مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب بیست و یکم پاییز 1389 شماره 3 (پیاپی 83)

مقالات

۱.

آیا دانشگاه اصفهان برای پیاده سازی مدیریت دانش آماده است؟

۳.

ارزیابی مجموعه های کتابخانه های دانشگاه های جامع با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران

۴.

استفاده از مدل تحلیل شکاف برای بررسی کیفیت خدمات کتابخانه : گزارشی از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

۵.

اعضای هیئت علمی دانشگاه زابل از کتابخانه مرکزی دانشگاه این شهر چه انتظار دارند؟

۶.

تلاش برای تولید دانش سازمانی: تجربه تشکیل شورای تخصصی و سیاستگذاری کتابخانه های دانشگاه

۷.

تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز در سال های 1379- 1386

۸.

خدمات مرجع در کتابخانه مرکزی دانشگاه قم و رضایت مراجعان: یک نظرسنجی

۹.

کتاب های کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان: پراکندگی موضوعی و گزارش استفاده

۱۰.

مجموعه های کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مصاف با دو استاندارد

۱۱.

مقایسه فهرست های پیوسته دانشگاهی ایران و انگلستان

۱۲.

نقش کتابخانه تخصصی در مدیریت دانش سازمانی؛ گزارشی از پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی

۱۳.

یادگیری سازمانی در کتابخانه ؛ گزارشی از کتابخانه های مرکزی دانشگاهی در تهران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۳