مقالات

۱.

تحلیل استنادی مقالات فلسفی فارسی طی سال های 1370 - 1377

۲.

بررسی انطباق میان توصیفگرهای نمایه سازی و کلیدواژه های عنوان ...

۳.

نگرش کتابداران و اعضای هیئت علمی نسبت به خدمات اطلاع رسانی در کتابخانه میرزای شیرازی ...

۴.

مطالعه میزان رعایت استانداردهای بین المللی ایزو ...

۵.

بررسی وضعیت ارائه خدمات در بخش پایان نامه های کتابخانه های دانشکده ای ...

۶.

کاربرد اصطلاحنامه در بازیابی اطلاعات

۷.

اینترنت در خدمت توسعه فرهنگی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۴