مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی سال یازدهم پاییز 1398 شماره 3 (پیاپی 46) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

چارچوب نظری خط مشی ورزش ملی، با رویکرد ورزش آموزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چارچوب نظری خط مشی ورزش ملی نظریه توسعه ورزش نظریه زمینه محور ورزش آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 822 تعداد دانلود : 319
در این مطالعه سعی شده تا با بررسی زمینه ای موضوع، خط مشی ورزش ملی تبیین شود. با توجه به اهمیت آموزش در مسیر توسعه، رویکرد اصلی این پژوهش ورزش آموزشی است. به دلیل مبهم و وابسته بودن عوامل مرتبط با زمینه، در این پژوهش به روش استقرایی به جمع آوری داده ها اقدام شد. از این رو این پژوهش با رویکرد کیفی و با شیوه نظریه داده بنیاد انجام گرفت. به منظور جمع آوری اطلاعات از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری شامل صاحب نظران دانشگاهی و مدیران ارشد ورزش کشور بود. نمونه گیری به صورت هدفمند آغاز شد و براساس شیوه نمونه گیری نظری تا اشباع داده ها ادامه یافت. نتایج این پژوهش وابستگی توسعه ورزش به ورزش آموزشی و توسعه اجتماعی به توسعه ورزش را به خوبی تبیین می کند و نشان می دهد که تدوین طرح جامع توسعه ورزش، علاوه بر نقشی که در توسعه ورزش دارد، می تواند به استفاده بهینه از منابع، ایجاد توجهات حرکتی، اصلاح نگرش ها و رفع سوء تفاهمات ادراکی بینجامد. در پایان نظریه توسعه ورزش کشور با توجه به الگوی استخراج شده، ارائه می شود.
۲.

تحلیل موانع حقوقی و قانونی اثرگذار بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در فوتبال حرفه-ای جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد باشگاه حقوق خصوصی سازی سیاست فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 873 تعداد دانلود : 351
هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل موانع حقوقی و قانونی اثرگذار بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در فوتبال حرفه ای جمهوری اسلامی ایران بود. با توجه به هدف اصلی پژوهش، روش انجام پژوهش از نوع کیفی بود. به این منظور، با انجام مصاحبه های کیفی با خبرگان و متخصصان امر، مهم ترین موانع حقوقی و قانونی موجود در مسیر پیاده سازی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، در فوتبال حرفه ای کشور شناسایی شد. در پژوهش حاضر، نمونه گیری از افرادی انجام گرفت که مربوط ترین داده ها را، درباره موضوع پژوهش فراهم می کردند. در پژوهش حاضر از نظرهای 26 نفر از افراد، در قالب 35 مصاحبه استفاده شد و زمانی که موضوع به حد اشباع نظری رسید، فرایند جمع آوری یافته ها پایان یافت. مطابق با مبانی پژوهش های کیفی، تحلیل یافته ها همزمان با جمع آوری داده ها انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد، مهم ترین موانع حقوقی و قانونی مؤثر در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی عبارت بودند از: جامع نبودن قوانین مصوب مربوط به خصوصی سازی؛ تغییرات مکرر در قوانین تصویب شده؛ وجود مشکلات قانونی در خصوص قوانینی چون حق پخش تلویزیونی و حقوق مالکیت معنوی (کپی رایت)؛ وجود برخی اشکالات و نواقص در قوانین و مقررات مربوط مانند قانون کار، قانون مالیات و قانون مدیریت خدمات کشوری؛ قدیمی بودن قانون تأسیس و اداره وزارت ورزش (سازمان تربیت بدنی) و باشگاه های ورزشی؛ تعدد مراجع تصمیم گیری در زمینه خصوصی سازی و واگذاری باشگاه های حرفه ای؛ ناهماهنگی و همسو نبودن مقررات و سیاست های اجرایی؛ کمبود قوانین نظارت و بازرسی جهت کنترل فرایندهای اجرایی سیاست های کلی اصل 44؛ نامشخص بودن وضعیت مالکیتی بسیاری از باشگاه ها از منظر حقوقی؛ وجود مشکلات حقوقی در ثبت قراردادها و کم کاری دولت و وزارت ورزش در ارائه لایحه های مؤثر و کارامد.
۳.

طراحی مدل معادلات ساختاری تصمیمات رفتاری تماشاگران فوتبال و کیفیت خدمات با تأکید بر کیفیت زیباشناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیمات رفتاری تماشاگران فوتبال کیفیت خدمات کیفیت فنی کیفیت عملکردی کیفیت زیباشناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 747 تعداد دانلود : 918
هدف پژوهش، طراحی مدل تصمیمات رفتاری تماشاگران و کیفیت خدمات با تأکید بر کیفیت زیباشناختی است. روش تحقیق توصیفی-همبستگی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری تماشاگران بازی پرسپولیس-استقلال در نیم فصل دوم 1394 بود و نمونه آماری براساس جدول مورگان و نمونه در دسترس، 384 نفر شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS16 و LISREL استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین کیفیت خدمات درک شده و ابعاد آن (کیفیت عملکردی، فنی و زیباشناختی) بین تماشاگران پرسپولیس و استقلال تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات روی رضایت مندی تماشاگران مربوط به کیفیت فنی (68/0) و سپس زیباشناختی (61/0) و کیفیت عملکردی (54/0) بود. نتایج نشان داد بین رضایت مندی و تصمیمات رفتاری تماشاگران ارتباط مثبت و معنا داری وجود دارد (72/0=φ). بنابراین با توجه به نتایج می توان گفت مدیران باشگاه ها و استادیوم ها باید علاوه بر کیفیت عملکردی و فنی، به کیفیت زیباشناختی در استادیوم ها توجه خاص داشته باشند تا بتوانند تجربه ای به یادماندنی از حضور در ورزشگاه را برای تماشاگران به ارمغان بیاورند و آنها را به تصمیم گیری برای حضور مجدد در ورزشگاه و وفاداری به تیم خود مجاب کنند.
۴.

مقایسه شاخص ها و طراحی الگوی انتخاب سرمربیان حرفه ای فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی انتخاب سرمربیان حرفه ای فوتبال ایران طراحی شاخص مربیان فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 607 تعداد دانلود : 553
هدف پژوهش، مقایسه شاخص ها و طراحی الگویی به منظور انتخاب سرمربیان حرفه ای در فوتبال است. نمونه آماری این پژوهش متشکل از 1141 نفر شامل 379 مربی، 210 بازیکن، 38 مدیر، 130 خبرنگار ورزشی و 384 تماشاگر است که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به صورت تخصیصی تناوبی برآورد شده اند. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی است. ابزار گردآوری داده های تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوایی از طریق اظهارنظر استادان دانشگاه و سرمربیان فوتبال، روایی سازه آن با آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS انجام گرفته است که مقدار KMO در سطح 73/0 و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ در سطح 87/0 برآورد شده است. در تحلیل داده ها از آزمون فریدمن به منظور اولویت بندی معیارهای انتخاب، از آزمون تحلیل مانوا برای مقایسه دیدگاه های نمونه های آماری و برای مشخص شدن جایگاه تفاوت های آشکارشده در تحلیل مانوا، از تحلیل واریانس یکراهه در متن مانوا استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین دیدگاه نمونه آماری در اولویت بندی شاخص های انتخاب تفاوت وجود دارد و مهم ترین و کم اهمیت ترین شاخص در انتخاب سرمربیان حرفه ای فوتبال به ترتیب مهارت های فنی و سابقه ورزشی به عنوان بازیکن فوتبال است.
۵.

تاثیر تصویر برند ورزشکار بر تغییر نگرش نسبت به تبلیغات تجاری ورزشکاران مشهور با استفاده از تکنیک بازاریابی عصبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی عصبی تبلیغات تصویر برند ورزشکاران مشهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 429 تعداد دانلود : 928
هدف این پژوهش، تعیین اثر تصویر برند ورزشکار بر نگرش نسبت به تبلیغات تجاری ورزشکاران مشهور با استفاده از تکنیک بازاریابی عصبی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات نیمه تجربی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران و شهید بهشتی  در سال تحصیلی 96-95 است که حدود 1500 نفرند. تعداد 300نفر به عنوان نمونه اولیه پژوهش با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با توجه به جدول مورگان انتخاب شدند. با توجه به وجود دو طبقه مجزا در این پژوهش نمونه آماری نهایی انتخاب شده برای اسکن مغزی، حدود 30 نفر بودند. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه های تصویر برند ورزشکار آرائی و همکاران (2013) و  دستگاه الکتروانسفالوگرافی جی تک ساخت اتریش است. مدل کلی این تحقیق، چند مرحله اصلی دارد؛ مرحله اول پخش پرسشنامه بین نمونه های اولیه، مرحله دوم گزینش نمونه نهایی، مرحله سوم، مشاهده و ثبت امواج مغزی نمونه های نهایی قبل از مشاهده تبلیغ موردنظر و مرحله چهارم پخش فیلم تبلیغاتی موردنظر و مشاهده امواج مغزی افراد در حین مشاهده تبلیغ بود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تصویر برند ورزشکار تأثیر مثبتی بر تغییر نگرش نسبت به تبلیغات تجاری ورزشکاران مشهور دارد. دیگر نتایج پژوهش نشان داد که توان سیگنال مغز در گروه تصویر برند بالا در ناحیه FP2 و در گروه تصویر برند پایین در ناحیه T3 فعالیت بیشتری نسبت به دیگر نواحی مغز داشته است. برای درک بهتر مشتریان و طراحی محصولات بهتر باید ناخودآگاه مشتریان را شناخت و در این زمینه هیچ ابزاری مفیدتر از تحقیقات بازاریابی عصبی نیست.
۶.

بازشناسی و مدل سازی حوزه ها و زیرساخت های حقوق تجارت در ورزش حرفه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق حقوق تجارت ورزش حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 574 تعداد دانلود : 707
هدف از این تحقیق بازشناسی و مدلسازی حوزه ها و زیرساخت های حقوق تجارت در ورزش حرفه ای ایران و ارائه تصمیمات مدیریتی مبتنی بر آن بود. ابزار تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته با 70 گویه بود که توسط 7 تن از خبرگان، روایی محتوایی آن تأیید و ضریب پایایی آن 894/0 تعیین شد. نمونه های تحقیق شامل 300 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه، کارشناسان ورزشی، مربیان، ورزشکاران/قهرمانان بودند. از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی برای اعتباریابی سازه ای، شناسایی عوامل و برآورد بارهای عاملی استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها و تعیین معادلات ساختاری در نرم افزارSPSS  نسخه 21 و LISREL انجام گرفت. در الگوی اکتشافی الگوی حقوق تجارت در ورزش حرفه ای، حوزه ها و زیرساخت های حقوق تجارت در ورزش حرفه ای کشور شناسایی شد که شامل یازده عامل قراردادهای حقوقی، مقررات بین المللی، صحه گذاری، بازاریابی در کمین، قانون استخدام، قانون ضد تراست، مالکیت فکری، آژانس ورزشی، رابطه واسطه گری، رسانه ورزشی و اقتصاد بود. سه عامل قراردادهای حقوقی، مقررات بین المللی، و عامل اقتصاد بر سایر عوامل تبیین کننده حقوق تجارت در ورزش حرفه ای کشور اثرگذار بودند. چنانچه بتوان با این سه عامل به نحوی شایسته بر سایر عوامل این مدل اثر گذاشت، ریشه بسیاری از مسائل و مشکلات در حوزه حقوق تجارت در ورزش حرفه ای شناسایی خواهد شد. توجه به بارهای عاملی و روابط حاکم میان هر عامل با سایر عوامل در این مدل، راهگشای مناسبی برای مدیران در تصمیم سازی است.
۷.

بررسی اثر ظرفیت جذب و خلاقیت بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ظرفیت جذب بالقوه مدل یابی معادلات ساختاری وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 159 تعداد دانلود : 643
هدف از این تحقیق، بررسی اثر ظرفیت جذب و خلاقیت بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان) 400 نفر( بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ای متناسب، 196 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد رفتار نوآورانه (اسکات و بروس، 1994)، ظرفیت جذب (زاهارا و جورج (2002)؛ جانسن، ون دن بوش و والبردا (2005) و خلاقیت (رند سیپ، 1998) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار LISREL8/7 استفاده شد. نتایج نشان داد، بین ظرفیت جذب و خلاقیت با رفتار نوآورانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مدیران سازمان های ورزشی باید به اشتراک گذاری دانش، خلاقیت و فراهم کردن فرصت های دسترسی به دانش خارجی، ارتباطات داخلی در میان کارکنان و توانایی کارکنان برای کشف و بهره گیری از دانش را بسنجند و پرورش دهند که موجب بروز رفتارهای نوآورانه و بهبود عملکرد سازمان های ورزشی می شود
۸.

ارائه مدلی از تاثیر آمیزه بازاریابی و تصویر برند بر لذت و تعهد ارتباطی هواداران دو تیم پرطرفدار تهرانی (استقلال و پرسپولیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی ورزشی برند ورزشی تصویر برند لذت هواداران مدلسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 632 تعداد دانلود : 130
 هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه مدلی از تأثیر آمیزه بازاریابی و تصویر برند بر لذت و تعهد ارتباطی هواداران دو تیم پرطرفدار تهرانی بود. پژوهش حاضر از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی و از نظر هدف کاربردی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه تماشاچیان یکی از بازی های دو تیم پرطرفدار تهرانی (استقلال و پرسپولیس) ، که بلیت تهیه کرده و به ورزشگاه رفته اند، بود. برحسب تعداد سؤالات پرسشنامه (35سؤال) تعداد 350 نمونه به روش تصادفی انتخاب شدند. با بررسی پیشینه تحقیق، مدل اولیه تحقیق طراحی و براساس آن پرسشنامه ای ساخته شد و روایی توسط جمعی از صاحب نظران دانشگاهی و تکنیک تحلیل عاملی تأیید شد و پایایی درونی نیز از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. به منظور پاسخگویی به سؤالات پژوهش از آزمون های آماری مانند همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که آمیزه بازاریابی و تصویر برند دارای ضریب تأثیر 58/0 و 51/0 بر لذت هواداران و ضریب تأثیر 62/0 و 48/0 بر تعهد ارتباطی هواداران است. همچنین مدل دارای برازش و تناسب مناسبی بود و نشان داد که روابط تنظیم شده متغیرها منطقی بوده است (91/0AGFI=، 93/0GFI=، 94/0CFI= ، 92/0NNFI=، 95/0NFI=). با توجه به نتایج حاصل از این مدل به مدیران و بازاریابان تیم ها و باشگاه های ورزشی پیشنهاد می شود خدمات خود را به نحوی ارائه کنند که در مقایسه با سایر برندها متمایز باشد و این حس و تصویر را در هواداران ایجاد کند که خدمات دریافتی فراتر از انتظارات وی بوده است.
۹.

روابط ساختاری بین هویت سازمانی، تعهد سازمانی، آوای سازمانی و بهره وری کارکنان در ادارات تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آوای سازمانی بهره وری تربیت بدنی تعهد سازمانی منابع انسانی هویت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 812 تعداد دانلود : 654
هدف مطالعه حاضر تعیین روابط ساختاری بین هویت سازمانی، تعهد سازمانی، آوای سازمانی و بهره وری نیروی انسانی بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی (مدل یابی معادلات ساختاری) بود و جامعه آماری شامل 300 کارمند شاغل در ادارات تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی سطح کشور در سال 1395 بود که با استفاده از روش سرشماری مورد پیمایش قرار گرفتند. شرکت کننده ها شامل 206 نفر (174 مرد و 32 زن) بودند که پرسشنامه های هویت سازمانی (مایل و اسفورث، 1992)، تعهد سازمانی (آلن و مایر، 1990)، آوای سازمانی (اسماعیل زاده، 1392) و بهره وری نیروی انسانی (هرسی و گلداسمیت، 1980) را تکمیل کردند و داده های حاصله با روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت – پی. ال. اس. تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که هویت سازمانی بر آوای سازمانی و بهره وری اثر مستقیم و معنادار ندارد و تأثیرات مثبت آن با میانجی گری تعهد سازمانی است. همچنین، تعهد سازمانی به طور مستقیم و غیرمستقیم از مسیر آوای سازمانی بر بهره وری اثر مثبت داشت. آوای سازمانی نیز به طور مستقیم بر بهره وری اثر معنادار و مثبت داشت. براساس یافته ها، ایجاد و تقویت هویت سازمانی می تواند تعهد سازمانی و رفتارهای آوایی کارکنان را بهبود بخشد و از این طریق بر بهره وری آنان بیفزاید.
۱۰.

نقش واسطه ای ارزش ادراک شده در ارتباط بین دانش مشتری با وفاداری مشتریان وکسب مزیت رقابتی باشگاه های لیگ برتر فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ادراک شده باشگاه فوتبال دانش مشتری مزیت رقابتی وفاداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 913 تعداد دانلود : 457
هدف پژوهش بررسی نقش واسطه ای ارزش ادراک شده در ارتباط بین دانش مشتری با وفاداری مشتریان و کسب مزیت رقابتی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و با توجه به هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش تمام هواداران بالای 18 سال دو تیم پرسپولیس و استقلال خواهد بود که به تماشای مسابقات چه از طریق حضور در ورزشگاه و چه از طریق تلویزیون و اینترنت می پردازند. روایی سازه پرسشنامه دانش مشتری به کمک تحلیل عاملی تأیید شد. پایایی پرسشنامه های تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های دانش مشتری، وفاداری، ارزش ادراک شده و مزیت رقابتی به ترتیب 98/0، 97/0، 93/0، 94/0 به دست آمد. بررسی روابط بین متغیرها، نشان دهنده مناسب و اقتصادی بودن مدل با رابطه غیرمستقیم است که در آن نقش واسطه ای ارزش ادراک شده مورد تأیید بود. نتایج نشان داد مدل با رابطه غیرمستقیم با دارا بودن میزان AIC کمتری از کارایی بیشتری نسبت به مدل با رابطه مستقیم و بدون در نظر گرفتن نقش واسطه ای ارزش ادراک شده برخوردار بود، یعنی باشگاه هایی که دانش به دست آمده مشتریان خود را مدیریت می کنند، به ایجاد تعهد و در ادامه برتری رقابتی در میان سایر باشگاه ها منجر می شوند. از طرفی ارزش ادراک شده توسط تماشاچیان ارتباط بین متغیرها را تسهیل می کند.
۱۱.

طراحی مدل معادلات ساختاری هویت منطقه ای و هویت ملی در هواداران تیم های ملی والیبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل معادلات ساختاری والیبال هواداران هویت ملی هویت منطقه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 433 تعداد دانلود : 809
هویت منطقه ای تعبیری از روندی است که با یک منطقۀ نهادینه شده و هویت ملی به معنای احساس تعلق و وفاداری به عناصر و نمادهای مشترک در اجتماع ملی است. روش تحقیق همبستگی، جامعة آماری پژوهش کلیة شرکت کنندگان حاضر در مسابقات امیدهای قهرمانی والیبال آسیا در سال 1396 به تعداد 3000 نفر و حجم نمونه 320 نفر است. نمونه گیری به صورت تصادفی است و به منظور تحلیل داده های پژوهش و استنباط آماری از t تک نمونه ای برای شناخت مؤلفه های تحقیق و برای شناختن متغیرهای مکنون از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. سپس از طریق تحلیل عاملی تأییدی و فن تحلیل مسیر معناداری روابط به دست آمده آزمون شد تا در نهایت مدل مفهومی پژوهش به دست آمد. در ادامه، از آزمون معنا داری ضریب همبستگی برای بررسی ارتباط میان اجزای متغیرهای تحقیق بهره گرفته شد. در نهایت به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار R و SPSS استفاده شد. در بررسی ارتباط هویت منطقه ای و هویت ملی با استفاده از مدل معادلات ساختاری، شاخص های برازش AGFI=0.973 ، CFI=961.95، RMSEA=0/03، TLA=0/947 بود. میزان این شاخص ها همگی نشان دهندة برازش مدل با داده هاست. به عبارت دیگر، داده های مشاهده شده به مقدار زیادی منطبق بر مدل مفهومی پژوهش است. میزان ضریب رگرسیونی ارتباط هویت منطقه ای با هویت ملی 648/0 و معنا دار بود. بر این اساس، هرچه هویت منطقه ای تقویت شود، هویت ملی نیز تقویت می شود و هواداران تیم های ملی والیبال ایران همبستگی بالایی با ابعاد هویت ملی دارند.
۱۲.

بازنمایی فساد ورزشی در فضای رسانه ای ایران در طول ده سال گذشته (1396-1386)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازنمایی رسانه فساد ورزش ورزشکاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 574 تعداد دانلود : 995
فساد ورزشی را هرگونه حرکت غیراخلاقی و غیرقانونی تعریف می کنند که در تلاش است عملأ، نتیجه یک رویکرد ورزشی را برای جلو بردن اهداف مادی خود تحریف کند. در مصاف با این پدیده، نقش رسانه ها بسیار حیاتی است. جایی که از طریق بازنمایی فعالیت های مفسدانه، چونان پرتوی که تاریکی را به روشنی بکشاند، چهره های آلوده را بر ملا می سازد. بازنمایی، تولید معنا از طریق چارچوب های مفهومی و زبان قلمداد می شود. جریان مداوم و مکرر بازنماییِ رسانه ها از جهان واقع، به طرز قوی بر ادراکات و کنش های مخاطبان تأثیر می گذارد زیرا فرض بر این است که این بازنمایی ها عین واقعیت است. هدف تحقیق حاضر بررسی بازنمایی فساد ورزشی در فضای رسانه ای ایران بود. در این پژوهش از روش اسنادی با رویکرد تحلیل محتوا استفاده شد. به این منظور اخبار و گزارش های مرتبط با فعالیت های مفسدانه منعکس در خبرگزاری های رسمی، از 1386 تا 1396، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها 12 نوع فساد را در 24 ورزش مختلف نشان داد. از منظر ارتباطات، بخشی از مبارزه با فساد را می توان به رسانه ها محول کرد. رسانه ای که یا خود به پیگیری موارد و مصادیق آن می پردازد و یا به افرادی که از فساد شکایت دارند فرصت سخن گفتن می دهد، در واقع به مخاطبان می آموزد که فساد پذیرفتنی نیست، و باید با آن مبارزه کرد، به این ترتیب افکار عمومی جامعه را علیه فساد بسیج می کند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲