مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب سال هجدهم بهار 1386 شماره 1 (پیاپی 69)

مقالات

۳.

بررسی استناد به منابع اینترنتی در مقالات مجلات حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی ایران

۴.

حلیل استنادی مقالات سه نشریه علوم کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ، دانش کشاورزی دانشگاه تبریز,و تحقیقات کشاورزی

۸.

عوامل موثر بر گرایش به رشته کتابداری و اطلاع رسانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

۱۱.

میزان رضایت دانشجویان از خدمات رایانه ای کتابخانه های علوم تربیتی و مرکزی دانشگاه اصفهان

۱۲.

نقش کتابخانه های عمومی در عدم بازگشت نوسوادان به دوران بی سوادی و تقویت سواد آنها

۱۵.

وضعیت استفاده از ابزارهای بازیابی اطلاعات و راهبردهای جست و جوی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در وب

۱۷.

استانداردهای سواد اطلاعاتی برای دانشجویان آموزش عالی

۱۸.

الگوهایی برای پژوهش در رفتار اطلاعاتی

۱۹.

هم اندیشی انجمن نمایه سازان استرالیا و زلاندنو (گزارش سفر علمی و ارائه مقاله )

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۳