مقالات

۱.

بسامد صورتهای گوناگون عناصر اطلاعاتی در رکورهای ملی کتابشناختی ایران

۳.

کتابهای منتشر شده فارسی در زمینه علوم پزشکی در طی برنامه پنجساله اول

۵.

نقش کتابدار در فرایند طراحی ساختمان کتابخانه

۶.

تأمین نیروی انسانی برای گسترش و اجرای سیاستهای اطلاع رسانی

۷.

کتابخانه های روسیه در شرایط اصلاحات اجتماعی ، اقتصادی ، و سیاسی

۸.

مدیریت دیسک فشرده در کتابخانه های دانشگاهی

۹.

کنگره کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی

گزارش ها

۱.

گزارش : طرح دایرة المعارف کتابداری و اطلاع رسانی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۱