مقالات

۱.

نشر و ناشران از دیدگاه کتابداران و اطلاع رسانان

۲.

کتابنامه فرق اسلامی :آزمونی در زبان پارسی

۴.

بسامد انواع عناصر اطلاعاتی کتابشناختی در رکوردهای ملی کتابشناختی ایران

۵.

نمایه های انتهای کتابهای علوم پزشکی فارسی ، 1368 تا 1372

۶.

نابودی خاطرات با هدف گیری کتابخانه ها و آرشیوها در بوسنی و هرزگوین

۸.

تکنولوژی ، ساختار سازمانی و اقتصادی بزرگراههای اطلاعاتی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۱