مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب سال بیستم پاییز 1388 شماره 3 (پیاپی 79)

مقالات

۱.

آر.دی.اف. : الگویی برای توصیف منابع در وب معنایی

۲.

اپک ها و ابهامات موجود در انتقال مفاهیم اطلاعاتی

۳.

ارائه الگویی برای ویژگی های نمایشی و رابط کاربری اپک های وب بنیاد ایران

۴.

ارزیابی نسبت عامل بندی در توصیفگرهای اصطلاحنامه های اصفا و علوم اسلامی: رویکرد کمی به تحلیل سطح پیش هم آرایی

۵.

بازیابی تصویرهای رقومی براساس رو ش ها و فنون خودکار در محیط وب و پایگاه های اطلاعاتی

۶.

بررسی میزان انطباق بر قواعد فهرست نویسی در پیشینه های کتابشناختی موجود در پایگاه نسخ خطی خانه کتاب

۷.

بررسی میزان کاربرد پیشینه های کتابشناختی کتاب های لاتین کتابشناسی ملی ایران در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی

۸.

بررسی وضعیت چکیده پایان نامه های دکتری رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسه آن با استانداردهای بین المللی

۹.

تحلیلی بر پیشرفت های چکیده نویسی خودکار

۱۰.

درآمدی بر تاکسونومی و نقش آن در سازماندهی اطلاعات

۱۱.

رویکردی ساختاری به استاندارد توصیف و دسترسی به منابع با تاکید بر دو مدل مبنای آن

۱۳.

فرایند نمایه سازی و رویکردهای آن در سازماندهی اطلاعات

۱۴.

فولکسونومی: از آن کاربران، برای کاربران

۱۷.

مروری بر نمایه سازی خودکار و نرم افزارهای رایج در تولید آن

۱۹.

وداع با قواعد فهرست نویسی انگلو آمریکن: آر.دی.ای. ابزاری برای فهرست نویسی منابع دیجیتالی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۲