مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی سال دوازدهم زمستان 1399 شماره 4 (پیاپی 51) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مدلسازی رابطه عوامل محیطی و بازاریابی اخلاقی و تأثیر آن بر عملکرد در بین شرکت های تولیدی پوشاک ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی اخلاقی پوشاک ورزشی عملکرد عوامل محیطی مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 350 تعداد دانلود : 259
هدف از این پژوهش مدلسازی رابطه عوامل محیطی و بازاریابی اخلاقی و تأثیر آن بر عملکرد در بین شرکت های تولیدی پوشاک ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع مقایسه ای است که به شکل میدانی انجام گرفته است. این تحقیق دارای دو جامعه آماری است. جامعه آماری اول شامل تولیدکنندگان پوشاک ورزشی در ایران به تعداد 200 نفر بود، که تمامی آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. جامعه آماری دوم شامل مصرف کنندگان پوشاک ورزشی است که به علت نامشخص بودن حجم جامعه آماری، طبق فرمول 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. بدین منظور که برای سنجش عوامل محیطی از پرسشنامه محقق ساخته شامل 34 سؤال و 4 بعد استفاده شد. برای سنجش بازاریابی اخلاقی از پرسشنامه محقق ساخته بازاریابی اخلاقی شامل 18 سؤال و 4 بعد استفاده شد. برای سنجش عملکرد شرکت ها از پرسشنامه محقق ساخته 28 سؤالی شامل 4 بعد استفاده شد. روایی پرسشنامه ها توسط استادان مدیریت و بازاریابی ورزشی تأیید شد. پایایی پرسشنامه ها با آلفای کرونباخ بررسی شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی و از نرم افزار Smart-PLS برای بررسی روابط علّی بین متغیرها استفاده شد. نتایج نشان داد که بین عوامل سازمانی و عوامل فردی با بازاریابی اخلاقی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. همچنین بین بازاریابی اخلاقی و عملکرد در بین شرکت های تولیدی پوشاک ورزشی رابطه مثبت و معنا داری مشاهده شد.
۲.

ارتباط حمایت اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دوستان و خودکارامدی با میزان مشارکت ورزشکاران جانباز و معلول در فعالیت های بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمایت اجتماعی حمایت دوستان حمایت خانواده خودکارامدی ورزش معلولان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 518 تعداد دانلود : 622
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دوستان و خودکارامدی با مشارکت ورزشکاران جانباز و معلول استان خراسان رضوی در فعالیت های بدنی است. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری آن را ورزشکاران جانباز و معلول استان خراسان رضوی در سال 1395 تشکیل می دهند. نمونه پژوهش 244 ورزشکار معلول بودند که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های ویژگی های جمعیت شناختی، پرسشنامه میزان مشارکت ورزشی، پرسشنامه خودکارامدی، پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده و پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده (لی، پترسون و دیکسون، 2010) استفاده شد. داده های پژوهش با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها نشان داد بین خودکارامدی با میزان مشارکت ورزشکاران (201/0=r) و همچنین بین حمایت اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دوستان با میزان مشارکت ورزشکاران (156/0=r)(221/0=r) جانباز و معلول در فعالیت های بدنی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، اما خودکارامدی، حمایت اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دوستان پیش بینی کنندهه معناداری برای مشارکت ورزشکاران جانباز و معلول در فعالیت های بدنی نیست. نتایج نشان داد بین مشارکت ورزشکاران جانباز و معلول در فعالیت های بدنی با خودکارامدی، حمایت اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دوستان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین جانبازان و معلولان ورزشکار بیشترین حمایت را از طریق فراهم آوردن شرایط رفت وآمد به محل های تمرین و مسابقه و تشویق کردن و بازخورد مثبت از طرف خانواده و کمترین حمایت را نیز در نمایش نحوه درست و چگونگی حرکات ورزشی از طرف خانواده دریافت می کنند.  
۳.

ارائه مدل برندسازی مکان با رویکرد کلان پروژه های تفریحی، ورزشی و گردشگری (مورد مطالعه: استان اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برندسازی مکان پروژه های تفریحی پروژه های ورزشی پروژه های گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 136 تعداد دانلود : 437
هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل برندسازی مکان با رویکرد کلان پروژه های تفریحی، ورزشی و گردشگری در استان اصفهان بود. روش تحقیق از نوع کیفی بود و با استفاده از روش سیستماتیک گراندد تئوری انجام پذیرفت؛ این روش از سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی تشکیل شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افراد متخصص و صاحب نظر در زمینه موضوع پژوهش شامل استادان برجسته مدیریت ورزشی آشنا به پژوهش در حوزه گردشگری، مدیر و معاونان ادارات ورزش و جوانان و کارشناسان آگاه به حوزه پژوهش بود که به روش گلوله برفی انتخاب شدند و تعداد آنها به 14 نفر رسید. ابزار پژوهش، استفاده از منابع علمی از جمله مقالات، کتاب های معتبر، سایت های علمی و خبری معتبر و مصاحبه های عمیق و باز با افراد نمونه بود که به منظور سنجش روایی آنها، یافته های پژوهش برای مشارکت کنندگان ارائه و مدل پیشنهادی توسط آنان مطالعه و نظرهای آنها اعمال شد و در پایان، این پژوهش توسط استادان مدیریت ورزشی مطالعه و بازبینی شد و مواردی به منظور اصلاح یا تغییر مدل نهایی بیان شد. به منظور بررسی پایایی نیز از روش حسابرسی فرایند و همچنین از روش توافق درون موضوعی استفاده شد که پایایی بین دو کدگذار را 78% نشان داد که نشان از قابلیت اعتماد کدگذاری ها داشت. در نهایت مدل پژوهش مطرح شد که شامل محورهای اصلی، شرایط علّی، راهبردها، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر و پیامدها بود.
۴.

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه برند پوشاک ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پوشاک ورزشی توسعه برند نقش دولت نقش شرکت نقش نهادهای حاکمیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 341 تعداد دانلود : 790
هدف از این پژوهش، تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه برندهای پوشاک ورزشی بود. این پژوهش به روش آمیخته اکتشافی و در دو بخش کیفی و کمّی انجام گرفت. ابزار گردآوری در بخش کیفی، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان بود که براساس نتایج آن، پرسشنامه ای تهیه و در بخش کمی استفاده شد. روایی پرسشنامه را هفت نفر از متخصصان بازاریابی ورزشی تأیید کردند. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ 96/0 به دست آمد. جامعه آماری شامل استادان و اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی و دانشجویان رشته تربیت بدنی (کارشناسی ارشد و دکتری) بود. حجم نمونه براساس فرمول جامعه نامحدود تعیین شد و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، پرسشنامه در میان 376 نفر به صورت الکترونیکی توزیع و جمع آوری شد. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 22 و اسمارت پی ال اس نسخه2 تحلیل و مدل پژوهش استخراج و اعتبارسنجی شد. نتایج نشان داد تنوع و نوآوری در تولید، برنامه ریزی راهبردی، انتخاب بازار هدف، رتبه بندی پوشاک ورزشی و طراحی متناسب با نیاز بازار در توسعه عمودی و به کارگیری فناوری روز در تولید محصولات نیز در توسعه افقی برند پوشاک ورزشی داخلی تأثیرگذار است. براساس مدل برآمده از پژوهش می توان گفت که به ترتیب عوامل داخلی شرکت، عوامل خارجی شرکت، عوامل مربوط به نهادهای حاکمیتی، نقش قانونی و نقش حمایتی دولت بیشترین تأثیر را بر توسعه برندهای ورزشی داخلی داشتند.
۵.

اثر شدت هواداری به فوتبال بر توجه بصری به برند اسپانسر پیراهن باشگاه های لیگ برتر ایران به روش بازاریابی عصبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی عصبی برند تجاری ردیابی چشم حامیان مالی هواداران فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 764 تعداد دانلود : 366
تحقیق حاضر بر آن است که براساس علم اعصاب و تکنیک ردیابی چشم بررسی کند که توجه بصری تماشاچیان تا چه حد می تواند بر دیده شدن برند، اثربخش و شایان توجه باشد. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت نیمه تجربی است. جامعه آماری پژوهش 75 نفر  در 5 گروه 15 نفره از هواداران مرد فوتبال رده سنی 18 تا 60 سال بودند که  به وسیله دستگاه ردیاب چشم طبق پروتکل علم اعصاب آزمایش شدند. اطلاعات حاصل به منظور تحلیل کمی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 به داده های کمی تبدیل شدند و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد و  از تحلیل واریانس با سطح اطمینان 95 درصد استفاده شد. نتایج نشان داد که شدت هواداری نگرشی و رفتاری و همچنین علاقه به فوتبال بر توجه بصری به لوگوی پیراهن با توجه به محدوده محرک اثر داشته است. به نظر می رسد اسپانسرها برای دستیابی به اهداف خود، یعنی بهتر دیده شدن و در نتیجه میزان فروش و افزایش درآمد کالاها و خدمات خود از طریق تبلیغات روی پیراهن ورزشکاران، باید اندیشه ها و پیام های خودآگاه و ناخودآگاه تماشاچیان را درک و تبلیغات خود را با پیام های خاص و موردنظر مخاطبشان مناسب سازی کنند.
۶.

ارائه الگوی ایجاد ارزش ویژه برند برای لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند برندسازی پیش نیازها لیگ برتر فوتبال نظریه داده بنیاد کلاسیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 949 تعداد دانلود : 690
این پژوهش با هدف ارائه الگویی مناسب برای توسعه ارزش ویژه برند لیگ برتر فوتبال ایران انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف، تحقیق اکتشافی و از حیث جهت گیری تحقیقی بنیادین است که از استراتژی نظریه سازی داده بنیاد با رویکرد کلاسیک (ظاهرشونده) استفاده کرده است. برای گردآوری داده های پژوهش از 24 مصاحبه عمیق و ساختارنیافته با نمونه تحقیق (21 نفر از مدیران اجرایی، صاحب نظران و محققان عرصه فوتبال، بازاریابی و برندسازی) استفاده شد. مشارکت کنندگان پژوهش به صورت نظری، در طول فرایند پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی و هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها و سایر منابع، طی سه مرحله کدگذاری باز، انتخابی و نظری انجام گرفت. در نهایت مدل نهایی تحقیق به صورت مدل سه بخشی شامل نهادها، پیش نیازها و فرایند تخصصی برندسازی لیگ درآمد. براساس نتایج پژوهش، مادامی که پیش نیازهای کلان و ساختاری محقق نشود، برندسازی لیگ برتر فوتبال ثمربخش نخواهد بود. تعامل و تأثیر متقابل نهادهای حاکمیتی، رسانه ها و نهادهای فوتبالی، میزان تحقق این پیش نیازها را تعیین خواهد کرد که در این میان، نقش نهادهای حاکمیتی بسیار پررنگ است. ازاین رو، سازمان لیگ فوتبال ایران پیش و بیش از تمرکز بر فعالیت های ویژه برندسازی لیگ، باید به شدت به دنبال تحقق این پیش نیازها باشد.
۷.

مدل روابط ساختاری کاربرد فناوری اطلاعات –ارتباطات (ITC) با جامعه پذیری سازمانی و مدیریت سرمایه اجتماعی در سازمان های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جامعه پذیری سرمایه اجتماعی سازمان ورزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 114 تعداد دانلود : 509
هدف از این تحقیق آزمون مدل روابط ساختاری کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ITC) با جامعه پذیری سازمانی و مدیریت سرمایه اجتماعی در سازمان های ورزشی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند. براساس جدول نمونه گیری مورگان 174 نفر از کارکنان وزارت ورزش و جوانان به عنوان نمونه انتخاب شدند (174= N). به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه کاربرد فناوری اطلاعات- ارتباطات (ITC)، پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی (OSQ) تاورمینا (2004) و برای سنجش مدیریت سرمایه اجتماعی از پرسشنامه صیادی (1387) استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده های تحقیق از آماری توصیفی و همچنین به منظور تعیین روابط خطی بین متغیرها و مؤلفه های آنها و نیز برازش مدل از شاخص های برازش به کمک نرم افزارهای SPSS/16 و LISREL/8.2 استفاده شد. نتایج نشان داد کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با ضریب مسیر 38/0 بر جامعه پذیری سازمانی و با ضریب مسیر 34/0 بر سرمایه اجتماعی اثرگذاری مستقیم دارد. همچنین جامعه پذیری سازمانی با ضریب مسیر 59/0 بر سرمایه اجتماعی اثر مستقیم دارد. با توجه به نتایج در صورت کاربرد مطلوب ITC جامعه پذیری و سرمایه اجتماعی بالا در سازمان های ورزشی شکل می گیرد که می تواند تأثیر مثبت و سازنده ای در جلوگیری از ایجاد پیامدهای منفی شغلی داشته باشد.
۸.

رابطه حسادت و قلدری سازمانی با بدبینی سازمانی معلمان تربیت بدنی؛ نقش میانجی سکون زدگی شغلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بدبینی سازمانی حسادت سازمانی سکون زدگی شغلی قلدری سازمانی معلم تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 534 تعداد دانلود : 956
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه حسادت سازمانی و قلدری سازمانی بر بدبینی سازمانی معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی سکون زدگی شغلی بود. این پژوهش از نظر راهبرد اصلی، کمی، از نظر راهکار اجرایی، پیمایشی و از نظر تکنیک تحلیلی، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری، معلمان تربیت بدنی جنوب استان آذربایجان غربی (420 نفر) بود که 201 نفر از آنها به صورت نمونه گیری تصادفی (در دسترس) انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه های حسادت سازمانی ولی زاده، آذربایجانی (1389)، بدبینی سازمانی دِین و همکاران (1998)، قلدری سازمانی اینارسن و همکاران (2009)، سکون زدگی شغلی آلن (2004)، است. داده ها با روش های آمار توصیفی و استنباطی، به کمک دو نرم افزار SPSS vs. 20 و lisrel 8.50تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان داد که اثر مستقیم متغیر حسادت سازمانی برمتغیر سکون زدگی شغلی؛ متغیر حسادت سازمانی بر بدبینی سازمانی؛ متغیر قلدری سازمانی بر سکون زدگی شغلی؛ متغیر قلدری سازمانی بر بدبینی سازمانی و متغیر سکون زدگی شغلی بر بدبینی سازمانی، معنا دار و مثبت است. ضریب مسیر غیرمستقیم متغیر حسادت سازمانی از طریق سکون زدگی شغلی بر بدبینی سازمانی و متغیر قلدری سازمانی از طریق سکون زدگی شغلی بر بدبینی سازمانی نیز مثبت و معنادار بود. بنابراین می توان پذیرفت که گسترش قلدری سازمانی و حسادت سازمانی، سکون زدگی شغلی را در پی دارد که پیامد آن نیز بروز بدبینی سازمانی است. ازاین رو پیشنهاد می شود به منظور کاهش بدبینی معلمان، مدیران و سیاست گذاران هنجارها و رفتارهای کاهش حسادت، قلدری سازمانی را در تعامل با معلمان رعایت کنند.
۹.

رابطه بین توانمندسازی و چابکی نیروی انسانی در هیئت های ورزشی شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی چابکی نیروی انسانی خودتعیینی شایستگی معنای داری مؤثر بودن هیأت های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 623 تعداد دانلود : 116
هدف از تحقیق حاضر تعیین رابطه بین توانمندسازی و چابکی نیروی انسانی در هیأت های ورزشی شهر اصفهان بود. تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و با توجه به هدف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق تمامی کارکنان هیأت های ورزشی شهرستان اصفهان (416 نفر) بودند که از این تعداد با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) به روش نمونه گیری تصادفی ساده 201 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در تحقیق حاضر ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان اسپرتیزر (1995) و پرسشنامه چابکی نیروی انسانی دایر و شافر (1998) بود. روایی محتوایی و صوری ابزار تحقیق براساس مبانی نظری و با استفاده از نظر استادان و متخصصان در این زمینه لحاظ شد. پایایی پرسشنامه های توانمندسازی و چابکی نیروی انسانی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 87/0 و 93/0 به دست آمد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (جداول، میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون پیرسون و رگرسیون چندمتغیره) استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین توانمندسازی و چابکی نیروی انسانی وجود دارد. همچنین تمام مؤلفه های توانمندی (معنا داری، خودتعیینی، شایستگی و مؤثر بودن) پیش بین معنادار چابکی نیروی انسانی بودند. بنابراین می توان گفت با افزایش سطوح توانمندی کارکنان هیأت های ورزشی شهرستان اصفهان می توان سطح چابکی آنان را افزایش داد.
۱۰.

آینده پژوهی زیرساخت فناوری اطلاعات با تأکید بر سازمان های ورزشی و ارائه مدل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده پژوهی دانش فناوری سازمان های ورزشی مدیریت فناوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 723 تعداد دانلود : 950
این پژوهش با هدف آینده پژوهی زیرساخت فناوری اطلاعات با تأکید بر سازمان های ورزشی و ارائه مدل انجام گرفت. پژوهش حاضر به لحاظ روش آمیخته و به لحاظ جمع آوری اطلاعات با استراتژی پدیدارشناسی و شیوه مصاحبه عمیق انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش گروه آشنا به موضوع خبرگان ورزشی (فعالان حوزه فناوری و مدیریت دانش، استادان دانشگاه، نقش آفرینان فناوری و زیرساخت سازمان های ورزشی) بودند که به لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات روش گلوله برفی با دیدگاه 15 خبره به اشباع نظری رسید. یافته های حاصل از مصاحبه عمیق، با کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت و عوامل مدل زیرساخت فناوری در سازمان های ورزشی مشخص شد که دانش فناوری، ارتباطات شبکه ای، معماری و خدمات داده، مدیریت فناوری، بنیادهای فناوری، سازگاری و سرعت فناوری جزء محورهای اصلی این زیرساخت بودند. برای اطمینان بیشتر از عوامل کدگذاری ها با نرم افزار مکس کیو دی ای نسخه 12 و توسط دو کدگذار آشنا صورت گرفت و ضریب توافق 81 درصد حاصل شد. به نظر می رسد سازمان های ورزشی باید در آینده ضمن توجه به متغیرهای شناسایی شده مسیر بهینه زیرساخت فناوری را مدنظر قرار دهند. ازاین رو مدل مربوط می تواند زیرساخت راه اندازی فناوری در ورزش را تسهیل کند.
۱۱.

طراحی مدل مفاهیم اثرگذار دیپلماسی ورزش بر توسعه روابط ایران و ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایالات متحده ایران تحریم دیپلماسی ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 530 تعداد دانلود : 869
قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت چهار دهه از انقلاب شکوهمند، متأثر از مفاهیم کلان و خرد متفاوتی بوده که بارها توسط کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده به چالش کشیده شده است. دیپلماسی عمومی و به طور خاص دیپلماسی ورزشی از ابزارهای پرکاربرد تصمیم گیران و تصمیم سازان سیاسی ایالات متحده در توسعه و تقویت قدرت نرم خود در جهان است که جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به موفقیت های سال های اخیر در حوزه بین الملل ورزش از جمله کسب مقام هفدهم در میان 206 کشور جهان در بازی های المپیک 2012 می تواند با استفاده از این ظرفیت به توسعه تعاملات خود در عرصه بین الملل کمک کند. هدف از پژوهش حاضر در ابتدا کشف مفاهیم تقویت کننده قدرت نرم ایران از دریچه ورزش و نیز طراحی الگوی مطلوب مؤلفه های شکل دهنده توسعه روابط دیپلماتیک با کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده بود. در ادامه با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS به بررسی میزان همبستگی متغیرها براساس آزمون اسپیرمن، تحلیل عاملی اکتشافی و در نهایت مدلسازی ساختاری- تفسیری متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان داد هفت عامل توسعه تجاری، امور دینی، تعاملات، امور فرهنگی، انسجام ملی، امور دیپلماتیک و دوستی در چهار سطح متأثر از فضای ورزشی کشور ایران در عرصه بین الملل بوده است.
۱۲.

توصیف عملکرد رؤسای سازمان تربیت بدنی ایران از ابتدای شکل گیری تا سال 1357(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران تربیت بدنی سازمان رؤسا عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 178 تعداد دانلود : 505
هدف از این پژوهش توصیف عملکرد رؤسای سازمان تربیت بدنی ایران از ابتدای شکل گیری است. روش تحقیق از نوع تاریخی بود و سازمان تربیت بدنی به عنوان سازمان اصلی متولی ورزش در کشور و چگونگی عملکرد مدیریتی در آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این تحقیق سعی شده مدیران تربیت بدنی، که به نوعی در برنامه ریزی و تدوین قوانین سازمان ملی تربیت بدنی ایران دخیل بوده اند، معرفی و عملکرد مدیریتی آنها، بیان شود. در واقع عملکرد همه مدیران یا رؤسای سازمان ملی تربیت بدنی ایران از ابتدای پیدایش تا سال 1357 (دوره پهلوی) توصیف شده است. ابزار استفاده شده در این تحقیق، اسناد (منابع دسته اول) تهیه شده از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و کتاب های قدیمیِ مرتبط با موضوع تحقیق، بوده است. نتایج به دست آمده از اسناد و مدارک، حاکی از آن است که برخی مدیران سازمان تربیت بدنی ایران همانند علاء، سمیعی، ایزدپناه، باتمانقلیچ، خسروانی و کاشانی دوره موفق تری را نسبت به سایرین گذرانده اند. بررسی و نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که از جمله عملکردهای مهم انجام گرفته در این سال ها، می توان به تصویب اساسنامه پیشاهنگی و تربیت بدنی و تأسیس کانون ورزش ایران (توسط دکتر سمیعی،1315)، افتتاح ورزشگاه 30 هزار نفری امجدیه (توسط دکتر سمیعی، 1317)، تشکیل کمیته ملی المپیک ایران (توسط دکتر سمیعی،1325)، شرکت ایران در المپیک، میزبانی جام ملت های فوتبال آسیا و نخستین قهرمانی کشتی در قاره کهن 1347 تهران در زمان مدیریت خسروانی و انحلال سازمان تربیت بدنی به دستور محمدرضا پهلوی جهت پی ریزی بنیاد تازه هایی برای ورزش کشور تحت عنوان وزارت ورزش و جوانان در سال 1355  اشاره کرد.
۱۳.

تدوین مدل ساختاری هویت سازمانی بر اساس هوش سازمانی به واسطه توسعه سازمانی در بین کارکنان فدراسیون های ورزشی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه سازمانی فدراسیون های ورزشی هوش سازمانی هویت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 262 تعداد دانلود : 264
هدف از پژوهش حاضر، تدوین مدل ساختاری هویتسازمانی براساس هوش سازمانی به واسطه توسعهسازمانی در بین کارکنان فدراسیون های ورزشی کشور بود. این پژوهش از طریق روش همبستگی به شیوه مدل معادلات ساختاری انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش تمامی رؤسا و کارمندان فدراسیون های جمهوری اسلامی ایران (703 نفر) بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 372 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه هویت سازمانی چنی (1983)، توسعه سازمانی لاکو کرافورد(2000) و هوش سازمانی کارل آلبرخت (2002) با روایی و پایایی مناسب بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های کولم وگروف اس میرنوف، همبس تگی پیرسون و روش مدلسازی معادلات ساختاری به وسیلهنرم افزارهای SPSS 24و LISREL 8.5 استفاده شد. نتایج نشان داد که هوش سازمانی با ضریب 84/0 بر توسعه سازمانی و با ضریب 25/0 بر هویتسازمانی اثر معناداری دارد (01/0>P). توسعهسازمانی با ضریب65/0 اثر معناداری بر هویتسازمانی فدراسیون های ورزشی دارد (01/0>P). هوش سازمانی با ضریب اثر 55/0 به صورت غیرمستقیم بر هویت سازمانی تأثیرگذار بوده است (01/0>P). با توجه به یافته های پژوهش حاضر به منظور تقویت هویت سازمانی فدراسیون های ورزشی باید توجه ویژه ای به هوش و توسعه سازمانی شود، مسئولان ذی ربط فدراسیون های ورزشی با برنامه ریزی مناسب در راستای به کارگیری هوش سازمانی می توانند به صورت مستقیم موجب افزایش توسعه سازمانی شوند و به طور غیرمستقیم اثر بیشتری بر هویت سازمانی کارکنان داشته باشند.
۱۴.

بررسی تأثیر ورزش بر کاهش انحرافات اجتماعی (مطالعه موردی: دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان شهرکرد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انحرافات اجتماعی تربیت بدنی دانش آموز ورزشکار ناهنجاری های اجتماعی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 966 تعداد دانلود : 753
هدف از تحقیق حاضر تبیین اثر فعالیت های ورزشی بر میزان انحرافات اجتماعی دانش آموزان شهرستان شهرکرد است. این تحقیق از جمله تحقیقات پیمایشی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن پرسشنامه ناهنجاری های اجتماعی است. جامعه آماری تحقیق تمامی دانش آموزان دوره متوسطه دوم در سال تحصیلی 95-94 در دو ناحیه 1 و 2 شهرستان شهرکرد بود. نمونه آماری طبق جدول مورگان 292 نفر انتخاب شد. نتایج حاصل از آزمون تی نشان داد که دانش آموزان ورزشکار در مقایسه با دانش آموزان غیرورزشکار گرایش کمتری به انحرافات اجتماعی دارند. همچنین نتایج نشان داد که ناهنجاری های اجتماعی از اولویت یکسانی برخوردار نیستند و برخی عوامل شیوع بیشتری دارند. در انتها به مدیران، معلمان و والدین با توجه به نقش ورزش در کاهش انحرافات اجتماعی پیشنهاد می شود تا ورزش را به عنوان یکی از گزینه های اصلی فراغتی در برنامه ریزی های اوقات فراغت دانش آموزان بگنجانند.
۱۵.

شناسایی آثار شیوع ویروس کرونا بر صنعت ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تولیدکنندگان خدمات ورزشی رویداد ورزشی صنعت ورزش کووید 19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 674 تعداد دانلود : 716
همه گیری ویروس کرونا در جهان تأثیرات مثبت و منفی زیادی بر جوامع و فعالیت های آنان گذاشته است. هدف از مطالعه حاضر شناسایی آثار شیوع ویروس کرونا بر صنعت ورزش کشور بود. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی است. رویکرد پژوهش کیفی است که با روش سیستماتیک نظریه داده بنیاد انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش استادان و خبرگان دانشگاهی، تولید کنندگان محصولات ورزشی، رؤسا، سرپرستان و دبیران فدراسیون های ورزشی، مدیران باشگاه های ورزشی لیگ برتری، مدیران، معاونان و مسئولان وزارت و ادارات ورزش و جوانان و مدیران مجموعه های ورزشی بودند که از این افراد، تعداد 18 نفر به صورت گلوله برفی و هدفمند به عنوان نمونه پژوهش درنظر گرفته شدند. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته، از افراد مشارکت کننده انجام گرفت و از آنها خواسته شد تا نظرهایشان را در مورد تأثیرات شیوع ویروس کرونا بر صنعت ورزش اعلام کنند. کار تحلیل داد ه ها با استفاده از کدگذاری های باز، محوری و انتخابی برای احصای مقوله های سطح اول و دوم (محورها) و ارتباط آنها انجام گرفت. بر مبنای نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل یافته های استخراج شده از مصاحبه ها، 2 بعد نهایی تأثیرات شیوع ویروس کرونا در ابعاد صنعت ورزش شناسایی شدند که شامل آثار مستقیم و غیرمستقیم بود. شناسایی دقیق آثار شیوع ویروس کرونا بر صنعت ورزش می تواند به فرایند انطباق فعالیت های این صنعت با شرایط کنونی کمک کند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲