مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب سال هفدهم تابستان 1385 شماره 2 (پیاپی 66)

مقالات

۲.

آرشیوداری دیداری - شنیداری : حرفه ای متمایز از کتابداری و آرشیوداری

۷.

بررسی وضعیت مجموعه های کتابخانه های مراکز پیش دانشگاهی عادی - دولتی شهر تهران از نظر انطباق آنها با مواد درسی رشته های مختلف تحصیلی

۹.

بررسی هزینه - سودمندی مجموعه های نشریات الکترونیکی موجود در دانشگاه های دولتی شهر تهران در سال 2003

۱۰.

تبیین فرایند ارزیابی مجلات در موسسه اطلاعات علمی (آی . اس . آی)

۱۴.

مطالعه تطبیقی میزان رضایت اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از شبکه های اطلاع رسانی این دانشگاه ها

۱۵.

مقایسه هشت ابرموتور کاوش اینترنت در بازیابی منابع رشته کتابداری و اطلاع رسانی

معرفی کتاب ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۳