مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی سال یازدهم زمستان 1398 شماره 4 (پیاپی 47) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثر رژیم های ارزی بر جریان تجارت گروه کالاهای ورزشی کشورهای D8: رهیافت داده های تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجارت کالاهای ورزشی داده های تابلویی رژیم های ارزی کشورهای دی هشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 748 تعداد دانلود : 384
انتخاب رژیم ارزی از مهم ترین و تأثیرگذارترین مباحث در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد بین الملل است. نوع رژیم ارزی حوزه وسیعی از متغیرهای اقتصادی را در هر کشور تحت تأثیر قرار می دهد. وجود درآمدهای ارزی وابسته به صادرات نفت، اهمیت رژیم ارزی و سیاست های ارزی را افزایش می دهد. همچنین نرخ ارز از عوامل مهم در افزایش و کاهش تجارت کشورهاست. این پژوهش با هدف بررسی رژیم های ارزی بر جریان تجارت گروه کالاهای ورزشی در کشورهای دی هشت طی بازه زمانی 2013-1993 و با استفاده از روش داده های تابلویی صورت گرفت. منابع داده ها بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول و مرکز مطالعات اطلاعات بین المللی است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار استاتا 12 استفاده شد. نتایج نشان داد تجارت، مسافت، جمعیت، مستعمره بودن و داشتن مرز مشترک اثر مثبت و داشتن تفاهم نامه تجاری مشترک، نرخ ارز اسمی، و متغیر تلفیقی شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز مؤثر و همچنین تولید ناخالص داخلی اثر منفی بر جریان تجارت گروه کالاهای ورزشی دارد. همچنین متغیرهای تجارت و نرخ ارز اسمی به لحاظ آماری معنادار نبوده و سایر متغیرها در سطح اطمینان ده درصد به لحاظ آماری معنا دارند.
۲.

نقش اعتماد و معنویت در محیط کار بر رفتار تسهیم دانش کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتماد تسهیم دانش جوانان معنویت ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 116 تعداد دانلود : 212
هدف از این پژوهش شناسایی اثر اعتماد و معنویت در محیط کار بر رفتار تسهیم دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران بود. 114 نفر از کارکنان و کارشناسان این اداره کل با استفاده از نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه های اعتماد و رفتار تسهیم دانش رحمان و همکاران (2014) و معنویت در محیط کار آنتونی (2009) بود. نظرهای متخصصان به منظور تعیین روایی صوری و محتوایی ابزارهای تحقیق؛ و آزمون آلفای کرونباخ به منظور تعیین پایایی ابزارها به کار گرفته شد. تحلیل داده ها و شناسایی روابط علی بین متغیرها با استفاده از معادلات ساختاری مبتنی بر نرم افزار اسمارت پی. ال. اس نسخه سه صورت گرفت. یافته های تحقیق ضمن تأیید مدل استخراج شده نشان داد که اعتماد و معنویت در محیط کار بر رفتار تسهیم دانش کارکنان اثری مثبت و معنادار دارد. همچنین یافته ها نشان داد که این متغیرها در مجموع 64 درصد از تغییرات متغیر رفتار تسهیم دانش را پیش بینی می کنند. بنابراین پیشنهاد می شود که مدیران به منظور تسهیم و به اشتراک گذاری دانش در محیط سازمان، فرهنگ سازمان را به سمت افزایش اعتماد و معنویت در بین کارکنان و محیط سازمان سوق دهند.
۳.

تدوین الگوی ارتباطی منابع سازمانی و درآمدزایی باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران باشگاه حرفه ای درآمدزایی فوتبال منابع سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 355 تعداد دانلود : 467
هدف پژوهش حاضر، تدوین الگوی ارتباطی منابع سازمانی و درآمدزایی باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران بود. پژوهش حاضر، به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه نخبگان و کارشناسان آگاه در صنعت فوتبال بود. نمونه آماری پژوهش، 100 نفر از استادان مدیریت ورزشی و کارشناسان فوتبال بودند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، شامل پرسشنامه منابع سازمانی و درآمدزایی باشگاه های ورزشی بود. این پرسشنامه در دو بخش اصلی پرسشنامه منابع سازمانی شامل 29 گویه و پرسشنامه درآمدزایی شامل 20 گویه بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی آن با استفاده از روایی محتوا، همگرا و واگرا تأیید شد. از روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS به منظور بررسی مدل پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد که منابع سازمانی بر میزان درآمدزایی باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران تأثیر معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که به ترتیب متغیرهای منابع مالی، زیرساخت ها، منابع انسانی، دارایی معنوی و منابع ارتباطاتی و اطلاعاتی بیشترین تأثیر را بر درآمدزایی باشگاه ها دارند. بنابراین پیشنهاد می شود تا باشگاه های فوتبال، با شناسایی و توسعه منابع مختلف سازمانی، در جهت رسیدن به درآمدزایی اقدام کنند.
۴.

اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتباریابی حکمرانی خوب وزارت ورزش و جوانان هنجاریابی پرسشنامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 933 تعداد دانلود : 550
هدف تحقیق حاضر اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان ایران بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت از نوع اکتشافی و به لحاظ روش جمع آوری میدانی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران در سال 2016 بودند (320=N) که تعداد 175 نفر براساس جدول مورگان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته 25سؤالی الگوگرفته از پرسشنامه اعلایی اردکانی (1387) و اصول جهانی حکمرانی خوب جنبش المپیک (2008) با طیف 5 ارزشی لیکرتی (خیلی کم تا خیلی زیاد) استفاده شد. روایی پرسشنامه براساس روایی سنجی لاوشه تأیید شد و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (81/0= α) به دست آمد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی) با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل استفاده شد. براساس نتایج تحلیل عاملی، شاخص های تلاش تا حصول نتیجه، تأکید بر اثربخشی نقش ها و وظایف، ارتقای رفتار حرفه ای و مبتنی بر قانون، شفاف سازی، ظرفیت سازی و کارگروهی، بازخورد و پاسخگویی و تأکید بر دانش افزایی به عنوان هفت اصول حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان شناسایی شد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که مدل اصول حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران از برازش مطلوبی برخوردار است. در نهایت می توان گفت الگوی حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان با توجه به مدل ساختاری پیشنهادی که مبتنی بر شاخص ها و اصول به دست آمده است، نظام نوینی را طراحی می کند که براساس آن می توان از همه توانمندی ها و ظرفیت های وزارت برای ارائه خدمات عمومی و تخصصی کارامد و رشد و توسعه ورزش و همچنین رشد نیروی انسانی در سازمان استفاده کرد.
۵.

تأثیر گرایش کارآفرینانه و آمادگی الکترونیک بر عملکرد کسب وکارهای نوپای ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمادگی الکترونیکی عملکرد کسب وکار کارآفرینی ورزشی گرایش کارآفرینانه مزیت رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 454 تعداد دانلود : 26
امروزه، کسب وکارهای ورزشی از طریق اتخاذ گرایش کارآفرینانه عملکرد خود را بهبود می بخشند و به منظور کسب مزیت رقابتی سعی در آمادگی الکترونیک خود برای اتخاذ استراتژی صحیح بازاریابی دارند. در این زمینه کسب وکارهای نوپای ورزشی برای رشد سریع نیازمند اقدامات کارآفرینانه به منظور ارتقای ظرفیت هوشمندی خود در بازارند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه و آمادگی الکترونیک بر عملکرد کسب وکارهای نوپای ورزشی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پ ژوهش شامل100 کسب وکارهای نوپای ورزشی است که از میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 80 کسب وکار انتخاب شد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد شامل 47 سؤال و طیف لیکرت پنج گزینه ای حاصل از مطالعات پیشین در حوزه گرایش کارآفرینانه و آمادگی الکترونیک صورت پذیرفت. برای تحلیل داده ها و تأیید مدل تحقیق نیز از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارSmart PLS 3 استفاده شد. یافته های تحقیق رابطه مثبت و معنادار بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد و همچنین آمادگی الکترونیک و عملکرد کسب وکارهای نوپای ورزشی را تأیید کردند. در این زمینه با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود کسب وکارهای نوپای ورزشی باید به رویکرد شبکه سازی و نوآوری باز در زمینه تحقیقات و بازاریابی مشترک محصولات و خدمات خود اهتمام ورزند.
۶.

شناسایی و رتبه بندی مهارت های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی دانشجو دانشگاه تهران مهارت های پژوهشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 877 تعداد دانلود : 68
هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی مهارت های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران بود. این تحقیق براساس هدف، کاربردی و از نظر روش بررسی، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران تشکیل دادند. نمونه آماری پژوهش به صورت در دسترس و تعداد 80 نفر انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده های تحقیق از روش میدانی با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته (0.97=α) استفاده شد. به منظور تبیین و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون T تک نمونه ای استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دهنده پنج بُعد به عنوان مهارت های پژوهش گری بود که به ترتیب مهارت های طراحی ابزار تحقیق، تفسیر نتایج تحقیق، مهارت های آماری، جمع بندی نتایج تحقیق و جست وجو در ادبیات تحقیق، رتبه بندی شدند که نقاط ضعف تا قوت دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی بودند.
۷.

شناسایی و رتبه بندی مهارت های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل فردی عوامل بین فردی عوامل محیطی مطالعه کیفی ورزش بانوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 627 تعداد دانلود : 249
هدف از این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر کناره گیری بانوان بالای 18 سال ایران از فعالیت های ورزشی بود. تحقیق کیفی و طرح آن از نوع تئوری داده بنیاد بود که به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بانوان بالای ۱8 سال ایران بود که فعالیت های ورزشی سازمان یافته خود را حداقل به مدت زمان یک سال ترک کرده بودند. نمونه گیری در دو مرحله انجام گرفت؛ در مرحله اول به صورت تصادفی ساده هفت مرکز استان انتخاب شدند و در مرحله دوم از روش نمونه گیری هدفمند، از نوع گلوله برفی برای انتخاب نمونه استفاده شد. ابزار تحقیق، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. پس از انجام ۳۳ مصاحبه و رسیدن به اشباع نظری، برای تجزیه وتحلیل مصاحبه ها و شناسایی عوامل، از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در عوامل مؤثر بر کناره گیری بانوان از ورزش پنج کد گزینشی عوامل فردی، عوامل بین فردی، کیفیت خدمات، عوامل محیطی و عوامل مدیریتی شناسایی شد که در هر دسته عوامل روان شناختی، تعهدات خانوادگی، امکان دسترسی به اماکن ورزشی، فرهنگ حاکم و تبلیغات بیشترین دلایل ترک ورزش بودند. با توجه به نتایج به دست آمده، شاید بتوان با تأکید بر مزایای انجام فعالیت های ورزشی و برنامه ریزی های آموزشی در جهت افزایش اطلاعات بانوان از تأثیرات ورزش بر سلامتی، افزایش آگاهی عموم جامعه در جهت تقسیم وظایف و مسئولیت های دوران تأهل، ساخت وساز باشگاه ها با امکانات کامل و استاندارد مطابق با نیاز و خواست بانوان، از میزان کناره گیری بانوان از فعالیت های ورزشی کم کرد.
۸.

شناسایی عوامل مؤثر بر جذب حامیان ورزش قهرمانی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی بازاریابی انگیزه های حمایت ورزشی بازاریابی از طریق ورزش صنعت ورزش ورزش قهرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 207 تعداد دانلود : 537
امروزه حمایت ورزشی یک ابزار اثربخش بازاریابی برای شرکت های تجاری است، که برای صنعت ورزش نیز یک روش کسب درآمد محسوب می شود. هدف تحقیق پیش رو شناسایی عوامل مؤثر برجذب حامیان در ورزش قهرمانی استان خراسان شمالی بود، روش تحقیق آمیخته اکتشافی بود که در مرحله اول 30 نفر از خبرگان ورزش استان به صورت هدفمند و گلوله برفی مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. با تحلیل تم داده های کیفی 100 کد مختلف در 15 تم فرعی و سه تم اصلی تولید شد. برای مرحله کمی پرسشنامه ای 100 سؤالی طراحی شد و با تأیید 7 نفر از خبرگان ورزش استان، روایی آن تأیید شد. جامعه آماری در مرحله کمی کلیه اعضای هیأت های ورزشی، باشگاه ها، شرکت های حامی، ورزشکاران و مربیان زبده، استادان رشته مدیریت ورزشی و رؤسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها به تعداد 143 نفر بودند که به صورت تمام شمار جهت نمونه انتخاب شدند، تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم داده های پرسشنامه نشان داد که شاخص های برازش مدل عوامل مؤثر بر جذب حامیان از توان بالایی برخوردار است و طبق نتایج از 100 سؤال اولیه 65 سؤال تأیید شد، سه عامل مؤثر برجذب حامیان ورزشی به ترتیب اهمیت عوامل داخلی (عوامل مدیریتی، منابع مالی، منابع انسانی، سیستم بازاریابی، سیستم اطلاعاتی، تولید یا عملیات حمایتی و تحقیق و توسعه)، عوامل خارجی خرد (مشتریان، رسانه ها، رقبای بالقوه و رقبای غیرمستقیم) و عوامل خارجی کلان (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری) بودند.
۹.

تدوین استراتژی های توسعه سلامت با رویکرد فعالیت های بدنی و ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه استراتژیک سلامت فعالیت بدنی فعالیت ورزشی نظام سلامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 794 تعداد دانلود : 691
هدف از این پژوهش، تدوین استراتژی های توسعه سلامت با رویکرد فعالیت های بدنی و ورزشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ارشد و کارشناسان مرتبط وزارت ورزش، وزارت بهداشت و استادان آشنا به موضوع بود. روش تحقیق از نوع آمیخته (ترکیب کیفی و کمی) بود، به این صورت که پس از مطالعات کتابخانه ای، از طریق مصاحبه با خبرگان آگاه از موضوع و توزیع پرسشنامه های نیمه باز، قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای نظام سلامت با رویکرد تربیت بدنی و مشخص شد. در مرحله کمی، پاسخگویان با تعیین ضریب اهمیت و رتبه هر عامل، موقعیت راهبردی نظام سلامت با رویکرد فعالیت بدنی را مشخص کردند که در منطقه WT (تدافعی) قرار داشت. سپس با تشکیل شورای راهبری و با استفاده از روش توفان مغزی، راهبردها مشخص شد. دانش افزایی عمومی از طریق رسانه ها، حمایت محیط های کاری از ورزش، تشویق پزشکان به تجویز فعالیت های ورزشی، ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران ورزشی، رعایت استانداردهای ورزشی مدراس و دانشگاه ها، توسعه مراکز پایش و مشاوره سلامت شهروندان، به کارگیری نیروی متخصص ورزشی در مراکز و خانه های سلامت شهر و روستاها، تعیین نقش هر یک از ارگان های دولتی در حوزه ورزش، تعیین سهم ورزش از اعتبارات مالی طرح تحول نظام سلامت، طراحی شهری با رویکرد شهر سالم، جلوگیری از جهت گیری مدیریت ورزش ارگان های دولتی به ورزش قهرمانی و حرفه ای، تشکیل معاونت سلامت در وزارت ورزش و به کارگیری نظام اطلاعاتی و نظارتی از جمله راهبرد های توسعه سلامت با رویکرد فعالیت های بدنی و ورزشی بود.
۱۰.

شناسایی و رتبه بندی عوامل توسعه ورزش دانشگاه مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه دانشگاه رتبه بندی عوامل مازندران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 44 تعداد دانلود : 17
هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل توسعه ورزش دانشگاه مازندران است. این پژوهش کاربردی و روش انجام آن آمیخته است. روش نمونه گیری، هدفمند و در دسترس بود. جامعه آماری تحقیق شامل استادان و خبرگان تربیت بدنی، مدیر و معاونان اداره تربیت بدنی دانشگاه مازندران بود. در مرحله اول تحقیق از طریق مصاحبه با 20 نفر از جامعه آماری، عوامل توسعه شناسایی شد. در مرحله دوم و سوم، عوامل شناسایی شده توسط گروه دلفی (20 نفر) بررسی شد؛ در این دو مرحله عواملی که حداقل 60 درصد دارای پاسخ مثبت بودند، برای مرحله بعد باقی ماندند. در مرحله نهایی رتبه بندی عوامل شناسایی شده در سه مرحله قبل با استفاده از پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت انجام گرفت. برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن در قالب نرم افزار SPSS استفاده شد. براساس یافته های این تحقیق مهم ترین عوامل توسعه ورزش دانشگاه مازندران شامل سرویس دهی و دسترسی آسان به اماکن ورزشی، حمایت مسئولان دانشگاه از ورزش دانشجویان، تبلیغات و اطلاع رسانی در بین دانشجویان، وجود اسپانسر برای تیم های ورزشی و آموزش نیروهای انسانی بودند؛ بنابراین مدیران دانشگاه باید به منظور توسعه ورزش دانشگاه مازندران، عوامل شناسایی شده را مورد توجه قرار دهند.
۱۱.

تأثیر عوامل اقتصادی بر روی عملکرد ورزشی کشورهای منتخب شرکت کننده در یونیورسیادهای تابستانی 1999 تا 2015 دانشجویان جهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شاخص های اقتصادی عملکرد ورزشی یونیورسیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 698 تعداد دانلود : 925
این پژوهش با هدف تعیین تأثیر شاخص های اقتصادی کشورها بر روی عملکرد آنها در یونیورسیادهای تابستانی 1999 تا 2015 دانشجویان جهان صورت گرفت. با مطالعه ادبیات پژوهش پنج متغیر تولید ناخالص داخلی، سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، ضریب جینی و نرخ بیکاری به عنوان شاخص های اقتصادی کشورها انتخاب شدند. جمع آوری داده های متغیرهای مستقل پژوهش از طریق سایت معتبر بانک جهانی صورت گرفت. مدال های کسب شده توسط هر کشور نیز به عنوان عملکرد ورزشی در نظر گرفته شد که از طریق فیزو جمع آوری شد. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی بود و داده های پژوهش طی سال های 1999 تا 2015 (طی 9 دوره برگزاری رقابت ها) جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق 97 کشور بود که از این میان، 69 کشور به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در ابتدا برای بررسی ایستایی (مانایی) داده ها از آزمون لوین، لین، چو استفاده شد و در نهایت برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های اقتصادسنجی (پنل نامتوازن) استفاده شد. نتایج نشان داد از میان عوامل اقتصادی شناسایی شده پژوهش، شاخص های تولید ناخالص داخلی، سرانه تولید ناخالص داخلی، تورم و میزان بیکاری، بر عملکرد ورزشی کشورها مؤثرند. بنابراین مسئولان ورزش کشور می توانند با در نظر گرفتن این عوامل برنامه ریزی های لازم را در جهت موفقیت در ورزش دانشجویی به کار بندند.
۱۲.

مدلسازی تأثیرزیبایی و دسترسی اماکن ورزشی بر روی نیات رفتاری مشتریان از طریق متغیر میانجی احساسات (مطالعه موردی: استخرهای شهر تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: احساسات دسترسی زیبایی شناختی محیط فیزیکی نیات رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 558 تعداد دانلود : 212
هدف پژوهش حاضر، مدلسازی تأثیر محیط فیزیکی اماکن ورزشی (زیبایی و دسترسی) بر روی نیات رفتاری مشتریان با توجه به نقش میانجی احساسات بود. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و به لحاظ هدف، کاربردی بود. در این زمینه، ابتدا متناسب با متغیرهای پژوهش پرسشنامه ای با 30 سؤال طراحی شد که روایی صوری به تأیید استادان مدیریت ورزشی (7 نفر) رسید و روایی محتوایی با تحلیل عاملی تأییدی سنجش شد. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای سازه های زیبایی شناختی (91/0)، دسترسی (70/)، احساسات مثبت (90/0) و نیات رفتاری (87/0) محاسبه شد. جامعه آماری پژوهش 390 نفر از مشتریان استخرهای شهر تبریز بودند که در مجموع از 245 پرسشنامه برای بررسی آماری استفاده شد. نتایج نشان داد که هر دو مؤلفه محیط فیزیکی یعنی زیبایی و دسترسی و احساسات مثبت بر روی نیات رفتاری به صورت مستقیم تأثیرگذارند. همچنین، براساس نتایج به دست آمده اثر غیرمستقیم زیبایی و دسترسی از طریق احساسات مثبت بر روی نیات رفتاری معنادار است؛ یعنی زیبایی و دسترسی اماکن ورزشی می تواند از طریق ایجاد احساسات مثبت در مشتریان بر نیات رفتاری آنها تأثیرگذار باشد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت اماکنی که زیبا و در عین حال دارای قابلیت دسترسی راحت تر و بهتری هستند، احساسات بهتر و مثبت تری را در ذهن مشتریان ایجاد می کنند که نتیجه آن تأثیر بر روی نیات رفتاری و استفاده مجدد از آن اماکن ورزشی خواهد بود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱