مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب سال بیست و یکم تابستان 1389 شماره 2 (پیاپی 82)

مقالات

۱.

اخلاق در انتشار نتایج پژوهش

۴.

تحلیل محتوای برترین نشریات علمی دنیا

۵.

تحلیل محتوای فصلنامه اطلاع شناسی: بررسی کتابسنجانه

۶.

تحلیل محتوای مقاله های فصلنامه گنجینه اسناد

۸.

خدمات کتابخانه ای: حلقه مفقوده در برنامه های آموزش الکترونیکی در ایران

۹.

خط مشی های مجموعه سازی کتابخانه های مرکزی دانشگاه های کشور

۱۰.

خوشه بندی اطلاعات

۱۱.

رویکردی سایبرنتیکی به سیستم داوری مقالات در مجلات علمی

۱۲.

کتابداران در جامعه اطلاعاتی فردا

۱۳.

گزارش یک دهه برگزاری همایش کتابداران در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۱۴.

نظر مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خوزستان در مورد گروه های سنی مناسب، کمیت و کیفیت داستان های واقعی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۲