مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب سال بیستم بهار 1388 شماره 1 (پیاپی 77)

مقالات

۲.

آموزش مجازی و سواد اطلاعاتی: بررسی موردی، آموزش های مجازی در دانشگاه شیراز

۳.

امکان سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی جهت پشتیبانی از برنامه های آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور

۴.

بررسی جایگاه دو مفهوم مشارکت و دانشگاه نامرئی در ارتباطات علمی غیررسمی

۵.

بررسی مقایسه ای میزان دقت موتورهای کاوش عمومی و تخصصی پزشکی در بازیابی مدارک مربوط به بیماری های کودکان

۶.

بررسی میزان مشارکت محققان زن و مرد در تولید مقالات علمی در مجلات هسته حوزه کتابداری ایران

۷.

بررسی وضعیت فراهم آوری و مجموعه سازی کتابخانه های عمومی کشور

۸.

بررسی و مقایسه رابط کاربر وب موتورهای جستجوی عمومی یاهو، آلتاویستا، گوگل و آل د وب

۹.

بررسی و مقایسه رفتار اطلاع یابی مراجعان به کتابخانه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۰.

پانزده سال تولید علم ایران در پایگاه های مؤسسه اطلاعات علمی

۱۱.

تحلیل علل عدم راه اندازی نظام همکاری و امانت بین کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی تخصصی استان خوزستان از دیدگاه مدیران آن ها

۱۲.

راهبرد جستجو و بازیابی اطلاعات در پاب مد و رابط های آن

۱۳.

گرین استون: نرم افزار کد منبع باز برای راه اندازی کتابخانه دیجیتال

۱۴.

مدیریت حقوق دیجیتال: فرصت ها و چالش ها

۱۵.

بهره گیری از سواد دیداری و زبان تصویر برای درک مؤثر اطلاعات: نگارش تصویری با تصویرسازی مفاهیم:

۱۶.

نگاهی به تحلیل رفتگی شغلی یا سندرم برن اوت و حضور آن در حرفه کتابداری

۱۷.

رهنمودهای ایفلا برای مواد دیداری - شنیداری و چندرسانه ای در کتابخانه ها و مؤسسه ها (مارس 2004

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۱