مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب پاییز و زمستان 1374 شماره 23 و 24

مقالات

۲.

کتابداری و اطلاع رسانی در عصر حاضر

۵.

توان شبکه مخابراتی کشور در ایجاد شبکه اطلاع رسانی کتابخانه های دانشگاهی

۷.

شرایط ایمنی در ساختمان کتابخانه

۸.

کتابخانه و کتابداری در ترکیه

۹.

استاندارد و استاندارد سازی در نظامهای تحلیل موضوعی

۱۰.

جایزه ادبی بین المللی IMPAC

گزارش ها

۱.

گزارش : کتابخانه ملی مرکزی کره

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۲