مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب سال شانزدهم زمستان 1384 شماره 4 (پیاپی 64)

مقالات

۱.

نما یا نمایه

۲.

ارزیابی کمی مفاهیم تعداد و شمار روابط اصطلاحنامه ای در شبکه اصطلاحات اصطلاحنامه کب

۳.

اصطلاحنامه

۴.

بررسی تطبیقی رده تاریخ در اصطلاحنامه فرهنگی فارسی (اصفا) و رده DSR (تاریخ ایران) و رده بندی دهدهی دیویی

۶.

چکیده ساختاری و نقش آن در فشرده سازی اطلاعات علوم پزشکی و بهداشتی

۷.

ضرورت بازنگری در ساختار اصطلاحنامه ها: بررسی عدم کارایی اصطلاحنامه ها در محیط اطلاعاتی جدید و قابلیت های هستی شناسی در مقایسه با آن

۹.

لزوم استاندارد سازی نمایه ها با نگاهی به نمایه های انتهای کتاب بر اساس استانداردایزو 1996-999

۱۰.

مروری بر نمایه سازی متنی، محتوایی و فازی تصاویر رقمی: نظام بازیابی تصاویر رقمی

۱۲.

نمایه سازی معنایی پنهان

۱۳.

از اصطلاحنامه ها تا هستی شناسی ها: مطالعه کوتاه موردی...

۱۵.

ساختار و توسعه اصطلاحنامه چینی به منظور نمایه سازی موضوعی

۱۶.

شیوه جداسازی کلید واژه ها از مدارک فرامتنی

۱۷.

نمایه سازی بر اساس احتمالات یا نمایه سازی توزینی

۱۸.

نمایه سازی معنایی: موردپژوهی

۱۹.

هستی شناسی ها و وب معنایی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۱