مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب پاییز و زمستان 1373 شماره 19 و 20

مقالات

۵.

منابع کتابخانه های دانشگاههای علوم پزشکی و مقایسه آن با افزایش تعداد دانشجویان

۶.

نقش ارتباطی کتابدار مرجع

۷.

برنامه ریزی استراتژیک برای کتابخانه های ملی در کشورهای در حال توسعه

۸.

آموزش کتابداران و مدیران منابع اطلاعاتی : دو دیدگاه متفاوت مدیریت ؟

۱۰.

فراهم طازی اطلاعات ،نقش جدید کتابداران دانشگاهی

۱۲.

برنامه ریزی استراتژیک در کتابخانه ملی زلاندنو

گزارش ها

۱.

گزارش : سمینار سیستمهای اطلاع رسانی در مناطق روستایی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۲