مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی سال نهم زمستان 1396 شماره 4 (پیاپی 39) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی ابعاد کارآفرینی اجتماعی در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پایداری توسعه ورزش شاخص عدالت اجتماعی کارآفرینی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 269 تعداد دانلود : 148
هدف این مقاله شناسایی ابعاد کارآفرینی اجتماعی ورزشی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار ورزش است. روش تحقیق کیفی بوده و برای جمع آوری داده ها و نظرهای صاحب نظران از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شد. همچنین میزان همگرایی پاسخ دهندگان نسبت به شاخص های ارائه شده از طریق رویکرد دلفی مورد سنجش قرار گرفت. نمونه آماری شامل استادان مدیریت ورزشی، مدیریت کارآفرینی و کارآفرینان ورزشی بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. با توجه به ابعاد کارآفرینی اجتماعی از جمله نتایج و فرصت های کارآفرینی اجتماعی، ایجاد اشتغال، تغییر اجتماعی توسط ورزشکاران، مشارکت زنان در ورزش، همبستگی ورزشکاران با محرومیت های اجتماعی، فعالیت های داوطلبانه در ورزش و فعالیت های خیریه شناسایی شد. نظر به اینکه شاخص های معینی برای تعیین چارچوب مبتنی بر سودمندی اجتماعی و ارزشمندی اجتماعی در مسیر توسعه ورزش وجود دارد، این مقاله با تبیین شاخص ها و ابعاد کارآفرینی اجتماعی در ورزش، مشارکت جهت توسعه سرمایه اجتماعی، تغییر اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی از طریق کارآفرینی اجتماعی ورزشی را حمایت می کند. بنابراین با در نظر گرفتن اینکه یکی از اهداف توسعه پایدار ورزش، عدالت اجتماعی، فرصت های برابر مشارکت، انسجام اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی و در نگاه کلی، توجه به کارآفرینی اجتماعی است، لازم است فعالیت نهادهای مسئول ورزش با سایر نهادها از جمله سازمان بهزیستی، سازمان هلال احمر و سازمان تأمین اجتماعی به منظور فعالیت های مرتبط با کارآفرینی اجتماعی در ورزش و تفریحات سالم توسعه و گسترش یابد.
۲.

تأثیر تبلیغات بر جذب نوجوانان به مدارس فوتبال شهر زنجان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات جذب نوجوانان شهر زنجان مدارس فوتبال مدل AIDA

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 621 تعداد دانلود : 735
هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تبلیغات بر اساس مدل AIDA (مؤلفه های جلب توجه، علاقه مند سازی، تحریک تمایل و عمل) بر جذب نوجوانان پسر به مدارس فوتبال شهر زنجان بود. جامعه آماری تحقیق (300N=) از ثبت نام کنندگان در مدارس فوتبال پسر شهر زنجان (محدوده سنی 12 تا 19 سال) در سال 93 بودند که 169 نفر براساس جدول مورگان به عنوان نمونه های آماری انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه 20 سؤالی لیکرتی محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن را ده نفر از کارشناسان و متخصصان مربوط و استادان دانشگاه تأیید کردند و پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ 90 /0 محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (شاخص های گرایش مرکزی و شاخص های پراکندگی) و آمار استنباطی (آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، آزمون های t تک نمونه ای، u من ویتنی، کروسکال والیس و ویلکاکسون) و نرم افزار 16 SPSS وExcel  استفاده شد. نتایج نشان داد که تبلیغات براساس مدل آیدا بر جذب نوجوانان پسر به مدارس فوتبال شهر زنجان مؤثر بوده و از بین مؤلفه های چهار گانه مدل مذکور، مؤلفه های علاقه مندسازی و تحریک تمایل بیشتر از سایر مؤلفه ها در جذب نوجوانان تأثیرگذار بوده اند، بنابراین به مسئولان پیشنهاد می شود با تأکید بر مؤلفه های تأثیرگذار در تبلیغات آمار جذب خود را در مدارس فوتبال افزایش دهند
۳.

تحلیل کیفیِ اشاعه ارزش های اخلاقیِ ورزش در بین دانشجویان: مطالعه برخاسته از داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش های اخلاقی تحلیل کیفی دانشجو مطالعه برخاسته از داده ها ورزش دانشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 139 تعداد دانلود : 484
هدف از تحقیق حاضر، تحلیل کیفی اشاعه ارزش های اخلاقی ورزش در بین دانشجویان بود. این پژوهش از نوع مطالعات کیفی است که با استفاده از تکنیک نظریه برخاسته از داده ها انجام گرفت. جامعه هدف پژوهش کلیه نخبگانی که به نحوی در ورزش دانشجویی و اخلاق ورزشی، دانش، تجربه و سابقه روشنی داشتند، تشکیل می دادند که 23 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که محقق در قالب 26 مصاحبه به اشباع نظری رسید. در تحلیل یافته های تحقیق از پنج مفهوم شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و نتایج، در قالب الگوی کدگذاری استراس و کوربن (1990) استفاده شد. به طور کلی، نتایج، در قالب یک مدل کیفی، نشان داد که با توجه به شرایط علی و ضرورت اشاعه ارزش های اخلاقی ورزش در بین دانشجویان، و نیز با در نظر گرفتن شرایط مداخله گر و زمینه ای حاصل از پژوهش، می توان این ارزش ها را از طریق راهبردهای آموزشی، پژوهشی، ورزشی، اطلاع رسانی، و همچنین مدیریتی توسعه داد. درس تربیت بدنی دانشگاه ها، فوق برنامه ورزشی در دانشگاه ها، انجام طرح ها و پایان نامه ها، برگزاری اردوهای ورزشی، ایجاد کتابخانه ها و شبکه های مجازی، برخی از یافته های مربوط در بخش راهبردها بود که با اجرای آنها می توان به نتایجی مانند تغییر نگرش دانشجویان نسبت به ورزش و توسعه ارزش های اخلاقی در بین آنها رسید.  
۴.

مطالعه رابطه بین بازارگرایی و کیفیت خدمات ارائه شده در سالن های بدنسازی شهر کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازارگرایی رقیب گرایی شهر کرمانشاه کیفیت خدمات مشتری گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 944 تعداد دانلود : 593
هدف این تحقیق، بررسیرابطه بین بازارگرایی و کیفیت خدمات ارائه شده در سالن های بدنسازی شهر کرمانشاه بود. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران سالن های بدنسازی شهر کرمانشاه به تعداد 153 نفر بود که برحسب جدول کوکران، 113 نفر به شیوه انتخاب تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و در نهایت 103 پرسشنامه عودت داده شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های بازارگرایی رامایاه و همکاران (2011) و کیفیت خدمات ارائه شده لیسر و همکاران (2002) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مشتری گرایی و کیفیت خدمات ارائه شده ارتباط معنا داری وجود ندارد. بین رقیب گرایی و کیفیت خدمات ارائه شده ارتباط مثبت و معنا داری مشاهده شد. همچنین بین هماهنگی وظایف و کیفیت خدمات ارائه شده ارتباط مثبت و معنا داری مشاهده شد. از بین ابعاد بازارگرایی، رقیب گرایی و هماهنگی بین وظایف، توانایی پیش بینی کیفیت خدمات ارائه شده را دارند.
۵.

بررسی نقش میانجی اعتمادبه نفس ورزشی در رابطه هوش معنوی و خودسودمندی ورزشی کاراته کاها استان لرستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتمادبه نفس ورزشی خودسودمندی ورزشی کاراته کاها هوش معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 956 تعداد دانلود : 965
هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش میانجی اعتمادبه نفس ورزشی  در رابطه هوش معنوی و خودسودمندی ورزشی کاراته کاهای استان لرستان بود. پژوهش از نوع تحقیقات همبستگى است. جامعه آمارى پژوهش کلیه کاراته کاهای استان لرستان در سال 1394 بودند. برای گزینش نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، با توجه به جدول کرجسی و مورگان، 357 نفر از بین 5000 کاراته کار انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه هوش معنوی عبداله زاده (1388)، اعتمادبه نفس ورزشی ویلی و نایت (2002) و خودسودمندی ورزشی کرل و همکاران (2007)، استفاده شد. روایى (محتوا، همگرا و واگرا)  و پایایى (بار عاملى، ضریب پایایى مرکب، ضریب آلفاى کرونباخ) پرسشنامه ها حاکى از آن بود که ابزارهاى اندازه گیری از روایى و پایایى خوبى برخوردارند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار SMART-PLS و با استفاده از آماره آزمون t و ضرایب  مسیر  (β)  نشان داد که هوش معنوی بر اعتمادبه نفس ورزشی و خودسودمندی ورزشی کاراته کاران استان لرستان، تأثیر قوی و معناداری دارد و اعتمادبه نفس ورزشی مى تواند نقش میانجى گرى را در رابطه بین هوش معنوی و خودسودمندی ورزشی ایفا کند. در نهایت می توان گفت که خودسودمندی ورزشی را می توان با هوش معنوی و اعتمادبه نفس ورزشی بالا ارتقا داد.  
۶.

شناسایی راهکارهای حفظ و افزایش هواداران فوتبال باشگاه فرهنگی - ورزشی پرسپولیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باشگاه فوتبال پرسپولیس راهکارها روش آمیخته هواداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 759 تعداد دانلود : 342
هدف کلی پژوهش حاضر شناسایی راهکارهای حفظ و افزایش هواداران فوتبال باشگاه پرسپولیس است. روش انجام پژوهش از نوع آمیخته است و برای شناسایی عوامل حفظ و افزایش هواداران فوتبال باشگاه پرسپولیس، از روش تحقیق کیفی و برای سنجش اهمیت و رتبه بندی عوامل، از روش تحقیق کمی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه پیشکسوتان، تماشاگران و هواداران باشگاه پرسپولیس بودند و نمونه آماری در بخش کیفی شامل 30 نفر از پیشکسوتان، تماشاگران و هواداران و همچنین در بخش کمّی شامل 383 نفر بود. برای جمع آوری داده ها نیز از دو روش مصاحبه نیمه ساختاری و پرسشنامه محقق ساخته  و در تحلیل داده های آماری به روش استنباطی از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان داد که عوامل اجتماعی، زیرساختی، اقتصادی، فنی، فرهنگی و ارزشی به ترتیب مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر حفظ و افزایش تماشاگران باشگاه پرسپولیس هستند؛ بنابراین مدیران و مسئولان باشگاه پرسپولیس باید به این متغیرها به عنوان عوامل مهم در حفظ و افزایش تماشاگران توجه کنند.
۷.

تبیین و تدوین الگوی تصمیم گیری های راهبردی مالی (عوامل محیطی) در کمیته ملی المپیک ج.ا.ا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیم گیری راهبردی عوامل محیطی کمیته ملی المپیک مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 999 تعداد دانلود : 153
هدف از پژوهش حاضر، تبیین و تدوین الگوی تصمیم گیری های راهبردی مالی (عوامل محیطی) در کمیته ملی المپیک ج.ا.ا. بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است و براساس رویکرد تحقیق، آمیخته است. جامعه آماری پژوهش در دو بخش کیفی و کمی (کلیه مدیران کمیته ملی المپیک) (64 نفر) و متخصصان و خبرگان آشنا به تصمیم های راهبردی مالی در کمیته ملی المپیک (96) بود. نمونه گیری از طریق تکنیک گلوله برفی انجام گرفت. به صورت کلی، تعداد نمونه برابر با 160 نفر و پرسشنامه های صحیح بازگردانده شده، 147 مورد بود. به منظور آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری (نرم افزار Smart PLS) استفاده شد. از موارد مورد بررسی، چولگی و کشیدگی، بارهای عاملی، آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی همگرا (معیارAVE )، روایی واگرا، مقادیرt-values، R Square یا R2، معیار Q2 (Stone- Geisser Criterion)، معیار Redundancyو معیار GOFxci بود. روایی و پایایی ابزار مورد استفاده تأیید شد و نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی، سیاسی، فناوری، فرهنگی- اجتماعی و قانونی از عوامل محیطی اساسی مؤثر بر تصمیم گیری های راهبردی مالی در کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران است. امید است تصمیم گیران کمیته ملی المپیک، با بررسی نتایج پژوهش حاضر و مدنظر قرار دادن عوامل محیطی منفی (تأثیر عوامل سیاسی بر تصمیم گیری ها و...)، تأثیرات منفی آن را کاهش و تأثیرات عوامل محیطی مثبت (تأثیر فناوری بر تصمیم گیری ها و ...) را افزایش دهند.
۸.

بررسی رابطه هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی هوش هیجانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار شهروندی کارکنان ورزش و جوانان هوش هیجانی هویت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 970 تعداد دانلود : 262
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی هوش هیجانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، و از نوع همبستگی است که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بود، که به دلیل محدودیت در تعداد، کلیه کارکنان (تمام شمار) به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند (N=n). برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه استاندارد استفاده شد. نتایج نشان داد که، بین هویت سازمانی و مؤلفه های آن با رفتار شهروندی سازمانی (001/0 ≥ P، 52/0 = r)، بین هویت سازمانی و مؤلفه های آن با هوش هیجانی (041/0 ≥ P، 207/0 = r)، و بین هوش هیجانی و مؤلفه های آن با رفتار شهروندی سازمانی (001/0 ≥ P، 487/0 = r) رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد، اما هوش هیجانی نمی تواند نقش میانجی را در رابطه بین هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (29/0*44/0= 127/0 ≤ 21/0) داشته باشد. بنابراین می توان گفت که بین دو متغیر هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی به طور طبیعی رابطه ای معنادار وجود دارد، و نیازی به نقش میانجی هوش هیجانی برای برقراری این ارتباط نیست.
۹.

تأثیر ادراک سیاست سازمانی بر مقاومت در برابر تغییر معلمان ورزش و نقش تعدیل گری فراموشی سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادراک سیاست سازمانی فراموشی سازمانی متغیر تعدیلگر معلم ورزش مقاومت در برابر تغییر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 820 تعداد دانلود : 552
هدف این پژوهش بررسی تأثیر ادراک سیاست سازمانی بر مقاومت در برابر تغییر معلمان ورزش در حضور متغیر تعدیل گر فراموشی سازمانی بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی، دارای راهبرد توصیفی پیمایشی و از نظر جمع آوری داده ها میدانی بود. نمونه تحقیق برابر با جامعه آماری شامل معلمان ورزش شهرستان مرند به تعداد 107 نفر بود. ابزار تحقیق پرسشنامه های ادراک سیاست سازمانی کارکمار و کارلسون[1] (1997)، مقاومت در برابر تغییر واین و اندی[2] (2001) و فراموشی سازمانی مشبکی و همکاران (1391) بود. روایی هر سه پرسشنامه توسط پنج تن از استادان مدیریت ورزشی تأیید شد و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی آ نها به ترتیب 87/0، 74/0 و 85/0 محاسبه شد. داده های تحقیق با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری و با نرم افزار اسمارت پی ال اس[3] تحلیل شد و مناسب بودن شاخص های برازش مدل برای هر سه متغیر تأیید شد. نتایج نشان داد ادراک سیاست سازمانی بر مقاومت در برابر تغییر معلمان ورزش تأثیر مثبتی دارد، درحالی که اثر فراموشی سازمانی بر مقاومت در برابر تغییر معکوس است و فراموشی سازمانی می تواند اثر ادراک سیاست سازمانی بر مقاومت در برابر تغییر را تعدیل کند. ادراک سیاست سازمانی بالا می تواند با بروز واکنش های منفی در کارکنان بر فرایندهای تغییر و اصلاح در سازمان اثر بگذارد و اگر کارکنان از دانش کافی هنگام اعمال تغییرات برخوردار باشند، پذیرش تغییرات آسان تر می شود.  
۱۰.

بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد خرید کفش ورزشی تقلبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تربیت بدنی تقلبی قصد خرید کفش ورزشی نگرش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 680 تعداد دانلود : 927
تحقیق حاضر تحقیقی توصیفی است که به بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید کفش ورزشی تقلبی می پردازد. 282 نفر از دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه تهران که کفش ورزشی از ملزومات فعالیت های ورزشی، درسی و کاریشان است، پرسشنامه ای حاوی 22 سؤال را تکمیل کردند. علاوه بر به کارگیری آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای نرمالیته داده ها و آلفای کرونباخ برای پایایی، از رگرسیون خطی چندمتغیره با تکنیک گام به گام به منظور تعیین میزان پیش بینی متغیرهای مستقل برای متغیرهای ملاک استفاده شد. نتایج نشان داد عواملی مانند نگرش به خرید محصول تقلبی، موقعیت اجتماعی، قیمت و تجربه گذشته می توانند قصد خرید را پیش بینی کنند. همچنین تجربه گذشته، قیمت، موقعیت اجتماعی، آگاهی از ارزش محصول و دسترسی آسان، عوامل مؤثر بر نگرش به خرید شناخته شدند. نتایج تحقیق نشان داد که متغیر نگرش میانجی بین قصد خرید و عوامل مذکور است
۱۱.

نقش تاکتیک های بازار یابی ارتباطی در وفاداری هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (مطالعه موردی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی ارتباطی باشگاه استقلال لیگ برتر وفاداری هواداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 183 تعداد دانلود : 524
هدف از این تحقیق بررسی نقش تاکتیک های بازاریابی ارتباطی در وفاداری هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که بر پایه تحقیقات مطالعات موردی انجام گرفته است. جامعه تحقیق، هواداران باشگاه ورزشی استقلال تهران بودند که از بین آنها 366 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی مناسب (همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی) در سطح معناداری 05/0 استفاده شد. در بخش یافته ها نتایج رگرسیون خطی در مدل نهایی تحقیق نشان داد که از بین ابعاد بازاریابی ارتباطی، تنها دو بعد مدیریت دانش و تبلیغ رسانه ای با یکدیگر حدود 55 و 88 درصد از واریانس وفاداری هواداران ورزشی را پیش بینی کردند. به طور کلی براساس نتایج این تحقیق باشگاه استقلال تهران با به کارگیری تاکتیک های بازاریابی ارتباطی می تواند به راهی مؤثر برای تقویت ارتباط هوادار و باشگاه دست یابد و با استفاده از عناصر مدیریت دانش و تبلیغات رسانه ای در مسیر وفادار ساختن هرچه بیشتر هواداران خود گام های اساسی بردارد.
۱۲.

بررسی ارتباط بین ویژگی های کارآفرینی مدیران با عملکرد در باشگاه های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باشگاه های ورزشی عملکرد کارآفرین مدیران ورزشی ویژگی های کارآفرینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 316 تعداد دانلود : 306
هدف کلی تحقیق حاضر طراحی مدلی به منظور ارتباط بین ویژگی های کارآفرینی با عملکرد در باشگاه های ورزشی شهر تهران بود. جامعه آماری پژوهش شامل 1000 نفر از مدیران باشگاه های دارای مجوز از سازمان ورزش و جوانان در شهر تهران بزرگ بود. با توجه به ویژگی های جامعه آماری شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای در نظر گرفته شد. با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه جرسی مورگان 280 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق برای اندازه گیری متغیرهای مورد بررسی از پرسشنامه استاندارد ویژگی های کارآفرینی و پرسشنامه عملکرد همپنیوس (2010) استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ویژگی های کارآفرینانه 96/0 و عملکرد باشگاه 94/0 به دست آمد. نتایج تجزیه وتحلیل داده های تحقیق نشان داد که بین ویژگی های کارآفرینی و کلیه ابعاد آن و عملکرد باشگاه های ورزشی، ارتباط علی معنا داری وجود دارد. به آن معنا که هرچه مدیران باشگاه ها ویژگی های کارآفرینی قوی تری داشته باشند و به نحو بهتری از این ویژگی ها و اطلاعات کارآفرینی استفاده کنند، بر بهبود عملکرد باشگاه تأثیر بیشتری خواهد گذاشت.
۱۳.

بررسی ارتباط غیرکلامی فروشندگان کالاهای ورزشی و واکنش مشتریان در فروشگاه های ورزشی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباط غیرکلامی زبان بدن فروشگاه های ورزشی کالاهای ورزشی واکنش مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 617 تعداد دانلود : 530
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ارتباط غیرکلامی فروشندگان کالاهای ورزشی و واکنش مشتریان در فروشگاه های ورزشی شهر تهران است. روش پژوهش از نظر ماهیت توصیفی-همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است. به همین سبب با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه ارتباط غیرکلامی و واکنش مشتریان با پایایی به ترتیب ضریب آلفای کرانباخ 77/0و 83/0 بررسی شدند. در تجزیه وتحلیل داده ها با توجه به نرمال داده ها از طریق آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (K-S)، به منظور تعین ارتباط بین متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و از رگرسیون برای شناسایی سهم تبیینی هر یک از مؤلفه های ارتباط غیرکلامی در پیش بینی واکنش مشتریان، استفاده شد. نتایج داده ها نشان داد که تمامی مؤلفه های ارتباط غیرکلامی (جز مؤلفه ظاهر فیزیکی) با واکنش مشتریان، همبس تگی مثب ت و معن ادار دارد (01/0P

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱