مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال هشتم پاییز 1392 شماره 25

مقالات

۱.

ارزیابی و انتخاب تأمین کننده به وسیله ی مدل هایDEAی بازه ای با ناحیه ی اطمینان یک رویکرد DEA با مرزهای کارآ و ناکارآ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۳۰۱
۲.

استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین سه سطحی

۴.

پیش بینی ورشکستگی بنگاه های اقتصادی قابل پذیرش در بورس برق و انرژی با استفاده از اتوماتاییادگیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۲۹۰
۵.

انتخاب اقتصادی ترین پروژه با استفاده از روش دلفی، روش رتبه بندی دینامیک و برنامه ریزی آرمانی

۶.

طراحی مدل توسعه اشتغال استان یزد با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

۹.

توسعه ی مدلهایAHP فازی برای ارزیابی تأثیر قابلیتهایIT

۱۰.

ارائه چارچوبی برای ارزیابی و الویت بندی ریسک های برون سپاری

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴