مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی سال چهاردهم پاییز 1401 شماره 3 (پیاپی 58) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی الگوی رابطه بازاریابی سبز و رفتار مشتریان ورزش های زمستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی سبز رفتار مشتریان طراحی الگو ورزش های زمستانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 565 تعداد دانلود : 908
مقدمه: کشور ما ایران، دارای نقاط قوت و پتانسیل های بسیار زیادی در زمینه محیط زیست است و حفاظت از آن ما را به انجام برنامه ریزی های زیست محیطی و بازاریابی سبز فرا می خواند. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی رابطه بازاریابی سبز و رفتار مشتریان ورزش های زمستانی در پیست های اسکی است. روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و روش گردآوری داده ها، توصیفی - پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که براساس طیف لیکرت طراحی و تهیه شد. به منظور تجزیه وتحلیل استنباطی داده ها از نرم افزارهای آماری SPSS نسخه 21 و Amos نسخه 22 به تناسب فرضیه های تحقیق، از روش آماری تحلیل رگرسیون چندگانه، مدل معادلات ساختاری، استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد ارزش شاخص ها در مدل به دست آمده از پژوهش در حد قابل قبولی بودند و برازش مدل تأیید شد. در مدل ساختاری، چهار متغیر «قیمت سبز»، «محصول سبز»، «توزیع سبز» و «ترفیع سبز» که آمیخته بازاریابی سبز را تشکیل می دهد، بر رفتار مشتریان تأثیر مثبت و معناداری داشت. نتیجه گیری: این پژوهش به منظور بررسی چگونگی ارتباط بازاریابی سبز با رفتار مشتریان ورزش های زمستانی صورت گرفت که علاوه بر نتایج آماری حاصله این مطلب روشن شد که با توسعه بازاریابی سبز، می توان روش هایی را اتخاذ کرد که در حفاظت از منابع طبیعی کوشا باشیم و رشته های ورزشی زمستانی را بیش از پیش توسعه دهیم و در جلب ورزشکاران و گردشگران طبیعت، حداکثر تلاش ها را داشته باشیم.
۲.

تدوین چارچوب عدم تمایل به بازنشستگی مدیران ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتغال مجدد بازنشستگی عدم بازنشستگی مدیران ورزش مکس کیودا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 174 تعداد دانلود : 786
مقدمه: بازنشستگی موضوعی بالقوه، چالش برانگیز در سالمندی است که تأثیرات متفاوتی در ابعاد مختلف زندگی افراد سالمند ایجاد می کند. هدف پژوهش حاضر، تدوین چارچوب عدم تمایل به بازنشستگی ورزشی مدیران است. روش پژوهش: تحقیق حاضر از نظر ماهیت پژوهش، کاربردی؛ نحوه و روش پژوهش، کیفی؛ استراتژی پژوهش، تئوری داده بنیاد و منبع گردآوری داده ها شامل مطالعه مبانی نظری و مصاحبه است. جامعه آماری در گروه مدیران بازنشسته (رؤسای وزارت ورزش و جوانان، رؤسای فدراسیون، مربیان ورزش، رؤسای هیأت های ورزشی)، استادان (گروه تربیت بدنی، گروه روانشناسی، گروه جامعه شناسی، گروه اقتصاد) و کارشناسان ورزش (وزارت ورزش، فدراسیون های ورزشی، هیأت های ورزشی) است. نمونه ها هدفمند و سهمیه ای برای مصاحبه اکتشافی انتخاب شدند و مصاحبه با 25 نفر به اشباع نظری رسید. مصاحبه ها در نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیودا، ضمن کدگذاری باز، محوری و گزینشی به استخراج تم هایی انجامید. یافته ها: راهبردهای بازسازی هویتی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و اقتصادی می تواند شرایط را برای پذیرش و انتقال به دوران بازنشستگی ایمن و راحت مدیران ورزشی تسهیل کند. همچنین سازمان های ورزشی می توانند با ارائه خدماتی مفید و سازنده مانند برگزاری دوره های آموزشی و تحصیلی برای مدیران ورزشی و با ارائه خدمات مشاوره ای مدیران را برای دوران بازنشستگی ایمن و راحت آماده کنند. نتیجه گیری: راهبردهای بازسازی هویتی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و اقتصادی می تواند شرایط را برای پذیرش و انتقال به دوران بازنشستگی ایمن و راحت مدیران ورزشی تسهیل کند. همچنین سازمان های ورزشی می توانند با ارائه خدماتی مفید و سازنده مانند برگزاری دوره های آموزشی و تحصیلی برای مدیران ورزشی و با ارائه خدمات مشاوره ای مدیران را برای دوران بازنشستگی ایمن و راحت آماده کنند.
۳.

ارائه مدل توسعه اخلاق حرفه ای دبیران تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق حرفه ای بسترهای اخلاقی توسعه سازمانی توسعه فردی دبیران تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 739 تعداد دانلود : 672
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل توسعه اخلاق حرفه ای دبیران تربیت بدنی بود. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و رویکرد نظام مند نظریه داده بنیاد به انجام رسید. روش پژوهش: جامعه آماری شامل استادان صاحب نظر و مجرب در حوزه پژوهش بود که به منظور نمونه گیری نیز از روش گلوله برفی بهره گرفته شد. ابزار و روش گردآوری داده، مصاحبه از نوع نیمه ساختاریافته فردی بود، و اجرای مصاحبه ها تا اشباع نظری (13 مصاحبه) ادامه یافت. به منظور تحلیل داده ها از رویکرد نظام مند شامل سه گام اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی بهره گرفته شد. یافته ها: طی فرایند کدگذاری باز، در مجموع 506 کد مفهومی بدون در نظر گرفتن همپوشانی ها احصا شد و در گام بعد، 74 مفهوم مشترک براساس همپوشانی ها و تشابهات، 16 مقوله را شکل دادند. در نهایت در مرحله کدگذاری محوری و انتخابی، مدل پارادایمی توسعه اخلاق حرفه ای دبیران تربیت بدنی با محوریت مقوله مرکزی توسعه فردی و سازمانی ترسیم شد. نتیجه گیری: بررسی وضعیت، جایگاه و ارائه شاخص های اخلاق حرفه ای در نظام آموزش و پرورش و معلمان زیرمجموعه آن، می تواند به سیاستگذاران، مدیران و برنامه ریزان به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب برای کاهش شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب اخلاق حرفه ای دبیران یاری رساند که در این مسیر شرایط علی، راهبردها، بسترها، شرایط مداخله گر و همچنین پیامدهای حاصل به تفکیک تبیین شده اند.
۴.

برآورد ارزش اقتصادی باشگاه پرسپولیس تهران از دیدگاه هواداران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش گذاری مشروط تمایل به پرداخت کالاهای عمومی مدل پروبیت رتبه ای هواداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 50 تعداد دانلود : 803
مقدمه: هدف کلی پژوهش حاضر برآورد ارزش اقتصادی باشگاه پرسپولیس تهران برای هواداران این باشگاه در کشور ایران است. روش پژوهش: پژوهش حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف جزء پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری، هواداران باشگاه پرسپولیس در سطح کشور و حجم نمونه آماری نیز طبق جدول میشل و کارسون برابر با 506 نفر بود. برای این منظور پرسشنامه ای محقق ساخته طراحی شد و به وسیله آن تمایل به پرداخت هواداران باشگاه پرسپولیس تهران در سطح کشور برای کالاها و منافع تولیدشده توسط این باشگاه و عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت از آن ها پرسیده شد. یافته ها : برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از مدل پروبیت رتبه ای استفاده شد. نتایج نشان داد که 3/77 درصد هواداران مایل به مشارکت در تأمین بودجه برای حضور تیم پرسپولیس در سطوح رقابتی اند و تمایل به پرداخت هواداران باشگاه پرسپولیس برای حضور و قهرمانی در رقابت های لیگ برتر به ترتیب 70 و 3/72 درصد، قهرمانی در جام حذفی و رقابت های لیگ قهرمانان آسیا به ترتیب 9/71 و 1/78 درصد، تهیه بلیت تماشای مسابقات تیم فوتبال پرسپولیس از استادیوم 9/89 درصد، تماشای تلویزیونی مسابقات تیم پرسپولیس 8/83 درصد و میزان خرید محصولات این باشگاه 5/43 درصد است. نتیجه گیری: تمایل به پرداخت هایی که هواداران بیان کردند، نشان می دهد حضور تیم فوتبال پرسپولیس در سطوح بالای رقابتی ورزش کشور ایران بر رفاه آنها تأثیر مثبت داشته است؛ به طوری که هواداران مایل اند حامی تیم محبوب خود شوند.
۵.

تحلیل موقعیت راهبردی بازاریابی باشگاه های آمادگی جسمانی بانوان شهر تهران (مورد مطالعه باشگاه حجاب)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی راهبردی باشگاه آمادگی جسمانی ورزش بانوان محیط ورزشی خدمات بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 25 تعداد دانلود : 890
مقدمه: هدف از این پژوهش تحلیل بازاریابی راهبردی باشگاه های آمادگی جسمانی بانوان شهر تهران بود. روش پژوهش: روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی انتخاب شد. جامعه آماری شامل استادان مدیریت و بازاریابی ورزشی، مدیران و صاحب نظران باشگاه های ورزشی بود. نمونه آماری به روش قضاوتی و به تعداد 43 نفر انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه، پرسشنامه و دلفی بود. روایی محتوایی ابزارها با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ ارزیابی و تأیید شد. یافته ها: از روش سوات به منظور تحلیل یافته ها استفاده شد. 57 مؤلفه راهبردی شناسایی شده شامل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها بودند. این مؤلفه ها در هفت منظر؛ خدمات بازاریابی و اطلاعات بازار، فضای کسب وکار ورزشی، تغییرات محیط تجاری، تغییرات محیط ورزش، قابلیت مدیریت بازاریابی باشگاه، توانمندی در منابع و سیستم و تعامل با مشتریان و بازار چارچوب بندی شدند. بیشترین مؤلفه ها مربوط به منظر توانمندی در منابع و فرایندها و خدمات بازاریابی و اطلاعات بازار (11 مؤلفه) و بخش تهدیدها (15 مؤلفه) بود. نتیجه گیری: ماتریس ارزیابی نشان داد که موقعیت راهبردی در حوزه ثبات (نزدیک به رشد) قرار گرفت. این موقعیت شناسایی نشان از این دارد که با وجود مشکلات مختلف، سیستم بازاریابی راهبردی باشگاه های آمادگی جسمانی نیازمند رسیدن به پایداری نسبی و قرار گرفتن در مسیر رشد است.  
۶.

پیش بینی ارزش بازار بازیکنان فوتبال ایران با استفاده از تکنیک های مدلسازی خطی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش بازار بازیکن تجاری سازی فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 895 تعداد دانلود : 688
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر پیش بینی ارزش بازار بازیکنان حرفه ای فوتبال لیگ برتر ایران فصل 98-99 فوتبال ایران بود. روش پژوهش: شرکت کنندگان در پژوهش بازیکنان شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران و در مجموع ۴09 نفر بودند. حجم نمونه مناسب برای پژوهش، براساس فرمول نمونه گیری از جامعه محدود و در سطح خطای ۵ درصد، ۲۰۰ نفر محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل از آمار توصیفی و به منظور تحلیل استنباطی از روش رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد رابطه معنا داری در ارزش گذاری بازیکنان و متغیرهای سن، پست دروازه بان، پست هافبک، پست مهاجم، جوایز فردی، وضعیت پا و تعداد بازی وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هنگام ارزش گذاری باید عوامل ذکرشده را برای جذب بازیکنان موردنظر باشگاه ها در فصول نقل و انتقال مدنظر قرار داد. نتیجه گیری: به طور کلی ضرایب برآوردی این مدل کارایی لازم را برای مشخص کردن ارزش بازار بازیکنان حرفه ای فوتبال در لیگ ایران دارد. با توجه به بررسی به عمل آمده در این پژوهش پیشنهاد می شود عوامل اثرگذار بر ارزش گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران از جمله ملیت بازیکنان خارجی، میزان محبوبیت بازیکنان فوتبال ایران و در نهایت مهارت های فردی با ارزش گذاری مدل های مربوط بررسی شود. همچنین با توجه به تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام در ایجاد ارتباط ارزش بازیکنان و محبوبیت ایجادشده برای آنان و ارتباط آن با افزایش ارزش بازیکنان، تحقیقاتی انجام گیرد.  
۷.

عوامل مؤثر بر قیمت گذاری تجهیزات بدنسازی تولید ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران بدنسازی قیمت گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 474 تعداد دانلود : 74
مقدمه: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری تجهیزات بدنسازی تولید ایران است. روش پژوهش: این پژوهش به روش کیفی و کمی انجام گرفت. در بخش کیفی به منظور پیشبرد اهداف پژوهش از نظریه داده بنیاد استفاده شد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش 15 مصاحبه نیمه ساختاریافته با عمده فروشان تجهیزات بدنسازی انجام گرفت، مصاحبه به صورت نوشتار وارد نرم افزار مکس کیودا شده و تجزیه وتحلیل شد، نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام گرفت. در بخش کمی نیز پرسشنامه ای که توسط 263 نفر از صاحبان فروشگاه ها تکمیل شده بود، با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای 23  SPSSوAmos  تجزیه وتحلیل و مشخص شد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است. یافته ها: براساس کدگذاری سه مرحله ای، 46 کد باز، 16 مقوله و 4 حوزه عمده شناسایی شدند که این کدها عبارت اند از توان رقابتی محصول، رفتار مصرف کننده، رقبا و عوامل محیطی؛ و در بازار تجهیزات بدنسازی این چهار عامل توانسته اند به طور عمده تعیین کننده موفقیت سیاست های قیمت گذاری باشند. نتیجه گیری: بنابراین تولیدکنندگان باید در سیاست های قیمت گذاری عوامل شناسایی شده و مقوله های مرتبط را به عنوان راهنمای کار خود در نظر بگیرند تا به فروش بالاتر و در نهایت رونق صنعت تجهیزات بدنسازی دست یابند.
۸.

ارائه الگوی کیفی گردشگری هوشمند در صنعت ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنعت ورزش کدگذاری گردشگری هوشمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 718 تعداد دانلود : 261
مقدمه: فراهم ساختن قابلیت دسترسی به اطلاعات جامع گردشگری یکی از چالش های عمده است. بی شک مهم ترین عامل شتاب دهنده گردشگری به کارگیری فن آوری اطلاعات، دستیابی، ذخیره و بازیابی اطلاعات در نظام توزیع گردشگری است. ازاین رو تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی گردشگری هوشمند در صنعت ورزش انجام گرفته است. روش پژوهش: پژوهش حاضر براساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و برحسب گردآوری اطلاعات اکتشافی است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود. جامعه آماری شامل استادان دانشگاهی آشنا با موضوع گردشگری و همچنین مدیران اجرایی گردشگری بود و از روش نمونه گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه وتحلیل شده و الگوی نهایی استخراج گردید. یافته ها: مدل نهایی از مجموع مقوله محوری، شرایط علی، بسترها و زمینه های لازم، متغیرهای مداخله گر، راهبردها و پیامدهای گردشگری هوشمند برای صنعت ورزش تشکیل شده است. نتیجه گیری: استفاده از ابزارهای دیجیتالی منافع بی شماری را برای کسب وکارها و فعالان صنعت گردشگری ورزشی به دنبال خواهد داشت. از جمله توسعه گردشگری در راستای کاهش اتکا به نفت و خروج از اقتصاد تک محصولی. همچنین صنعت گردشگری ورزشی با زنجیره ارزشی منحصربه فرد خود از یک طرف با گردشگران متحول شده دیجیتالی و از طرف دیگر با فضاهای اساسی چون مبدأ سفر، مسیر سفر، مقصد گردشگری و محیط بیرونی آن روبه روست.
۹.

نقش ارزش های تجربی در برندسازی مقصد گردشگری ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش های تجربی برندسازی مقصد تصویر مقصد گردشگری ورزشی مقصد گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 16 تعداد دانلود : 182
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ارزش های تجربی در برندسازی مقصد گردشگری ورزشی اجرا شد. روش پژوهش: روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. بدین منظور، 245 گردشگر که ایران را به عنوان مقصد گردشگری ورزشی انتخاب کرده بودند، پرسشنامه های ارزش های تجربی آن و همکاران (2019)، تصویر برند مقصد اندرسن و همکاران (2018) و نیت های رفتاری شارما و نایاک (2019) را تکمیل کردند. روش تحلیل داده ها، الگوسازی معادلات ساختاری بود که با استفاده از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس نسخه 3 انجام گرفت. یافته ها: یافته ها حاکی از این بود که ارزش های تجربی، شامل بازگشت سرمایه مصرف کننده، تعالی خدمت، زیبایی شناسی و سرگرم کنندگی، می توانند به طور معناداری بر تصویر مقصد تأثیر بگذارند و تصویر مقصد گردشگری ورزشی نیز به دنبال آن می تواند بر نیت های رفتاری گردشگران ورزشی درباره ایران به عنوان مقصد گردشگری ورزشی تأثیرگذار باشد. نتیجه گیری: بر مبنای یافته ها می توان نتیجه گرفت که اگر ایران به عنوان مقصد گردشگری ورزشی در پی افزایش سهم خود از بازار گردشگری ورزشی جهان است، باید به چهار بٌعد ارزش های تجربی به منزله یکی از عوامل مهم در برندسازی مقصد گردشگری ورزشی توجه ویژه ای داشته باشند.
۱۰.

دسته بندی عناصر قلمرو زیست بوم کارآفرینی ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زیست بوم کارآفرینی زیست بوم کارآفرینی ورزشی روش شناسی کیو صنعت ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 593 تعداد دانلود : 447
مقدمه: اخیرا رویکرد اکوسیستم کارآفرینی جهت درک زمینه کارآفرینی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. عناصر مختلفی برای ایجاد اکوسیستم های کارآفرینی برای توسعه صنعت ورزش وجود دارد لذا هدف مقاله حاضر دسته بندی عناصر قلمرو زیست بوم کارآفرینی ورزشی بود. روش پژوهش: تجزیه وتحلیل داده های پژوهش کمی با انجام تحلیل عاملی اکتشافی نوع کیو با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت جامعه مورد مطالعه به صورت هدفمند و متمرکز 20 نفر خبره انتخاب شد. در بخش کیفی پژوهش 58 عبارت استخراج شد که در قالب پرسشنامه ای از خبرگان خواسته شد اهمیت خود را از 1 تا 9 مشخص کنند. یافته ها: نتایج نشان داد که الگوهای ذهنی خبرگان از زیست بوم کارآفرینی ورزشی دارای پنج بُعد شامل سیاست، حمایت، فرهنگ، سرمایه و بازار یا مشتریان است. تحلیل توزیع آماری نشان داد که می توان پنج الگوی ذهنی متمایز را میان مشارکت کنندگان تحقیق درباره قلمرو زیست بوم کارآفرینی ورزشی شناسایی کرد که در مجموع حدود 61/86 درصد از واریانس کل را تبیین می کند. نتیجه گیری: صنعت ورزش شبکه ای پیچیده از افراد، گروه ها و سازمان ها است که زیست بوم کارآفرینی ورزشی را تحت تاثیر قرار می دهد. براساس ذهنیت مشارکت کنندگان در قلمرو حکمرانی ورزشی مؤلفه هایی چون حمایت صریح دولت، مشوق های قانونی، امتیازهای مالیاتی و ایجاد زیرساخت های ورزشی نقش مهمی در توسعه قلمرو زیست بوم کارآفرینی ورزشی دارند. روش پژوهش: تجزیه وتحلیل داده های پژوهش کمی با انجام تحلیل عاملی اکتشافی نوع کیو با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت جامعه مورد مطالعه به صورت هدفمند و متمرکز 20 نفر خبره انتخاب شد. در بخش کیفی پژوهش 58 عبارت استخراج شد که در قالب پرسشنامه ای از خبرگان خواسته شد اهمیت خود را از 1 تا 9 مشخص کنند. یافته ها: نتایج نشان داد که الگوهای ذهنی خبرگان از زیست بوم کارآفرینی ورزشی دارای پنج بُعد شامل سیاست، حمایت، فرهنگ، سرمایه و بازار یا مشتریان است. تحلیل توزیع آماری نشان داد که می توان پنج الگوی ذهنی متمایز را میان مشارکت کنندگان تحقیق درباره قلمرو زیست بوم کارآفرینی ورزشی شناسایی کرد که در مجموع حدود 61/86 درصد از واریانس کل را تبیین می کند. نتیجه گیری: صنعت ورزش شبکه ای پیچیده از افراد، گروه ها و سازمان ها است که زیست بوم کارآفرینی ورزشی را تحت تاثیر قرار می دهد. براساس ذهنیت مشارکت کنندگان در قلمرو حکمرانی ورزشی مؤلفه هایی چون حمایت صریح دولت، مشوق های قانونی، امتیازهای مالیاتی و ایجاد زیرساخت های ورزشی نقش مهمی در توسعه قلمرو زیست بوم کارآفرینی ورزشی دارند.
۱۱.

شناسایی شاخص های مؤثر بر قیمت گذاری خدمات در باشگاه های ورزشی آمادگی جسمانی و ایروبیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمادگی جسمانی و ایروبیک آمیخته بازاریابی باشگاه های ورزشی قیمت گذاری وفاداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 217 تعداد دانلود : 737
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، تحلیل شاخص های مؤثر بر قیمت گذاری خدمات در باشگاه های ایروبیک و آمادگی جسمانی شهر مشهد بود. روش پژوهش: روش پژوهش، از نوع همبستگی و به لحاظ زمانی حال نگر بود و داده های آن به صورت میدانی جمع آوری شد. در ادامه، از پرسشنامه مبتنی بر تحقیقات نظری و دستار (1397) و پژوهش های زیلک (2009-2012) با هدف تعیین عوامل مؤثر بر قیمت گذاری در قالب 31 سؤال استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزارهای آماری در دو بخش توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس. 22، اکسل 2010 و آموس تحلیل شدند. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که هشت عامل ویژگی ها و ساختار باشگاه، کارکردهای اجتماعی، ویژگی های شخصی فروش، کیفیت خدمات، سیاست های فروش، راهبردهای قیمت و تبلیغات، مدیریت مشتریان و عوامل وابسته به رقبا، تعیین و تأیید شدند. عوامل شناسایی شده، در مجموع، 96/65 درصد از واریانس را تبیین کردند، همچنین نمره میانگین تمامی مؤلفه های قیمت گذاری، بیانگر وضعیت نسبی مطلوبی می باشد. با توجه به سهم واریانس برای هر یک از عوامل مستخرج، ویژگی ها و ساختار باشگاه، کارکردهای اجتماعی، ویژگی های شخصی مشتری و کیفیت خدمات، به ترتیب بالاترین اولویت را دارا بودند . نتیجه گیری: با عنایت به یافته ها، توجه به عوامل تعیین کننده قیمت گذاری، نظیر ویژگی ها و ساختار باشگاه می تواند تأثیر مثبتی بر جذب مشتری در باشگاه های آمادگی جسمانی و ایروبیک بگذارد و از این طریق علاوه بر توسعه سیاست های فروش، موجب مدیریت مطلوب نیازهای مشتریان شود.
۱۲.

ارزش گذاری اقتصادی میراث فرهنگی ناملموس: رویداد ورزشی کشتی با چوخه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش گذاری آزمون انتخاب کشتی با چوخه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 22 تعداد دانلود : 376
مقدمه: امروزه ارزش گذاری رویدادهای ورزشی به یکی از حوزه های پژوهشی محبوب در جهان تبدیل شده است و هدف این پژوهش ارزش گذاری رویداد ورزشی کشتی با چوخه است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش پژوهش پیمایشی-توصیفی است و به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری در بخش آزمون انتخاب تمامی ساکنان شهر اسفراین، مدیران، معاونان و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی، ادارات ورزش و جوانان در استان خراسان شمالی، هیأت کشتی استان خراسان شمالی و هیأت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان خراسان شمالی بودند که 270 نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه آزمون انتخاب استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل ویژگی های جمعیت شناختی از آمار توصیفی و برای تحلیل داده ها از مدل لاجیت شرطی و همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار STATA 15 استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون انتخاب نشان داد که بیشترین تمایل به پرداخت به ترتیب برای مشکلات زیست محیطی (50726 تومان)، بهبود تصویر مقصد گردشگری (49889 تومان)، تقویت ارزش های اخلاقی و معنوی (48082 تومان)، معضلات اجتماعی (34480 تومان)، پیوند سیاسی-نهادی (10902 تومان)، رشد و توسعه گردشگری (9804 تومان) و رشد و توسعه اقتصادی و زیرساختی (6259 تومان) بود. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که ویژگی های زیادی در تعیین ارزش اقتصادی رویداد ورزشی کشتی با چوخه نقش دارند که لازم است مسئولان، متولیان و برگزارکنندگان این رویداد توجه ویژه ای را نسبت به این موارد داشته باشند.
۱۳.

ارائه مدل ساختاری صفات شخصیتی و قصد خرید مصرف کننده ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استعداد خیال پردازی سبک پردازش بصری قصد خرید گشودگی به تجربه مصرف کننده ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 918 تعداد دانلود : 889
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل برای بررسی نقش صفات شخصیتی در قصد خرید مصرف کننده ورزشی بود. روش پژوهش: این پژوهش کاربردی، حال نگر و از نوع تحقیقات توصیفی است. براساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، 350 نفر از دانشجویان تربیت بدنی استان های مرکز کشور (اصفهان، یزد، سمنان و چهارمحال و بختیاری) انتخاب شدند و به چهار پرسشنامه گشودگی به تجربه، استعداد خیال پردازی، سبک بصری پردازش و قصد خرید (استاندارد با روایی و پایایی قابل قبول) پاسخ دادند. داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با روش مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل و مدل پیشنهادی تحقیق ارزیابی شد. یافته ها: نتایج نشان داد رابطه بین صفت گشودگی به تجربه با قصد خرید و رابطه سبک بصری پردازش با قصد خرید معنادار است، اما صفت استعداد خیال پردازی رابطه معناداری با قصد خرید نداشت. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد متغیرهای شخصیت، عاملی مهم در تحقیقات مصرف کننده بوده و نقش بالقوه آن نیاز به توجه بیشتر محققان و بازاریابان ورزشی است. ازاین رو مدیران و دست اندرکاران بازارهای ورزشی می توانند با بررسی و شناخت ماهیت شخصیتی مخاطبان خود، در پیش بینی رفتار مصرف کنندگان، نحوه هدایت و تسلط بر بازار گام بردارند.
۱۴.

راهبردهای توسعه اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیجیتالی سازی اقتصاد دیجیتال اقتصاد ورزش فناوری اطلاعات در ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 459 تعداد دانلود : 435
مقدمه: هدف از این پژوهش، تدوین راهبردهای توسعه اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران بود. روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ روش گردآوری داده ها از نوع پژوهش های کیفی بود که با روش گراندد تئوری و رویکرد نظام مند استراوس و کوربین انجام گرفت و از مصاحبه کیفی نیمه ساختاریافته برای جمع آوری داده ها استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان علمی و اجرایی ورزش کشور بود که در حوزه های اقتصاد، فناوری، IT، تجارت الکترونیک، کسب وکارهای دیجیتال و اقتصاد دیجیتال تجربه داشتند و در مجموع 21 مصاحبه انجام گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد که در بخش راهبردها، 31 کد باز در 5 مقوله شناسایی شد. یافته ها: به کارگیری رسانه های نوین و دیجیتالی در ورزش، حمایت از هوشمندسازی خدمات و فرایندهای ورزشی، آموزش و به کارگیری نیروی انسانی ماهر در حوزه فناوری اطلاعات در ورزش، حمایت از طراحی پلتفرم ها و اپلیکشن های ورزشی و حمایت از کارآفرینان و استارتاپ های ورزشی از راهبردهای توسعه اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران بودند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه امروزه فضای بازار از شکل سنتی خود به سمت دیجیتالی شدن تغییر یافته است، ازاین رو سازمان ها، فدراسیون ها، باشگاه ها و مشاغل ورزشی باید ضمن سازگاری با این تغییرات، راهبردهای پیشنهادی را مطابق با شرایط خود عملیاتی کنند.
۱۵.

شناسایی نقش های رسانه در توسعه ورزش با رویکرد فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه رسانه رسانه اجتماعی فراترکیب ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 137 تعداد دانلود : 276
مقدمه: در روند پرشتاب جهانی، رسانه ها و فناوری های ارتباطی با سرعتی تصورناپذیر پیشرفت کرده و تمام سطوح فعالیت های بشری را تحت سیطره خود قرار داده است. بر این مبنا، در این  تحقیق شناسایی نقش رسانه ها در توسعه ورزش با تکنیک فراترکیب از انواع روش های فرا مطالعه به عنوان هدف پژوهش مدنظر قرار گرفت. روش پژوهش: پژوهش حاضر با به کارگیری رویکرد مرور سیستماتیک و فراترکیب، به تحلیل نتایج و یافته های محققان قبلی پرداخته و با انجام گام های هفت گانه روش ساندوسکی و روسو، مدل مفهومی نقش رسانه ها بر توسعه ورزش را  ارائه داده است. جامعه آماری تمامی تحقیقات انجام گرفته در بازه زمانی 2002 تا 2020 بود که در این خصوص 196 مقاله در زمینه موردنظر ارزیابی و در نهایت 45 مقاله به صورت هدفمند انتخاب شد. یافته ها: با استفاده از تحلیل محتوا و براساس کدگذاری سه مرحله ای در مجموع 138 کد، 28 مفهوم و 9 مقوله کلیدی شناسایی و اعتبار آنها از طریق آزمون کاپای کافمن تأیید شد. نتیجه گیری: تحلیل ها نشان داد که مقوله های تعلق اجتماعی، تعامل گرایی، نوگرایی و توسعه، روابط عمومی پویا، نهادینه سازی ورزش، برجسته سازی ورزش، توسعه جامعه اطلاعاتی، اطلاع رسانی و آموزش رسانه ای و سرگرمی و تبلیغات در توسعه ورزش نقش دارند.
۱۶.

الگوی BCC در تحلیل پوششی داده ها؛ شاخص ارزیابی کارایی هیأت های ورزشی استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی BCC بودجه تحلیل پوششی داده ها کارایی ورزش قهرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 86 تعداد دانلود : 914
مقدمه: هدف از تحقیق حاضر تعیین کارایی هیأت های ورزشی فعال در استان مازندران با استفاده از مدل BCC است. روش پژوهش: تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات فرااثبات، رویکرد کمی، از لحاظ هدف کاربردی و تکنیک مورد استفاده در تحقیق تحلیل پوششی داده هاست. جامعه آماری این پژوهش شامل 30 هیأت ورزشی فعال در استان مازندران بود. ابزار مورد استفاده پرسشنامه پنج ارزشی و در قالب روش فازی ارزیابی شد. روایی محتوا و صوری پرسشنامه توسط گروه کانونی تحقیق شامل استادان راهنما و مشاور و دو تن از خبرگان حوزه مدیریت ورزشی در قالب فرم های CVR و CVI تأیید شد. یافته ها: در نهایت کارشناسان و خبرگان شامل 30 تن از رؤسای هیأت های ورزشی استان مازندران، مربیان بین المللی استان و قهرمانان ورزشی کشور، در خصوص اهمیت هر کدام از شاخص های ورودی و خروجی اظهارنظر کردند. در سال های 1394 تا 1398 در الگوی BCC ورودی «بودجه»، نقش بیشتری در تعیین میزان کارایی هیأت ها داشته است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن بود در سال های 1394، 1395 و 1396 خروجی «ورزش قهرمانی» نقش بیشتری در تعیین میزان کارایی هیأت ها داشته است. در سال های 1397 و 1398 نیز خروجی «ورزش همگانی» نقش بیشتری در میزان کارایی هیأت ها داشت. با حذف این خروجی ها میانگین کارایی هیأت ها با کاهش بیشتری مواجه شده است. همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین خروجی های هیأت ها با میزان کارایی BCC هیأت ها ارتباط معنا دار وجود داشت.
۱۷.

طراحی مدل اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی تحلیل عاملی مدیریت مصرف ورزش دانشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 98 تعداد دانلود : 858
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی ایران بود. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر توصیفی و به لحاظ نوع کاربردی و به لحاظ اجرا پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق تمامی اعضای هیأت علمی رشته علوم ورزشی و رشته اقتصاد دانشگاه ها، مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و اداره کل وزارت علوم، کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه ها و افراد متخصص در حوزه اقتصاد و آشنا به موضوع پژوهش بودند که براساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 364 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن را گروهی از استادان صاحب نظر دانشگاهی تأیید کردند. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (98/0=α). برای تجزیه وتحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار لیزرل استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که شاخص های کلی برازش مدل ساختاری در وضعیت مطلوبی قرار دارند، بنابراین پرسشنامه 68 سؤالی به دست آمده، مقیاس مناسبی برای سنجش اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، مدلی طراحی شد که می توان با استفاده از آن موجب توسعه ورزش دانشگاهی کشور شد.
۱۸.

راهبرد های بازیگران کلیدی ورزش دانشگاهی ایران در مسئله پاندمی کووید-19 با روش مک تور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده پژوهی بازیگران کلیدی راهبرد کووید- 19 ورزش دانشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 611 تعداد دانلود : 299
مقدمه: همه گیری جهانی ویروس جدید کرونا (کووید-19) و شیوع آن، در قالب یک شگفتی ساز، یکی از بحرانی ترین شرایط را پیش روی متولیان ورزش در دنیا قرار داده است. روش پژوهش: از آنجا که ورزش دانشگاهی، دارای متولیان، بازیگران کلیدی و ذی نفعان متعددی است، در این پژوهش با استفاده از نرم افزار آینده پژوهی مک تور، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بازیگران کلیدی بر یکدیگر و همچنین شناسایی موضع هریک از بازیگران نسبت به اهداف، در مسئله همه گیری کووید-19 بررسی و سناریوها و راهبرد های مناسب ارائه شد. 12 نفر از خبرگان مدیریت ورزشی که کاملاً هدفمند انتخاب شده بودند، ماتریس های بازیگر – بازیگر و بازیگر – اهداف را تکمیل کردند. یافته ها: شخص شد که در این مسئله، بیشترین همگرایی نسبت به اهداف تعیین شده، بین فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی، وزارت علوم و فناوری و وزارت ورزش و جوانان وجود دارد. نتیجه گیری: ایجاد پلتفرم های مجازی رفتارهای عادت ساز حرکتی و همچنین بهره گرفتن از فناوری نسبتاً جدید پادکست ها برای فعالیت بدنی پایدار و توسعه از طریق آموزش ورزش، در دوران پاندمی کووید-19 برای دانشجویان به عنوان راهبرد های کاربردی، پیشنهاد شد
۱۹.

شناسایی مؤلفه های حکمرانی مطلوب در فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگوی مفهومی ( ارائه یک نظریه داده بنیاد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکمرانی مطلوب دو و میدانی رویکرد نوخاسته نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 609 تعداد دانلود : 78
چکیده مقدمه: پژوهش پیش رو با هدف شناسایی مؤلفه های حکمرانی مطلوب و ارائه الگوی مفهومی در فدراسیون دو و میدانی انجام گرفته است. روش پژوهش: این تحقیق کیفی با رویکرد نوخاسته (گلیزری) در پی شناسایی مؤلفه های حکمرانی، کشف نگرانی عمده مشارکت کنندگان، به منظور حل مشکلات اساسی و در نهایت ارائه یک الگوی بومی برای رشته ورزشی دو و میدانی است. جامعه پژوهش شامل تمامی ذی نفعان فدراسیون است که به این منظور، 23 نفر از خبرگان آشنا به حوزه حکمرانی به صورت هدفمند و گلوله برفی برای مصاحبه های عمیق ساختارنیافته انتخاب شدند و داده ها به صورت همزمان با استفاده از مجموعه ای از کدگذاری های باز، محوری، انتخابی و یادنوشت نگاری تحلیل شدند. 14 تن از مشارکت کنندگان با تأیید یافته های پژوهش، روایی و پایایی آن را ارزیابی و تأیید کردند. یافته ها: نتایج نشان داد مهم ترین نگرانی های مشارکت کنندگان در چهار طبقه؛ عوامل زمینه ای، پدیده، راهبرد و پیامدها دسته بندی شدند. در پژوهش «نقش قانون و حاکمیت قانون» که از مؤلفه های حکمرانی مطلوب محسوب شد، مقوله محوری پژوهش را به خود اختصاص داد و در محدوده این مؤلفه، فرایند اجتماعی پایه با راهبرد حرکت به سمت قانون مداری شکل گرفته است. نتیجه گیری: از دیدگاه مشارکت کنندگان، رعایت مؤلفه های حکمرانی در فدراسیون دو و میدانی، اثربخشی، کارامدی و مسئولیت پذیری را در پی خواهد داشت
۲۰.

بررسی نقش سبک های رهبری مربیان بر توسعه فرهنگ اجتماعی بانوان فوتسالیست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استان کرمان سبک های رهبری توسعه فرهنگ اجتماعی فوتسال بانوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 674 تعداد دانلود : 660
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سبک های رهبری مربیان بر توسعه فرهنگ اجتماعی در لیگ برتر فوتسال بانوان استان کرمان بود. روش پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است که به روش میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل همه بازیکنان تیم های شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان کشور و لیگ فوتسال بانوان استان در سال 99-1398 به تعداد 126 نفر بود. تمام اعضای جامعه به عنوان نمونه آماری در تحقیق شرکت کردند. از مجموع پرسشنامه ها، 103 پرسشنامه قابل استفاده بود که تجزیه وتحلیل شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد مقیاس رهبری در ورزش (چلادورای، 1980) و توسعه فرهنگ اجتماعی میریوسفی و همکاران (1394) استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که از بین پنج سبک مربیگری، فقط سبک رهبری حمایت اجتماعی و آمرانه قابلیت پیش بینی توسعه فرهنگ اجتماعی بازیکنان را دارد. نتیجه گیری: براساس نتایج پژوهش پیشنهاد می شود مربیان با توجه به ویژگی های شخصی ورزشکاران و شرایط تیمی، سبک رهبری مناسب را برگزینند تا از این طریق توسعه فرهنگ اجتماعی بازیکنان را بهتر کنترل کنند. همچنین توصیه می شود علاوه بر توجه به آمادگی های جسمانی و فنی بازیکنان، به عامل اجتماعی و اخلاقی بازیکنان نیز توجه کنند و هیچ ورزشکاری بدون داشتن مربی آگاه و شایسته نمی تواند به موفقیت دست یابد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱