خاطره جماعت

خاطره جماعت

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

ارتباط خطر ادراک شده مالی زمانی با مقاصد مصرف تماشاچیان ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: رفتار مصرف کننده ورزشی خطر مالی زمانی ادراک شده مقاصد رفتاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۳۰۲
یکی از عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کنندگان ورزشی، خطر ادراک شده می باشد؛ لذا هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی تأثیر خطر مالی زمانی ادراک شده بر مقاصد رفتاری مصرف کنندگان ورزشی (قصد حضور، پیشنهاد به دیگران، خرید کالاهای تیم و مصرف رسانه ای) می باشد. این پژوهش، توصیفی تحلیلی بوده و از نوع مطالعات کاربردی می باشد. ابزار پژوهش پرسش نامه ای می باشد که روایی محتوای و سازه و پایایی آن تعیین گردید. جامعه آماری آن را دانشجویان پسر دانشگاه آزاد ساوه (4000 نفر) تشکیل دادند که با توجه به جدول مورگان، 359 نفر از آن ها به عنوان نمونه پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری لیزرل مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که بین خطرات مالی زمانی با قصد حضور، ارتباط منفی و معناداری وجود دارد؛ اما با قصد مصرف رسانه ای، ارتباطی مثبت و معنادار دارد. همچنین، بر مبنای یافته ها مشخص می شود که بین خطرات مالی زمانی با پیشنهاد به دیگران و قصد مصرف کالاهای تیم ارتباط معناداری وجود ندارد.
۲.

اهداف مستقیم و غیرمستقیم حمایت مالی از ورزش در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۱۸۵
حمایت مالی از ورزش اهداف مستقیم و غیرمستقیمی دارد. هدف مستقیم آن افزایش فروش است، در حالی که اهداف غیرمستقیم؛ اگرچه در نهایت به افزایش فروش ختم میشود، بیشتر بر ایجاد آگاهی و خلق تصویر مطلوب از نشان شرکت تمرکز دارد. هدف از تحقیق حاضر، مقایسه دیدگاه مدیران ورزشی و مدیران صنعتی ایران درباره چهار گروه اهداف عمومی، اهداف مرتبط با تولیدات و خدمات، اهداف پوشش رسانه ای و اهداف فروش در حمایت مالی از ورزش است که سه گروه اول را اهداف غیرمستقیم و اهداف فروش را هدف مستقیم مینامند. تحقیق حاضر، توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی است. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای است که اعتبار آن، با استفاده از نظرات اصلاحی استادان مدیریت ورزشی و مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها تأیید شد و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، 87/0 به دست آمد. جامعه آماری شامل مدیران 42 شرکت و رؤسای 34 فدراسیون ورزشی است و با توجه به محدود بودن آن، نمونه آماری برابر با جامعه در نظر گرفته شد. داده های جمع آوری شده، با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های لوین، کولموگروف-اسمیرنف، t مستقل و یومن ویتنی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان میدهد بین دیدگاه رؤسای فدراسیون های ورزشی و مدیران شرکت های حامی در مورد تمامی چهار گروه اهداف حمایت مالی از ورزش تفاوت معنی داری وجود دارد (P≤0.05).

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان