. در مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی و مراجعه به منابع کتابخانه ای و باتکیه بر منابع نحوی، تفسیری و لغوی ضمن تبیین و توضیح نوع «کم» و بیان چالش های ترجمه «کم» یک نمونه ترجمه، برای الگوی آیاتی پیشنهاد شده که «کم» در آنها به کار رفته است، سپس با بررسی و نقد ترجمه مترجمانی چون رازی، فولادوند، مکارم شیرازی، خرمشاهی، مهم ترین کاستی های آنان را در برگردان «کم» بیان شده است. این کاستی ها عبارتند از: تشخیص نوع «کم»، تعیین رکن مقید جمله، ناهماهنگی در ترجمه آیات مختلف، منعکس نشدن معنای مباهات و تفاخر در برگردان «کم» خبری و ترجمه تحت اللفظی حرف «مِن» قبل از تمییز.
۱۵.

زبان عشق در ادب فارسی

تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۹۰۰
عشق ودیعه ای ازلی و بی منتهاست که حق تعالی در وجود همه ی کائنات و پدیده ها قرار داده است. بقا و هستی موجودات به واسطه ی عشق ممکن می شود و بدون وجود آن، جهانِ کائنات را آب و رونقی نیست. آثار نگاشته شده درباره ی عشق، از گذشته ای بسیار طولانی برخوردار است تاجایی که نخستین نشانه های اشعار عاشقانه ی ادب پارسی در آثار شعرا و عرفای قرن سوم و چهارم هجری ازجمله رودکی و با یزید بسطامی ملاحظه می شود. باتوجه به گستردگی و وسعت معنایی واژه ی عشق و عمومیت آن درمیان همه ی ملل جهان، اقوام مختلف با فرهنگ های گوناگون، هرکدام به تعریف و توصیف این کلمه پرداخته اند و آن را مقدّس شمرده یا ستوده اند. در عرفان و تصوّف اسلامی نیز این واژه رنگ وبویی خاص یافته است، همه جا و همه وقت، قدر دیده و برصدر نشسته و همواره مقدس شمرده شده است. در این مقال، به تعریف و توصیف این واژه ی گسترده و ناخویشتن دار پرداخته شده، زوایای مختلف آن کاویده، و به سؤالاتی چند درمورد آن پاسخ داده شده است؛ ازجمله چیستی عشق، پیدایش آن در ادبیّات فارسی و ظهور آن به صورت خاص در ادبیات عرفانی. همچنین نظر برخی از بزرگان عرفان اسلامی هم در این زمینه بیان شده است.
۱۶.

فراتحلیل مطالعات عوامل و راهکارهای جذب مردم برای توسعه ورزش همگانی در ایران

تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۵۷۹
هدف از این تحقیق فراتحلیل مطالعات عوامل و راهکارهای جذب مردم برای توسعه ورزش همگانی در ایران طی سال های 1384-94 بود. ازاین رو، از 37 مقاله منتشرشده در نشریات معتبر داخلی، به عنوان جامعه آماری استفاده شد و از بین این جامعه آماری، تعداد 17 مقاله برای اشتراک در مؤلفه های پژوهش ها، روش نمونه گیری صحیح، روش آماری مرتبط و کیفیت مقاله، برای فراتحلیل ارزیابی شد. ازاین بین، 48 مؤلفه مشترک در 17 تحقیق استخراج گردید و سپس برحسب اندازه اثر و توان آزمون آماری مؤلفه های پژوهش ها، مؤلفه های 14 مقاله در نرم افزار فراتحلیل وارد شدند. در این تحقیق از نرم افزار جی پاور و فراتحلیل برای تعیین میزان اندازه اثر و توان آزمون های آماری مؤلفه های استخراج شده و نیز آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای بررسی تفاوت میانگین مؤلفه ها و اولویت بندی آنها استفاده شد. نتایج تحلیل میزان اندازه اثر محاسبه شده نشان داد تمام مؤلفه های استخراج شده از پژوهش ها، اندازه اثر و توان آزمون آماریِ زیادی دارند. همچنین نتایج آزمون F نشان داد که بین مؤلفه های استخراج شده از مقالات تفاوت معناداری وجود دارد. عوامل شناسایی شده عبارت بودند از: رسانه و توسعه ورزش همگانی، اماکن، تأسیسات و تجهیزات، آموزش و آگاه سازی، مسئولان و برنامه ریزان، منابع مالی و انسانی برای ورزش همگانی، انگیزه سلامت جسمانی برای ورزش همگانی و انگیزه پیشرفت و درمان برای ورزش همگانی. با توجه به نتایج پژوهش، برنامه ها باید در راستای تقویت زیرساخت های ورزش همگانی برنامه ریزی و طراحیِ استراتژی شوند و در مورد ورزش نیز طرحی مشابه طرح تحول نظام سلامت تدوین شود و در مرحله بعد در صدد تأمین منابع مالی و انسانی متخصص گام برداشته شود.
۱۷.

محاسبه مسیر بهینه استخراج نفت در قرارداد مشارکت در تولید و مقایسه آن با تولید قراردادی قرارداد بیع متقابل

تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۴۱۰
یکی از مسائلی که با چالش همراه بوده و در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد انتخاب نوع قرارداد نفتی برای سرمایه گذاری در بخش صنایع بالادستی نفتی می باشد که می توان با ارزیابی و مقایسه انواع  قراردادها مسایل مربوط به آن را برطرف نمود، لذا در این مطالعه مدل مالی مشارکت در تولید مرسوم در کشور آذربایجان را در میدان نفتی درود شبیه سازی نموده و پس از تبیین مسأله بهینه سازی، مسیر بهینه تولید از دیدگاه طرفین قرارداد را برآورد و با تولید قراردادیِ قرارداد بیع متقابل منعقد شده در آن میدان نفتی مقایسه می گردد روش مورد استفاده برای حل مسأله بهینه سازی روش گرادیان کاهشی تعمیم یافته می باشد. نتایج نشان می دهد: که مسیر تولید قراردادی مندرج در قرارداد بیع متقابل، منعقد شده در میدان نفتی درود، بالاتر از  مسیر بهینه تولید مد نظر هر دو طرف قرارداد مشارکت در تولید بوده و این مساله ناشی از تمایل زیاد شرکت اِلف فرانسه برای بازپرداخت سریع هزینه های سرمایه ای و حق-الزحمه در کوتاه ترین زمان ممکن، می باشد از طرفی دیگر میزان تزریق گاز سالیانه که در قرارداد بیع متقابل میدان نفتی درود مصوب گردیده کمتر از میزان مطلوب شرکت جوینت ونچر در حالت قرارداد مشارکت در تولیدآذربایجان  می باشد و این مسأله حاکی از نزدیکتر بودن قرارداد مشارکت در تولید به تولید صیانتی در مقایسه با قرارداد بیع-متقابل، می باشد. ضمناً اتکا به یک شاخص ارزیابی (همچون میزان سهم بری دولت میزبان یا فاکتورR ) برای ارزیابی یا مقایسه قراردادها می تواند گمراه کننده باشد.
۱۸.

طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش های بومی – سنتی استان کرمان

تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۲۱۹
هدف از این پژوهش طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش بومی – سنتی استان کرمان بود. روش پژوهش توصیفی واز نوع مطالعات موردی بود. جامعه آماری پژوهش در قسمت مصاحبه و شناسایی نقاط قوت، ضعف، و تهدیدات و فرصت ها را خبرگان امر و در قسمت توزیع پرسش نامه، کلیه ورزشکاران، خبرگان، داوران، مربیان، مدیران و کارشناسان ورزش های بومی - سنتی استان کرمان تشکیل دادند که در مجموع (1600 نفر) بودند و با توجه به مشخص بودن حجم جامعه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه آماری برابر با 210 نفر در نظر گرفته شد که از این تعداد 193 پرسش نامه استاندارد جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده از دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و تجزیه و تحلیل SWOT استفاده شد. با توجه به نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (2.807) و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (2.429)، مشخص شد که جایگاه راهبردی ورزش بومی- سنتی کرمان در منطقه محافظه کارانه (WO) قرار دارد.
۱۹.

طراحی نقشه راهبردی شرکت های تولیدکننده تجهیزات ورزشی و رتبه بندی اهداف راهبردی با استفاده از روش اولویت بندی فازی (مطالعه موردی: شرکت کراس)

تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۹۵
نقشه راهبردی ابزاری است که میان راهبرد موردنظر سازمان و فرایندها و سیستم هایی که به پیاده سازی راهبرد کمک می کنند، ارتباط برقرار می کند. این ابزار به کارکنان سازمان نگاه مستقیم و روشنی می دهد تا بدانند چگونه فعالیت هایشان به اهداف جامع سازمان متصل شود و آن ها را درجهت انجام هرچه بهتر اقداماتشان هماهنگ می کند. این پژوهش با استفاده از روابط علت ومعلولی میان اهداف راهبردی در سطوح مختلف، به طراحی و ترسیم نقشه راهبردی در شرکت تولیدکننده لوازم و تجهیزات ورزشی کراس پرداخته است. در این پژوهش، ابتدا به بررسی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها، تهدیدها و مضامین راهبردی و همچنین، میزان پوشش یافتن نقاط سوات توسط مضامین راهبردی پرداخته شده است. سپس، میزان تأثیر اهداف هر سطح بر اهداف هم سطح خود و میزان تأثیر اهداف هر سطح بر اهداف سطح بالاتر به دست آمده است. درنهایت، نقشه راهبردی برای شرکت کراس ترسیم شده است. در ادامه پژوهش، برای اولویت بندی اهداف راهبردی از روش اولویت بندی فازی استفاده شده است. نتایج نشان داد که ازبین اهداف منظر مالی، افزایش سودآوری بالاترین اولویت را دارد و پس از آن، اهداف افزایش فروش و کاهش بهای تمام شده قرار دارند.
۲۰.

فهم فرایند شکل گیری بازاریابی اجتماعی برای توسعه ورزش همگانی

تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۴۲۴
هدف از این پژوهش فهم فرایند شکل گیری بازاریابی اجتماعی جهت توسعه ورزش همگانی و ارائه مدل مفهومی آن بود. این مطالعه از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان اجرایی و دانشگاهی درزمینهٔ ورزش همگانی و بازاریابی بودند که پس از مصاحبه با تعداد 13 نفر از جامعه، این پژوهش به اشباع نظری رسید. حاصل این مصاحبه ها، طی مراحل کدگذاری باز (کد نهایی)، محوری(شرایط علی، راهبردها، عوامل زمینه ای و شرایط مداخله گر و پیامدها) و انتخابی (سیر داستان) انجام شد. در این پژوهش شرایط علی اثرگذار بر پدیده بازاریابی اجتماعی دیدگاه و رویکرد افراد به ورزش، مسائل اجتماعی حاد ناشی از عدم توجه به توسعه ورزش، اهمیت ورزش در توسعه پایدار، بی تحرکی ناشی از فناوری های مدرن، عدم کارایی مدل های استفاده شده از ورزش همگانی: شرایط زمینه ای اثرگذار بر استراتژی ها ویژگی های جمعیت شناختی، دیدگاه و رویکرد خانواده به ورزش، تأثیرات زیست محیطی، خود کارایی و توانمندسازی روانی، وضعیت عمومی جامعه. استراتژی پژوهش شامل شش پی عناصر آمیخته بازاریابی (قیمت، محصول، مکان، ترفیع، شواهد فیزیکی و افراد) صحه گذاری، بخش بندی، هدف گذاری، تثبیت موقعیت و روان سازی تعاملات و یا شبکه سازی شناسایی شد؛ عوامل مداخله گر نیز شامل منابع انسانی توانمند، مسائل زیرساختی ورزش، ناهمراستایی بیرونی و مشکلات برنامه ریزی در ورزش و درنهایت پیامدهای شناسایی شده پیامدهای اجتماعی تغییر نگرش و رفتار فردی بود. بنابراین سازمان های مرتبط با ورزش همگانی با توجه به مفاهیم شناسایی شده می توانند برنامه ریزی های دقیق تری را برای توسعه ورزش همگانی انجام دهند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان