مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب بهار و تابستان 1373 شماره 17 و 18

مقالات

۱.

نکاتی چند پیرامون سیاست تألیف در ایران

۲.

فهرست کامپیوتری و تفاوتهای آن با برگه دان

۴.

سازگاری موضوع و فهرست مندرجات در کتابهای فارسی

۵.

استفاده از کامپیوتر و روبات برای تسهیل ارائه خدمات اطلاعاتی به معلولان

۶.

هماهنگی کتابها و مجلات رشته کتابداری با نیازهای آموزشی دوره کارشناسی ارشد

۸.

مرکز انتقال اطلاعات علمی وفنی

۹.

اساس علم اطلاعات

۱۰.

مطالعه کتابسنجی متون نمایه سازی و چکیده نویسی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۲