مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب سال هفدهم پاییز 1385 شماره 3 (پیاپی 67)

مقالات

۲.

بررسی زیر ساخت های ارائه خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های تخصصی دولتی شهر تهران

۳.

بررسی میزان رضایت استفاده کنندگان از خدمات کتابخانه های عمومی شهر کرمان

۴.

بررسی وضعیت کتابخانه های دانشگاه رازی ، علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه و مقایسه با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران

۵.

برنامه ریزی راهبردی (استاتژیک) برای استفاده از فناوری اطلاعات در کتابخانه ها

۶.

پراکندگی موضوعی مجموعه کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه امام صادق (ع) و میزان استفاده از آن به تفکیک رده های موضوعی

۸.

تحلیل استنادی مقالات فصلنامه علوم اطلاع رسانی ( 1351-1381)

۹.

درگاه : دریچه ای به منابع اینترنتی

۱۳.

لایب کوآل ابزاری برای سنجش کیفیت خدمات کتابخانه

۱۴.

مرجع مجازی زنده: پدیده ای نو در عصر حاضر

۱۵.

مشکلات جست و جو و بازیابی اطلاعات به زبان فارسی در اینترنت، مطالعه موردی :کاربران مرکز اینترنت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

۱۶.

مقایسه توانایی دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی رشته کامپیوتر و کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران در استفاده از ابزارهای جستجوی وب

۱۸.

رهنمودهای انتخاب و انتقال منابع از مجموعه عمومی به مجموعه های خاص

۱۹.

سنجش خدمات کتابخانه : چارچوب کلی برای مقیاس های کمی

۲۰.

اینیس ( نظام بین المللی اطلاعات هسته ای) جامع ترین پایگاه اطلاعاتی کتابشناختی در حوزه علوم و فنون هسته ای

۲۱.

کتابخانه «گنج بخش » مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ، گنجینه نسخه های خطی پاکستان

معرفی کتاب ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۱