مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب سال هفدهم بهار 1385 شماره 1 (پیاپی 65)

مقالات

۲.

ارائه خدمات مرجع در محیط الکترونیک

۳.

بررسی رفتار اطلاع یابی پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی

۴.

بررسی میزان آشنایی و بهره گیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال از کتابخانه

۵.

بررسی وضعیت موجود کتابخانه های تخصصی استان اصفهان و ارائه راهکارهای مناسب

۶.

پژوهشی در کتابخانه های عمومی شهر اصفهان

۷.

جایگاه اجتماعی کتابداران : چالش ها و راهکارها

۸.

حق طبع در کتب چاپ سنگی

۱۰.

سواد اطلاعاتی نگاهی به تحول مفهوم سواد در عصر اطلاعات

۱۳.

منابع و خدمات علمی - پژوهشی مورد نیاز دانشگاه برای تحقق یادگیری مادام العمر

۱۴.

نیاز سنجی آموزشی استادان کتابداری و اطلاع رسانی در ارتباط با فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی ICT

۱۵.

نیازسنجی منابع اطلاعاتی کتابخانه های عمومی

۱۸.

تحلیل محتوایی وب سایت های دانشگاهی و تحقیقاتی ایران

۱۹.

سواد اطلاعاتی در جامعه اطلاعاتی

۲۰.

عصر طلایی کتابخانه ها

۲۱.

نشریه های کتابداری و اطلاع رسانی : بررسی ( نحوه ) ویراستاری

۲۲.

آشنایی با بخش سمعی - بصری کتابخانه و موزه مجلس شورای اسلامی

۲۴.

تاثیر نمایشگاه بین المللی کتاب بر روند مجموعه سازی کتابخانه های دانشگاهی ایران

۲۷.

نگاهی به نمایه نشریه پوهش و سازندگی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۱