مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب سال هجدهم پاییز 1386 شماره 3 (پیاپی 71)

مقالات

۲.

ارزیابی کیفیت طرح ها و مقاله های پژوهشی منتشر شده : بررسی مروری

۴.

تحلیل اطلاعات پایان نامه ها و رساله ها

۵.

تولید علم ایران در سال های 2005 و 2006، بر اساس آمار پایگاههای موسسه اطلاعات علمی (آی، اس، آی)

۶.

شاخص های ارزیابی علم و فناوری

۷.

شاخص هرش (h)، رویکردی نو در ارزیابی برون داد علمی محققان

۱۱.

مروری بر شاخص های ارزشیابی برون دادهای پژوهشی

۱۴.

همپوشانی میان استنادی آی.اس.آی و گوگل اسکالر: مقایسه میان چهار رشته از علوم

۱۵.

همکاری علمی و تولید اطلاعات: نگاهی به مفاهیم و الگوهای رایج در تولید علمی مشترک

۱۶.

ارتباط آماری برخی شاخص های اساسی کتابسنجی در پژوهش های علم سنجی

۱۸.

وب نگاشت سنجی افقی نوین در پژوهش های علم اطلاع رسانی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۳