مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب سال هفدهم زمستان 1385 شماره 4 (پیاپی 68)

مقالات

۲.

ارزیابی میزان بهره گیری از فناوری اطلاعات در ذخیره و بازیابی نسخ خطی در کتابخانه های ایران

۴.

بازیابی اطلاعات احادیث با روش های فهرستنویسی و نمایه سازی

۵.

بررسی میزان حضور ایران در وب

۶.

بررسی و مقایسه نسخه های PubMed و Infotrieve با نسخه های تجاری Ebsco و FirstSearch پایگاه اطلاعاتی مدلاین

۷.

چگونگی بهره گیری و میزان رضایتمندی دانشجویان از کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

۸.

چگونگی وجین مجموعه کتاب ها در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های منطقه شمال غرب کشور

۹.

سرعنوان های موضوعی پزشکی (مش) و نقش آن در بازیابی پیوسته

۱۰.

گسترش استفاده از مجلات الکترونیکی غیر رایگان و رایگان در جوامع دانشگاهی : مروری بر نوشتار

۱۱.

مروری بر متون سازماندهی مواد در ایران : بررسی کتاب ها، پایان نامه ها و پژوهش های حوزه سازماندهی (فهرستنویسی و رده بندی)

۱۲.

معیارهای انتخاب و ارزیابی نشریات الکترونیک در کتابخانه های دانشگاه های دولتی و موسسات پژوهشی ایران

۱۳.

مقایسه عملکرد مدیران واجد و فاقد مدرک کتابداری در تعدادی از کتابخانه های دانشگاه های دولتی ایران از دیدگاه کتابداران این کتابخانه ها

۱۴.

میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید چمران اهواز

۱۵.

میزان مطالعه و سطح رضایت و بهره مندی کتابداران از مجله های علمی کتابداری و اطلاع رسانی داخلی

۱۶.

نقش کتابخانه های دانشگاه شیراز در تامین نیاز های اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

۱۷.

دسترسی به اطلاعات علمی و فنی : خدمات تحویل مدرک به صورت تجاری و پایگاه های اطلاعاتی تمام متن پیوسته

۱۹.

خدمات کتابخانه دیجیتالی موسسه آماری هندوستان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۲