مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب سال بیست و یکم تابستان 1389 شماره 2 (پیاپی 82)

مقالات

۴.

تحلیل محتوای برترین نشریات علمی دنیا

۵.

تحلیل محتوای فصلنامه اطلاع شناسی: بررسی کتابسنجانه

۶.

تحلیل محتوای مقاله های فصلنامه گنجینه اسناد

۸.

خدمات کتابخانه ای: حلقه مفقوده در برنامه های آموزش الکترونیکی در ایران

۱۱.

رویکردی سایبرنتیکی به سیستم داوری مقالات در مجلات علمی

۱۳.

گزارش یک دهه برگزاری همایش کتابداران در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۱۴.

نظر مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خوزستان در مورد گروه های سنی مناسب، کمیت و کیفیت داستان های واقعی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۳