مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب سال بیست و یکم زمستان 1389 شماره 4 (پیاپی 84)

مقالات

۱.

آموزش حضوری و غیرحضوری دانشجویان کتابداری واطلاع رسانی در ایران: مطالعه

۲.

امنیت و ایمنی فیزیکی درکتابخانه های عمومی و دانشگاهی استان زنجان

۳.

پژوهشگاه های ایران درعلم جهانی: بررسی علم سنجانه

۴.

تاثیر محیط دانشگاهی بر سواد اطلاعاتی دانشجویان کاردانی کتابداری و اطلاع رسانی

۵.

تولیدات علمی ده ساله ایرانیان در سطح بین المللی (1998- 2007)

۶.

حفاظت رقمی در کتابخانه های رقمی: مرور راهبردها

۸.

رتبه بندی دانشگاه ها بر مبنا3ی معیارهای مدیریت دانش و وب سنجی

۹.

رؤیت پذیری، تاثیر وبی، همکاری میان وب سایت های مدارس کتابداری و اطلاع رسانی در آمریکا

۱۰.

رویکردهای رایج در انتصاب علوم کتابداری به سایر حوزه های موضوعی در پایگاه های اطلاعاتی انگلیسی زبان

۱۱.

فهرست نویسی تعاونی در محیط اینترنت: تجربه کتابخانه های تخصصی کشاورزی در ایران

۱۲.

معیارهایی برای ارزیابی وبلاگ های کتابداری و اطلاع رسانی ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۲