مقالات

۳.

برنامه ریزی برای نجات میراث مکتوب اسلامی

۶.

همکاری میان کتابخانه های دانشگاهی و تخصصی در ایران

۷.

منابع مرجع اختصاصی رشته های علوم پایه در کتابخانه های دانشکده های علوم سه دانشگاه ایران

۸.

ذخیره و بازیابی مدارک در کتابخانه های مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی

۹.

سیاست اطلاع رسانی در افریقای جنوبی نوین

۱۰.

شبکه های اطلاع رسانی ، اینترنت و کودکان

۱۲.

نقد کتاب : بانکهای اطلاعاتی جهان

گزارش ها

۱.

گزارش ها: توسعه جریان آزاد اطلاعات و گسترش ارتباطات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۱