مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی سال سیزدهم تابستان 1400 شماره 2 (پیاپی 53) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تاثیرات برنامه ورزشی نود بر داوران فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ورزشی90 داوران فوتبال فوتبال لیگ برتر خلیج فارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 792 تعداد دانلود : 522
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیرات برنامه ورزشی 90 بر داوران فوتبال ایران بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن را 15تن از صاحب نظران تأیید کردند. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 82/0به دست آمد. جامعه آماری شامل 180 نفر از داوران و کمک داوران فعال و حرفه ای فوتبال ایران بود که در لیگ برتر خلیج فارس و لیگ آزادگان قضاوت می کردند. در نهایت با استفاده از فرمول کوکران 123نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پس از جمع آوری پرسشنامه و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون تی تک نمونه در سطح معنا داری 05/0 استفاده شد. نتایج پژوهش براساس میانگین در دو بخش تأثیرات منفی و مثبت نشان داد که در بخش تأثیرات منفی، گویه برنامه ورزشی 90 به داوران فرصتی برای دفاع از خود نمی دهد، بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده و از بین گویه های تأثیر مثبت نیز برنامه ورزشی 90 بازیکنان و مربیان پرحاشیه و جنجالی هنگام مسابقه را به داوران معرفی می کند، بیشترین میانگین را کسب کرده است. در نهایت می توان گفت که برنامه ورزشی 90 با کارشناسی دقیق و صحیح صحنه های داوری و همچنین پوشش نقاط مثبت قضاوت داوران می تواند به کاهش اشتباهات و بهبود عملکرد داوران کمک کند.
۲.

بررسی رابطه سرمایه انسانی اعضای هیأت علمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشرفت تحصیلی تربیت بدنی سرمایه سرمایه انسانی هیأت علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 67 تعداد دانلود : 405
هدف از این تحقیق بررسی رابطه سرمایه انسانی اعضای هیأت علمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی بود. روش تحقیق، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی بود. جامعه آماری دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه تهران (310=n) و نمونه آماری طبق فرمول کوکران، 175 نفر بود. نمونه گیری به صورت تصادفی انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سرمایه انسانی نادری (1390) بود. روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شد و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 978/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و درصد فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون k-s، تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی تفکیکی و رگرسیون چندگانه گام به گام) استفاده شد. یافته ها نشان داد بین سرمایه انسانی و پیشرفت تحصیلی با وجود متغیر کنترل رابطه مثبت و معناداری وجود داشت (452 /0=r). بین مؤلفه های توانایی شناختی (512 /0=r)، شایستگی فراشناختی (396 /0=r) و مهارت های ارتباطی-عاطفی (488 /0=r) با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.  نتایج رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد توانایی شناختی با ضریب همبستگی چندگانه (812/0 (R=، شایستگی فراشناختی )578/0 (R=و مهارت های ارتباطی-عاطفی )645/0 (R=توانایی پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان را دارند. پس هر اندازه سرمایه انسانی اعضای هیأت علمی بیشتر باشد،  شاهد پیشرفت تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی خواهیم بود.
۳.

مدلسازی و اولویت بندی موانع کسب میزبانی رویدادهای بزرگ بین المللی ورزشی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اولویت بندی رویدادهای بزرگ ورزشی رویدادهای بین المللی ورزشی کسب میزبانی مدلسازی موانع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 324 تعداد دانلود : 611
هدف از پژوهش حاضر، مدلسازی و اولویت بندی موانع کسب میزبانی رویدادهای بزرگ بین المللی ورزشی در ایران بود که به روش توصیفی- پیمایشی و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران وزارت ورزش و جوانان تا سطح معاونان، هیأت رئیسه کمیته ملی المپیک، عوامل برگزاری دوازدهمین دوره المپیاد دانشجویی کشور در دانشگاه شهید بهشتی، مدیران ارشد فدراسیون های ورزشی حاضر در بازی های المپیک، بازی های آسیایی و جام های جهانی رشته های مختلف شامل رئیس، نواب رئیس و دبیر فدراسیون مربوطه و در مجموع 134 نفر بودند. به علت محدود بودن تعداد اعضای جامعه، از روش نمونه گیری کل شمار استفاده شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی آن با استفاده از نظرهای استادان و متخصصان تربیت بدنی در امر رویداد تأیید و پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ (86/0=α) به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل ویژگی های جمعیت شناختی از آمار توصیفی و به منظور اولویت بندی مؤلفه های پژوهش از آزمون فریدمن استفاده شد. براساس یافته های تحقیق ضعف امکانات زیربنایی و زیرساختی و عوامل اقتصادی از مهم ترین موانع کسب میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی است و پس از آن موانع و مشکلات اجتماعی-فرهنگی و محیطی بیشترین تأثیر را در عدم کسب میزبانی رویدادهای بزرگ بین المللی ورزشی داشته اند. بررسی موانع کسب میزبانی می تواند سازمان درخواست دهنده میزبانی و مسئولان اجرایی ورزش کشور را قادر سازد تا ضعف ها و کمبودهای موجود کشور در این بخش را شناسایی و برنامه راهبردی مؤثرتری را به منظور کسب میزبانی رویداد در آینده تدوین کنند.
۴.

ارائه مدل اثر مهارت های روانی بر مهارت های مدیریتی و انتخاب الگوی مدیریتی مدیران ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی مدیریتی مهارت ادراکی مهارت انسانی مهارت سیاسی مهارت روانی مهارت فنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 861 تعداد دانلود : 609
هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل اثر مهارت های روانی بر مهارت های مدیریتی و انتخاب الگوی مدیریتی مدیران ورزشی بود. تحقیق حاضر از نوع همبستگی است که به روش پیمایشی انجام گرفت. تعداد 199 نفر از بین 405 مدیر ورزشی اصفهان به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه های الگوهای مدیریتی باس (1996)، مهارت های مدیریتی و مهارت های روانی محقق ساخته بود که روایی صوری، محتوایی و پایایی آن تأیید شده و به کار گرفته شد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که مهارت های روانی بر مهارت های مدیریتی و انتخاب الگوی مدیریتی مدیران ورزشی اصفهان تأثیر دارد. همچنین الگوهای مدیریتی تحت تأثیر مهارت های مدیریتی قرار دارند و نتایج نشان دهنده مناسب بودن برازش مدل معادلات ساختاری است (055/0 =,RMSEA90/0=,GFI90/0 =AGFI). از آنجا که مدیران به سطح مناسبی از مهارت های روانی نیاز دارند و این مهارت ها به صورت مستقیم بر استفاده از مهارت های فنی، انسانی، ادراکی و سیاسی و در نهایت انتخاب الگوی مدیریت مؤثر است، مدیران می بایست سطح مهارت های روانی خود را افزایش دهند تا بتوانند سازمان ها را به سمت اثربخشی حداکثری هدایت کنند
۵.

شناسایی شاخص های بازار نقل و انتقالات بین المللی فوتبالیست های ایرانی با استفاده از تحلیل تم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجارت فوتبالیست ها تحلیل تم صادرات فوتبالیست فوتبالیست های ایرانی نقل و انتقالات فوتبالیست ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 59 تعداد دانلود : 940
امروزه بازار نقل و انتقالات فوتبالیست ها بین المللی شده است. هدف از این مطالعه شناسایی شاخص های بازار نقل و انتقالات بین المللی فوتبالیست های ایرانی است که با روش تحقیق کیفی و با استفاده از تحلیل تم بود. جامعه آماری شامل شش گروه بازیکنان نقل و انتقال شده، مدیران باشگاه هایی که در زمان مدیریت آنان بازیکنان نقل و انتقال شده اند، رؤسا و دبیران فدراسیون فوتبال فعلی و سابق، کارگزاران بازیکنان، اعضای هیأت علمی با تخصص همزمان بازاریابی و فوتبال، مدیران ارشد ورزش کشور و نمونه گیری به روش غیراحتمالی و به دو صورت هدفمند و گلوله برفی بود. این مطالعه از بهمن 1394 تا آذر 1395 به مدت 10 ماه طول کشید. نتایج این مطالعه به شناسایی 62 شاخص در شش تم اصلی یعنی نقش عملکرد فنی بازیکن، نقش عوامل غیرفنی بازیکن، نقش فدراسیون ملی، نقش باشگاه، نقش دولت و نقش کارگزار بازیکن در بازار نقل و انتقالات بین المللی فوتبالیست های ایرانی منجر شد. در پایان، می توان از یافته های این مطالعه به عنوان معیاری به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف ابعاد بازار نقل و انتقالات بین المللی فوتبالیست ها بهره برد.
۶.

بهینه سازی مکانی اماکن ورزشی در راستای تحلیل فضایی- مکانی و آمایش سرزمین (نمونه موردی: شهر کرج)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمایش سرزمین اماکن ورزشی بهینه سازی تحلیل فضایی-مکانی شهر کرج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 372 تعداد دانلود : 403
هدف اساسی از مدیریت و برنامه آم ایش س رزمین توزی ع فعالیت های اقتص ادی، اجتماعی، جمعیتی و ظرفیت های آشکار و پنهان با توجه به تح ولات و دگرگونی های زم ان و نیازهاست. با توجه به اینکه تعیین مکان بهینه ورزشی از وظایف مهم برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان شهری است، تحقیق حاضر با این هدف انجام گرفت که توزیع فضایی اماکن ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی تجزیه وتحلیل شود و با توجه به اطلاعات حاصل، الگوی مطلوب اماکن ورزشی به دست آید. تحقیق حاضر، توصیفی - تحلیلی و از نوع کاربردی است که به شیوه میدانی در محدوده مطالعاتی کلانشهر کرج انجام پذیرفت. نمونه مطالعاتی شامل استخرهای سرپوشیده موجود با کاربری عمومی (27 مورد) بود. در تجزیه وتحلیل یافته ها، معیارهای مکان یابی به شیوه تحلیل سلسله مراتبی ارزش گذاری شد، سپس بانک اطلاعات جغرافیایی در نرم افزار GIS تشکیل و با استفاده از تابع همپوشانی لایه ها مطابق وزن نسبی (حاصل از مقایسات زوجی) محدوده مطالعاتی تحقیق به پنج سطح تقسیم بندی شد و سپس موقعیت هر کدام از استخرهای سرپوشیده نسبت به این طیف پنج سطحی سنجیده شد. در پایان مناطقی که در طیف بسیار مناسب قرار داشتند، به عنوان اماکن مناسب به منظور احداث اماکن ورزشی جدید معرفی شدند. نتایج نشان داد که توزیع فضایی- مکانی بیشتر استخرهای شهر کرج مساعد و مناسب است، در نهایت مطابق نتایج تحقیق 11 مکان مناسب به منظور احداث استخرهای ورزشی معرفی شد.
۷.

به کارگیری روش تحلیل خوشه بندی خاکستری (GCA) در مکان گزینی حالت گسسته فضایی اماکن ورزشی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آنتروپی شانون بافت فشرده شهری تحلیل سلسله مراتبی سیستم خاکستری معیارهای مکان یابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 739 تعداد دانلود : 257
هدف از پژوهش حاضر به کارگیری روش تحلیل خوشه بندی خاکستری (GCA) در مکان گزینی اماکن ورزشی در حالت گسسته فضایی بود. محدوده مطالعاتی پژوهش شامل 3 منطقه 5، 6، و 13 شهر اصفهاناست که به لحاظ جمعیت 21 درصد و به لحاظ مساحت 34 درصد از کل جمعیت و مساحت شهر اصفهان را در برمی گیرد. به منظور تحلیل داده ها در این پژوهش از نرم افزارهای ArcView، ArcGIS، AutoCad و Excel و همچنین برنامه نویسی در MATLAB استفاده شد و به منظور مکان گزینی در حالت گسسته به ارائه الگوریتمی برای پیاده سازی روش تحلیل خوشه بندی خاکستری اقدام شد. نتایج نشان داد که با توجه به محیط پیچیده شهری و عدم قطعیت در خصوص معیارهای مکان گزینی اماکن ورزشی، روش تحلیل خوشه بندی خاکستری به میزان بسیار زیادی قادر است که با کنترل تمامی عوامل به طور همزمان نتایج معتبری را ارائه دهد، که این کنترل در قالب روش های دیگر به طور همزمان امکان پذیر نیست.
۸.

ارائه الگوی نقش عوامل شکل دهنده جو سالن های فوتسال بر رضایت مندی و تمایلات رفتاری تماشاگران لیگ برتر فوتسال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمایلات رفتاری جو سالن ها رضایت مندی فوتسال لیگ برتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 146 تعداد دانلود : 891
این پژوهش با هدف ارائه الگوی نقش عوامل شکل دهنده جو سالن های فوتسال بر رضایت مندی و تمایلات رفتاری تماشاگران لیگ برتر فوتسال ایران انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع کاربردی بود، که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری، شامل تماشاگران بالاتر از 15 سال مسابقات لیگ برتر فوتسال ایران (1395) بود. 397 تماشاگر مطابق جدول مورگان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته جو در سه سطح (کلان، میانی و خرد) و پرسشنامه استاندارد رضایت مندی و تمایلات رفتاری تماشاگران بردی و همکاران (2005) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS3 استفاده شد. نتایج نشان داد ابعاد میانی، خرد و کلان به ترتیب با ضریب مسیر 981/0، 940/0، 848/0 بیشترین سهم را در تبیین واریانس جو سالن های فوتسال دارند. براساس تحلیل مسیر مشخص شد که جو سالن ها ارتباط معناداری با رضایت مندی و تمایلات رفتاری تماشاگران دارد. همچنین آزمون سوبل نشان داد که 23 درصد از اثر کل تغییرات جو بر تمایلات رفتاری تماشاگران به صورت غیرمستقیم و براساس متغیر میانجی رضایت در سطح معناداری 05/0 تبیین می شود. بنابراین ضروری است باشگاه ها و مدیران آنها نهایت تلاش خود را به منظور ارتقای جو حاکم بر سالن های محل برگزاری از طریق افزایش سطح کیفی و کمی خدمات ارائه شده به هواداران به عنوان سرمایه های اصلی باشگاه به عمل آورند تا موجبات رضایت خاطر تماشاگران و حضور مجدد آنان را فراهم آورند.
۹.

معرفی ابزار ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابزار ارزیابی عملکرد پرسشنامه فدراسیون ورزشی مدیریت عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 279 تعداد دانلود : 543
هدف از این پژوهش، معرفی ابزار ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی بود. روش انجام پژوهش روش آمیخته بود که ترکیبی از روش های کیفی و کمی است. جامعه آماری پژوهش کارشناسان دفتر ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی در وزارت ورزش و جوانان (10نفر)، رؤسا، ارزیاب ها و دبیران فدراسیون های ورزشی کشور (100نفر) و نخبگان دانشگاهی که در زمینه مدیریت و ارزیابی عملکرد در ورزش کار پژوهشی انجام داده اند (50 نفر)، بودند که تعداد نمونه تا حد رسیدن به اشباع نظری برای مصاحبه ادامه یافت و برای بخش تحلیل عاملی تأییدی روش نمونه گیری به شکل کل شمار بود که در این قسمت 130پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی از تحلیل عاملی تأییدی با به کار بردن نرم افزارهای SPSS22 و SmartPLS3 استفاده شد. 124 سؤال در قالب 32 زیرمعیار و 9 معیار رهبری (18سؤال)، راهبرد (13سؤال)، منابع انسانی (17سؤال)، مشارکت ها و منابع (17سؤال)، فرایندها، محصولات و خدمات (18سؤال)، نتایج مشتریان (12سؤال)، نتایج منابع انسانی (11سؤال)، نتایج جامعه (7 سؤال) و نتایج کلیدی (11سؤال) طبقه بندی شدند. نتایج نشان داد پرسشنامه ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی ابزار و چارچوب نظری مناسب ارزیابی عملکرد سازمانی در فدراسیون های ورزشی است؛ پیشنهاد می شود مدیران و پژوهشگران مدیریت ورزشی با استفاده از این پرسشنامه به ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی بپردازند.
۱۰.

فراتحلیل مطالعات توسعه گردشگری ورزشی در ایران با رویکرد شناسایی عوامل مؤثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جاذبه های گردشگری عوامل تبلیغاتی فراتحلیل توسعه گردشگری ورزشی نشریات علمی پژوهشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 30 تعداد دانلود : 588
هدف پژوهش حاضر فراتحلیل مطالعات عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی ایران بود. جامعه آماری پژوهش، تمامی مقالات علمی پژوهشی با محوریت گردشگری ورزشی در نشریات مدیریت ورزشی بود که در مجموع 59 مقاله در زمینه گردشگری ورزشی تا نیمه ابتدایی سال 1398 به چاپ رسیده بود که پس از بررسی مقاله ها، مطابق فرایندهای مقدماتی فراتحلیل در نهایت 27 مقاله به عنوان مقاله هایی که شرایط ورود برای فراتحلیل را داشتند، انتخاب شدند. این مقالات با استفاده از نرم افزار سی.ام.ای نسخه دو تجزیه وتحلیل شدند. نتایج مرور نظام مند مقالات نشان داد که پژوهش های این حوزه، اغلب توصیفی تحلیلی بودند. یافته های فراتحلیل نشان داد که 6 متغیر در توسعه گردشگری ورزشی نقش دارند که به ترتیب شامل جاذبه های گردشگری و طبیعی، عوامل تبلیغاتی و بازاریابی، عوامل زیرساختی و امکاناتی، عوامل مربوط به رویدادها، عوامل فرهنگی اجتماعی و عوامل مدیریتی بود. علاوه بر این متغیرها، متغیر کیفیت حمل ونقل و خدمات نیز شرط لازم برای ورود به محاسبات فراتحلیل را داشت، اما نتایج نشان داد تأثیر معناداری بر توسعه گردشگری ورزشی ندارد. در نتیجه گیری کلی برداشت شد که همه موارد بالا مانند عوامل به هم پیوسته اند که هر کدام از عوامل می تواند زمینه عامل دیگر یا مکمل آن باشد. این امر نشان می دهد که یک عامل به تنهایی نمی تواند موجب توسعه گردشگری ورزشی شود و باید به همه موارد توجه ویژه ای شود.
۱۱.

تعیین شاخص های مؤثر بر الگوی فصلی بودن مقاصد گردشگری ورزشی مطالعه موردی؛ استان اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد منطقه ای فصلی بودن گردشگری زمستانی گردشگری ماجراجویانه مقاصد گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 106 تعداد دانلود : 329
فصلی بودن گردشگری، به خصوص در مقاصد سردسیر که به اصطلاح مقاصد گردشگری زمستانی نامیده می شوند، بسیار مشهود است. هدف از پژوهش حاضر اکتشاف یک سازه نظری و ارائه الگوی جامع در خصوص پدیده فصلی بودن مقاصد گردشگری ورزشی استان اردبیل است. پژوهش حاضر ک اربردی است و با توجه به جدید بودن حوزه پژوهش و نبود مطالعه ای جامع درباره فصلی بودن مقاصد گردشگری ورزشی، با رویکردی کیفی و مبتنی بر روش سیستماتیک گراندد تئوری انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق متخصصان مدیریت ورزشی، گردشگری و اقتصاد، مدیران اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و ورزش و جوانان، مدیران استانداری، شهرداری، نمایندگان ادوار مجلس و مدیران آژانس های گردشگری در استان اردبیل بودند. برای انتخاب نمونه های تحقیق از ترکیب چند روش نمونه گیری نظری استفاده شد. برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه های کیفی استفاده شد. پس از انجام 21 مصاحبه، کدها به حد اش باع ن ظری رس ید. تجزیه وتحلیل داده ها به صورت نظام مند و با استفاده از روش تحلیل تم در محیط نرم افزار Nvivo 12 Plus صورت گرفت. پس از تجزیه وتحلیل داده ها در نهای ت 75 ک د شناس ایی ش د که با توجه به اهمیت در 6 طبقه اصلی دسته بندی شدند. نتایج پژوهش راهکار های مناسبی را در اختیار سیاستگذاران و برنامه ریزان استان قرار می دهد و با اجرای آنها می توانند سرعت توسعه اقتصادی مقاصد گردشگری استان اردبیل را افزایش دهند. 
۱۲.

بررسی تحلیلی قوانین کشور در حوزه فعالیت های ورزشی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفکیک جنسیتی زنان ضمانت اجرایی قانون ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 929 تعداد دانلود : 258
هدف از این مطالعه بررسی قوانین مرتبط با فعالیت های ورزشی زنان ایران است. مطالعه حاضر از نوع توصیفی و منبع اصلی مورد مطالعه قوانین جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۹۵ وضع شده است. مطالعه قوانین نشان می دهد که در حوزه وضع قوانین در قانون اساسی و برخی قوانین دیگر به شکل مستقیم به فعالیت های ورزشی زنان اشاره نشده و قانونگذار تنها به حوزه اجتماعی پرداخته و از آنجا که تفکیک جنسیتی انجام نگرفته است، این قوانین برای همه مردم عمومی بوده و برای زن و مرد یکسان و به شکل برابر وضع شده است. اما تفکیک جنسیتی در برخی قوانین دیگر و به نفع زنان وضع شده است که در برداشت نخست به نظر می رسد این قوانین به سبب کمبود ضمانت اجرایی قوانین دیگر و اعمال تبعیض در اجرای قوانین، وضع شده اند. بنابراین در حوزه وضع قوانین می توان گفت دست کم با مشکل جدی روبه رو نیستیم، ولی در اجرای قوانین به سبب کمبود ضمانت اجرایی، ناکارامدی مشاهده می شود که حتی وضع قوانین جدید و به نفع زنان نیز نمی تواند بهبود جدی در وضعیت فعالیت های ورزشی زنان ایجاد کند.
۱۳.

جایگاه دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی ایران پس از انقلاب اسلامی 1357(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انقلاب اسلامی دیپلماسی ورزشی دیپلماسی دولت های ایران سیاست خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 832 تعداد دانلود : 536
دیپلماسی ورزشی از انواع دیپلماسی های عمومی است که امروزه جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی کشورها دارد. شرایط ویژه جمهوری اسلامی ایران، ضرورت پرداختن به دیپلماسی ورزشی کارامد را دوچندان می نماید. دولت های بعد از انقلاب اسلامی همواره در پی استفاده از ظرفیت های قدرت نرم برآمده اند، اما در این زمینه کارامدی مناسبی نداشته اند و با چالش های مختلفی روبه رو بوده اند. استفاده از دیپلماسی ورزشی درست و کارامد می تواند دولتمردان را در پیشبرد اهداف سیاسی خود به ویژه در عرصه روابط بین الملل و ایجاد صلح جهانی یاری کند. سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه جایگاه دیپلماسی ورزشی در دولت های روی کارآمده ایران پس از انقلاب اسلامی چگونه بوده است؟ در این پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی به جایگاه دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی کشور، در دولت های جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن بود که دیپلماسی ورزشی کشور از روند و الگوی خاصی پیروی نمی کند، ولی هرچه از صدر انقلاب می گذرد، دولت ها بدون توجه به مواضع سیاسی خود به استفاده بیشتر از این دیپلماسی در راستای اهداف خود روی آورده اند.
۱۴.

بررسی ارتباط بین صحه گذاری ورزشکاران مشهور با وفاداری به برند در مشتریان کالاهای غیرورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صحه گذاری صداقت حرفه ای کالاهای غیرورزشی مشتریان وفاداری به برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 255 تعداد دانلود : 220
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین صحه گذاری ورزشکاران مشهور با وفاداری به برند در مشتریان کالاهای غیرورزشی انجام گرفت. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگیو از نظر هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل خریداران محصولات صحه گذاری شده توسط علی دایی (شامل مجتمع اداری الماس کریمخان) است. با توجه به نامعین بودن حجم جامعه، حجم نمونه براساس فرمول کوکران برابر با 207 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه صحه گذاری براین استین و ژانگ (2005) و پرسشنامه استاندارد سنجش وفاداری مصرف کننده به برند برنیک (2006) است. به منظور تجزیه وتحلیل یافته ها از شاخص های آمار توصیفی مانند درصد فراوانی، میانگین و برای آمار استنباطی از آزمون کولموگروف اسمیرنوف به منظور اطلاع از طبیعی بودن توزیع نمرات از نرم افزار SPSS استفاده شد. همچنین برای طراحی مدل ارتباطی پژوهش از نرم افزار آموس استفاده شد. همان طورکه نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد، بین توان ستاره بودن، شخصیت دوست داشتنی، منبع جذابیت و صداقت حرفه ای صحه گذار (علی دایی) و وفاداری به برند محصولات همبستگی مثبت (01/0 ≥P) وجود داشت، ولی بین تیپ شخصیتی صحه گذار (علی دایی) و وفاداری به برند محصولات همبستگی وجود نداشت (01/0 ≤P).
۱۵.

سنجش امواج مغزی، انگیختگی، لذت و تصمیم به خرید در صنعت خدمات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیختگی بازاریابی عصبی خدمات ورزشی لذت موج آلفا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 138 تعداد دانلود : 981
هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش امواج مغزی، انگیختگی و لذت بر تصمیم به خرید خدمات ورزشی بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی است و به صورت نیمه تجربی انجام گرفته است. نمونه آماری تحقیق 40 نفر (20 زن و 20 مرد) از دانشجویان رشته تربیت بدنی در محدوده سنی 25 تا 35 سال بودند که داوطلب شرکت در پژوهش شدند. به منظور تهیه ابزار تحقیق، تصاویر متناسب با راهبردهای تحقیق تهیه و روایی محتوایی آنها توسط 10 نفر از متخصصان بازاریابی ورزشی تأیید شد. از دستگاه الکتروآنسفالوگرافی برای ثبت امواج، پرسشنامه دومقوله ای برای سنجش تصمیم به خرید و شکل های خودارزیابی، برای سنجش انگیختگی و لذت استفاده شد. به منظور استخراج داده ها از نرم افزار Matlab 2013 b و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل تحلیل واریانس با اندازه های تکراری و رگرسیون لجستیک، با استفاده از نرم افزار spss 22 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین توان موج الفا در ناحیه فرونتال مغزی در راهبردهای خیرخواهانه، صحه گذاری، تبلیغ و تخفیف تفاوت معنا داری (05/0 > P)، وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که پاسخ های عصبی روان شناختی درصد زیادی از تصمیم به خرید مصرف کننده را تبیین می کنند. لذا بازاریابان و محققان می توانند با توجه به پاسخ های عصبی روان شناختی مصرف کنندگان اثربخشی بیشتر فعالیت های ترویجی خود را فراهم آورند.
۱۶.

بررسی نقش ابعاد حکمرانی خوب در تبیین توسعه منابع انسانی ادارات ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخشی نقش ها و وظایف ارتقای ارزش ها پاسخگویی توسعه منابع انسانی شفاف سازی ظرفیت سازی نتیجه گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 37
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد حکمرانی خوب در تبیین توسعه منابع انسانی ادارات ورزش و جوانان استان کرمان بود. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان بودند (252=N) که از بین آنها 151 نفر به روش تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها پس از تأیید روایی و پایایی از پرسشنامه های حکمرانی خوب و توسعه منابع انسانی استفاده شد. داده ها به کمک روش حداقل مربعات جزئی تحلیل شد. نتایج نشان داد که شش مؤلفه حکمرانی خوب یعنی نتیجه گرایی، اثربخشی نقش ها و وظایف، ارتقای ارزش ها، شفاف سازی، ظرفیت سازی و پاسخگویی بر توسعه منابع انسانی ادارات ورزش و جوانان تأثیر مستقیم و معنادار دارد. با توجه به یافته های پژوهش حاضر به مسئولان ادارات ورزش و جوانان توصیه می شود که بسترهای لازم را برای پیاده سازی اصول الگوی حکمرانی خوب به منظور توسعه منابع انسانی در این ادارات فراهم آورند.
۱۷.

تأثیر اعتبار برند بر متغیرهای رفتاری برند با نقش میانجی بازاریابی ویروسی در مصرف کنندگان محصولات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتبار برند بازاریابی ویروسی برندهای تنیس روی میز نیت خرید برند وفاداری به برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 675 تعداد دانلود : 221
در این پژوهش تأثیر اعتبار برند بر متغیرهای رفتاری برند با بررسی نقش میانجی بازاریابی ویروسی در برندهای تنیس روی میز بررسی شد. روش تحقیق همبستگی از نوع مدلسازی معادلات ساختاری و از نظر هدف کاربردی بود و گردآوری داده ها به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری، مصرف کنندگان برندهای تنیس روی میز استان های آذربایجان غربی و شرقی بودند. از آنجا که تعداد جامعه آماری نامعلوم بود، با احتساب ریزش تعداد 400 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده در بین مشتریان توزیع شد که در نهایت 377 پرسشنامه سالم عودت داده شد. به منظور اندازه گیری اعتبار برند از پرسشنامه اردم و سوایت (1998) و بازاریابی ویروسی سویینی و سوایت (2008)، متغیرهای رفتاری برند فرودی و همکاران (2018) پس از اعمال اصلاحات لازم استفاده شد. به منظور ارائه مدل تحقیق و همچنین بررسی روایی همگرایی و واگرایی از نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 استفاده شد. به طور کلی، نتایج نشان داد که اعتبار برند بر بازاریابی ویروسی و متغیرهای رفتاری برند تأثیر معنا داری دارد. نتایج این تحقیق نشان داد که مدیران برند به منظور بهبود متغیرهای رفتاری برند باید اعتبار برند خود را از طریق تخصص گرایی بر روی محصولات و به دست آوردن اعتماد مشتریان با بهبود کیفیت محصولات ارتقا دهند.
۱۸.

تأثیر کارکردهای رسانه تصویری در توسعه سواد حرکتی دانش آموزان دوره متوسطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سواد حرکتی دانش آموزان فرهنگ سازی کارکردهای رسانه مشارکت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 277 تعداد دانلود : 360
هدف از پژوهش حاضر، تبیین کارکردهای رسانه تصویری در توسعه سواد حرکتی دانش آموزان دوره متوسطه بود. جامعه آماری پژوهش براساس ماهیت اجرایی آن و مشخص نبودن تعداد دقیق افراد با استفاده از جدول مورگان 384 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران تعیین شد. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه نقش رسانه های تصویری در توسعه ورزش و سلامتی برگرفته از تحقیقات نیکنام (1392) و راندال (1382) و پرسشنامه استاندارد سواد حرکتی (وحدانی، 1394) استفاده شد. همچنین، روایی پرسشنامه ها با نظر متخصصان مدیریت ورزشی و حیطه رسانه و پایایی آنها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین میانگین نمره کارکرد رسانه و سواد حرکتی و تمامی مؤلفه های آنها با میانگین فرضی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین مشخص شد که بین کارکرد رسانه و مؤلفه های آن با سواد حرکتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و مؤلفه های کارکرد رسانه، توانایی پیش بینی 44 درصد از تغییرات سواد حرکتی را دارند. در نهایت، مشخص شد که مدل ساختاری رابطه دو متغیر اصلی پژوهش از برازش معناداری برخوردار است. با توجه به یافته ها می توان گفت که مسئولان، والدین و عوامل مربوط با تمرکز بر کارکرد رسانه های تصویری در حیطه ورزش، می توانند موجبات رشد و توسعه سواد حرکتی دانش آموزان و نوجوانان را فراهم آورند و بدین ترتیب فرهنگ ارائه محتوای مناسب را در جامعه گسترش دهند تا والدین بتوانند با بهره گیری از این محتوا برنامه ریزی مناسبی برای فرزندان خود و آینده آنها داشته باشند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲