وحید ساعتچیان

وحید ساعتچیان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
۱.

Explaining the Background Factors of Competitive Advantage based on the Empowerment of University Professors(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Competitive advantage Empowerment professors Knowledge Management educability

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۳
Purpose: A competitive advantage based on the empowerment of professors can create a competitive advantage for the university. As a result, this study was conducted with the aim of explaining the background factors of competitive advantage based on the empowerment of university professors. Methodology: In an applied research from type of qualitative, the educational elites of universities and non-governmental-non-profit higher education institutions of Mashhad city were investigated. For this purpose and according to the principle of theoretical saturation, 21 people were selected as a sample with the purposive sampling method and were individually subjected to semi-structured interviews. Data were analyzed with open, axial and selective coding methods in MAXQDA software. Findings: The findings indicated that for the background factors of competitive advantage based on the empowerment of university professors were identified 34 indicators, 9 sub categories and 4 main categories. The main categories were included the categories of organizational (with 2 sub categories of organizational dependence and governance view), cognitive (with 3 sub categories of organizational learning, knowledge management and educability), psychological (with 2 sub categories of limited control and passive thinking) and cultural (with 2 sub categories of organizational culture and organizational ethics). Also, according to the main and sub categories, the pattern of background factors of competitive advantage based on the empowerment of university professors was drawn. Conclusion: According to the pattern of background factors of competitive advantage based on the empowerment of university professors in the present study, to create a competitive advantage based on the empowerment of university professors, can be provided the context for the realization of background factors through the identified main and sub categories.
۲.

نقش فعالیتهای ورزشی دانشگاهی بر تغییر معنای زندگی دینی-اسلامی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۸۹
هدف: موضوع ورزش به عنوان یک پدیده مهم اجتماعی در کلیه جوامع پیشرفته مطرح است و تقریباً همه مکاتب فلسفی و ادیان به نحوی راجع به آن اظهار نظر کرده اند؛ آیین مقدس دین اسلام نیز ورزش را به طور اعم در نظر داشته است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش فعالیتهای ورزشی دانشگاهی بر تغییر معنای زندگی دینی- اسلامی دانشجویان بود. روش: روش پژوهش همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاههای شهر مشهد بود که 386 نفر از آنان به روش نمونه گیری خوشه ای- تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط 11 نفر از متخصصان تأیید شد و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ، بالای 7/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته ها: مؤلفه های فعالیتهای ورزشی و معنای زندگی دینی- اسلامی قبل از ورود به دانشگاه از وضعیت مناسبی ندارند. همچنین به ترتیب مؤلفه های «اجتماعی شدن» و «جستجو»، مهم ترین اولویت مؤلفه های فعالیتهای ورزشی و معنای زندگی دینی- اسلامی بعد از ورود به دانشگاه اند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بر لزوم توجه به فعالیتهای ورزشی دانشگاهی به منظور رسیدن به آرامش فراغت، اجتماعی شدن، پیشگیری و درمان بیماری ها، بهبود و یادگیری مهارتها، آمادگی جسمانی و تقویت معنای زندگی دینی- اسلامی (حضور، جستجو) تأکید دارد.
۳.

مدل نیمرخ صلاحیتهای حرفه ای معلمان تربیت بدنی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صلاحیت حرفه ای معلمان تربیت بدنی برنامه درسی تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۸۵
هدف این پژوهش، تدوین مدل نیمرخ صلاحیتهای حرفه ای معلمان تربیت بدنی شهر تهران بود. روش پژوهش از نوع آمیخته بوده و پژوهشگر ضمن شناسایی عوامل موجود، به انجام دادن مصاحبه های عمیق با 19 نفر از نخبگان و متخصصان برجسته مرتبط با موضوع، به روش نمونه گیری هدفمند پرداخته است. همزمان با انجام دادن مصاحبه ها، تحلیل و کدگذاری آنها در قالب مقولات اصلی انجام شده و در نهایت، مدل کمّی مبتنی بر شاخصهای استخراج شده بر اساس داده های 306 نفر از معلمان تربیت بدنی شهر تهران مورد برازش قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، کدهای استخراج شده در قالب 30 سؤال و سه صلاحیت ضروری با عنوان سازه های شخصی (عاطفی)، دانش تخصصی (شناختی) و مهارتهای حرفه ای (روانی حرکتی) تقسیم بندی شده اند. در ادامه هر یک از این صلاحیتها در سه عامل مورد سنجش قرار گرفت که در زمینه صلاحیت سازه های شخصی به عوامل دقت و توجه، ارزشگذاری و سلسله مراتب، در صلاحیت دانش تخصصی به عوامل کاربرد، درک و فهم و تحلیل و در نهایت در صلاحیت مهارتهای حرفه ای به عوامل دقت حرکت، هماهنگی و اجرا اشاره می شود. آگاهی از صلاحیتهای مبتنی بر سازه های شخصی، دانش تخصصی و مهارتهای حرفه ای توانست متغیرهای اصیلی را به دامنه اطلاعات حوزه تربیتی آموزش تربیت بدنی بیفزاید. با این حال ضرورت دارد که این اطلاعات با مبانی پیشین، مورد مقایسه قرار گیرد و بر اساس چارچوبی قابل سنجش برای معلمان تربیت بدنی (منتج از نتیجه پژوهش حاضر) در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، مورد توجه قرار گیرد.
۴.

ارزیابی رضایت از نحوه گذران اوقات فراغت طلاب دانشجوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی با تأکید بر فعالیت ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۵۲
هدف: هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نحوه گذران اوقات فراغت طلاب دانشجوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی با تأکید بر فعالیت ورزشی بود. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و در دسته تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی بود که به صورت میدانی اجرا گردید. جامعه آماری شامل طلاب دانشجوی مرد دانشگاه علوم اسلامی رضوی بودند که تعداد 290 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. روایی پرسش نامه توسط متخصصان تأیید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بالای 7/0 به دست آمد. در تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی مانند آزمون فریدمن، تی تک نمونه ای در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 26 استفاده شد. یافته ها : نتایج آزمون نشان داد که به ترتیب دو عامل روانی_عاطفی و بهداشتی_سلامتی بر رضایت مندی طلاب دانشجو اثر مثبت و معناداری دارند. همچنین مهم ترین عوامل پرداختن به ورزش؛ سلامت جسمانی، آرامش روانی، احساس لذت، قدرت بدنی بود. نتیجه گیری : نتایج این پژوهش بر لزوم تقویت شاخص هایی از قبیل روانی_عاطفی، بهداشتی_سلامتی، امکانات، زمان بندی برنامه ها در جهت مشارکت حداکثری طلاب دانشجو در فعالیت های ورزشی در اوقات فراغت تأکید دارد.
۵.

نقش عوامل زمینه ای رسانه های اجتماعی مجازی در تمایل به گذران اوقات فراغت با رویکرد فعالیت های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوقات فراغت رسانه اجتماعی عوامل زمینه ای مجازی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۲
هدف پژوهش حاضر، نقش عوامل زمینه ای رسانه های اجتماعی مجازی در تمایل به گذران اوقات فراغت ورزشی بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده، از نظر نوع جزو تحقیقات همبستگی می باشد که به صورت میدانی اجرا گردید. جامعه آماری تحقیق کلیه شهروندان شهرستان سبزوار انتخاب شد و برای نمونه گیری در مجموع 400 پرسشنامه منطبق با نوع روش شناسی مطالعه توزیع شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته تمایل به گذران ورزش و کارکردهای رسانه های اجتماع بهره گرفته شد و در نهایت داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای و آزمون رگرسیون به شیوه همزمان) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین عوامل زمینه ای رسانه های اجتماعی مجازی با تمایل به ورزش رابطه مثبت و معناداری برقرار است. ضریب همبستگی برابر با 48/0 و ضریب تبیین برابر با 22/0 می باشد و می توان گفت 22 درصد از تغییرات تمایل به ورزش از طریق عوامل زمینه ای رسانه های اجتماعی مجازی تببین می شود. با توجه به اینکه از بین این عوامل مشارکت اجتماعی و اطلاع رسانی بیشترین تاثیر بر تمایل به ورزش را دارا می باشند، می توان گفت در صورتی که رسانه ها بتوانند برنامه های جمعی را در راستای اجرای همایش های ورزشی و پیاده روی های عمومی ورزشی در سطح شهر به عموم مردم اطلاع رسانی نمایند می توانند باعث افزایش انگیزه مشارکت ورزشی مردم می گردند.
۶.

شناسایی شاخص های مؤثر بر قیمت گذاری خدمات در باشگاه های ورزشی آمادگی جسمانی و ایروبیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمادگی جسمانی و ایروبیک آمیخته بازاریابی باشگاه های ورزشی قیمت گذاری وفاداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۸۶
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، تحلیل شاخص های مؤثر بر قیمت گذاری خدمات در باشگاه های ایروبیک و آمادگی جسمانی شهر مشهد بود. روش پژوهش: روش پژوهش، از نوع همبستگی و به لحاظ زمانی حال نگر بود و داده های آن به صورت میدانی جمع آوری شد. در ادامه، از پرسشنامه مبتنی بر تحقیقات نظری و دستار (1397) و پژوهش های زیلک (2009-2012) با هدف تعیین عوامل مؤثر بر قیمت گذاری در قالب 31 سؤال استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزارهای آماری در دو بخش توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس. 22، اکسل 2010 و آموس تحلیل شدند. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که هشت عامل ویژگی ها و ساختار باشگاه، کارکردهای اجتماعی، ویژگی های شخصی فروش، کیفیت خدمات، سیاست های فروش، راهبردهای قیمت و تبلیغات، مدیریت مشتریان و عوامل وابسته به رقبا، تعیین و تأیید شدند. عوامل شناسایی شده، در مجموع، 96/65 درصد از واریانس را تبیین کردند، همچنین نمره میانگین تمامی مؤلفه های قیمت گذاری، بیانگر وضعیت نسبی مطلوبی می باشد. با توجه به سهم واریانس برای هر یک از عوامل مستخرج، ویژگی ها و ساختار باشگاه، کارکردهای اجتماعی، ویژگی های شخصی مشتری و کیفیت خدمات، به ترتیب بالاترین اولویت را دارا بودند . نتیجه گیری: با عنایت به یافته ها، توجه به عوامل تعیین کننده قیمت گذاری، نظیر ویژگی ها و ساختار باشگاه می تواند تأثیر مثبتی بر جذب مشتری در باشگاه های آمادگی جسمانی و ایروبیک بگذارد و از این طریق علاوه بر توسعه سیاست های فروش، موجب مدیریت مطلوب نیازهای مشتریان شود.
۷.

نقش فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان کالاهای ورزشی از طریق ارزش ویژه برند (مطالعه موردی: برند مجید)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند برند مجید برند ورزشی رسانه های اجتماعی قصد خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۴
هدف از تحقیق حاضر بررسی مدل ارتباطی فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان کالاهای ورزشی از طریق ارزش ویژه برند می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری شامل مشتریان محصولات و کالاهای ورزشی برند ایرانی مجید ( ) بود که در یکی از رسانه های اجتماعی این برند (تلگرام و اینستاگرام) عضو هستند (2800 نفر). تعداد 384 نفر از مشتریان بصورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین از پرسشنامه های بازاریابی رسانه های اجتماعی کیم و کو (2012)، ارزش ویژه برند آکر (1991) و قصد خرید جلیلوند و صمینی (2012) استفاده شد.  یافته ها نشان دادند که بین فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی، ارزش ویژه برند و قصد خرید مشتریان ارتباط مثبت معناداری وجود دارد بر اساس نتایج مدل تحقیق ارزش ویژه برند در ارتباط بین فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی و قصد خرید مشتریان نقش میانجی را دارد. با عنایت به یافته ها، برای بهبود نقش ارزش ویژه برند، شرکت مجید می تواند از طریق صفحات رسانه های اجتماعی با تبلیغ جذاب تر بر دیدگاه و نظرات مشتریان محصولات خود اثر مثبت داشته و از این روش به عنوان یک مزیت رقابتی بهره مند گردند.
۸.

تبیین جایگاه ورزش همگانی در اندیشه رهبر معظم انقلاب با رویکرد تحلیل محتوا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش همگانی اندیشه رهبر معظم انقلاب گفتمان انقلاب اسلامی تحلیل محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۴۹
هدف از پژوهش حاضر، تبیین جایگاه ورزش همگانی اندیشه رهبر معظم انقلاب (دام ضله) و ارائه این روشنگری به جامعه مدیریت کشور به منظور به کارگیری، ترویج و اجرایی کردن رهنمودهای ایشان در جامعه اسلامی بود. روش پژوهش بر مبنای رویکرد کیفی و با بهره گیری از روش تحلیل محتوا می باشد. همچنین، بنا به ماهیت اجرای کار، سخنان امام خامنه ای (مدظله العالی) به عنوان جامعه آماری معرفی شد. در این تحقیق کلیه سخنان بر اساس مرتبط بودن به مسئله و اهداف پژوهش به صورت هدفمند انتخاب شده است. داده های موردنیاز پژوهش، از مجموعه بیانات امام خامنه ای (مدظله العالی) نمایه در پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر معظم له به دست آمد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار مکس گیودا 10 و با روش کدگذاری تحلیل شدند و درنهایت نمودار حاصل با استفاده از نرم افزار مایند مپر 2012 ترسیم گردید. جهت همسو بودن یافته ها و نتایج با اهداف پژوهش، از روایی درونی استفاده شد که این روایی توسط ۲ نفر از اساتید علوم ورزشی تائید و برای تعین پایایی یا تأیید روش تجزیه تحلیل، از ضریب کاپای کوهن استفاده شد که این ضریب ۸/۰ به دست آمد. نتایج نشان داد که داده های حاصل از تجزیه تحلیل بیانات مقام معظم رهبری را می توان در ۸ مقوله اصلی سلامتی، سازمانی، اجتماعی، راهبردی، معنوی، ولایی، حکومتی و قهرمانی عنوان نمود. ازاین رو، با توجه به جایگاه ولایت فقیه به عنوان نظریه پرداز انقلاب اسلامی، جا دارد که از منظومه ی فکری امام خامنه ای (مدضله العالی) برای تدوین راهبردها و چشم انداز های ورزش همگانی استفاده گردد.
۹.

ارزیابی عملکرد انجمن گردشگری ورزشی به روش کارت امتیازی متوازن (BSC)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد انجمن گردشگری ورزشی کارت امتیازی متوازن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۳ تعداد دانلود : ۲۳۲
هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد انجمن گردشگری ورزشی با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل 114 تن از اساتید و دانشجویان بود که تمامی این افراد به صورت تمام شمار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه ارزیابی عملکرد به روش کارت امتیازی متوازن استفاده گردید. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ برای وضعیت مطلوب (94/0=α) و موجود (98/0=α) به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 21 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین مؤلفه های مورد بررسی اولویت معناداری وجود داشته، و هیچ یک از مؤلفه ها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. با توجه به نتایج به دست آمده، توصیه می شود تا این انجمن تمام توان خود را در راستای جلب رضایت و همراهی مشتریان با برنامه های بلندمدت سازمان به کار گیرد.رد بررسی اولویت معناداری وجود داشته، و هیچ یک از مؤلفه ها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. با توجه به نتایج به دست آمده، توصیه می شودتفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 21 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین مؤلفه های مورد بررسی اولویت معناداری وجود داشته، و هیچ یک از مؤلفه ها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. با توجه به نتایج به دست آمده، توصی
۱۰.

تبیین مدل زمینه ای راهبردها و پیامدهای مزیت رقابتی مبتنی بر توانمندسازی اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعضای هیات علمی توانمندسازی مدل های توانمندی نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۲۹
توانمندسازی کادر آموزشی، مسیر توسعه و پیشرفت سازمان های آموزش محور در مواجهه با تغییرات جهانی می باشد. از این رو هدف تحقیق، تبیین مدل زمینه ای راهبردها و پیامدهای مزیت رقابتی مبتنی بر توانمندسازی اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه ها بود. به منظور تحقق این هدف از روش شناسی کیفی و روش تحقیق نظریه داده بنیاد استفاده شد. جامعه ی تحقیق شامل نخبگان آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی شهر مشهد (اعضای هیات علمی و اساتید باتجربه) بود و نمونه گیری آزمودنی ها به صورت نظری و گلوله برفی صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و داده های حاصل از مصاحبه ها به روش زمینه ای، کدگذاری شده، تجزیه و تحلیل گردید. نتیجه گروه بندی کدها، نشان دهنده 10 مقوله-ی اصلی، 57 مقوله فرعی و 50 مفهوم بود که در قالب مدل پارادایمی شامل: راهبردها (تفکر راهبردی، تحول سازمانی، نوآوری سازمانی و نوآوری شغلی) و پیامدها (توسعه فرهنگ سازمان، توسعه سازمانی، ارتقای بهره وری، توسعه اجتماعی، توسعه محیطی و پرورش تفکر راهبردی) می شود که "فرآیند راهبردهای ایجاد مزیّت رقابتی مبتنی بر توانمندسازی اساتید دانشگاه ها جهت حصول پیامدها" را نشان می دهد. با توجه به طیف مخاطبان و مشتریان دانشگاه توصیه می شود که مدیران آموزش عالی در دانشگاه ها طرح های کارشناسی شده را جهت شناسایی و پیاده سازی توانمندی های لازم برای اساتید دانشگاه اجرا کنند. همچنین نیروی انسانی را بر اساس توانمندی های خود جذب و استخدام نمایند. بدیهی است دانشگاه در امور آموزش و پژوهش فقط در این صورت در عرصه رقابت های کنونی موجود در محیط دانشگاهی بالندگی خود را حفظ کرده و این بالندگی باعث توسعه مزیت رقابتی خواهد شد.
۱۱.

Evaluation of Effective Factors on Creating Social Bond in Religious Tourists Using the Services of Recreational-Sports Complexes in Mashhad(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: social bonds Intimacy Bond social psychology Religious-Sports Tourists

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۹۱
The study aims to evaluate the effective factors on creating a social bond in religious tourists using the services of recreational-sports complexes in Mashhad. The research method was quantitative with a structural equation model approach. The statistical population of the study was religious tourists who used the services of recreational-sports complexes in Mashhad. A total of 388 tourists were selected as the sample by convenience sampling. The measurement tool was a modified Adamczyk 25-item questionnaire based on expert opinions, which has four subscales (intimacy, security, passion, and commitment). The face and content validity of the questionnaire was confirmed by experts while the construct validity was confirmed using exploratory and confirmatory factor analysis. Reliability was also obtained by more than 0.7 using Cronbach's alpha. To analyze the data, descriptive and inferential statistical methods were used. Finally, the results revealed that the components of secure and intimate bonding are the most essential elements of creating a social bond in religious tourists using the services of recreational-sports complexes in Mashhad, respectively. Consequently, this study emphasizes strengthening indicators such as infrastructure development, equipment, and facilities to reduce risks, using new marketing methods, protecting the tourist information, attention to the opinions, interests, and values of religious tourists, creating an intimate and social atmosphere, creating a secure and reassurance environment, etc. to create a social bond in religious tourists using the services of recreational-sports complexes.
۱۲.

تحلیل عوامل مؤثر بر غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان دختر شهر مشهد با رویکرد تربیتی – ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: غنی سازی اوقات فراغت ورزشی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۲۵۹
پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان دختر شهر مشهد با رویکرد تربیتی - ورزشی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش آن، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش همه دانش آموزان دختر مدارس امام رضا (ع) در شهر مشهد بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 250 نفر از آنان انتخاب شده است. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه غنی سازی اوقات فراغت (اقتباس شده از مولایی اقدم و همکاران، 1388، برزگر و ساعت چیان، 1397) استفاده شده است. برای تحلیل داده ها، آزمونهای آمار توصیفی، تحلیل عاملی، فریدمن و تی تک نمونه ای به کار رفته است. نتایج نشان داده است که سه بعد بینشی، مهارتی و دانشی به عنوان عوامل مؤثر بر غنی سازی اوقات فراغت ورزشی دانش آموزان از وضعیت مناسب برخوردار نیستند و بر اساس اولویت بندی ابعاد مهارتی، بینشی و دانشی به ترتیب بالاترین جایگاه را نزد دانش آموزان دارند. در نتیجه می توان با غنی سازی اوقات فراغت آنان، از طریق ورزشهای گوناگون، دستاوردهایی مفید وارزشمند برای دانش آموزان و خانواده های آنان فراهم کرد تا شاهد جامعه ای سالم و نسلی سازنده باشیم. از این رو به مسئولان ورزش دانش آموزی پیشنهاد می شود برای ارتقای میزان مشارکت ورزشی افراد و بهره گیری از ورزش در اوقات فراغت از فواید بیشمار ورزش و توسعه آن در جامعه و مزایای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بهداشتی و سلامت بهره مند شوند.
۱۳.

ورزش قهرمانی در نظام جمهوری اسلامی با تأکید بر اندیشه آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش قهرمانی آیت الله خامنه ای انقلاب اسلامی تحلیل محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۲۹۱
رهبر معظم انقلاب در دیدارهایی که با مسئولان ورزشی، ورزشکاران قهرمان و عموم مردم داشته اند، تأکید ویژه ای به مقوله ورزش قهرمانی در انقلاب اسلامی ایران نموده اند. ازاین رو، پژوهش حاضر در پی آن است تا با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای کیفی به این سؤال پاسخ دهد که ورزش قهرمانی در نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری چه جایگاهی دارد؟ براین اساس، پس از تجزیه و تحلیل بیانات مقام معظم رهبری در زمینه ورزش قهرمانی، چهار مقوله اصلی فرهنگی، سیاست گذاری، اعتقادی و حمایتی از بیانات ایشان احصاء و استخراج شد. یافته های پژوهش نشان داد که رهبر معظم انقلاب ورزش قهرمانی را یکی از مؤلفه های راهبردی برای ترویج فرهنگ و هویت انقلاب اسلامی در دنیا معرفی می کنند؛ و از نخبگان ورزشی به عنوان سفیران اخلاق، معنویت و فرهنگ ایرانی اسلامی یاد می کنند. همچنین معظم له ورزشکاران قهرمان را الگویی برای جوانان نظام جمهوری اسلامی دانسته و ضرورت استقامت و کسب معنویات در این ورزشکاران را واجب می دانند.
۱۴.

اثربخشی فعالیتهای انجمن ورزشی مدرسه بر کیفیت زندگی و عزت نفس دانش آموزان دختر با آسیب های بینایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انجمن های ورزشی مدارس کیفیت زندگی عزت نفس دانش آموزان دختر آسیب دیده بینایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۱ تعداد دانلود : ۳۳۹
هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی انجمن ورزشی مدرسه بر کیفیت زندگی و عزت نفس دانش آموزان دختر آسیب دیده بینایی بود. در این پژوهش، 50 دانش آموز دختر 19-13 ساله به روش تصادفی انتخاب شدند و براساس سن به صورت همتاسازی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت سه ماه با عضویت در انجمن ورزشی مدرسه، هفتگی سه جلسه به فعالیت های ورزشی پرداختند. قبل از شروع جلسات و در پایان آخرین جلسه، هر دو گروه پرسش نامه عزت نفس کوپراسمیت (1967) و پرسش نامه کیفیت زندگی (سرابندی، 1392) را تکمیل کردند. از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد و گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل عزت نفس و کیفیت زندگی بهتری نشان دادند؛ بنابراین، باید گفت عضویت در انجمن های ورزشی مدارس و اوقات فراغت فعال سبب ارتقای سطح عزت نفس و بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان دختر آسیب دیده بینایی می شود.
۱۵.

ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی، انگیزه برای یادگیری، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و کیفیت خدمات داخلی در کارشناسان دانشکده های علوم ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی تعهد سازمانی رضایت شغلی کیفیت خدمات داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۱۳۶
هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی، انگیزه برای یادگیری، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و کیفیت خدمات داخلی در کارکنان دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. بدین منظور از پرسشنامه استاندارد دای ژن (2005)، استفاده شد. پایایی پرسشنامه پس از یک مطالعه مقدماتی (با 30 نفر) و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (87/0= α) بدست آمد. جامعه آماری مورد نظر تحقیق را تمامی کارکنان دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های آزاد منطقه 8 تهران تشکیل داده اند و نمونه برابر با جامعه آماری (55 نفر) می باشد (55=N=n). برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) استفاده شد. یافته ها نشان داد، از بین متغیرهای مستقل تنها بین انگیزه برای یادگیری سازمانی با کیفیت خدمات داخلی (02/0p
۱۶.

تدوین الگوی مدیریت نظام داوطلبی ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگو گراندد تئوری داوطلب ورزشی مدیریت داوطلبی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رویدادهای ورزشی
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۲۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۱۸
برگزاری بسیاری از رویدادهای مهم ورزشی و بقای بسیاری از سازمان ها در حیطه ورزش بستگی به حضور داوطلبان دارد. بسیاری از کشورها برای توسعه برنامه های بنیادی و رسمی خود و بسیاری از سازمان های ورزشی برای برگزاری رویدادهایی مثل المپیک و بازی های جهانی به داوطلبان وابسته اند. از این رو، هدف از انجام این مقاله، تدوین الگوی نظام مدیریت داوطلبی ورزش ایران بود. بدین منظور روش تحقیق کیفی از طریق فرایند مصاحبه دلفی با متخصصان و خبرگان حیطه مدیریت داوطلبی ورزش مورد استفاده قرار گرفت. در این راستا بوسیله نمونه برداری نظری و بر اساس کفایت نظری تحقیق تعداد 12 مصاحبه انجام شد. در ادامه طبق روش نظریه پردازی داده بنیاد و از طریق فرایند کدگذاری باز ، نشانه های متعدد موثر در مدیریت داوطلبی ورزش ایران شناسایی گردید و این نشانه ها در 6 مقوله جایابی شدند که شامل عوامل مدیریتی، ساختاری، فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، نوع رویداد و نوع داوطلبان می باشد. در ادامه و طی فرایند کدگذاری محوری و انتخابی مقوله های شناسایی شده در پارادایم حاصل از کد گذاری محوری قرار گرفته و روابط بین آن ها تعیین گردید. این پارادایم شامل پدیده محوری، شرایط علی، شرایط زمینه، شرایط مداخله گر ، راهبردها و پیامدها می باشد. بدین طریق الگوی نظام مدیریت داوطلبی ورزش ایران تدوین گردید.
۱۷.

نقش ابعاد یادگیری سازمانی در تسهیل چابکی سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازمان چابک قابلیت های یادگیری سازمانی پژوهشگاه تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۱۷۵۸ تعداد دانلود : ۸۳۱
هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین ابعاد یادگیری و چابکی سازمانی در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی می باشد. روش این پژوهش از نوع هم بستگی بود و جامعه آماری آن را کلیه کارکنان پژوهشگاه تربیت بدنی در سال 1392 تشکیل دادند. به علت محدود بودن جامعه، نمونه آماری به صورت تمام شمار در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که خرده مقیاس تعهد مدیریت برای یادگیری سازمانی و مدیریت منابع انسانی برای چابکی سازمانی،بیشترین میانگین را نسبت به دیگر مؤلفه های متغیر مورد نظر به دست آورده اند. همچنین، یادگیری سازمانی رابطه معناداری با چابکی سازمانی دارد. با توجه به وجود رابطه هم خطی بین متغیرها و فرض استقلال خطاها از یکدیگر، متغیرهای پیش بین (قابلیت های یادگیری سازمانی)، 58% از تغییر در میزان چابکی سازمانی را تبیین می نمایند. در مجموع، با عنایت به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود مسئولان و سیاست گذاران پژوهشگاه تربیت بدنی توجه خاصی به عامل یادگیری کارکنان و ارائه شیوه های نو و خلاق برای اصلاح ساختار و عملکرد سازمان در جهت نیل به یک سازمان چابک داشته باشند.
۱۸.

نقش ابعاد شخصیت در پیش بینی منش ورزشی دانشجو - معلمان ورزشکار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابعاد شخصیت مردان ورزشکار منش ورزشی دانشجو - معلم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
تعداد بازدید : ۱۴۸۲ تعداد دانلود : ۵۹۳
هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ابعاد شخصیت در پیش بینی منش ورزشی دانشجو معلمان مرد ورزشکار بود. 131 دانشجو - معلم ورزشکار، با میانگین سنی 25/7±5/28، پرسش نامة پنج عاملی شخصیت و مقیاس چند بُعدی گرایش به منش ورزشی را تکمیل نمودند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه با روش همزمان نشان داد که از بین ابعاد شخصیت، ابعاد توافق پذیری، وظیفه شناسی و گشودگی، پیش بینی کننده های معنا داری برای منش ورزشی بودند که البته قدرت پیش بینی کنندگی بُعد توافق پذیری بیشتر بود. بدین معنا که ورزشکارانی با چنین ابعاد شخصیتی، از سطوح بالاتر منش ورزشی برخوردار بودند. با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود مربیان ابعاد شخصیتی بازیکنان خود را بشناسند و از بازیکنانی با ابعاد شخصیتی توافق پذیری، وظیفه شناسی و گشودگی، برای حضور در زمین بازی به خصوص در زمان های حساس که احتمال درگیری و تنش زیاد است، استفاده نماید.
۱۹.

بررسی اولویت ها و راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی جودوی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران توسعه راهبرد ورزش قهرمانی جودو

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : ۲۰۳۳ تعداد دانلود : ۹۳۰
هدف از این پژوهش، بررسی اولویت ها و راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی جودوی کشور از دیدگاه صاحب نظران بود. جامعه آماری پژوهش کلیه صاحب نظران این رشته شامل ورزشکاران بزرگسال تیم ملی، مربیان و رؤسای هیأت ها و مدیران ارشد فدراسیون (60 نفر) و نمونه آماری در دسترس برابر با 40 نفر بود. ابزار اندازه گیری پرسشنامه ای براساس مبانی نظری پژوهش بود که روایی آن با استفاده از نظرهای کارشناسان و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ (94/0) تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل آماری داده ها از آمار توصیفی و آزمون تحلیل عاملی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که کنترل و نظارت بر فعالیت های مربیان، برنامه ریزی مدون تقویم ورزشی فدراسیون و برگزاری اردوهای بلندمدت با بار عاملی 90/0، بیشترین اهمیت و الگوبرداری از کشورهای صاحب نام و ثبات مدیریت در فدراسیون، کمترین اهمیت را از دیدگاه صاحب نظران در راستای راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی جودو به خود اختصاص دادند. درنهایت، با شناسایی این راهکارها می توان مدیران را به جهت دهی دقیق تر برنامه ها و اهداف فدراسیون در راستای توسعه و پیشرفت این مهم کمک کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان