مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب بیست و یکم پاییز 1389 شماره 3 (پیاپی 83)

مقالات

۱.

آیا دانشگاه اصفهان برای پیاده سازی مدیریت دانش آماده است؟

۲.

ارتقای رضایت کاربران کتابخانه با استفاده از سامانه مدیریت ارتباط با مشتری: گزارش یک تجربه

۳.

ارزیابی مجموعه های کتابخانه های دانشگاه های جامع با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران

۴.

استفاده از مدل تحلیل شکاف برای بررسی کیفیت خدمات کتابخانه : گزارشی از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

۵.

اعضای هیئت علمی دانشگاه زابل از کتابخانه مرکزی دانشگاه این شهر چه انتظار دارند؟

۶.

تلاش برای تولید دانش سازمانی: تجربه تشکیل شورای تخصصی و سیاستگذاری کتابخانه های دانشگاه

۷.

تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز در سال های 1379- 1386

۸.

خدمات مرجع در کتابخانه مرکزی دانشگاه قم و رضایت مراجعان: یک نظرسنجی

۹.

کتاب های کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان: پراکندگی موضوعی و گزارش استفاده

۱۰.

مجموعه های کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مصاف با دو استاندارد

۱۱.

مقایسه فهرست های پیوسته دانشگاهی ایران و انگلستان

۱۲.

نقش کتابخانه تخصصی در مدیریت دانش سازمانی؛ گزارشی از پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی

۱۳.

یادگیری سازمانی در کتابخانه ؛ گزارشی از کتابخانه های مرکزی دانشگاهی در تهران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۲