مقالات

۴.

ملاحظاتی پیرامون سازماندهی مدارک صنعتی و تجاری

۵.

اشتراک منابع و استفاده از بریل برای نابینایان در کشورهای در حال رشد

۶.

تکنولوژی اطلاعات و آموزش کتابداری علوم پزشکی

۹.

کاربرد آمار در کتابخانه

۱۲.

کتابخانه و توسعه اقتصادی : شصت و دومین کنفرانس ایفلا

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۱