مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب تابستان و پاییز و زمستان 1369 شماره 2 و 3 و 4

مقالات

۳.

وضعیت کتابداری در تاجیکستان و راههای بهبود آن

۵.

کتاب و کتابت در ایران باستان

۷.

کتبخانه ، اطلاعات ، اقتصاد

۹.

ارزشیابی ویرایش دوم قواعد فهرستنویسی انگلو امریکن

۱۲.

کشورهای رو به رشد و فنون اطلاع رسانی

۱۳.

برنامه ریزی و مدیریت در تهیه ابزار کتابشناختی

۱۴.

مدیریت و ارزشیابی کیفی و کمی مدرسان مدارس کتابداری در چین

۱۶.

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران : دیروز، امروز، فردا

۱۸.

چهل و پنجمین کنفرانس فدراسیون بین المللی اطلاع رسانی و دکومانتاسیون

گزارش ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۲