مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب سال بیستم بهار 1388 شماره 1 (پیاپی 77)

مقالات

۲.

آموزش مجازی و سواد اطلاعاتی: بررسی موردی، آموزش های مجازی در دانشگاه شیراز

۴.

بررسی جایگاه دو مفهوم مشارکت و دانشگاه نامرئی در ارتباطات علمی غیررسمی

۵.

بررسی مقایسه ای میزان دقت موتورهای کاوش عمومی و تخصصی پزشکی در بازیابی مدارک مربوط به بیماری های کودکان

۶.

بررسی میزان مشارکت محققان زن و مرد در تولید مقالات علمی در مجلات هسته حوزه کتابداری ایران

۷.

بررسی وضعیت فراهم آوری و مجموعه سازی کتابخانه های عمومی کشور

۸.

بررسی و مقایسه رابط کاربر وب موتورهای جستجوی عمومی یاهو، آلتاویستا، گوگل و آل د وب

۹.

بررسی و مقایسه رفتار اطلاع یابی مراجعان به کتابخانه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۰.

پانزده سال تولید علم ایران در پایگاه های مؤسسه اطلاعات علمی

۱۱.

تحلیل علل عدم راه اندازی نظام همکاری و امانت بین کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی تخصصی استان خوزستان از دیدگاه مدیران آن ها

۱۲.

راهبرد جستجو و بازیابی اطلاعات در پاب مد و رابط های آن

۱۳.

گرین استون: نرم افزار کد منبع باز برای راه اندازی کتابخانه دیجیتال

۱۵.

بهره گیری از سواد دیداری و زبان تصویر برای درک مؤثر اطلاعات: نگارش تصویری با تصویرسازی مفاهیم:

۱۷.

رهنمودهای ایفلا برای مواد دیداری - شنیداری و چندرسانه ای در کتابخانه ها و مؤسسه ها (مارس 2004

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۳