مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب سال نوزدهم بهار 1387 شماره 1 (پیاپی 73)

مقالات

۳.

بررسی رفتار اطلاع یابی کتابداران کتابخانه های تخصصی شهرستان اهواز در استفاده از شبکه اینترنت

۴.

بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

۵.

پایگاه های اطلاعاتی ایکس ام ال و کاربرد آن در کتابخانه های دیجیتال

۶.

تحلیل استنادی مآخذ مقالات در مجله های کتابداری (1380-1383)

۷.

تحلیل پیوندهای وب سایت های سازمان های ناتو فن آوری: یک مطالعه وب سنجی

۸.

چگونگی توانمندی های ابزارهای کاوش اینترنت با واسط جستجوی فارسی

۹.

کتابخانه های واقعی، خودکار، الکترونیکی، دیجیتال و مجازی: بالاخره کدام واقعی و کدام مجازی است؟

۱۲.

موانع و راهکارهای افزایش رضایت کاربران نظام کتابخانه با به کارگیری قانون موئرز

۱۳.

میزان جامعیت و مانعیت ابزارهای کاوش فارسی اینترنت در بازیابی اطلاعات در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی

۱۴.

نقش آرشیوهای سیمای داخلی مستقر در تهران در فرایند برنامه سازی

۱۵.

وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیئت علمی گروه های کتابداری و نقش آن بر تولید اطلاعات علمی آنان

۱۶.

منابع اطلاعات الکترونیکی: با تاکید خاص بر مجلات الکترونیکی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۴