مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب سال هجدهم تابستان 1386 شمازه 2 (پیاپی 70)

مقالات

۳.

ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۴.

ارزیابی وب اپک سیمرغ بر اساس دو عامل نمایش و واسط کاربری

۵.

بررسی میزان رعایت استانداردایزو در پایان نامه ها

۶.

بررسی وضعیت نیروی انسانی در کتابخانه های دانشگاهی و تحقیقاتی کشور

۸.

تحلیل استنادی مقالات منتشر شده در مجلات کتابداری

۹.

تعیین پر پیوندترین مجلات الکترونیکی رایگان رشته علوم انسانی موجود در دانشگاه چمران اهواز

۱۲.

عوامل موثر بر ارتقای میزان رضایتمندی کاربران کتابخانه ها با تاکید بر کتابخانه های تخصصی

۱۳.

مدل لایب کوال و کاربرد آن در کتابخانه های دانشگاهی

۱۴.

میزان تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه زابل

۱۵.

تاریخچه آموزش کاربران کتابخانه های دانشگاه های غرب

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۲