فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
۱.

شناسایی مولفه های روابط عمومی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی بر اساس روش دلفی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دلفی فازی مدیران تربیت بدنی مولفه های روابط عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 21 تعداد دانلود : 440
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر مهارت روابط عمومی مدیران تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی بود که با استفاده از نظر خبرگان از  طریق روش دلفی فازی و تایید آن بر اساس نظر مدیران تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است که برای دست یابی به اهداف مورد نظر در دو مرحله مستقل و متوالی انجام گرفت. در مرحله اول با توجه به نظر 20 تن از خبرگان مدیریت ورزشی و روابط عمومی و استفاده از روش دلفی فازی دو مرحله ای شاخص های پژوهش شناسایی شدند. مولفه های شناسایی شده و اعداد فازی آنها عبارت بودند از : روابط رسانه ای ( 92/0)، رویدادها (90/0 )و امور فرهنگی (81/0)، روابط اجتماعی (79/0)، حمایت مالی (91/0)، امور پژوهشی (74/0) و امور مشاوره (79/0). در مرحله دوم این شاخص ها در قالب پرسشنامه 5 گزینه ای لیکرت در اختیار 95 نفر از مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها قرار گرفت. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع در دسترس بود و پرسشنامه های مرحله دوم با استفاده از نرم افزارهای SPSS.v22 و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل عامل تاییدی در مرحله دوم تحقیق نشان داد که 7 مؤلفه روابط عمومی مدیران: روابط رسانه ای، روابط اجتماعی، حمایت مالی، رویدادها و امور فرهنگی، روابط درون و برون سازمانی، امور پژوهشی و امور مشاوره از لحاظ نظری و عملی به عنوان مؤلفه های روابط عمومی مدیران تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی مورد تأیید هستند. نتایج این تحقیق بر اساس عوامل 7 گانه موثر بر روابط عمومی پیشنهاد می کند که در ارزیابی روابط عمومی مدیران تربیت بدنی باید شاخص های متعدد و چند جانبه ای را مورد توجه قرار داد و از یک رویکرد جامع برای این منظور استفاده کرد.
۲.

امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری موجود با محوریت توسعه ارتباطات، علایق ویژه و تنوع بخشی به خدمات گردشگری زمستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امکان سنجی توسعه گرد شگری گردشگری زمستانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 788 تعداد دانلود : 142
هدف ازمقاله حاضر امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری موجود با محوریت توسعه گردشگری با علایق ویژه و تنوع بخشی به خدمات گردشگری زمستانی شهر اردبیل  بود روش تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی و به لحاظ قابلیت اجرا کاربردی بود؛ جامعه آماری این تحقیق را تمامی گردشگران ورزشی و غیرورزشی که در دوره مورد نظر حداقل یک بار به این منطقه سفر کرده اند، و همچنین کارشناسان بخش گردشگری و ورزش در استان اردبیل تشکیل داده است. نمونه ی آماری تحقیق با استفاده از جدول مورگان 380 نفر به دست آمد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است و پرسشنامه به صورت تصادفی بین گردشگران توزیع شده است. روش گردآوری داده های مورد استفاده در پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای میدانی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخت . به منظور تعیین روایی پرسشنامه، از نظرات اساتید و کارشناسان حوزه گردشگری و ورزش بهره گرفته می شود و برای تعیین پایانی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که میزان پایایی پرسشنامه 89/0 به دست آمده است. داده های تحقیق با استفاده از  آزمون های آماری t و فریدمن و همچنین مدل معدلات ساختاری تحلیل شدند نتایج نشان داد که شاخص"نزدیکی به مرزهای آذربایجان، ارمنستان، ترکی ه و قفقاز" دارای بیشترین میانگین(00/4)  و شاخص های " جود تسهیلات اسکان عمومی ارزان قیمت، سطح فرهنگ و آگاهی مردم نواحی مجاور" دارای کمترین میانگین(27/3) می باشند با توجه به میانگین رتبه ها می توان گفت بیشترین تاثیر در شاخص " نزدیکی به مرزهای آذربایجان، ارمنستان، ترکی ه و قفقاز " با میانگین رتبه(58/11) می باشد. نتایج برازش مدل نشان می دهد با توجه به مقدار معناداری (P-Value) تأثیر شاخص های  فرصت های سرمایه گذاری  توسعه گردشگری زمستانی در سطح خطای 05/0 معنادار است.
۳.

نقش عوامل بازاریابی رسانه های اجتماعی بر تصویر و آگاهی برند با میانجی گری درگیری کاربران صفحات اجتماعی برند ورزشی (مورد مطالعه: شبکه اجتماعی اینستاگرام)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آگاهی از برند بازاریابی رسانه های اجتماعی تصویر برند درگیری برند - مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 917 تعداد دانلود : 561
هدف پژوهش بررسی مؤلفه های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر درگیری، تصویر و آگاهی از برند می باشد. 320 نفر از کاربران صفحات اجتماعی برندهای ورزشی مورد مطالعه قرار گرفتند. پژوهش حاضر باروش توصیفی – همبستگی انجام شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه چنگ و همکاران (2019)، اسلام و همکاران (2018)، لانگارو و همکاران (2018) بود. از معادله ساختاری روش مدل یابی حداقل مربعات جزئی برای آزمایش ارتباط بین عناصر بازاریابی شبکه های اجتماعی، درگیری با برند، تصویر و آگاهی از نام تجاری استفاده شد.   تجزیه و تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که شخصی سازی، تبادل، تبلیغات شفاهی و محتوای داغ، عناصر کلیدی هستند که به طور مستقیم بر درگیری مصرف کننده با برند تأثیر می گذارند؛ سپس آگاهی از برند و دانش برند را نیز تقویت می کنند؛ در صورتی که نتایج یافت شده درمورد، سرگرمی در تضاد با روابط قبلی است و اثر معناداری بر درگیری مصرف کننده – برند ندارد. این پژوهش، با ارائه درک نقش عناصر بازاریابی رسانه های اجتماعی، در فرآیند ایجاد برند، به ادبیات برندینگ کمک شایانی می کند. رسانه های اجتماعی یک کانال ارتباطی در بازاریابی است که بواسطه ی مؤثر بودن آن در ارتباط با برند، باعث درگیری مصرف کننده - برند، دانش و تصویر مطلوب از برند می شود. آزمایش تجربی این مدل نشان می دهد که عناصر بازارایابی رسانه های اجتماعی (شخصی سازی – تبادل – تبلیغات شفاهی – محتوای داغ) محرک های مهمی در ساخت برند هستند.
۴.

تبدیل منابع دیپلماسی به نتایج دیپلماسی فوتبال با تاکید بر نقش میانجی گری پوشش رسانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعاملات بین المللی تنش دیپلماسی فوتبال گفتمان سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 973 تعداد دانلود : 557
تحقیق حاضر باهدف  تبدیل منابع دیپلماسی به نتایج دیپلماسی  فوتبال  با تاکید بر نقش میانجی گری پوشش رسانه ای طراحی و اجرا گردید. روش تحقیق حاضر به صورت پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه افراد آگاه به موضوع پژوهش بود. در جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه عبدی و همکاران (2018) استفاده گردید. به منظور تجزیه وتحلیل داده های تحقیق حاضر از روش معادلات ساختاری استفاده گردید. تمامی روند تجزیه وتحلیل تحقیق، درنرم افزارهای SPSS و PLS انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد، رویدادهای ورزشی (331/0=تأثیر؛ 236/2= تی)، سرمایه انسانی (244/0=تأثیر؛ 315/3=تی) و محصولات و خدمات ورزشی (404/0= تأثیر؛ 996/2=تی) به صورت معناداری بر پوشش رسانه ای تأثیرگذار می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که پوشش رسانه ای بر نتایج کلی (883/0= تأثیر؛ 37/27=تی)، نتایج اختصاصی (839/0=تأثیر؛ 237/24=تی) و نتایج ملی (859/0= تأثیر؛ 652/29=تی) در حوزه دیپلماسی فوتبال تأثیرگذار می باشد. با این توجه می توان چنین اعلام داشت که استفاده از پوشش رسانه ای می تواند در جهت کسب موفقیت های مربوط به دیپلماسی فوتبال تأثیر بسزایی داشته باشد.
۵.

شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه ورزشی با رویکرد رسانه ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه های سایبری رسانه های ورزشی فرصت های کارآفرینی کارآفرینان ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 341 تعداد دانلود : 813
ﻫﺪف پژوهش ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اولویت بندی فرصت های کارآفرینی ورزشی در حوزه رسانه ها اﺳﺖ. روش پژوهش از نظر راهبرد، آﻣﯿﺨﺘﻪ (کیفی و کمّی)، با طرح اکتشافی-متوالی و هدف کاربردی-توسعه ای است. جامعه ی آماری در بخش کیفی: با نمونه گیری هدفمند به روش نظری، 17 تن از اساتید و پژوهشگران مدیریت ورزشی در حوزه رسانه ها و بخش کمّی: با نمونه گیری تصادفی طبقه ای از 384 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرایش های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی مشارکت داشتند. ابزار پژوهش: مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری و اجماع و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎمه محقق ساخته در مقیاس لیکرت 5 ارزشی جهت تعیین اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از فرصت های کارآفرینی در حوزه رسانه به روش پیمایشی نظرسنجی شد. روایی صوری ابزار توسط اعضای گروه پژوهش تأیید و پایایی آن با آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به ترتیب: 70/0 و 76/0 محاسبه شد.  تجزیه و تحلیل داده ها ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و مدل سازی معادله ساختاری واریانس محور با نرم افزارهای آماری «Smart PLS(2)» و «SPSS» انجام ﺷﺪ. میزان اهمیت و اولویت ابعاد فرصت های ورزشی موجود در رسانه ها به ترتیب: 1. رسانه های سایبری، 2. رسانه های چاپی، 3. رسانه های دیجیتال، 4. رسانه های الکترونیکی، را نشان داد. نتایج تحقیق حاضر تنوع بالای فرصت های کارآفرینی را در حوزه ها، هزینه شروع، منطقه جغرافیایی، زمان و ... بیان داشت. با شناخت فرصت های کارآفرینانه و برنامه ریزی آن ها می توان گام های اساسی را برای توسعه ورزش در کشور برداشت. متولیان امر کارآفرینی و ورزش در سیاست گذاری و برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت خود می توانند با توجه به این فرصت ها به پیشرفت ورزش کمک شایانی نمایند.
۶.

تحلیل محتوای پرمخاطب ترین کانال های ورزشی ایرانی شبکه اجتماعی تلگرام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل محتوا تلگرام رسانه های جمعی شبکه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 696 تعداد دانلود : 154
هدف کلی تحقیق، تحلیل محتوای پرمخاطب ترین کانال های ورزشی ایرانی شبکه اجتماعی تلگرام بود.این پژوهشاز نظر استراتژی توصیفی، از نظر مسیر اجرا تحلیل محتوا واز منظر جمع آوری داده به شکل کتابخانه ای انجام شد.جامعه آماری سه کانال پرطرفدار ورزشی با معیار عضویت بیش از ۸۰ هزار دنبال کننده بود. کانال های سایت ورزش۳ با حدود ۷۳۰ هزار عضو، کانال برنامه نود با ۵۵۰ هزار عضو، کانال سایت ورزشی طرفداری با ۸۰ هزار نفر عضو به عنوان نمونه های پژوهش انتخاب شدند. برگه های کد گذاری و دستورالعمل کد گذاری قاسمی 1394 (پس از تایید روایی و عینیت مجدد) به عنوان ابزار تحقیق درنظر گرفته شد.نتایج نشان داد کانال تلگرام برنامه نود با ۱۶۱۶ خبر بیشترین توزیع اخبار را دارد. بیشترین فراوانی اخبار در روز شنبه با ۴۸۳ خبر و کمترین فراوانی مربوط به روز چهارشنبه با ۳۵۶ خبر است. همچنین ورزش حرفه ای با 3/85 درصد آمار، بیشترین فراوانی اخبار را در بین مولفه های مختلف در هر سه کانال دارا است. ورزش تربیتی با تنها یک مورد خبر در سه کانال کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. یکی از مهمترین یافته های تحقیق تحت الشعاع قرار گرفتن اغلب رشته های ورزشی زیر سایه رشته فوتبال بود چرا که رشته ورزشی فوتبال با 4/93 بیشترین فراوانی در پوشش اخبار رشته های مختلف را دارد.تفاوت معنادار نگاه جنسیتی نیز یافته دیگر این پژوهش بود. چرا که 2/98 درصد اخبار مربوط به ورزش مردان و تنها 3/0 درصد از اخبار مربوط به ورزش زنان است. 4/94 درصد مطالب از امکانات چند رسانه ای مثل عکس، فیلم و تصاویر متحرک بهره برده بودند.
۷.

ارائه مدل نقش رسانه های اجتماعی بر ورود بانوان تماشاگر به استادیوم های فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی حضور حمایت نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 467 تعداد دانلود : 127
حضور تماشاگران در استادیوم های فوتبال موجب زنده بودن ورزش شده است و بدون حضور تماشاگران فوتبال جذابیت و مهیج بودن خود را از دست می دهد. در ایران زنان حق حضور در استادیوم های فوتبال را ندارند. از طرفی رسانه های اجتماعی در یافته های جدید و شکل گیری تحولات و اطلاع رسانی نقش پررنگی دارند. از این رو هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی از نقش رسانه های اجتماعی بر حضور بانوان تماشاگر در استادیوم های فوتبال بود. این پژوهش ازنظر هدف، توسعه ای و ازنظر راهبرد، اکتشافی است که به صورت کیفی بر اساس نظریه داده بنیاد اجرا شد. جامعه پژوهش، اساتید و نخبگان در زمینه مدیریت ورزشی و فعالان رسانه بودند که به صورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند و با مصاحبه های نیمه ساختاریافته داده ها گردآوری شدند. نتایج نشان داد  مدل به دست آمده از سه بخش تشکیل شده است. در سطح اول مدل، مؤلفه های عوامل پیشبرنده و در سطح دوم، مؤلفه های عوامل مرتبط با فرآیندها و همچنین در سطح سوم، پیامدهای اولیه و ثانویه هستند. با حمایت  دولت و استفاده از نتایج حاصل از پژوهش حاضر، مدیران و مسئولین بخش فوتبال ایران می توانند با فراهم سازی امکان حضور بانوان تماشاگر در استادیوم های فوتبال  ایران به توسعه بازاریابی فوتبال و اقتصاد فوتبال کشور کمک شایانی کنند.
۸.

تحلیل پاسخ طرفداران به خود_ابرازی ورزشکاران حرفه ای زن در شبکه اجتماعی اینستاگرام (مطالعه موردی: ماریا شاراپووا و سرنا ویلیامز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پاسخ طرفداران خود ابرازی شبکه های اجتماعی ورزشکاران حرفه ای زن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 431 تعداد دانلود : 134
هدف از پژوهش حاضر، تحلیل پاسخ هواداران به خود_ابرازی ورزشکاران حرفه ای زن در شبکه اجتماعی اینستاگرام بود. 328 تعداد پست به اشتراک گذاشته شده در طول سال 2019 در صفحه رسمی اینستاگرام دو ورزشکار حرفه ای زن یعنی ماریا شاراپووا و سرنا ویلیامز تجزیه وتحلیل و طبقه بندی شدند. نمونه کمی شامل 328 پست از هر دو بازیکن و 122/716/120 لایک و 584/246/2 کامنت بود. نتایج تجزیه وتحلیل صفحه اینستاگرام این دو ورزشکار نشان داد که سرنا ویلیامز در صفحه اینستاگرام بیشترین تمرکز خود را به ترتیب بر پست های مربوط به نقش اجتماعی (32 درصد) اختصاص داده است و پس ازآن پست هایی با محتوای تبلیغاتی (25 درصد)، عکس ورزشی (23 درصد)، عکس بدن نما (11 درصد)، سلفی (4 درصد) و عکس مناظر (2 درصد). در مقابل، ماریا شاراپووا به ترتیب بر پست هایی با محتوای نقش اجتماعی (28 درصد) و عکس ورزشی (28 درصد)، عکس مناظر و محیط زیست (15 درصد)، عکس تبلیغاتی (11 درصد)، عکس سلفی (8 درصد) و عکس بدن نما (2 درصد) تأکید داشته است. همچنین نتایج نشان داد که پست هایی با محتوای ورزشی، بدن نما، عکس سلفی و تبلیغات به ترتیب بیشترین تعداد لایک و پست هایی با محتوای اجتماعی و مناظر و محیط زیست به ترتیب بیشترین تعداد کامنت را به خود جلب کرده اند. نتایج پژوهش حاضر، اهمیت نوع محتوای پست های اینستاگرام زنان ورزشکار را برای طرفداران و دنبال کنندگان برجسته کرده است. همچنین بینش و دانش جدیدی از طریق درک بهتر پاسخ (لایک و کامنت) دنبال کنندگان برای ایجاد یک ارتباط و تعامل قوی، درگیری و مشارکت زیاد ارائه می دهد.
۹.

ارائه مدل توانمندسازی منابع انسانی بر مبنای فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات کل ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی فناوری اطلاعات و ارتباطات منابع انسانی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 254 تعداد دانلود : 137
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل توانمندسازی منابع انسانی بر مبنای فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات کل ورزش و جوانان کشور طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های آمیخته بود که به صورت کیفی-کمی اجرا گردید. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بود. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کمی شامل کلیه کارکنان بخش فناوری اطلاعات، کارکنان ارشد، مدیران و معاونان ادارات کل ورزش و جوانان کشور بودند که تعداد آنان حدود 640 نفر بود. بر اساس جدول حجم نمونه مورگان، تعداد 242 نفر به عنوان نمونه مشخص گردیدند. ابزار پژوهش حاضر شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تحلیل یافته های پژوهش حاضر از کدگذاری باز، محوری و انتخابی و همچنین استفاده از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای پی ال اس استفاده گردید. نتایج حاصل از مدل اندازه گیری حاکی از تأثیر غیرمعنادار زیرساخت فناوری بر توانمندسازی بود. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که محیط فناورانه بر توانمندسازی تأثیرمعناداری ندارد. نتایج حاصل از مدل اندازه گیری حاکی از تأثیر  غیر معنادار در نظام های اطلاعاتی بر توانمندسازی بود. نتایج حاصل از مدل اندازه گیری حاکی از تأثیر غیر معنادار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی بود.
۱۰.

ارتباط فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش: با نقش میانجی رضایت از ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تسهیم دانش رضایت از ارتباط فناوری اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 79 تعداد دانلود : 854
در سازمان های امروزی تسهیم دانش به اندازه ای اهمیت دارد که خود دانش به تنهایی قدرت محسوب نمی شود و آنچه  که به سازمان قدرت میدهد، دانشی است که کارکنان به اشتراک می گذارند. از این رو هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش با میانجی رضایت از ارتباط در ادارات ورزش و جوانان استان گیلان و مازندران بود. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود و جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان و مازندران به تعداد250 نفر بودند که تعداد 214 پرسشنامه جمع آوری شد. از سه پرسشنامه استاندارد فناوری اطلاعات میتیک و همکاران (2017)، رضایت از ارتباط دان و هازن (1997) و تسهیم دانش همتی (2010) با آلفای کرونباخ به ترتیب 87/0، 85/0، 89/0 استفاده شد. براساس مدل معادلات ساختاری، روابط بین متغیرها، از برازش قابل قبولی برخوردار بود و نشان داد بین فناوری اطلاعات و تسهیم دانش، فناوری اطلاعات و رضایت از ارتباط، رضایت از ارتباط و تسهیم دانش ارتباط معنی دار وجود دارد. همچنین نقش میانجی رضایت از ارتباط بر اثر فناوری اطلاعات و تسهیم دانش مورد تایید قرار گرفت. در نتیجه مدیران ادارات ورزش و جوانان می بایست جهت ارتقا عملکرد تسهیم دانش در سازمان، فناوری اطلاعات را به منظور افزایش رضایت از ارتباط کارکنان بکارگیرند تا انگیزه کافی برای تسهیم دانش فراهم شود.
۱۱.

تدوین الگوی توسعه کسب و کارهای نوپای ورزشی: با تاکید بر نقش فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استارت آپ های ورزشی صنعت ورزش فضای مجازی کارآفرینی کسب و کارهای نوپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 37 تعداد دانلود : 192
پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی توسعه کسب و کارهای نوپای ورزشی، با تاکید بر نقش فضای مجازی انجام گرفته است. این پژوهش دارای رویکرد کیفی می باشد و از روش نظریه داده بنیاد اشتراس و کوربین استفاده شده است. روش جمع آوری داده ها مصاحبه های عمیق با 11 نفر از اساتید و صاحبان استارت آپ های ورزشی پس از رسیدن به حد اشباع نظری بود. روایی ابزار در این تحقیق توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی و تایید گردید؛ همچنین برای محاسبه پایایی مصاحبه های انجام گرفته شده از روش توافق درون موضوعی استفاده گردید که 74 درصد بدست آمد که نشان از پایایی بالا در کدگذاری ها می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد؛ که تعداد کدهای باز، 216 عدد و کدهای محوری، 34 عدد استخراج گردید. نتایج بدست آمده در 5 بعد اصلی شرایط علّی، شرایط محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها دسته بندی شد. خروجی الگوی بدست آمده برای توسعه کسب و کار از طریق فضای مجازی می تواند راه گشای مناسبی برای صاحبان کسب و کارهای نوپای ورزشی باشد.
۱۲.

مدلسازی نقش صحه گذاری در وفاداری به برند ورزشکاران تیراندازی با میانجی گری تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی (مورد مطالعه اسلحه والتر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی تیراندازی صحه گذاری وفاداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 669 تعداد دانلود : 515
هدف پژوهش حاضر مدلسازی نقش صحه گذاری در وفاداری به برند ورزشکاران تیراندازی با میانجی گری تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحلیل داده ها توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه ورزشکاران رشته تیراندازی که در رقابت های باشگاهی سال 1398 در لیگ های برتر آقایان و بانوان حضور داشتند، بود. حجم نمونه تحقیق با توجه به اهداف و با استفاده نرم افزار آماری PASS در سطح خطای 05/0، 150 نفر بود. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بامبوئر (2011)، پرسشنامه صحه گذاری محمودی و همکاران (1397)، پرسشنامه وفاداری به برند موسوی و همکاران (1392) بود. نتایج تحقیق نشان داد که صحه گذاری هم به صورت مستقیم هم از طریق نقش میانجی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر وفاداری به برند ورزشکاران نقش دارد. همچنین تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی نیز بر وفاداری به برند ورزشکاران نقش دارد. بنابراین می توان ابراز داشت، امروزه تبلیغات اثربخش، ابزاری مهم برای کسب مزیت رقابتی برای سازمانهای ورزشی محسوب می شوند که از طریق صحه گذاری ورزشکاران مشهور بر محصولات یا خدمات می توانند تصمیم افراد برای خرید کالا را تحت تأثیر قرار دهند.
۱۳.

ارائه مدل روابط علی بین میزان فعالیت های بدنی، میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود با رفتارهای اخلاقی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتارهای اخلاقی شبکه های اجتماعی میزان فعالیت بدنی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 287 تعداد دانلود : 88
هدف این پژوهش ارائه مدل روابط علی بین میزان فعالیت های بدنی، میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود با رفتارهای اخلاقی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بود. این پژوهش برحسب هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی- همبستگی است. در پژوهش حاضر جامعه آماری دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تهران بودند، که تعداد 360 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند و از روش نمونه گیری در دسترس و به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. جهت ارزیابی متغیرهای پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته قلعه نوعی و همکاران (1398) استفاده شد که تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی پرسشنامه در پژوهش نامبرده مورد تایید قرار گرفته است، که پرسشنامه به کار گرفته شده، شامل میزان فعالیت بدنی (10 سوال)، رفتارهای اخلاقی (10 سوال)، استفاده از شبکه های اجتماعی (10 سوال) و نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود (10 سوال) بود. استفاده شد. تحلیل عاملی تاییدی و بررسی اثرات و روابط در سطح خطاء 5 درصد و با استفاده از نرم افزارهای 25 SPSS و Smart PLS  3.2.9 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج بدست آمده نشان داد میزان فعالیت بدنی بر رفتارهای اخلاقی، استفاده از شبکه های اجتماعی و نگرش فرد در مورد تصویر بدنی اثر دارد. استفاده از شبکه های اجتماعی اثر معناداری بر رفتارهای اخلاقی و نگرش فرد در مورد تصویربدنی اثر معناداری بر رفتارهای اخلاقی دارد. علاوه بر این میزان فعالیت بدنی بر رفتارهای اخلاقی از طریق استفاده از شبکه های اجتماعی اثر معناداری دارد و در نهایت مشخص گردید که میزان فعالیت بدنی بر رفتارهای اخلاقی از طریق نگرش فرد در مورد تصویر بدنی اثر معناداری دارد. در نتیجه می توان گفت هرچقدر نگرش دانشجویان در مورد تصویر بدنی خود بالا باشد موجب می شود رفتارهای اخلاقی آن ها افزایش پیدا کند.
۱۴.

مدل تاثیر علی سبک رهبری، استقلال شغلی و پیچیدگی وظایف کارکنان بر رفتار خلاقانه در کارکنان رسانه های ورزشی استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استقلال شغلی و پیچیدگی وظایف کارکنان خلاقیت کارکنان سبک رهبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 421 تعداد دانلود : 126
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدل علی سبک رهبری، استقلال شغلی و پیچیدگی وظایف کارکنان بر رفتارهای خلاقانه در کارکنان رسانه های ورزشی انجام شده است. بدین منظور از پرسش نامه های استاندارد سبک رهبری تحول گرا کزس و پوسنر (2003)، استقلال شغلی لانگفرد (2005)، پیچیدگی وظایف ماینارد و هکل (2009)، استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را کارمندان رسانه های ورزشی استان کرمانشاه تشکیل می دادند که از بین آن ها 103 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای، به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور طبقه بندی و خلاصه نمودن دادهای خام از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی از آزمون مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری اس پی اس اس و ایموس نسخه 23 انجام پذیرفت. یافته ها نشان داد سبک رهبری تحول گرا، استقلال شغلی و پیچیدگی وظایف بر رفتار خلاقانه ی کارکنان رسانه های ورزشی اثرگذار است. نتایج اجرای مدل های تحلیل مسیر سبک رهبری تحول گرا، استقلال شغلی و پیچیدگی وظایف نشان دهنده تائید مدل های مفهومی پژوهش هست، لذا توصیه می شود سبک رهبری تحول گرا، استقلال شغلی،و پیچیدگی وظایف به عنوان سه فاکتورهای اثرگذار بر رفتار خلاقانه کارکنان رسانه های ورزشی مدنظر قرار بگیرد. به طورکلی، می توان عنوان نمود که کارکنان رسانه های ورزشی می بایست رفتار خلاقانه خود را تقویت کنند، و سبک رهبری تحول گرا، استقلال شغلی، و پیچیدگی وظایف آن ها نیز رشد بیشتری داشته باشد. بنابر یافته های پژوهش، می توان گفت که اگر شرایط رفتارهای سبک رهبری تحول گرا، استقلال شغلی و پیچیدگی وظایف در سازمان برای کارکنان رسانه های ورزشی مهیا باشد، می توان رفتار خلاقانه آن ها را ارتقاء بخشید.
۱۵.

شناسایی عوامل انگیزاننده رسانه های نوین در ترغیب جوانان و نوجوانان به ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه های نوین مشارکت نوجوانان و جوانان ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 722 تعداد دانلود : 726
هدف از انجام این تحقیق شناسایی عوامل انگیزاننده رسانه های نوین در ترغیب جوانان و نوجوانان به ورزش بود. ﺟﺎﻣﻌه آﻣﺎری ﺗﺤﻘﻴﻖ شامل ﻛﻠﻴه خبرنگاران و نویسندگان ورزشی بود که در عرصه ورزش فعالیت داشتند که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 277 نفر به عنوان نمونه تحقیق به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن ضمن بررسی دقیق متون و ادبیات تحقیق، با نظرخواهی از اساتید و متخصصین (10 نفر) تایید شد. علاوه بر این سایر شاخص های همسانی درونی از قبیل پایایی مرکب، متوسط واریانس استخراجی، حداکثر واریانس مشترک و متوسط واریانس مشترک مورد بررسی و تایید قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها علاوه بر روش های آمار توصیفی، از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد مهمترین عوامل انگیزاننده رسانه های نوین در ترغیب جوانان و نوجوانان به ورزش به ترتیب امکانات دیجیتالی (90/0)، کیفیت اطلاع رسانی (86/0)، ماهیت غیرانحصاری (84/0)، دورهمی های آنلاین (80/0) و جاذبه های روانی (76/0) می باشند. در مجموع می توان اذعان نمود که با توجه به عوامل انگیزاننده رسانه های نوین من جمله (امکانات دیجیتالی، کیفیت اطلاع رسانی، ماهیت غیرانحصاری، دورهمی های آنلاین و جاذبه های روانی) و شناخت علایق جوانان و نوجوانان و همکاری و همراهی نخبگان عرصه ورزش و رسانه موجب ترغیب و تشویق هرچه بیشتر آنان به ورزش شد؛ تا ضمن مشارکت در ورزش و رشد و توسعه آن، کمترین آسیب به جوانان و نوجوانان برسد.
۱۶.

تأثیر مسئولیت اجتماعی بر رفتار تماشاگران لیگ برتر فوتبال با میانجی گری هویت فردی از طریق نقش رسانه های جمعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه های جمعی رفتار تماشاگران مسئولیت پذیری اجتماعی هویت فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 591 تعداد دانلود : 849
مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر مسئولیت اجتماعی بر رفتار تماشاگران لیگ برتر فوتبال کشور با میانجی گری هویت فردی از طریق نقش رسانه های جمعی بود. نوع پژوهش، توصیفی-  همبستگی و از نظر هدف، کاربردی ب وده ک ه به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی تماشاگران لیگ برتر فوتبال کشور در سال 98-97 تشکیل می داد که از بین آنها تعداد 460 نفر به صورت تصادفی در دسترس انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه های استاندارد هویت تیمی (وان دیک و همکاران ،2008)، رفتار تماشاگران ساخته یو 2010، پرسشنامه هویت فردی و پرسشنامه پژوهشگر ساخته جهت استفاده از رسانه های جمعی این رویدادها بود که اعتبار آنها در یک مطالعه مقدماتی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بیشتر از 7/0 به دست آمد. از دو روش توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. در بخش آمار استنباطی از روش مدل معادلات ساختاری با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج نشان داد که هویت فردی از طریق نقش رسانه های جمعی بر مسئولیت پذیری اجتماعی و رفتار تماشاگران لیگ برتر فوتبال کشور تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین باتوجه به قابلیت و ظرفیت رسانه های جمعی در برجسته سازی اطلاعات و پیام ها و بخصوص نمایش این مسابقات ورزشی ، با میانجی گری هویت فردی می توانند  شدت این تأثیر را بیشتر نمایند.
۱۷.

طراحی مدل مدیریت ارتباط با مشتری در فروشگاه های ورزشی با رویکرد ISM(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباط با مشتری بازاریاب فروشگاه ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 210 تعداد دانلود : 838
هدف از این تحقیق، طراحی مدل مدیریت ارتباط با مشتری در فروشگاه های ورزشی با رویکرد ISM بود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است و گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و به شیوه آمیخته کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی، شامل کلیه مدیران فروشگاه های بزرگ ورزشی بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با حجم متناسب و فرمول حجم نمونه کوکران و احتمال ریزش احتمالی، تعداد 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و در بخش کیفی، 18 نفر از خبرگان بودند. ابزار تحقیق در بخش اول، پرسشنامه محقق ساخته حاوی 12 عامل مؤثر بر توسعه مدیریت ارتباط با مشتری در فروشگاه های ورزشی و در بخش دوم، فرم خودتعاملی ساختاری بود. روایی پرسشنامه توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه و پایایی آن، با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت (87/0=α). برای ساختاردهی عوامل از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد. یافته ها تأثیرگذاری 12 عامل و ساختاردهی عوامل را در پنج سطح نشان داد. عوامل یادگیری دانش، انتشار دانش و برگزاری کلاس های آموزشی برای بازاریابان و بخش فروش زیربنایی مدل قرار گرفتند. تمرکز بر آموزش و ارتقاء سطح دانش و آگاهی بازاریابان و نیز مشتریان، دستیابی به دیگر عوامل را هموار خواد نمود و به توسعه مدبریت ارتباط با مشتری در فروشگاه های ورشی کمک خواهد کرد.
۱۸.

رسانه ها و توسعه برند شخصی: پژوهشی در مورد ورزشکاران حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات و صحه گذاری رسانه تصویرسازی برند تعاملات و ارتباطات شخصی سازی برند ورزشکاران حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 367 تعداد دانلود : 440
هدف پژوهش حاضر تبیین کارکرد رسانه ها در توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه ای بود. این پژوهش از نوع آمیخته متوالی اکتشافی بود که در دو مرحله کیفی و کمی انجام گرفت. در بخش کیفی برای انجام مصاحبه های عمیق، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. 24 مصاحبه ی نیمه ساختاریافته عمیق با متخصصان حوزه رسانه و بازاریابی ورزشی، ورزشکاران حرفه ای و هواداران ورزشی انجام شد. کدگذاری داده ها براساس تحلیل تماتیک انجام شد. اعتبار کدگذاری ها با بازبینی و کنترل صحت کدهای استخراج شده و کدگذاری مجدد توسط دو نفر متخصص مورد تأیید قرار گرفت. در بخش کمّی، 384 نفر متخصص حوزه رسانه و بازاریابی ورزشی، ورزشکاران حرفه ای و هواداران ورزشی به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به وسیله متخصصان(10 نفر)، روایی همگرا با استفاده از میانگین واریانس استخراج شده(بالاتر از 5/0)، روایی واگرا با استفاده از فورنل-لارکر، ضریب آلفای کرونباخ(بیشتر از 7/0) و پایایی ترکیبی(بیشتر از 7/0) تأیید شد. آزمون فرضیه ها با کمک نرم افزار اسمارت پی.ال.اس نسخه3 انجام شد. بر اساس نتایج بخش کیفی سه تم اصلی تصویرسازی و ایجاد پایگاه اجتماعی، تبلیغات و صحه گذاری و تعامل و ارتباطات همراه با نُه مقوله متناظر با آن ها در زمینه کارکرد رسانه ها در توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه ای استخراج و تبیین شد. نتایج نشان داد که مدل ارائه شده برازش مناسبی دارد و در تحلیل مسیر روابط بین عوامل اصلی، کارکرد رسانه(807/0) به طور مستقیم اثر مثبت و معنی داری بر توسعه برند شخصی ورزشکاران دارد و 8/0 درصد از تغییرات آن را تبیین می کند. بنابراین به نظر می رسد رسانه با کارکردهای مختلفش، بتواند نقش اثرگذاری در توسعه برند شخصی ورزشکاران و وفادارای هواداران آنها فراهم نماید.
۱۹.

مطالعه بازاریابی برندهای خدماتی ورزشی در اینستاگرام: مورد مطالعه مجموعه ورزشی انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند پاسخ مصرف کننده رسانه های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 192 تعداد دانلود : 520
پژوهش حاضر، به مطالعه تأثیر بازاریابی برندهای خدماتی ورزشی در اینستاگرام بر ارزش ویژه برند و پاسخ مصرف کنندگان می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و بر اساس روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش مصرف کنندگان خدمات ورزشی مجموعه ورزشی انقلاب بودند که 200 نفر از آنها در این مطالعه مشارکت داشتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظرات 7 نفر از متخصصان مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی روایی سازه از بارهای تقاطعی گویه ها، روایی متقاطع و شاخص میانگین واریانس استخراج شده استفاده شد. پایایی ابزار مورد استفاده نیز با استفاده از شاخص های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک مدل سازی معادله ساختاری در نرم افزار پی ال اس انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی بر پاسخ مصرف کنندگان و ارزش ویژه برند تاثیر مستقیم معنادار و مثبتی دارد. بر این اساس، برندهای خدماتی ورزشی با استفاده از فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی می توانند ارزش ویژه برند و پاسخ مصرف کنندگان خود را تحت تاثیر قرار داده و بدین ترتیب سهم بازار و فروش خود را افزایش دهند.
۲۰.

بررسی رابطه وابستگی مشتری با نوآوری رسانه ورزشی: نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی (رسانه های ورزشی در شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهت گیری عملکرد رقابت فرهنگ سازمانی نوآوری سازنده وابستگی مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 843 تعداد دانلود : 196
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه وابستگی مشتری و نوآوری سازنده با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در بین تولیدکنندگان اطلاعات ورزشی در شهر تهران است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، از نوع کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تولیدکنندگان اطلاعات ورزشی در شهر تهران است که جامعه موردبررسی در این پژوهش به طورکلی برابر با 480 تولیدکننده اطلاعات ورزشی است. روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و فرمول کوکران با خطای 05/0 برابر با 213 نفر است. پایایی و روایی پرسش نامه های پژوهش با توجه به محقق ساخته بودن مجدداً بازازمایی و تأییدشده است. نرم افزار مورداستفاده در این پژوهش Smart Pls است. یافته ها حاکی از این مهم است که وابستگی مشتری با نوآوری سازنده رابطه منفی دارند و همین طور افزایش جهت گیری عملکرد و افزایش رقابت موجب افزایش نوآوری سازنده می شود. از طرفی جهت گیری عملکرد قوی تر، رابطه منفی وابستگی مشتری با نوآوری سازنده را قوی تر می کند و رقابت قوی تر، رابطه منفی وابستگی مشتری به نوآوری سازنده را کاهش می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان