مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب سال هفدهم تابستان 1385 شماره 2 (پیاپی 66)

مقالات

۲.

آرشیوداری دیداری - شنیداری : حرفه ای متمایز از کتابداری و آرشیوداری

۳.

ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاه رازی

۴.

بررسی چگونگی بهره گیری از رایانه در کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان

۵.

بررسی رفتارهای اطلاع یابی کارکنان متخصص راه آهن جمهوری اسلامی ایران در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی وابسته به راه آهن

۷.

بررسی وضعیت مجموعه های کتابخانه های مراکز پیش دانشگاهی عادی - دولتی شهر تهران از نظر انطباق آنها با مواد درسی رشته های مختلف تحصیلی

۸.

بررسی وضعیت مدیریت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران

۹.

بررسی هزینه - سودمندی مجموعه های نشریات الکترونیکی موجود در دانشگاه های دولتی شهر تهران در سال 2003

۱۰.

تبیین فرایند ارزیابی مجلات در موسسه اطلاعات علمی (آی . اس . آی)

۱۱.

قابلیت های وب در اشاعه گزینشی اطلاعات

۱۲.

کتابداران پزشکی در عصر حاضر : نقش آموزشی و پژوهشی

۱۴.

مطالعه تطبیقی میزان رضایت اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از شبکه های اطلاع رسانی این دانشگاه ها

۱۵.

مقایسه هشت ابرموتور کاوش اینترنت در بازیابی منابع رشته کتابداری و اطلاع رسانی

معرفی کتاب ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۲