مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی سال دوازدهم تابستان 1399 شماره 2 (پیاپی 49) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تدوین الگوی عوامل مؤثر در جذب حامیان مالی از ورزش دوومیدانی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد ورزش حمایت مالی دوومیدانی رسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 661 تعداد دانلود : 309
هدف از این تحقیق، تدوین الگوی عوامل مؤثر در جذب حامیان مالی از ورزش دوومیدانی ایران بود. تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر چگونگی جمع آوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی به شمار می آید که به شکل میدانی انجام شد.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس مقیاس 5 ارزشی لیکرت امتیازبندی شد. برای بررسی روایی پرسشنامه، پرسشنامه اولیه را به 8 تن از اساتید رشته مدیریت ورزشی ارائه و با جمع بندی نظرات آن ها پرسشنامه نهایی تنظیم شد..در سطح آمار توصیفی از جداول فراوانی و شاخص های مرکزی (میانگین) و پراکندگی (واریانس و انحراف معیار) استفاده گردید و در سطح آمار استنباطی ، آزمون t یک دامنه، آزمون فریدمن، آزمون همبستگی با استفاده از نرم افزار SPSS و به منظور بررسی روایی ساختاری تحلیل عاملی تأییدی از نرم افزار AMOS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد به ترتیب، عوامل رسانه ای و تماشاگران، دولتی، مدیریتی-سازمانی، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی بیش ترین نقش را در جذب حامیان مالی در ورزش دوومیدانی ایران داشتند. درنهایت وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون دوومیدانی با توجه به شناسایی و نقش مثبت عوامل ذکرشده، می توانند به منظور جذب حامیان مالی و برطرف کردن انتظارات آن ها اقدام کنند.
۲.

اهداف، تنگناها و دستاوردهای حمایت مالی بانک های دولتی و خصوصی از ورزش کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ترویج رسانه ای تنگنا حمایت مالی مسئولیت اجتماعی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 452 تعداد دانلود : 507
هدف این تحقیق، شناسایی اهداف، تنگناها و دستاوردهای حمایت مالی بانک های دولتی و خصوصی از ورزش کشور بود. روش تحقیق کاربردی، کیفی و مسیر اجرای آن از طریق مصاحبه و با استفاده از روش تحلیل تماتیک بود. جامعه آماری این تحقیق را مسئولین بخش حمایت مالی ورزشی بانک های دولتی و خصوصی کشور تشکیل دادند که در پست های مختلف در بخش های بازاریابی، روابط عمومی، تبلیغات و... شاغل بودند، که 19 بانک( 5 بانک دولتی و 14 بانک خصوصی) حمایت مالی ورزشی داشتند. جامعه بطور تمام شمار در تحقیق مورد توجه قرار گرفت که امکان جمع آوری اطلاعات از 18 بانک فراهم بود. یافته ها نشان دادند که اهداف بانک ها شامل سه دسته ی توسعه ی اجتماعی، بازاریابی و توسعه ی سازمانی بود. تنگناهای بانک ها در پنج گروه دسته بندی شدند که عبارتند از: قانونی، اقتصادی، ترویج رسانه ای، بازخوردی و مدیریتی. بانک ها به دستاوردهایی دست می یابند که در سه گروه دسته بندی شدند و عبارتند از: اجتماعی، بازاریابی و توسعه سازمانی. می توان با در نظر گرفتن اهداف و دستاوردهای بانک ها و تلاش در جهت تقویت شان و نیز شناسایی و تلاش در جهت رفع تنگناهای شناسایی شده، باعث حفظ حامیان حاضر و تشویق حامیان جدید به ورود به این عرصه گردید.
۳.

مدل استقلال شغلی و پیچیدگی وظایف در رفتارهای خلاقانه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی شغلی استقلال شغلی پیچیدگی وظایف رفتارهای خلاقانه گلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 911 تعداد دانلود : 350
هدف از این تحقیق، تبین نقش استقلال شغلی و پیچیدگی وظایف در رفتارهای خلاقانه کارکنان (220 نفر) ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود. 140 نفر از کارکنان این ادارات به شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گرد آوری داده های پژوهش، از پرسش نامه های استقلال شغلی لانگفرد (2005)، پیچیدگی وظایف ماینارد و هاکل (2009) و رفتارهای خلاقانه در محیط کار ژو و جرج (2001) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه ها توسط متخصصین تأیید و ضریب پایایی پرسش نامه ها به ترتیب 83/0، 78/0و 79/0 محاسبه گردید. تحلیل داده ها و شناسایی روابط علی بین متغیرها با استفاده از معادلات ساختاری مبتنی بر نرم افزار اسمارت پی. ال. اس نسخه 2 صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که استقلال در برنامه ریزی شغلی اثری مثبت و معنی دار بر رفتارهای خلاقانه کارکنان دارد (34/0=β، 31/3=t). اثر استقلال در شیوه انجام کارها و استقلال در ارزیابی شغلی بر رفتارهای خلاقانه معنی دار نبود. دیگر یافته تحقیق نشان داد پیچیدگی وظایف شغلی اثری منفی و معنی دار بر رفتارهای خلاقانه کارکنان دارد (38/0-=β، 38/3=t). همچنین متغیرهای پیش بین تحقیق در مجموع 44 درصد از تغییرات متغیر رفتارهای خلاقانه را تبین می کنند.
۴.

طراحی الگوی عوامل موثر بر کناره گیری بانوان از فعالیت های ورزشی با استفاده از تکنیک (DEMATEL)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فعالیت های ورزشی کناره گیری ورزش ورزش بانوان الگو تکنیک دیمتل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 617 تعداد دانلود : 184
هدف اصلی این پژوهش استفاده از تکنیک دیمتل برای طراحی الگوی عوامل مؤثر بر کناره گیری بانوان از فعالیت های ورزشی بود. این تحقیق کاربردی است که به روش آمیخته اکتشافی و در دو مرحله ی کیفی و کمی انجام شده است. در مرحله ی کیفی، نمونه آماری شامل 33 نفر از بانوان کل کشور بودند که فعالیت های ورزشی سازمان یافته خود را حداقل برای مدت زمان یک سال ترک کرده و از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند. در مرحله ی کمی نیز نمونه آماری شامل 15 نفر از مسئولین ورزش بانوان، متخصصین علوم ورزشی با حداقل پنج سال سابقه ی مربیگری و اساتید دانشگاهی در رشته ی مدیریت بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه ی نیمه ساختارمند بود و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته ای استفاده شد که عوامل آن از طریق مطالعه ی بخش کیفی استخراج شده بود. نتایج پژوهش در الگوی به دست آمده نشان داد عوامل محیطی و عوامل مدیریتی تاثیرگذار یعنی علت و عوامل فردی، عوامل بین فردی و کیفیت خدمات تأثیرپذیر یعنی معلول هستند. همچنین نتایج نشان داد که عوامل فردی مشکل اصلی برای کناره گیری بانوان از ورزش است و عوامل مدیریتی و تا حدودی عوامل محیطی می تواند در حل مشکل عوامل فردی کمک کند.
۵.

شناسایی چالش های پذیرش مقالات ایرانی حیطه ی علوم ورزشی در نشریات معتبر بین المللی(با تاکید بر وب او ساینس و اسکوپوس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش پژوهش وب اُو ساینس اسکوپوس چالش ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 705 تعداد دانلود : 544
هدف پژوهش شناسایی چالش های پذیرش مقالات حوزه علوم ورزشی در نشریات معتبر بین المللی (با تاکید بر وب او ساینس و اسکوپوس) بود. برای تحقیق از روش کیفی استفاده شد. از روش نمونه گیری هدفمند از روش اشباع نظری 12 نفر از سردبیران نشریات معتبر بین المللی نمایه شده در وب او ساینس و اسکوپوس انتخاب و از طریق مصاحبه های اکتشافی و نیمه ساختارمند، اطلاعات لازم حاصل گردید. از روش های مختلف کدگذاری و به روش های کدگذاری، باز، کدکذاری محوری و نهایتاً کد گذاری انتخابی صورت گرفت و اطلاعات با توجه به اهداف و سوالات تحلیل و تفسیر گردید. در مرحله ی اول کدگذاری باز، تمامی نکات قابل استخراج مصاحبه استخراج کردید و برای مرحله ی دوم یعنی کدگذاری مرحله ای تحلیل شده اند که در این مرحله نیز دسته بندی انجام گردید. در مرحله ی سوم کدگذاری انتخابی، سه کد مرتبط با چالش های پذیرش مقالات ورزشی در نشریات معتبر بین المللی بدست آمده است که شامل کیفیت ظاهری مقالات، کیفیت محتوایی مقالات و حرفه ای نویسی می باشد. امید است با در نظر گرفتن این موارد بتوان به چالش های پذیرش مقالات در حیطه ی علوم ورزشی در نشریات معتبر بین المللی مرتبط غلبه کرد..
۶.

تأثیر بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر فرایند برندسازی و رفتار مصرف کننده باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی رسانه های اجتماعی جذب دلبستگی رفتار مصرف کننده سرسپردگی فرایند برندسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 511 تعداد دانلود : 400
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر فرایند برندسازی و رفتار مصرف کننده بر اساس مدل پیوستار روان شناختی در باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران بود. جامعه آماری تحقیق را هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (1397-1396) تشکیل می دادند که حداقل از یکی از رسانه های اجتماعی باشگاه استفاده کرده بودند. روش نمونه گیری طبقه ای بود و حداکثر حجم نمونه لازم 1155 نفر تعیین شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که پس از تأیید روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید حوزه بازاریابی و رسانه، روایی سازه با تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزارLISREL، نسخه 8.8 استفاده شد. نتایج نشان داد که بازاریابی در رسانه-های اجتماعی باشگاه های فوتبال تأثیر معنی داری بر فرایند برندسازی (67/0r=) و رفتار مصرف کننده (28/0r=) دارند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که فرایند برندسازی بطور قابل توجهی بر رفتار مصرف کننده تأثیر می گذارد (16/1r=). نتایج این مطالعه می تواند به عنوان داده های اساسی برای ادغام فعالیت های رسانه های اجتماعی در استراتژی های بازاریابی برندهای ورزشی و همچنین به عنوان یک اهرم و مزیت رقابتی برای تأثیر بر رفتار هواداران و برقراری پیوند عمیق تر با باشگاه ورزشی مورد استفاده قرار گیرد.
۷.

طراحی مدل ارزشگذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های لیگ برتر هندبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش گذاری اقتصادی باشگاه های هندبال دارایی های نامشهود لیگ برتر PLS3

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 582 تعداد دانلود : 885
هدف از این پژوهش طراحی مدل ارزشگذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های لیگ برتر هندبال ایران در سال 1397 بود. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی شامل 45 نفر و در بخش کمی به دلیل نامشخص بودن حجم جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 386 نفر برآورد شد. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی اجرا گردید. ابتدا دارایی های نامشهود باشگاه های هندبال ایران در این پژوهش به روش کیفی شناسایی و سپس در رویکرد کمی پژوهش تجزیه وتحلیل داده ها از طریق مدل-سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار PLS3 و SPSS22 بود. نتایج نشان داد که بیشترین تاثیر در ارزشگذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های هندبال ایران را به ترتیب سرمایه معنوی با (ضریب مسیر902/)0، سرمایه ارتباطی(ضریب مسیر، 900/0)، سرمایه انسانی(ضریب مسیر، 890/0) و سرمایه ساختاری(ضریب مسیر، 885/0) داشتند. بنابراین می توان از گفت در ارزشگذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های هندبال ایران شاخص هایی همچون حق پخش تلویزیونی و ماهواره ای در سرمایه معنوی، محبوبیت باشگاه، در سرمایه ارتباطی، بهسازی و آموزش منابع انسانی در سرمایه انسانی و برنامه های ارزیابی منسجم و منظم در سرمایه ساختاری بیشترین ارزش را در بین سایر شاخص های مولفه های دارایی های نامشهود باشگاه های هندبال ایران دارا بودند.
۸.

بررسی و تحلیل نحوه توزیع استخرهای شنا از دیدگاه عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استخر شنا اصفهان توزیع عادلانه خدمات شهری عدالت فضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 638 تعداد دانلود : 380
عدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی شهری عامل مهمی برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار محیط شهری محسوب می شود. از این رو، هدف این تحقیق بررسی و تحلیل نحوه توزیع استخرهای شنا از دیدگاه عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) بود. روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی بود که از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی بود. قلمروه تحقیق را کلیه استخرهای شنای مناطق 15گانه شهر اصفهان (37) تشکیل داده بودند. برای تحلیل فضایی استخرهای شنای شهر اصفهان از شاخص های جمعیت، مساحت، تعداد استخر در هر منطقه و نحوه پراکنش استخرها استفاده شد. همچنین محیط Arc GIS و الگوریتم های مختلف آن برای انجام محاسبات مختلف و تهیه نقشه ها لازم بکار برده شد. تحلیل کلی وضعیت استخرهای شنای شهر اصفهان از منظر عدالت فضایی بر اساس شاخص های جمعیت، مساحت، تعداد استخر در هر منطقه و نحوه پراکنش نشان داد، استخرهای شنای شهر اصفهان از توزیع مناسبی در مناطق مختلف برخوردار نیستند و دسترسی عادلانه و مناسب به استخرهای شنا در مناطق مختلف با مشکل مواجه است.
۹.

مدلسازی عوامل مؤثر بر فعالیت بدنی (مطالعه موردی: مراجعه کنندگان به پارک ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اهواز پارک افراد فعالیت بدنی مدلسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 979 تعداد دانلود : 517
هدف اصلی پژوهش، مدلسازی عوامل مؤثر بر فعالیت بدنی افراد در پارک ها بود. روش تحقیق از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. نمونه آماری پژوهش شامل 370 نفر از افراد مراجعه کننده به پارک های سطح شهر اهواز جهت انجام فعالیت بدنی، بود. ابزاراندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته بود که در سه بخش وضعیت محل زندگی، ساختار پارک ها و عوامل روانی-اجتماعی تنظیم شد که پس از تأیید روایی محتوا و سازه آن از طریق تحلیل عاملی در اختیار جامعه آماری قرار گرفت. داده ها نیزبا استفاده از مدل معادلات ساختاری در محیط نرم افزار PLS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که وضعیت محل زندگی، ساختار پارک ها و عوامل روانی-اجتماعی بر فعالیت بدنی شهروندان اهوازی تأثیر مثبت و معناداری دارد و ساختار پارک ها و عوامل روانی-اجتماعی، اثری تعدیل کننده بر فعالیت بدنی افراد می گذارد. بنابراین در شرایطی که امکان تغییر محل زندگی افراد و شاخص های مرتبط با آن مانند همجواری و نوع دسترسی وجود نداشته باشد، در وهله اول با تجهیز و افزایش کیفیت امکانات ورزشی و رفاهی پارک ها و در وهله دوم با تقویت عوامل روانی-اجتماعی می توان موانع محیطیِ ورزش افراد را تا حدودی مرتفع کرد.
۱۰.

طراحی الگوی کیفیت خدمات در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران ( مطالعه موردی : باشگاه ذوب آهن و سپاهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات کیفیت عملکرد باشگاه ها لیگ برتر فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 359 تعداد دانلود : 491
هدف این پژوهش بررسی ابعادکیفیت خدمات درباشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران و ارائه الگوی مناسب بود . روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری از تماشاگران تعداد360 نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفی - غیر احتمالی انتخاب شدند . برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه خدمات؛ کرونین و تیلور (1994)، پاراسورامان و همکاران (1998)،یوشیدا و جیمز (2011)، پرسشنامه سرگرمی راست و همکاران (2004)، پرسشنامه هویت تیمی ساتون و همکاران (1997)و پرسشنامه راحتی کاهل و مادریگال (2003)استفاده گردید . به منظور تجزیه و تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی از آمار توصیفی و برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری از طریق نرم افزار آموس و از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره نیز در بخش آمار استنباطی استفاده شد . نتایج نشان داد که بین جوبازی و کیفیت زیبایی؛ تجربه جمعیت و کیفیت زیبایی؛ عملکردبازیکنان تیم و کیفیت فنی؛ ویژگیهای بازیکنان تیم حریف و کیفیت فنی؛ کارکنان خدمت رسان و کیفیت عملکردی؛ دسترسی به تسهیلات و کیفیت عملکردی؛ جایگاه تماشاگران و کیفیت عملکردی؛ کیفیت زیبایی شناختی و بعدتفریح وسرگرمی؛ کیفیت فنی و هویت تیمی و در نهایت میان کیفیت عملکردی و راحتی تماشاگران رابطه معناداری وجود دارد.
۱۱.

تبیین و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار رسانه های جمعی بر توسعه فرهنگ سیاسی ورزش قهرمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه توسعه فرهنگ سیاسی رسانه های جمعی عوامل ورزش قهرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 529 تعداد دانلود : 585
هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل رسانه های جمعی در توسعه فرهنگ سیاسی ورزش قهرمانی از دیدگاه اساتید مدیریت ورزشی، رسانه، اصحاب رسانه و ورزشکاران بود. نمونه ای هدفمند از اساتید مدیریت ورزشی، رسانه، اصحاب رسانه و قهرمانان ورزشی ملی و استانی در سال 97 به تعداد125 نفرانتخاب شد. ابزار، پرسشنامه ساخته محقق بود که روایی آن توسط اساتید تربیت بدنی، رسانه و ورزشکاران مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه، با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ(91/0= α ) محاسبه گردید. روش تحلیل داده ها استفاده از معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم بود. نتایج نشان داد که سه عامل مرتبط با رسانه های جمعی شامل فرهنگی، آموزشی و تبلیغی است. ضمناً گویه های وجودتفکراستراتژیک و درازمدت وپرهیزازروزمرگی درامربرنامه سازی در ورزش، تشویق اسپانسرها جهت حمایت ازورزش قهرمانی و صلاحیت حرفه ای منتقدان رسانه های ورزشی به ترتیب در عامل های فرهنگی، آموزشی و تبلیغی در اولویت اول قرار داشتند. براساس یافته های این پژوهش رسانه های جمعی باید یک مؤلفه مهم در جهت توسعه فرهنگ سیاسی در ورزش قهرمانی مورد توجه قرارگیرد. همچنین توسعه فرهنگ سیاسی ورزش قهرمانی با همکاری همه جانبه جامعه رسانه ای، ورزشی و علم به ورزش قهرمانی صورت می گیرد.
۱۲.

شناسایی عوامل موثر بر رتبه بندی دانشکده های شرکت کننده در جشنواره ورزشی دانشجویی دانشگاه تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران رتبه بندی ورزش دانشجویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 481 تعداد دانلود : 156
این پژوهش با هدف رتبه بندی دانشکده های شرکت کننده در جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران تدوین شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آمارى این تحقیق را کلیه کارشناسان تربیت بدنى دانشگاه تهران، مدیر، معاون و کارکنان اداره کل تربیت بدنى دانشگاه تهران و برخی از اساتید تربیت بدنی عضو دانشگاه تهران تشکیل دادند. با توجه به جامعه، نمونه آماری به صورت تمام شمار می باشد. به منظور گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته 28 سوالی استفاده شد. روایی صوری و محتوی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان حوزه تربیت بدنی تأیید و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 87/0 گزارش شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی در نرم افزار Spss نسخه 22 و بررسی مدل ساختاری با نرم افزار AMOS استفاده به عمل آمد. بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی 6 عامل تعداد مدال ها، مجموع امتیازات، کمیت و کیفیت ورزشکاران و تیم های اعزامی، مدیریت تیم ها و ورزشکاران، حمایت مسئولان و تماشاچیان دانشکده ها و مدیریت رویدادها و مسابقات از گویه های تحقیق استخراج شدند که توان پیشگوئی این عوامل بر اساس مجموع درصد واریانس تجمعی عامل ها برابر با 561/80 درصد بوده است.
۱۳.

تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر ترجیح برند (مورد مطالعه : باشگاه فرهنگی ورزشی انقلاب تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت ادراک شده برند ترجیح برند مسئولیت اجتماعی شرکت ذینفعان جامعه محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 882 تعداد دانلود : 306
هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر ترجیح برند باشگاه انقلاب از منظر مشتریان آن بود. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف از نوع کاربردی بود. جامعه پژوهش حاضر، شامل تمامی مشتریان باشگاه فرهنگی ورزشی انقلاب تهران بود. انتخاب مشتریان باشگاه فرهنگی ورزشی انقلاب تهران از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد مسئولیت اجتماعی شرکت و ترجیح برند متیو تینگچی لیو و همکاران سال 2014 بود و جهت تجزیه و تحلیل داده ها و پردازش مدل از نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که هر سه بعد؛ مسئولیت اجتماعی شرکت مربوط به محیط زیست، مسئولیت اجتماعی شرکت مربوط به جامعه و مسئولیت اجتماعی شرکت مربوط به ذینفعان هم به طور مستقیم و هم با میانجی گری کیفیت درک شده برند بر ترجیح برند باشگاه باشگاه فرهنگی ورزشی انقلاب تهران تاثیر معنادار داشتند. بنابراین, ﻓﻌﺎلیتﻫﺎیی کﻪ در جهت ایﻔﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋی هستند ﺑﻪ ایﺠﺎد ﺗﺼﻮیﺮی ﺧﻮب از برند باشگاه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻣﺜﺒﺖ در ﺑیﻦ ﻣﺸﺘﺮیﺎن بالفعل و بالقوه برند آن منجر شده، خشنودی آنها را از ترجیح برند در پی دارد.
۱۴.

بررسی عوامل موثر بر توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی بلیت فروشی لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خدمات الکترونیکی بلیت الکترونیک لیگ برتر فناوری قصد خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 839 تعداد دانلود : 752
هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی بلیت فروشی لیگ برتر فوتبال ایران می باشد. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، تماشاچیان مسابقه پرسپولیس و استقلال در تاریخ 4 آبان ماه 1396 بودند که برای دیدن بازی تیم محبوبشان با استفاده از بلیت الکترونیک حضور پیدا کردند. از این جامعه بر اساس جدول مورگان نمونه ای به حجم 384 نفر و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. برای اولویت بندی هر یک از عوامل از آزمون فریدمن و برای تعیین و شناسایی عوامل اثرگذار بر گسترش استفاده از خدمات الکترونیک بلیت فروشی از رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد عوامل شناسایی شده بر گسترش استفاده از خدمات الکترونیک بلیت فروشی موثرند. با توجه به نتایج پژوهش، مدل پذیرش فناوری در مقایسه با سایر متغیرها بیشترین تاثیر را بر استفاده از خدمات الکترونیک بلیت فروشی می گذارد (91 درصد). بخش دیگر نتایج، تاثیر 75 درصدی اعتماد به باشگاه و اعتماد به فناوری بر قصد استفاده از خدمات الکترونیک بلیت فروشی است. تاثیر متغیر اعتمادسازی در پیش بینی تمایل و قصد استفاده از بلیت فروشی الکترونیک کاملا واضح است و اشاعه نوآوری در مقایسه با سایر متغیرها کمترین تاثیر را داشت(64 درصد).
۱۵.

تدوین راهکارهای توسعه کیفی آموزش مربیان ورزشی استان گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مربیگری آموزش نیازسنجی آموزشی برنامه ریزی آموزشی استانداردسازی آموزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 391 تعداد دانلود : 265
هدف از این پژوهش، تدوین راهکارهای توسعه کیفی آموزش مربیان ورزشی استان گلستان بود. به این منظور از روش تحقیق آمیخته که ترکیبی از روشهای کیفی (مطالعه و مصاحبه) و کمی (پرسشنامه) می باشد، استفاده شد. راهکارهای استخراج شده از مطالعات و مصاحبه ها در قالب پرسشنامه پنج ارزشی لیکرت تنظیم و بین نمونه آماری (مدیران، کارشناسان و مربیان ورزشی نخبه استان گلستان) توزیع شدند. روایی محتوای پرسشنامه توسط 7 نفر از اساتید مدیریت ورزشی که در حوزه مربیگری سابقه تدریس و تحقیق داشتند تایید شد و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی روی 30 نفر از نمونه آماری، 84/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون فریدمن نشان داد که عوامل مرتبط با ارزیابی اثربخشی آموزش، نیازسنجی آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، اجرای آموزش و استانداردسازی فعالیت های آموزشی به ترتیب بیشترین اهمیت را در آموزش کیفی مربیان ورزشی استان گلستان داشتند. در ادامه، راهکارهای متناظر با هر یک از عوامل آموزش مربیان، شناسایی و اولویت بندی شدند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱