مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی سال سیزدهم پاییز 1400 شماره 3 (پیاپی 54) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی مدل کیفی اثر رسوایی دوپینگ بر بازاریابی در ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی دوپینگ صحه گذاری مدل کیفی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 851 تعداد دانلود : 426
عوامل عدیده ای بر رفتار خرید مصرف کنندگان تأثیر می گذارند. از طرفی اعتقاد بر این است که مشاهیر در صورت انتقال تصویر محبوب خود به محصول از طریق صحه گذاری، تأثیری مثبت بر میزان فروش دارند. اما امروزه اخبار زیادی در خصوص رفتارهای طرد کردن در دنیای ورزش شنیده می شود. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر رسوایی دوپینگ بر بازاریابی ورزشی بود. تحلی داده های حاصل از مصاحبه های عمیق در قالب سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی بوده است. در مجموع 297 کد باز از تحلیل هجده مصاحبه به دست آمد. گروه بندی کدهای محوری در هر مورد و مقایسه آنها، نشان داد که می توان تمامی کدهای به دست آمده را در پنج گروه اصلی جای داد: تصویر برند (تصویر برند ورزشکار و محصول تحت تبلیغ وی)، استدلال اخلاقی (اتصال اخلاقی، جدایی اخلاقی و توجیه عقلانی- اخلاقی)، پیامدهای رفتاری مصرف کننده (بازاریابی دهان به دهان، قصد خرید و وفاداری به برند)، تغییر نگرش (تغییر نگرش به ورزشکار و برند)، احساسات اخلاقی (ارزیابی اخلاقی، تحقیر، خشم، انزجار و همدردی).
۲.

مرور نظام مند مطالعات حوزه ورزش زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران پایان نامه ها تحلیل محتوا رساله ها طرح های پژوهشی مقاله ها ورزش زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 558 تعداد دانلود : 402
هدف از این پژوهش، مرور نظام مند مطالعات حوزه ورزش زنان بود. روش تحقیق توصیفی، از نظر مسیر اجرا، تحلیل محتوا و از نظر جمع آوری اطلاعات، اسنادی است. جامعه آماری تحقیق (1157=N)، پایان نامه ها، رساله ها، طرح های پژوهشی و مقالات چاپ شده در حوزه ورزش زنان از سال 1380 تا 1394 بود. ابزار مورد استفاده در تحقیق شامل یک برگه کدگذاری شده بود که ضریب توافق بین کدگذاران آن به وسیله فرمول پی اسکات، 90 درصد به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون اسکات و خی دو) و همچنین، نرم افزار SPSS18 و EXCELL2007  در سطح معنا داری 05/0P≤ استفاده شد. نتایج نشان داد که بیشتر تحقیقات انجام گرفته در حوزه ورزش زنان در سال های 1390 تا 1394 انتشار یافته اند (6/68 درصد). کل تحقیقات انجام گرفته در خصوص ورزش زنان در فاصله سال های 1380 تا 1394 به تعداد 1157 سند بوده است که از این تعداد، 7/85 درصد از اسناد را مقالات به خود اختصاص داده اند. در نهایت به نظر می رسد که در مورد پوشش موضوعی تحقیقات انجام گرفته در حوزه ورزش زنان، در زمینه توجه به مؤلفه ها و رشته های ورزشی مختلف و همچنین روش شناسی و ابزار، تعادل وجود ندارد و پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت هریک از این مؤلفه ها در کشور و نیاز تحقیقی در آنها، مورد استقبال و توجه نویسندگان قرار گیرند.
۳.

شناسایی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی موفقیت زنان ورزشکار مسلمان در رویدادهای ورزشی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحقیق کیفی حجاب رویدادهای بزرگ ورزشی موفقیت زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 509 تعداد دانلود : 410
هدف پژوهش حاضر شناسایی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی موفقیت زنان ورزشکار مسلمان در رویدادهای ورزشی برون مرزی بود. تحقیق به روش کیفی و دیدگاه پدیدارشناسی انجام گرفت. جامعه تحقیق شامل ورزشکارانی بود که بیشتر از 3 سال تجربه در رویدادهای بزرگ ورزشی را داشتند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند انتخاب شد و در نهایت گردآوری داده ها با 9 نفر از ورزشکاران انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و گردآوری داده ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت، بدین معنی که محقق بعد از مصاحبه هفتم به داده و کد جدیدی دست نیافت و بدین ترتیب فرایند نمونه گیری متوقف شد (2+7). برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش کدبندی و به صورت دیدگاه استقرایی تا رسیدن به مضمون های نهایی استفاده شد. همچنین به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل داده های کیفی ان ویوو نسخه 10 استفاده شد. یافته ها نشان داد پیامدهای موفقیت در دو طبقه پیامدهای اجتماعی و پیامدهای فرهنگی موفقیت طبقه بندی شد. نتایج نشان می دهد فرهنگ حجاب در بین زنان مسلمان ضعف و محدودیت نیست، همچنین حجاب عامل انگیزش هرچه بیشتر ورزشکاران در رویدادهای مهم ورزشی است. پیامدهای موفقیت زنان مسلمان در رویدادهای بین المللی شامل شناساندن دین اسلام به سایر ملل، ارتباط و استحکام ملت ها، میزان اهمیت دادن زنان به ورزش و تمایل هرچه بیشتر برای پر کردن اوقات فراغت و رفتن به سمت ورزش حرفه ای است.
۴.

بررسی رابطه و مقایسه مهارت های ارتباطی مدیران و چرخه عمر مشتری در اماکن ورزشی خصوصی و دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اماکن ورزشی چرخه عمر مدیران مشتری مهارت های ارتباطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 529 تعداد دانلود : 63
امروزه توجه به رضایت و وفاداری مشتریان از مهم ترین عوامل رشد و توسعه صاحبان کسب وکارهاست که در این میان لزوم توجه به ارتباطات انسانی در امور بازاریابی خدماتی بین فرد ارائه کننده خدمات و مشتریان اهمیت فراوانی دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه و مقایسه مهارت های ارتباطی مدیران و چرخه عمر مشتری در اماکن ورزشی خصوصی و دولتی بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، براساس روش توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تمامی مشتریان اماکن ورزشی خصوصی و دولتی استان البرز بودند، که به دلیل نامحدود بودن جامعه آماری 390 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه مهارت های ارتباطی وکیلی (1391) و چرخه عمر مشتری واو و لی (2011) بود. در تجزیه وتحلیل استنباطی یافته ها به دلیل طبیعی بودن داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و همچنین برای مقایسه بین دو گروه خصوصی و دولتی از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که میان تمامی ابعاد مهارت های ارتباطی مدیران با چرخه عمر مشتری رابطه معنا دار مثبت وجود دارد، همچنین نتایج آزمون t نشان داد که در تمام ابعاد مهارت های ارتباطی و چرخه عمر مشتری در بین اماکن ورزشی خصوصی و دولتی برابر نبودند، در نتیجه به مدیران اماکن ورزشی پیشنهاد می شود به منظور افزایش چرخه عمر مشتریان توجه ویژه ای به مهارت های ارتباطی خود مبذول دارند.
۵.

تأثیرات روان شناختی تبلیغات در فضای مجازی بر آمیخته بازاریابی و ارزش برندهای ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمیخته بازاریابی برندهای ورزشی تبلیغات روان شناختی مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 223 تعداد دانلود : 159
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیرات روان شناختی تبلیغات در فضای مجازی بر آمیخته بازاریابی و ارزش ویژه برندهای ایرانی (مطالعه برندهای ورزشی) بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بود. ابزار مورد استفاده پرسشنامه تأثیرات روان شناختی تبلیغات در فضای مجازی، پرسشنامه آمیخته بازاریابی کاتلر (2008) و پرسشنامه ارزش ویژه برند سرمد و بازرگان (1384) بود. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش شامل استادان برجسته حوزه بازاریابی متخصص در حوزه ورزش برخی از تولیدکننده های برجسته برندهای ورزشی ایرانی بودند. این افراد، به صورت هدفمند برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب شدند. 14 مصاحبه با 12 نفر انجام گرفت و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسشنامه شده و در بین مشتریان برندهای ورزشی ایرانی توزیع شد. با توجه به مشخص نبودن تعداد دقیق همه مشتریان، از حداکثر تعداد حجم نمونه (384 نفر براساس جدول مورگان) نظرسنجی صورت گرفت. از شاخص های کشیدگی و چولگی به منظور بررسی توزیع داده ها (طبیعی یا غیرطبیعی بودن)و برای بررسی و پاسخ به پرسش های پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه گیری و مدل ساختاری از نرم افزارهای اس پی اس اس و پی ال اس استفاده شد. نتایج نشان داد عوامل روان شناختی (لذت، نگرش مثبت و هیجان مثبت)، تبلیغات در فضای مجازی برآمیخته بازاریابی و ارزش ویژه برندهای ایرانی (مطالعه برندهای ورزشی) اثر معناداری دارد.
۶.

طراحی الگوی ملی مدیریت استعدادیابی ورزشی با اولویت رشته های مدال آور (مطالعه موردی کشتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استعدادپروری استعدادداری استعدادیابی پیامدهای مدیریت استعدادیابی عوامل مداخله گر مزاحم کشتی مدل استعدادیابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 373 تعداد دانلود : 558
هدف این پژوهش، طراحی الگوی ملی مدیریت استعدادیابی ورزشی با اولویت رشته های مدال آور بود. این پژوهش از لحاظ روش از نوع توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل صاحب نظران عرصه ورزش کشتی بود که از میان آنها تعداد 199 نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که 5 بعد و 55 سؤال داشت. برای بررسی روایی محتوایی پرسشنامه از دو ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوا استفاده شد. برای تعیین ضریب نسبی روایی محتوا، از نظرهای 9 نفر از متخصصان و کارشناسان رشته کشتی استفاده شد و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد. برای بررسی برازش مدل مفهومی مدیریت استعداد در ورزش کشتی، از مدل معادلات ساختاری، با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 25 و R نسخه 3.6.1 بسته های (Semplot, lavaan) استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد مدل مفهومی تدوین شده برای بررسی ابعاد و مؤلفه های مدیریت استعداد ورزش کشتی از برازش لازم برخوردار است. سه مؤلفه که بیشترین نقش را در فرایند مدیریت استعدادیابی داشتند، به ترتیب عبارت اند از: استعدادیابی، استعدادپروری، استعدادداری، و عوامل مداخله گر مزاحم بیشترین بار عاملی منفی در مدیریت استعدادیابی را دارد. 
۷.

الگوى جانشین پرورى منابع انسانی در سازمان های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگو تحلیل تماتیک جانشین پروری سازمان های ورزشی منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 726 تعداد دانلود : 660
هدف از پژوهش حاضر، طراحی تماتیک الگوی جانشین پروری منابع انسانی در سازمان های ورزشی بود. این پژوهش با استفاده از روش کیفی با انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 17 نفر شامل استادان و خبرگان مدیریت ورزشی که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، صورت گرفت. روش جمع آوری اطلاعات، مطالعه پژوهش های پیشین و مصاحبه بود. برای بررسی روایی صوری و محتوایی و نیز به منظور سنجش اعتبار، انتقال و تأییدپذیری، یافته های پژوهش برای مشارکت کنندگان ارائه و متن نظریه توسط آنها مطالعه شد و  نظرهای آنها اعمال شد. روش مورد استفاده برای قابلیت اعتماد، روش توافق درون موضوعی بود. میانگین میزان توافق درون موضوعی 79/0 گزارش شد. نرم افزار مورد استفاده مکس کیودا نسخه 12 بود.بر مبنای یافته ها تعداد کدهای باز 37 مورد است که در قالب 8 مفهوم فردی، سازمانی، ارتباطی، حرفه ای – شغلی، مدیریتی، آموزش، بازدید و ارزیابی دسته بندی شد. مجموع مفاهیم هم در قالب سه تم با عناوین پیش نیازها، شایستگی ها و برنامه مدیریت استعداد جای گرفت. نتایج نشان داد در راستای تحقق جانشین پروری در سازمان های ورزشی باید به پیش نیازهای فردی و سازمانی توجه کرد و برنامه ریزی مدیریت استعداد را در راستای شایستگی کارکنان انجام داد.
۸.

تحلیل وضعیت عوامل مؤثر بر توسعه فضای ورزشی شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب با تأکید بر اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی تحلیل وضعیت توسعه فضای ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 358 تعداد دانلود : 325
پژوهش حاضر با هدف تحلیل وضعیت عوامل مؤثر بر توسعه فضای ورزشی شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب با تأکید بر اقتصاد مقاومتی تدوین شده است. روش پژوهشی آمیخته بود؛ بنابراین بخش کیفی پژوهش مبتنی بر نظریه زمینه ای بوده و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان به روش نمونه گیری هدفمند، سهمیه ای گردآوری شده است. تحلیل داده ها پس از مراحل سه گانه کدگذاری مطابق الگوی پیشنهادی اشتراوس و کوربین (1998) صورت پذیرفت. بخش کمی پژوهش مبتنی بر پیمایش در جامعه هدفی متشکل از 370 نفر از مدیران، کارکنان باشگاه و خدمات گیرندگان بخش ورزش شهر تهران که به روش نمونه گیری خوشه ای، طبقه ای و به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، روایی صوری پرسشنامه توسط متخصصان بررسی و روایی محتوایی آن با استفاده از تحلیل عاملی انجام گرفت. داده های حاصل با روش های آماری تحلیل عاملی تأییدی و آزمون تی تک نمونه و استفاده از نرم افزار Amos و spss تجزیه وتحلیل شدند. یافته های تحقیق بیانگر تأثیر قوی شاخص جذب سرمایه در ورزش بوده است. ازاین رو شاخص هایی چون توانمندسازی نیروی متخصص، مبارزه با فساد در ورزش، تدوین قوانین، به روزرسانی و تقویت مهندسی ورزشی و حمایت دولت از حضور بخش خصوصی در توسعه فضاهای ورزشی از دیگر راهکارهای مؤثر بر پدیده مرکزی مورد مطالعه بوده است. با توجه به نتایج می توان گفت که وضعیت تمام عوامل شناسایی شده و مؤثر در توسعه فضای ورزشی در شرایط متوسطی قرار می گیرد.
۹.

تحلیل رابطه قابلیت های رهبری ناب بر حرفه ای سازی منابع انسانی در سازمان های ورزشی با استفاده از فرایند رتبه بندی تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتمادبه نفس افزایش قابلیت های کارکنان بهبود مستمر مهارت های ارتباطی مهارت های انگیزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 62 تعداد دانلود : 299
پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه قابلیت های رهبری ناب بر حرفه ای سازی منابع انسانی در سازمان های ورزشی با استفاده از فرایند رتبه بندی تفسیری (IRP) انجام پذیرفت. این پژوهش تحقیق قیاسی استقرایی است، چراکه به طور توأمان از دو رویکرد تحقیق کیفی و کمی با توجه به نوع داده ها و شرایط استفاده می شود. جامعه آماری پژوهش 27 نفر از مدیران و خبرگان سازمان های ورزشی شهرستان خرم آباد  بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تأیید روایی پرسشنامه ها، پرسشنامه های (IRP) بین خبرگان توزیع شد و مورد تأیید ایشان قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ که مقدار آن برابر با 81/0 بود، تأیید شد. یافته ها مشتمل بر شناسایی قابلیت های رهبری ناب و نتایج حرفه ای سازی منابع انسانی و همچنین تحلیل رابطه قابلیت های رهبری ناب در حرفه ای سازی منابع انسانی است. نتایج حاکی از آن است که کمک به افزایش قابلیت های کارکنان، مهارت های انگیزشی و الهام بخشی، بهبود مستمر و تعهد به یادگیری، ترویج کار گروهی و تیم سازی و تمرکززدایی به ترتیب بیشتر از دیگر قابلیت های رهبری ناب موجب حرفه ای سازی منابع انسانی می شوند. همچنین با استفاده از رویکرد (IRP) چگونگی اثرگذاری قابلیت های رهبری ناب در حرفه ای سازی منابع انسانی تحلیل شد. برای مثال کمک به افزایش قابلیت های کارکنان،  افزایش کسب صلاحیت های اخلاقی، مهارت و خبرگی، قدرت تجزیه وتحلیل مسائل، عملی ساختن اندوخته ها، استقلال کاری، ارج نهادن به مشتری، قدرت تحمل ابهام و انطباق پذیری کارکنان را در پی دارد که می تواند به حرفه ای سازی منابع انسانی در سازمان منجر شود.
۱۰.

واکاوی عوامل اثرگذار بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استان کرمانشاه اکوسیستم اکوسیستم کارآفرینی کارآفرینی ورزشی AHP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 541 تعداد دانلود : 470
با توجه به اهمیت موضوع اشتغال زایی در استان کرمانشاه و همچنین دارا بودن ظرفیت ها و قابلیت های بسیار مناسب آن در حوزه ورزش، می توان با فراهم کردن بستر مناسب در این حوزه، جدای از تأمین سلامت شهروندان، به توسعه کسب وکارهای مرتبط و همچنین اشتغال زایی اقدام کرد. ازاین رو در تحقیق حاضر به لحاظ اهمیت موضوع به واکاوی عوامل اثرگذار بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در استان کرمانشاه پرداخته شده است. این پژوهش در زمره تحقیقات توصیفی-تحلیلی با استفاده از رویکرد آمیخته اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام متخصصان حوزه کارآفرینی و ورزش در استان کرمانشاه بود. در بخش کیفی از نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی بهره گرفته شد. پس از انجام 15 مصاحبه با متخصصان، اشباع نظری حاصل شد و در بخش کمی به 8 نفر از همان اعضای نمونه بخش کیفی، پرسشنامه مقایسات زوجی داده شد. براساس یافته های پژوهش، 9 عامل اصلی که نقش شایان ملاحظه ای در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان دارند عبارت اند از: دولت و سیاست های اتخاذی آن، عوامل اقتصادی و مالی، فرهنگی و اجتماعی، زیرساخت های فیزیکی و تکنولوژیکی، قوانین و مقررات، بازار و شرایط آن، دانشگاه و صنعت و تعامل میان آنها، مدیریت و منابع انسانی و جاذبه های طبیعی-توریستی ورزشی.
۱۱.

طراحی مدل حمایت از حقوق مالکیت فکری در ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری حقوق ورزشی قوانین نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 407 تعداد دانلود : 263
هدف از این پژوهش طراحی مدل حمایت از حق مالکیت فکری در ورزش ایران است. روش تحقیق به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. نمونه گیری به صورت هدفمند و به شیوه نمونه گیری متوالی تا رسیدن به کفایت نظری داده ها (23 نفر از استادان رشته مدیریت ورزشی، حقوق و استادان فعال حقوق ورزشی) انجام گرفت. روایی و پایایی مطلوب ابزار مصاحبه از حسابرسی فرایند و توافق درون موضوعی به دست آمد و برای تحلیل داده ها از سه روش سیستماتیک کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شد. در نتیجه تحلیل مصاحبه ها 101 کد ثانویه، 38 مفهوم کلیدی و 28 مقوله استخراج شد. بر این اساس 9 طبقه اصلی تحت عنوان «عضویت در نهادهای حقوقی بین المللی و تعامل سازنده با آنها»، «زمینه های فرهنگی، اجتماعی، دینی و سیاسی»، «توسعه صنعتی ورزش»، «وضع قوانین حاکمیت فکری در ورزش»، «سازوکارهای آموزشی و پرورشی»، «نظارت و صیانت از قانون»، «ایجاد ساختارها و مدیریت حق مالکیت فکری»، «مزایا و منافع حق مالکیت فکری» و «حق مالکیت فکری مصادیق ورزشی» به وجود آمد. به طور کلی می توان گفت مالکیت فکری در ورزش متأثر از عوامل متعددی است و بهره برداری از آن نیازمند فعال سازی سازوکارهای مختلف است.
۱۲.

مطالعه تولیدات علمی غیرمتعارف در بین دانشجویان و دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته های علوم ورزشی با تأکید بر نظریه ناهماهنگی شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تئوری ناهماهنگی شناختی دانشجویان علوم ورزشی مشاغل کاذب مؤسسات مشاوره پژوهشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 888 تعداد دانلود : 293
بازار تولیدات علمی غیرمتعارف در مقاطع آموزش عالی و مشاغل کاذب تحت آن، از معضلاتی است که در سال های اخیر گریبان کشورهای جهان سومی چون ایران، را گرفته است. ازاین رو هدف این تحقیق بررسی این بازار در بین این دانشجویان با تأکید بر نظریه ناهماهنگی شناختی است. روش پژوهش کیفی-تحلیلی بود و داده ها، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق با 35 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، 52 نفر از رؤسای مؤسسات، 5 نفر از نویسندگان و 10 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم ورزشی تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، تربیت مدرس و آزاد و رازی کرمانشاه به دست آمد و در سال 98-97 جمع آوری شد. شیوه نمونه گیری نظری و هدفمند بود. یافته ها نشان داد که قوی ترین موقعیت فردی، نوچه گرایی و قوی ترین موقعیت بیرونی، نبود شغل و فساد در جامعه است. مطالعه نشان داد که نمونه از جنبه جرم این نوع مشاغل آگاهی داشتند، ولی تاکنون برخوردی از سوی مراجع قضایی دریافت نکرده بودند و این عامل ضعف نظام حقوقی را نیز می رساند که خود می تواند زنگ خطری برای مسئولان نظام آموزشی و حقوقی کشور باشد تا بتوانند با همکاری این نوع مشاغل را ریشه کن کنند. 
۱۳.

طراحی مدل سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی با تاکید بر کیفیت بخشی درس تربیت بدنی (رویکرد آمیخته)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درس تربیت بدنی رسانه سواد رسانه ای کیفیت بخشی معلمان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 821 تعداد دانلود : 636
هدف از این تحقیق، تدوین و طراحی مدل سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی با تأکید بر کیفیت بخشی درس تربیت بدنی است.این تحقیق به روش آمیخته و با ماهیت اکتشافی- توسعه ای انجام گرفت. در بخش کیفی از طریق روش نمونه گیری هدفمند و نظری و براساس مصاحبه های عمیق، داده های تحقیق جمع آوری شد. در فاز کمی از طریق روش نمونه گیری در دسترس نمونه ها انتخاب شدند و از طریق مدلسازی معادلات ساختاری مدل برخاسته از بخش کیفی آزمون شد. در این تحقیق، دو جامعه آماری وجود دارد:  اولی استادانی در حوزه های مدیریت ورزشی، مدیریت آموزشی و رسانه (نمونه آماری 11 نفر)، دومی معلمان تربیت بدنی زن و مرد استان کردستان (شامل 204 نفر).نتایج نشان داد که بهبود مستمر کیفیت درس تربیت بدنی از طریق به کارگیری سواد رسانه ای به عنوان یک چرخه در نظر گرفته می شود که ورودی آن الزامات و پیش نیازهای کاربرد درس تربیت بدنی است. فرایند این مدل شامل قواعد به کارگیری سواد رسانه ای در درس تربیت بدنی و خروجی این فرایند بهبود کیفیت درس تربیت بدنی است. براساس نتایج پیشنهاد می شود برای کیفیت بخشی به درس تربیت بدنی می توان سواد رسانه ای را همچون یک سیستم تعالی سازمانی در نظر گرفت که با تقویت ورودی های آن و جهت دهی به فرایندهایش، خروجی های مطلوبی را در آن شاهد بود.
۱۴.

تدوین راهبردهای مؤثر بر عملکرد مطلوب رسانه های ورزشی با هدف توسعه فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه فوتبال راهبرد رسانه های ورزشی عملکرد مطلوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 120 تعداد دانلود : 200
هدف از پژوهش حاضر تدوین راهبردهای مؤثر بر عملکرد مطلوب رسانه های ورزشی با هدف توسعه فوتبال بود. با توجه به ماهیت اکتشافی موضوع از روش پژوهش کیفی استفاده شد. گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد صورت گرفت. پس از انجام 12 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با جامعه آماری تحقیق، مقوله های اصلی پس از تکمیل فرایند کدگذاری استخراج شد. نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی تا حد اشباع نظری ادامه یافت. نتایج تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی به دست آمد. نتایج کدگذاری باز حاکی از آن بود که 43 نشان می تواند در زمینه تدوین راهبردهای مؤثر بر عملکرد مطلوب رسانه های ورزشی با هدف توسعه فوتبال نقش داشته باشد. سپس در کدگذاری محوری، نشان ها در 3 مفهوم برای راهبردهای مؤثر تحت عنوان نیازسنجی، ارتباطات و مأموریت گرایی هدفمند و در 3 مفهوم برای پیامدهای مؤثر تحت عنوان جامعه پذیری، همگانی و فراگیر شدن و پویایی توسعه طبقه بندی شدند. با توجه به نتایج تحقیق می توان با استفاده از راهبردهای ارائه شده در جهت توسعه عملکرد مطلوب رسانه های ورزشی با هدف توسعه فوتبال، به پیامدهای مؤثری دست یافت. 
۱۵.

تبیین وضعیت امنیت ورزشگاه های فوتبال ایران با تأکید بر نقش عوامل برگزاری مسابقات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استادیوم های فوتبال امنیت ورزشگاه خشونت حفاظت فیزیکی عوامل برگزاری مسابقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 308 تعداد دانلود : 45
هدف پژوهش حاضر، تبیین وضعیت امنیت ورزشگاه های فوتبال ایران با تأکید بر نقش عوامل برگزاری مسابقات فوتبال بود. پژوهش کاربردی و از نظر روش توصیفی با رویکرد همبستگی است. جامعه آماری پژوهش اعضای هیأت های فوتبال، پلیس مدیران ورزشگاه، کارشناسان و استادان دانشگاه بودند که در مجموع120 نفر به پرسشنامه تعدیل شده امنیت ورزشگاه های فوتبال فرجی (1398) پاسخ دادند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. براساس نتایج، حفاظت فیزیکی ورزشگاه و صلاحیت منابع انسانی از عوامل مهم تأمین امنیت استادیوم های فوتبال هستند. وضعیت کنترل محیط پیرامونی، آموزش و تمرین، صلاحیت و اعتبار در جهت مثبت و کنترل مواد سمی و شیمیایی در جهت منفی معنا دار شدند و کنترل محیط درونی و کنترل راه های دسترسی در حد متوسط اند. نظر به اهمیت حفاظت فیزیکی و عوامل مرتبط با منابع انسانی برگزارکننده مسابقات فوتبال می توان گفت نقش عوامل برگزاری و پلیس به عنوان یکی از مهم ترین ارکان تأمین امنیت استادیوم ها مورد توجه بوده است، و استفاده از فناوری و سیستم های پیشرفته هشداردهنده امنیتی می تواند در بهبود رویه های حفاظت فیزیکی بر اثرگذاری نقش عوامل برگزاری و منابع انسانی پلیس کمک کند. 
۱۶.

تأثیر همه گیری کووید 19 و عدم حضور تماشاگران بر نتایج تیم های پرهوادار فوتبال در لیگ برتر خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تماشاگران فوتبال کووید -19 لیگ برتر خلیج فارس مزیت میزبانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 819 تعداد دانلود : 380
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر همه گیری کووید 19 و عدم حضور تماشاگران بر نتایج تیم های پرهوادار فوتبال در لیگ برتر خلیج فارس بود. در این پژوهش نتایج تیم های استقلال، پرسپولیس، سپاهان، تراکتور و فولاد خوزستان در نیم فصل اول لیگ نوزدهم (با حضور تماشاگران) و نیم فصل اول لیگ بیستم (بدون حضور تماشاگران) با استفاده از آزمون تی مقایسه شد. تحلیل یافته ها نشان داد که نتایج تیم های میزبان بدون حضور تماشاگران تفاوت معناداری با نتایج آنها با حضور تماشاگران در ورزشگاه ندارد. این عدم معناداری در تعداد بردهای خانگی تیم های میزبان، تعداد گل های زده تیم های میزبان و تعداد کارت های قرمز داوران به تیم های میزبان مشاهده شد. این در حالی است که در تعداد کارت های زرد داوران به تیم های میزبان تفاوت معنادار بود. هرچند تماشاگران همواره نقش مؤثری در موفقیت تیم های میزبان داشته اند، اما تقویت توانایی های تاکتیکی و تکنیکی بازیکنان و تیم ها، کنترل هیجانات و استرس و فشارهای روانی بازیکنان و از همه مهم تر آشنایی با جو و محیط مسابقه و عادت کردن بازیکنان به حضور تماشاگران در ورزشگاه ها سبب شده است تا تیم ها و بازیکنان مهارت لازم به منظور کنترل فشار تماشاگران را فرا گیرند و حضور تماشاگران بر نتایج و عملکرد آنها بسیار کمرنگ شود.
۱۷.

بررسی جایگاه تولید علم در مراکز، گروه ها و دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پایگاه استنادی وب آو ساینس تولیدات علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی شبکه همکاری علم سنجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 792 تعداد دانلود : 307
هدف تحقیق حاضر، تعیین مشارکت علمی اعضا، گروه ها و دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های سراسر کشور در تولید مقاله های چاپ شده در نشریات دارای نمایه وب آو ساینس طی سال های 1970 تا انتهای سال 2019 است. این پژوهش با رویکرد علم سنجی و با روش تحلیل شبکه با استفاده از نرم افزارهای هیست سایت، نودایکس ال و ووس ویور انجام گرفت. یافته ها نشان داد که تعداد 1520 اثر در 513 نشریه در حیطه تربیت بدنی و علوم ورزشی در وب آو ساینس چاپ شده که از میان بیش از 550 اثر در مجلات با دسترسی آزاد چاپ شده است. بررسی اطلاعات نشان داد براساس تعداد تولیدات علمی، به ترتیب دانشگاه های تهران، دانشگاه گیلان و اصفهان با 265، 200 و 148 مقاله در رتبه های اول تا سوم کشور قرار دارند. یافته ها همچنین نشان می دهد که پژوهشگران دانشکده های تربیت بدنی کشور بیشترین آثار خود را به ترتیب در سه مجله از ایران (در فهرست امرجینگ)، ایتالیا (دارای شاخص کیو 4) و ترکیه (در فهرست امرجینگ) منتشر کرده اند. همچنین مشخص شد که بیشترین همکاری ها و استناددهی نویسندگان ایرانی با پژوهشگرانی از کشور آمریکا بوده است. این تحقیق نشان داد که طی سال های اخیر اگرچه روند چاپ مقالات در نشریات وب آو ساینس با شیب بیشتری همراه بوده است، تعداد زیادی از این مقالات در نشریات داخلی (امرجینگ) و سایر نشریات امرجینگ خارجی به چاپ رسیده است که این پدیده به بررسی دقیق تر نیاز دارد. 
۱۸.

پایش چالش های راهبردی ناشی از پاندمی کووید-19 در فدراسیون های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پاندمی تحلیل تماتیک چالش های راهبردی فدراسیون های ورزشی کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 855 تعداد دانلود : 196
ظهور پاندمی کووید-19 ارکان ورزش را دچار چالش های متعدد ساخته و بدون تردید پایش دقیق این چالش ها به عنوان گام نخست در فرایند مقابله با تبعات این پاندمی از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. ازاین رو، هدف این پژوهش پایش چالش های راهبردی ناشی از پاندمی کووید-19 در فدراسیون های ورزشی است. این پژوهش از مطالعات کیفی اکتشافی است که با روش تحلیل تماتیک انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده خبرگان حوزه مدیریت ورزشی با تجربه آشنایی با مبانی آینده پژوهی در ورزش بودند که متناسب با ماهیت پژوهش 16 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به صورت گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند. از مصاحبه نیمه ساختارمند به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شد. تحلیل تماتیک با استفاده از مدل برون و کلارک (2006) به استخراج 161 کد، 13 تمِ فرعی و 5 تمِ اصلی منجر شد. یافته ها نشان داد که چالش رویدادها، چالش زیرساخت ها، چالش مالی، چالش ارتباطات و تعاملات و چالش سلامت از جمله چالش های راهبردی ناشی از پاندمی کووید-19 در فدراسیون هاست. تمرکز بر این چالش ها در حوزه پژوهش و اجرا می تواند گامی کلیدی در راستای اصلاح و تقویت فرایندهای مدیریتی در فدراسیون های ورزشی در دوره پاندمی و پساپاندمی باشد. 

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱