مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال هشتم تابستان 1392 شماره 24

مقالات

۱.

ارزیابی تأثیر اجرای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن

۷.

بهینه سازی در مسیریابی باز وسیله نقلیه با استفاده از یک الگوریتم کارای ترکیبی فراابتکاری

۱۱.

بررسی اثر IT بر قابلیتهای زنجیره تامین و عملکرد بنگاه مطالعه موردی شرکت سایپا

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴