مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب پاییز و زمستان 1377 شماره 35 و 36

مقالات

۲.

تحلیل استنادی

۳.

آموزش استفاده از کتابخانه های دانشگاهی

۵.

ساختمان و طراحی کتابخانه های پزشکی

۷.

آموزش فن آوری اطلاعات به نسل تازه کتابداران ...

۸.

حق مؤلف و استفاده منصفانه در عصر اطلاعات ...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۶