محمود مدیری

محمود مدیری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
۱.

A interpretative-structural model of effective investments components in competitive advantage of industrial parks(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Investment Competitive advantage Economic Policies Industrial parks interpretive-structural modeling

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 789 تعداد دانلود : 916
Improving the competitiveness of businesses through investment in industrial parks is one of the challenges that managers face for economic development. This study has been done with the aim of identifying, determining relationships and providing a structural model of investment to competitive advantage in industrial parks. The data have been analyzed in two parts, qualitative and quantitative. In the qualitative part, the variables of the model were extracted using the method of content analysis and coding and confirmed by the fuzzy Delphi method, and in the quantitative part, the hierarchical structure model was presented. The statistical population of the research is 25 experts who were selected by non-probability purposeful and snowball sampling and answered the pairwise comparison questionnaire. The findings of the qualitative section showed that the model has eight variables including "infrastructure investment", "motivational investment", "economical investment", "institutional investment", "environmental investment", "support investment", "Political investment" and "competitiveness". The findings of the quantitative section showed that the structural model has six levels, that "political investment" and "infrastructure investment" have the most influence in the model and are in the first priority. We conclude that in order to competitive advantage, managers should pay more attention to technical and informational infrastructure, as well as appropriate policies and providing regulations.
۲.

طراحی مدل سیاست سرمایه گذاری برای رقابت پذیری در صنعت فولاد با رویکرد مدلسازی تفسیری-ساختاری جامع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست ها سرمایه گذاری مزیت رقابتی مدلسازی تفسیری - ساختاری جامع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 349 تعداد دانلود : 686
یکی از عواملی که می تواند بر بهبود کسب مزیت رقابتی در صنعت فولاد مؤثر باشد، تبیین سیاست های کارآمد برای تسریع در جذب سرمایه گذاری است. این تحقیق با رویکرد آمیخته ترکیبی کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی، عوامل سیاست سرمایه گذاری با روش تحلیل محتوا استخراج و توسط پنل تخصصی خبرگان به روش دلفی فازی انتخاب شدند و در بخش کمی، مدل با رویکرد مدلسازی تفسیری-ساختاری جامع شکل گرفت. داده ها در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از طریق پرسش نامه مقایسات زوجی به دست آمد. جامعه تحقیق، خبرگان شامل مدیران ارشد صنعت فولاد و به تعداد 20 نفر با روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. نتایج بخش کیفی نشان داد که عوامل سیاست سرمایه گذاری برای رقابت پذیری در 14 دسته قرار دارند که بر اساس یافته های مدلسازی تفسیری-ساختاری جامع، عوامل «قوانین و مقررات دولتی»، «استقرار استانداردها در صنعت»، «استراتژی رقابتی صنعت»، «ساختار مالی صنعت»، و «خط مشی سرمایه گذاری» می تواند سطح بالاتری از مزیت رقابتی را برای صنعت فولاد افزایش دهد که اهمیت سیاست های کلان را برجسته می کند. از سوی دیگر، سیاست های سرمایه گذاری برای «مدیریت دانش»، «تحقیق  و توسعه»، «قابلیت های بازاریابی»، و «مدیریت ریسک» تابع عوامل کلان سیاست های سرمایه گذاری هستند که منجر به کسب مزیت رقابتی می گردد.
۳.

Designing a Model for Strategic Digital Thinking Competence Evaluation in National Gas Company of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Evaluation Model National Gas Company of Iran organizational flexibility Strategic Thinking

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 394 تعداد دانلود : 719
Purpose: With the increase of problems and the complexity of organizations, the need to provide better solutions and use more powerful tools of strategic planning is evident because managers with strategic thinking and a better understanding of the strategic plan will perform more effectively. It can be said that strategic thinking is considered as a supplement to strategic planning, a suitable approach to "leadership" of the organization and can help in systematically dealing with problems, understanding opportunities, optimal allocation of scarce resources and achieving the desired results. In view of this importance, the current research aims to design a strategic thinking competence assessment model with the approach of developing organizational flexibility in National Gas Company of Iran.Method: This research is applied in terms of purpose and was done with qualitative approach based on grounded theory method. Sampling of the research was done using snowball method (chain reference). For this purpose, qualitative data was collected, which led to the identification of many aspects of the phenomenon and the possibility of developing a conceptual research model. The data collection method is library studies, perusal of high-level documents, and in-depth and open interviews. The statistical population of this research consisted of specialists and experts in the field of management and strategic thinking, of whom 12 people were investigated. In the process of conducting this research, the interviews continued until theoretical saturation was observed.Findings: The findings showed that six main categories are effective on the evaluation of strategic thinking with an organizational flexibility approach, which are: foresight, strategic determination, systemic attitude, innovation and creativity. The results show that the validity of the model is confirmed and the six obvious variables (six dimensions) explain the latent variables of strategic thinking competency assessment. According to the direction of all the relations between the manifest variables and the latent ones, , all the relations are aligned and direct.Conclusion: According to the amount of standardized factor loadings, the dimension "Foresight (AN)", with a factor loading of 0.88, is the most reliable indicator belonging to evaluation measurement.
۴.

An Integrated Hybrid Fuzzy Multiple-Criteria Decision-Making Model for Non-Performing Loans Collections in The Banking System (Case Study: Shahr Bank)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Bank Non-Performing Loans Fuzzy multiple-criteria decision-making

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 600 تعداد دانلود : 429
The increase in non-performing loans considerably reduces profit in the banking systems. To solve these problems, factors influencing the collection of non-performing loans have to be examined in a hopeful attempt to reduce it to an ac-ceptable level. The present study is conducted to analyze and study factors influ-encing the collection of non-performing loans in Shahr Bank. This research is an applied study regarding its goal. It was conducted in two sections, namely the qualitative and quantitative sections. In the qualitative sections, the factors influ-encing the collection of receivables were identified using the theoretical literature and interviews with senior managers of Shahr Bank through the encoding process. In the quantitative section, data was collected by surveying the opinions of 12 experts, including senior managers of Shahr Bank in 2020 using a questionnaire. Thereafter, the factors were selected using the fuzzy Delphi technique and the relationships between them were determined using the fuzzy DEMATEL method. Finally, the factors were weighted and prioritized using the fuzzy ANP method. The research findings showed that non-performing loans can be collected through six types of factors including organizational, regulatory, customer, banking, envi-ronmental, and operational factors. The environmental factor is the most influential factor, while the operational factor is the most influenced and most important factor. In addition, behavioural, contextual, and structural sub-factors have the highest level of importance in the collection of non-performing loans in the order mentioned. These findings can help bank managers make decisions to improve the collection of receivables.
۵.

شناسایی ابعاد و مولفه های راهبردی موثر بر استقرار نظام مدیریت استعداد در سازمان (مطالعه موردی ادارات ستادی بانک کشاورزی شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استعداد نظام مدیریت استعداد استقرار نظام مدیریت استعداد مدیریت استعداد در صنعت بانکداری بانک کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 328 تعداد دانلود : 940
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی ابعاد و مولفه های راهبردی موثر بر استقرار نظام مدیریت استعداد در بانک کشاورزی به عنوان یکی از سازمان هایی که بیشترین خدمات پولی و مالی را به مشتریان در اقصا نقاط کشور ارائه می دهد، می باشد. . روش مورد استفاده این مقاله بر اساس هدف،کاربردی خود، در حوزه مطالعات توصیفی از نوع اکتشافی می باشد. با استفاده از مطالعات میدانی و روش فراترکیب، ابعاد و مولفه های موثر بر مدیریت استعداد شناسایی و دراختیار 15 نفر از صاحب نظران حوزه بانکی که به صورت هدفمند انتخاب شده اند قرار گرفت و به روش دلفی امتیازدهی صورت پذیرفت. براساس نتایج استخراج شده از امتیازدهی خبرگان، ابعاد و مولفه های نهایی مشخص شدند. رتبه بندی ابعاد و مولفه ها براساس روش DEMATEL و فرآیند تحلیل شبکه ای فازی انجام گرفت. مقایسات زوجی براساس نظر خبرگان صورت پذیرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از پیاده سازی محاسبات مربوط به روش DEMATEL فازی و فرآیند تحلیل شبکه ای فازی در نرم افزارEXCEL استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که ابعاد موثر در مدیریت استعداد به ترتیب عبارتند از: توسعه، بکارگیری و نگهداری؛ شناسایی، جذب و ارزیابی؛ تعیین ویژگی استعداد؛ ارزیابی برنامه؛ راهبردها و محیط سازمانی. همچنین مولفه های موثر در فرایند مدیریت استعداد با اولویت وزن دهی به ترتیب عبارتند از: آموزش و توسعه؛ بکارگیری ازدرون؛ ویژگی های بین فردی؛ ارزیابی فرآیندها؛ تدوین استراتژی وخط مشی های ابلاغی به بانک.
۶.

شبیه سازی چرخه عمر صنعت برق با استفاده از شبیه سازی عامل بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 137 تعداد دانلود : 547
در این پژوهش سعی می شود مدلی برای شبیه سازی چرخه عمر صنعت برق با استفاده از شبیه سازی عامل بنیان ارائه شود، در این مدل، 5 عامل استخراج شد و شبیه سازی به کمک نرم افزار Anylogic صورت پذیرفت. برای بهینه سازی مدل چهار سناریو با نظر خبرگان ارائه شد. در سناریوی نخست، جذابیت نیروگاه گازی و سیکل ترکیبی کاهش یافت و بر جذابیت دو نیروگاه دیگر افزوده شد. نتیجه این سناریو افزایش تولید نیروگاه برق آبی است که با توجه به کمبود منابع آبی برای کشور به صرفه نیست. در سناریوی دوم با ورود یک فناوری جدید میزان مصرف، مصرف کننده خانگی 40 درصد کاهش یافت و همچنین دو نیروگاه برق آبی و بخار با ظرفیت 40 درصد در چرخه تولید فعال بودند. نتیجه این سناریو کاهش مصرف سوخت و همچنین کمبود برق تولیدی نسبت به برق مصرفی بود. در سناریوی سوم فرض شد که میزان مصرف همه عوامل مصرف کننده کاهش یافته که به عدم سرمایه گذاری عامل سرمایه گذار و مازاد برق تولیدی نسبت به مصرفی منجر شد. درنهایت در سناریوی چهارم فرض بر ثابت نگه داشتن میزان مصرف همه مصرف کننده ها و و ثابت نگه داشتن جذابیت های تدوین شده توسط دولت است که درنتیجه آن ظرفیت تولید برق افزایش یافته ؛ ولی باز هم کمبود برق وجود دارد.
۷.

ارائه مدل توسعه فناوری صنعت خودروسازی ایران مبتنی بر شبکه های همکاری مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: همکاری مشترک مدل توسعه فناوری صنعت خودروسازی همکاری های بین بنگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 583 تعداد دانلود : 584
تخصصی شدن و افزایش روزافزون پیچیدگی فناوری ها، کاهش دوره عمر فناوری و افزایش هزینه و ریسک توسعه از مهمترین دلایلی هستند که بنگاه ها را ملزم به بهره گیری از روش های همکاری در توسعه فناوری ها می نماید. در دهه های اخیر طراحی شبکه ای اثربخش و کارآمد از همکاران در فرآیندهای مختلف صنعتی، به چالشی جدی تبدیل شده است. همانطور که همکاری موجب کاهش ریسک در نوآوری و توسعه فناوری می گردد، ریسک هایی نیز در خود همکاری فناورانه نهفته است که در نتیجه آن بر اساس مطالعات انجام گرفته درصد قابل توجهی از همکاری ها با شکست یا عدم موفقیت کافی همکاری مواجه می گردند . در این پژوهش مدل پیشنهادی با تلفیق مدل توسعه تکنولوژی و مدل همکاری مشترک، در صنعت خودروسازی طراحی شده است. ابعاد مدل پیشنهادی عبارتند از: تحلیل راهبردی همکاری مشترک ، شناسایی سازمان همکار ، طرح ریزی همکاری مشترک ، مدیریت و اجرای همکاری ، تحقیق و توسعه و آمادگی توسعه فناوری، طراحی محصول و تصدیق فناوری، یکپارچه سازی و اجرا ، پشتیبانی و توسعه فناوری جدید نتایج این تحلیل حاکی از تایید ابعاد 8 گانه به همراه شاخص های آنان بود. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که بهره گیری از همکاری مشترک به ویژه در فناوری های پیشرفته در صنعت خودرو می تواند سبب ایجاد مزیت رقابتی و رفع موانع تولید و ارتقا توانمندی دانش فنی اکتساب شده در سازمانهای تحقیق و توسعه خواهد بود. هچنین توسعه فناوری نیازمند هماهنگی بین کنشگران اصلی در فرایند توسعه فناوری می باشد تا علاوه بر ایجاد زیرساخت، آموزش، کاربرد، شرایط خدمات پس از فروش را در کلیه زنجیره تامین فراهم نمایند.
۸.

آینده پژوهی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره و تئوری های خاکستری در راستای مدیریت و برنامه ریزی مسائل جغرافیایی انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده پژوهی تحلیل محتوا تحلیل سناریو تصمیم گیری چند معیاره تئوری خاکستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 328 تعداد دانلود : 814
هدف این تحقیق، واکاوی نقش آینده پژوهی در الگوهای موجود عوامل حیاتی تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره و تئوری خاکستری تحقیق در عملیات نرم با استفاده از مفروضات فلسفی پارادایم ها و در نهای ت تعیین راهبرد مناسب مبتنی بر این مولفه ها، به منظ ور اف زایش موفقی ت و ط ول عم ر راهبرده ای تصمیم گیری و خاکستری است . با توجه به نتایج اخذ شده نظر خبرگان از پرسشنامه عدم قطعیت بحرانی ، چهار عدم قطعیت تحقیق شناسایی و ملاک طراحی سناریو قرار گرفت. هر یک از چهار حالت که شامل توجه کم به مسائل اجتماعی در برابر توجه زیاد به مسائل اجتماعی، توجه کم به مدل های اخلاق گرا در مقابل توجه زیاد به مدل های اخلاق گرا، توجه کم به رویکردهای نرم در مقابل توجه زیاد به رویکردهای نرم، توجه کم به مسائل پیچیده در مقابل توجه زیاد به مسائل پیچیده ، یک وضعیت دوگانه ی خاص در آینده را نشان می دهد. هر یک از این وضعیت های دوگانه، بیانگر عدم قطعیت درباره ی آینده تصمیم گیری چندمعیاره و تئوری خاکستری هستند. و بر اساس این عدم قطعیت ها سه سناریو شناسایی گردید. که این سناریوها عبارتند از پاشنه آشیل، ققنوس، خشترپاون. همچنین، فلسفه رویکردهای گذشته و آتی این رشته مورد بررسی و نقد قرار گرفت.
۹.

طراحی مدلی از فرایند کارراهه شغلی کارکنان دانشی (مورد مطالعه: شهرداری تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 716 تعداد دانلود : 831
هدف: ملادکوا و همکاران(2015) استفاده از انگیزاننده ها را لازمه بهره برداری اثربخش ازکارکنان دانشی دانسته و ایجاد کارراهه شغلی مناسب را انگیزاننده ای مؤثر برای کارکنان دانشی معرفی کرده اند. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی از فرایند کارراهه شغلی کارکنان دانشی انجام شد . روش: این پژوهش به روش توصیفی- اکتشافی انجام شد. ابتدا مضامین و مقوله های شکل دهنده مدل با استفاده از تحلیل مضمون، شناسایی و با مدل سازی نرم ساختاری- تفسیری، الگوی فرایندی کارراهه شغلی ارائه شد. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و صاحب نظران حوزه مدیریت منابع انسانی بود و برای رسیدن نمونه آماری خبرگان تا مرحله اشباع نظری، 15 نفر به روش هدفمند/ قضاوتی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه خبره مبنا بود که روایی سؤالات مصاحبه و پرسشنامه خبره مبنا با روش روایی صوری و پایایی آن به روش بازآزمون تأیید شد. یافته ها: پس از انجام مصاحبه ها، از بین 163 عبارت بیانی شناسایی شده، 44 مضمون پایه استخراج و کدگذاری شدند. این مضامین بر اساس محتوا و ظاهر، با عنوان مضامین سازمان دهنده/ تم فرعی و در مرحله آخر در قالب چهار تم اصلی یا فراگیر نهایی شدند. نتیجه گیری: ترکیب نتایج تحلیل مضمون و مدل سازی ساختاری- تفسیری، ارائه مدلی از فرایند کارراهه شغلی کارکنان دانشی مشتمل بر چهار مرحله برنامه ریزی کارراهه شغلی، مدیریت کارراهه شغلی، توسعه کارراهه شغلی و پیامدهای کارراهه شغلی بود.
۱۰.

طراحی و اعتباریابی مدل اعتماد تعالی بخش در شهرداری تهران (نمونه کاوی: معاونت معماری و شهرسازی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتماد تعالی بخش اعتماد ابزاری اعتماد ارزش گرایانه شهرداری تهران رضایتمندی شهروندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 733 تعداد دانلود : 908
هدف: اعتماد اخیرا تبدیل به ابزار اصلی دستیابی به همکاری در روابط بین سازمانی و بین فردی شده و حجم سرمایه اجتماعی را افزایش می دهد. هدف پژوهش حاضر نیز طراحی مدل اعتماد تعالی بخش و ارائه الگویی توصیفی است که چگونگی شکل گیری اعتماد شهروندان نسبت به شهرداری تهران در حوزه معماری و شهرسازی را نمایش می دهد.روش: به منظور تحقق این هدف ابتدا ابعاد مفهوم اعتماد تعالی بخش و عوامل مؤثر بر آن در شهرداری تهران از طریق مصاحبه، مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری و تحلیل تم استخراج شد. سپس با به کارگیری روش دلفی و بهره گیری از نظرهای 29 نفر از خبرگان آشنا به موضوع تحقیق مهم ترین ابعاد اعتماد تعالی بخش و عوامل مؤثر بر آن در شهرداری تهران شناسایی شد.در این مرحله از روش نمونه گیری تصادفی (گلوله برفی)استفاده گردید. در مرحله بعد پس از تعیین حجم نمونه براساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده 385 نفر از مراجعان بخش معماری و شهرسازی شهرداری تهران انتخاب شدند و ابعاد و عوامل شناسایی شده در قالب پرسش نامه ای در اختیار آن ها قرار گرفت. داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدیافته ها: در نهایت مدل عوامل مؤثر بر اعتماد تعالی بخش شامل 12 متغیر در دو بخش ابعاد اعتماد تعالی بخش (شامل اعتماد ابزاری و اعتماد ارزش گرایانه) و نیز عوامل مؤثر بر آن (شامل کیفیت خدمات الکترونیک، ارتباطات اداره امور عمومی، پاسخ گویی، سازگاری فرهنگی، مشروعیت، رسانه های اجتماعی آنلاین، مشارکت مدنی، سبک زندگی ایرانی- اسلامی، شفافیت و رضایتمندی شهروندان) طراحی شدنتیجه گیری: نتایج نشان می دهد اعتماد تعالی بخش به نهاد شهرداری تابع محض نحوه عملکرد شهرداری ها نیست بلکه سایر عوامل زمینه ای و محیطی نیز می توانند در این معادله ایفای نقش کنند. لذا اشراف کلی شهرداری تهران به عوامل بسترساز و زمینه ای مذکور، مبنی بر تأثیر مؤلفه های راهبردی محیطی که نهادهای اجتماعی و سایر کنش گران در آن به فعالیت و تعامل با یکدیگر می پردازند، به منظور طراحی یک مدل نسبتاً فراگیر در این حوزه، بهترین نتیجه ممکن را عاید شهرداری ها خواهد ساخت.
۱۱.

بهبود یکپارچگی زنجیره تامین برای رسیدن به تولید در کلاس جهانی بااستفاده از تحلیل اهمیت عملکردIPA) )در صنایع لوازم الکترونیک خانگی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تامین یکپارچه تولید درکلاس جهانی مدل معادلات ساختاری تحلیل اهمیت - عملکرد دلفی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 472 تعداد دانلود : 466
امروزه، سازمانها وصنایع با رقابتی در سطح بین المللی مواجه می باشند. لازمه موفقیت در رقابت جهانی تولید محصولات در کلاس جهانی می باشد که صنایع به منظور تحقق شاخص های تولید در کلاس جهانی ورقابت پذیری وپاسخگویی سریع،نیازمند یکپارچگی بیشتر در سطح سازمان وشرکاء خود در سطح زنجیره تامین می باشند. در این تحقیق معیارهای تولید درکلاس جهانی با استفاده از روش دلفی فازی شناسایی شدند ضمنا ابعاد وشاخص های زنجیره تامین یکپارچه از ادبیات موضوعی استخراج شدند که شامل سه بعد یکپارچگی داخلی، یکپارچگی تامین کنندگان و یکپارچگی مشتریانمی باشد. تحلیل اهمیت عملکرد ((IPAبرای دسته بندی وشناسایی اولویت های بهبود شاخص های زنجیره تامین یکپارچه برای رسیدن به تولید درکلاس جهانی بکارگرفته شد؛جامعه آماری این تحقیقشامل 200نفر از مدیران وسیاست گذاران صنعت لوازم الکترونیک خانگی کشوربودند.با توجه به خروجی های ماتریس اهمیت عملکرد، رتبه بندی نهایی هریک از شاخص ها وراهبردهای بهینه در جهت کمک به مدیران در تخصیص بهینه منابع مشخص شد. نتایج نشان می دهد که دارابودن سیستم خرید پایدار با تامین کنندگان اصلی، داشتن سیستم یکپارچه بین دپارتمان های داخلی، سطح تبادل اطلاعات با تامین کنندگان و دارابودن سیستم های تبادل اطلاعات با مشتریان مهمترین شاخص های بهبود زنجیره تامین یکپارچه برای رسیدن به تولید در کلاس جهانی در این صنعت بودند
۱۲.

Futurology of Multi-Criteria Decision Making Techniques Using Philosophical Assumptions of Paradigms in Scenario Writing(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Futures Research Multi-Criteria Decision Making Paradigm Scenario Writing

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 394 تعداد دانلود : 346
There are many opportunities and threats in the decision-making environment for managers, and an organization must use research and information systems to change, monitor, and anticipate this environment. Futurism reflects how tomorrow reality gives birth to tomorrow's reality is. The purpose of this research; Analyzing the role of futures studies in the existing patterns of critical factors of multi-criteria decision-making techniques in operations research using the philosophical assumptions of the classical and critical paradigms and finally determining the appropriate strategy based on these components, to increase success and life expectancy. The present study intends to formulate exploratory scenarios of this knowledge by using the critical uncertainty approach. To develop credible scenarios of knowledge of decision techniques, the opinions of 15 experts in this field were collected using the fuzzy Delphi approach and through the critical uncertainty questionnaire. After extracting the most important uncertainties, plausible scenarios of decision-making techniques were determined with the help of experts. According to the results obtained from the opinion of experts from the critical uncertainty questionnaire, four research uncertainties were identified, identified and the scenario design criteria were used. Each of the four cases, which includes low attention to social issues versus high attention to social issues, low attention to ethical models versus high attention to ethical models, low attention to soft approaches versus high attention to soft approaches, Low attention to complex issues versus high attention to complex issues indicates a specific dual situation in the future. Each of these dual situations indicates uncertainty about the future of multi-criteria decision making. Based on these uncertainties, three scenarios were identified. These scenarios include Achilles heel, phoenix, and heel. Also, semi-structured interviews with the theme analysis approach were used, and the philosophy of past and future approaches in this field was reviewed and critiqued.
۱۳.

نقش اجتماع پذیری محیط های آموزش معماری بر یادگیری دانشجویان: تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجتماع پذیری تعاملات اجتماعی محیط آموزش معماری تحلیل ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 608 تعداد دانلود : 471
در این پژوهش تصور بر آن است که یادگیری دانشجویان معماری در محیط آموزشی آنان، صرفنظر از سایر عوامل با اجتماع پذیری قرارگاه های موجود در محیط کالبدی آموزش ارتباط دارد. لذا ضمن آزمون اثربخشی اجتماع پذیری بر یادگیری دانشجویان، به تعیین عوامل موثر در ایجاد و افزایش اجتماع پذیری پرداخته شده است. در این ارتباط، به کمک روش تحقیق توصیفی-تحلیلی پس از شناخت متغیرها و جمع آوری نظرات محققان پیشین، عوامل مذکور شناخته شد و سپس از طریق روش دلفی-فازی و به کمک نظرات خبرگان(اساتید معماری) صحت تاثیرگذاری این عوامل مورد سنجش قرار گرفت. نتایج این مرحله عوامل موثر بر اجتماع پذیری را به شش عامل (عناصرفیزیکی، فضایی-معماری، معانی زیباشناختی، احساس امنیت، معنایی-ادراکی، عملکردی-فعالیتی) و 22 زیرعامل تقسیم کرد. در مرحله دوم نیز، فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار گرفت، رنتایج تحقیق ضمن تایید نتایج مرحله قبلی، رابطه معنادار بین اجتماع پذیری محیط آموزش معماری را بر یادگیری دانشجویان معماری نشان داد.
۱۴.

شناسایی عوامل موثر بر اجتماع پذیری در محیط آموزش معماری وتحلیل تعامل بین آن ها (با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره فازی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجتماع پذیری مولفه های محیطی محیط آموزش معماری تعاملات اجتماعی دلفی فازی دیماتل فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 726 تعداد دانلود : 955
با توجه به تاثیر محیط کالبدی آموزش معماری بر یادگیری دانشجویان مربوطه، ضرورت دارد تا مولفه های موثر در این رابطه شناخته شود. درخصوص آموزش معماری، نقش تعاملات و روابط میان دانشجو و استاد حائز اهمیت است. اجتماع پذیری به عنوان قابلیتی کیفی از محیط آموزشی می تواند امکان تعاملات اجتماعی بین دانشجویان معماری با اساتید و نیز با یکدیگر را افزایش داده و موجب ارتقاء فرآیند یادگیری معماری گردد. تحقیق پیش رو با فرض اینکه اجتماع پذیری محیط بر یادگیری دانشجویان تاثیرگذار است، به بررسی عوامل محیطی تاثیرگذار بر اجتماع پذیری در محیط آموزش معماری و ارزیابی روابط میان آن ها می پردازد. برای پاسخ به سوال تحقیق، پس از شناخت مفاهیم اولیه در باب اجتماع پذیری و تعاملات اجتماعی و نیز محیط آموزش معماری، از طریق روش تحلیل منطقی و استدلال قیاسی، مدل پیشنهادی از عوامل موثر بر اجتماع پذیری پرداخته شده است. سپس از طریق روش دلفی فازی(نظرسنجی از خبرگان و اساتید معماری)، شاخصه ها در مدل پیشنهادی با درنظرگرفتن نقش آن ها در محیط آموزش معماری غربالگری گردید. در مرحله بعدی، به منظور سنجش روابط میان این عوامل از روش دیماتل فازی استفاده شده است. نتایج به دست آمده عوامل موثر بر اجتماع پذیری در محیط آموزش معماری را به صورت شش دسته کلی نشان داد که عبارتند از: عناصر فیزیکی، عوامل فضایی-معماری، معانی زیباشناختی، احساس امنیت، معنایی-ادراکی و عملکردی-فعالیتی. در بین عوامل اصلی " عناصر فیزیکی" تأثیرگذارترین و "عملکردی-فعالیتی" تأثیرپذیرترین شاخص و مهمترین عامل در هنگام طراحی معماری است.
۱۵.

تدوین راهبردهای مدیریت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیپلماسی فرهنگی راهبرد فرهنگ غرب آسیا مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 297 تعداد دانلود : 615
این پژوهش به دنبال تدوین راهبردهای مدیریت دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ایران در منطقه غرب آسیا است. در این راستا ضمن احصاء نقاط قوت، ضعف، تهدید، فرصت فضای فرهنگی کشور با اخذ نظر خبرگان روابط بین الملل و متخصصان فرهنگی، راهبردهای مدیریت دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ایران شناسایی شد. هدف پژوهش اکتشافی، نوع پژوهش کاربردی، روش پژوهش پیمایشی، تحلیل داده ها تلفیقی (کمی-کیفی) است. شناسایی شاخص های SWOT از روش دلفی )کیفی) و تدوین راهبردهای مدیریت دیپلماسی فرهنگی از روش برنامه ریزی راهبردی فرد.آر.دیوید (کمی) انجام گرفت. جامعه آماری در این پژوهش با حجم نمونه منطبق بوده و روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند از نوع نمونه گیری قضاوتی است و شامل دو گروه: خبرگان روابط بین الملل و متخصصان فرهنگی به تعداد 20 نفر است. جهت جمع آوری داده ها از فهرست کنترل خبرگی و تحلیل داده ها بر اساس تحلیل نتایج دلفی انجام گرفت و با به کارگیری ابزارهای برنامه ریزی راهبردی (SWOT و QSPM) درنهایت 10 راهبرد بهینه ارائه شد. این راهبردها به کارگیری ظرفیت فضای مجازی و نسل جوان در راستای خنثی سازی اقدامات دشمن با تولید محتوای سازنده فرهنگی، هدایت فضای فرهنگی کشور جهت ارتقاء سطح فرهنگ عمومی منطبق با فرهنگ ایرانی اسلامی و تقویت صادرات فرهنگی در منطقه غرب آسیا، تأثیرگذاری در تخصیص هدفمند اعتبارات فرهنگی به نخبگان جهت ارتقاء جاذبه های فرهنگی بومی، اعمال سیاست های منطبق با رهنمودهای رهبری در حوزه های فرهنگی جهت گسترش نفوذ منطقه ای، مقابله با نفوذ فرهنگی دشمن و به کارگیری ظرفیت منتقدان در راستای خنثی سازی اقدامات دشمن، عملیات رسانه ای و مجازی با به کارگیری شیوه های مناسب جهت انتقال فرهنگ ایرانی اسلامی، مدیریت تولیدات فرهنگی در فضای مجازی و حقیقی جهت اثرگذاری در منطقه غرب آسیا، ظرفیت سازی در کارگروه های تخصصی فرهنگی جهت تقویت و تولید محتوای فرهنگی در فضای حقیقی و مجازی منطبق با سیاست های کشور در منطقه، به کارگیری راهبردهای تهاجمی به جای راهبردهای تدافعی و استفاده از ظرفیت نخبگان فرهنگی در مقابل اقدامات دشمن جهت تغییر ارزش ها و هنجارهای جامعه، برنامه ریزی مناسب جهت هدایت کیفی فضای فرهنگی با رویکرد افزایش نفوذ فرهنگی و تأثیرگذاری در منطقه می باشند.
۱۶.

ارائه الگویی جهت تسهیل انتقال فناوری با محوریت واسطه های نوآوری باز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نوآوری باز واسطه های نوآوری باز تجزیه وتحلیل شبکه ای فازی دلفی فازی دیماتل فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 772 تعداد دانلود : 273
این پژوهش به بررسی نقش واسطه های نوآوری باز در تسهیل برقراری ارتباط بین شرکت های صنعتی (متقاضیان فناوری) و شرکت های فناوری محور (ارائه دهندگان فناوری) می پردازد. همواره تبادلات فناورانه و رفع نیازهای صنعت با چالش های بسیاری مواجه است. در این میان، وجود نهادی به منظور تسهیل فرآیند تبادل فناوری در جهت افزایش تعاملات از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود. با این حال، آن گونه که تجارب گذشته نشان می دهد، در کشور ما نهادهای واسطه، عملکرد مناسبی نداشته و تبادلات فناورانه، از شرایطی مطلوبی برخوردار نیست. بدین منظور ارائه الگویی برای راه اندازی چنین نهادی، هدف این پژوهش است. روش استفاده شده در این پژوهش به صورت کمی است. در ابتدا کارکردهای نهاد واسطه استخراج شده و سپس با استفاده از تکنیک دلفی فازی کارکرد مناسب برای یک نهاد واسطه در کشور شناسایی و تقسیم بندی شده است. در ادامه اقدام به بررسی اثرگذاری و اثرپذیری و تعیین ارتباطات میان عوامل با استفاده از تکنیک دیمتل فازی کرده و با تکنیک تحلیل شبکه فازی وزن دهی و اولویت بندی کارکردهامورد بررسی قرار گرفته است.
۱۷.

رتبه بندی راه های غلبه بر موانع پذیرش مدیریت دانش در زنجیره تأمین با رویکرد تصمیم گیری فازی ترکیبی (مطالعه موردی: شرکت ساپکو)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش های تصمیم گیری فازی زنجیره تأمین مدیریت دانش ویکور فازی ANP بر پایه دیماتل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 91 تعداد دانلود : 476
هدف: طبیعت پراکنده عناصر زنجیره تأمین و نیز، پراکندگی دانشی که در این عناصر وجود دارد، نیاز به فرایندهای مدیریت دانش در سازمان ها را ضروری ساخته است. به کارگیری مدیریت دانش، سازمان ها را با چالش های زیادی مواجه می کند و رمز بقای سازمان ها، توانایی شناسایی و رفع این چالش هاست. هدف پژوهش حاضر، رتبه بندی راه حل هایی برای غلبه بر موانع پذیرش مدیریت دانش در زنجیره تأمین شرکت ساپکو است. روش: اطلاعات از طریق روش مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده و داده ها به روش میدانی از طریق ابزار پرسشنامه و با بهره مندی از نظر خبرگان به دست آمده است. جامعه خبرگان به تعداد 12 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت ساپکو است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های تصمیم گیری فازی و با روش ترکیبی ANP بر پایه DEMATEL(DANP) و روش VIKOR فازی استفاده شده است. یافته ها: یافته های دیماتل فازی نشان داد که تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین موانع اصلی پذیرش مدیریت دانش در زنجیره تأمین شرکت ساپکو، به ترتیب موانع فردی و موانع تکنولوژیکی است. بر اساس نتایج به دست آمده از روش DANP فازی نیز، بیشترین وزن و بالاترین اولویت به زیر موانع پایین بودن امنیت داده ها و اطلاعات اختصاص دارد و نتیجه رتبه بندی راه حل ها با روش VIKOR فازی نشان داد که راه حل طراحی استراتژی برون سپاری، در رتبه اول قرار دارد. نتیجه گیری: در زنجیره تأمین، زیر موانع پایین بودن امنیت داده ها و اطلاعات که جزء موانع تکنولوژیکی است، از طریق موانع فردی ایجاد شده است که باید مدیران و تصمیم گیران برای بهبود، به موانع فردی توجه بیشتری داشته باشند. پیشنهاد می شود مدیران، استراتژی برون سپاری را برای بهبود و کاهش موانع طراحی کنند.
۱۸.

تبیین نقش زنجیره تأمین یکپارچه برای رسیدن به تولید در کلاس جهانی در صنایع الکترونیک خانگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تولید در کلاس جهانی دلفی فازی رقابت جهانی زنجیره تأمین یکپارچه مدل معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 95 تعداد دانلود : 784
هدف: در محیط پویا و پیچیده امروز، سازمان ها و صنایع در سطح بین المللی رقابت می کنند و تولید محصول در سطح کلاس جهانی، مقوله مهمی برای رقابت موفق در سطح جهان است. به منظور تحقق شاخص های تولید در کلاس جهانی و رقابت پذیری، باید در سطح زنجیره صنایع، سازمان ها و شرکا، یکپارچگی ایجاد شود. هدف این پژوهش بررسی ارتباط زنجیره تأمین یکپارچه و تولید در کلاس جهانی است. روش: پژوهش حاضر از نظر روش، در دسته پژوهش های توصیفی همبستگی قرار می گیرد. جامعه آماری آن، شرکت های تولیدکننده لوازم الکترونیک خانگی است و نمونه ها به کمک روش نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای شناسایی ابعاد و شاخص های تولید در کلاس جهانی، از روش دلفی فازی استفاده شده است و اطلاعات لازم از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخته میان جامعه آماری گردآوری شدند. همچنین آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) در نرم افزار AMOS انجام گرفته است. یافته ها: نتایج نشان می دهد سه بعد یکپارچگی داخلی، تأمین کننده و مشتری تأثیر معناداری بر دستیابی به تولید در کلاس جهانی می گذارند. تأثیر یکپارچگی مشتری بر تحویل تأیید نشد و در نهایت، ایجاد سطح بالای یکپارچگی داخلی در این صنعت بر تحویل به موقع و هزینه، در مقایسه با ابعاد دیگر یکپارچگی زنجیره تأمین یکپارچه، تأثیر بیشتری می گذارد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق گویای آن است که شرکت های مورد مطالعه باید برای دستیابی به شاخص های تولید در کلاس جهانی از قبیل هزینه، نوآوری، کیفیت، تحویل، انعطاف پذیری و خدمات پس از فروش، به یکپارچگی در زنجیره تأمین صنعت شامل یکپارچگی داخلی، یکپارچگی تأمین کنند گان و یکپارچگی مشتری اقدام کنند. نتایج این تحقیق به مدیران برای متمایز کردن تأثیرات ابعاد مختلف زنجیره تأمین یکپارچه بر تولید در کلاس جهانی کمک می کند.
۱۹.

Developing a Decision-Making Framework for Activities Outsourcing in Iranian State Banks(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Making decision outsourcing activities banking system

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 469 تعداد دانلود : 812
Though financial services outsourcing has been increasing during the last decades, most outsourcing projects have failed due to qualitative criteria used in decision-making as well as being unaware of differences in environmental circumstances. This study aims at designing a model of deciding on outsourcing in state banks. The data of this applied, developmental research was collected, using descriptive-survey method and two instruments, namely, interview and quantitative were used in qualitative and quantitative sections, respectively. The sample of the study comprises of banking experts working in six state banks and the Central Bank of Iran. The initial model was derived, based on an analysis of the aspects of variables as well as the indices obtained from the theoretical principles and previous studies. The final research model, which consists of 6 factors and 22 subfactors was developed, using the Fuzzy Delphi Method and in triple consultation with 20 banking experts. The criteria were weighted, and the relationship between the criteria was examined, using F-DEMATEL method and ANP. The results of the study indicate that the following are the most significant criteria driving the decisions made by state banks on activities outsourcing: reliance on service providers, cost, the rapid delivery of services by the contractors, gaining competitive advantage, the existence of multiple contractors, improved control and overseeing.
۲۰.

اولویت بندی مؤلفه های توسعه گردشگری در ایران با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی فازی، مطالعه موردی: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فراغت توسعه گردشگری تصمیم گیری چندمعیاره دیمتل فازی فرایند تحلیل شبکه ای فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 514 تعداد دانلود : 329
فراغت از نیازهای اساسی و اولیه زیستی است و ایجاد تسهیلات فراغتی در کشور یک سرمایه گذاری محسوب می شود. بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه جهان توانسته اند وضعیت گردشگری خود را بهبود بخشند و با ایجاد مشاغل خدماتی برای گردشگران ، بسیاری از مشکلات اقتصادی، از قبیل بیکاری و پایین بودن سطح درآمد را رفع کنند. با توجه به اهمیت گردشگری و وجود پتانسیل های گردشگری در کشورمان، اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر توسعه گردشگری ایران، جهت برنامه ریزی های مناسب و کارا به منظور خدمات رسانی بهتر و عدالت اجتماعی و اقتصادی در سطوح مناطق مختلف ضروری به نظر می رسد. بدین منظور در پژوهش حاضر با نگاه جامع و سیستمی به گردشگری و با استفاده از مطالعات مشابه ایران و جهان، اقدام به شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری، اولویت بندی و ارائه راه کارهایی جهت بهبود جذب گردشگر و توسعه گردشگری با کمک روش ترکیبی FDANP، در ایران شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که "تسهیلات و زیرساخت های گردشگری" تاثیرپذیرترین معیار و "عوامل طبیعی" تأثیرگذارترین معیار در توسعه گردشگری می باشد. در بین شش معیار تاثیرگذار بر توسعه گردشگری ، معیار " تسهیلات و زیرساخت های گردشگری " با وزن 2/0 و زیر معیار " امنیت سرمایه گذاری داخلی" بیشترین اهمیت را کسب کردند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان