مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی سال سیزدهم بهار 1400 شماره 1 (پیاپی 52) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تحلیل محتوای مطبوعات ورزشی با رویکردی بر ورزش همگانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۶۰
هدف از این پژوهش تحلیل محتوای روزنامه های ورزشی با رویکردی بر ورزش همگانی بود. برای دستیابی به این هدف 5 روزنامه ورزشی منتشر شده بر اساس مشخصات کلی، تیترها ، موضوع، سو گیری، اخبار، آگهی و عکس مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها و تحلیل اخبار و مطالب روزنامه ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق روزنامه های ورزشی دارای چاپ منظم بودند که روزنامه های ایران ورزشی، خبر ورزشی، پیروزی، نود و استقلال جوان به عنوان نمونه انتخاب شدند. با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک از دوره 3 ماهه بهار سال 1389 ، روزنامه های مربوط به هفته های اول و چهارم هر ماه مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که تفاوت قابل توجهی در عملکرد روزنامه ها ی مورد مطالعه از نظر پرداختن به موضوعات مختلف ورزشی وجود نداشت و 72 درصد از مطالب آنها به فوتبال اختصاص داشت. از سویی دیگر میزان توجه به ورزش همگانی تنها 54/0 درصد از کل مطالب بود و در این میان روزنامه ایران ورزشی به تنهایی نیمی از مطالب ورزش همگانی را به چاپ رساند. با توجه به تأثیر انکار ناپذیر مطبوعات بر مخاطبان لازم است نویسندگان و ناشران مطبوعات ورزشی توجه بیشتری به ورزش همگانی کنند و مسئولین مربوطه نظارت همه جانبه ای بر محتوا و عملکرد آنها داشته باشند.  
۲.

تبیین و تحلیل علل و پیامدهای ورود سیاسیون به ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۹۶
همان طورکه ورزش مشهور و فراگیر می شود، به همان اندازه دخالت سیاستمداران و حکومت ها در ورزش افزایش می یابد. هدف تحقیق حاضر، تبیین و تحلیل علل و پیامدهای ورود سیاسیون به ورزش ایران بود. کل فرایند تحقیق شامل دو مرحله است، مرحله اول پژوهش، تحقیق کیفی از نوع نظریه برخاسته از داده ها (با استفاده از ابزار مصاحبه و مطالعه مقالات، اسناد و مدارک)، مرحله دوم پژوهش، تحقیق کمی از نوع توصیفی- تحلیلی (با استفاده از روش دلفی و AHP). جامعه آماری پژوهش عبارت بود از کلیه مدیران که سابقه حضور در هیأت رئیسه های وزارت ورزش و جوانان (سازمان تربیت بدنی سابق)، کمیته ملی المپیک، فدراسیون های ورزشی به همراه نخبگان دانشگاهی (حداقل در سطح مدیر کل ورزش و جوانان استان سابقه مدیریتی داشتند) را داشتند. در مرحله کیفی از نظرهای 18 نفر از افراد، در قالب 22 مصاحبه (برخی افراد بیش از یک بار مورد مصاحبه قرار گرفتند) استفاده شد و زمانی که موضوع به حد اشباع نظری رسید، فرایند جمع آوری یافته ها پایان یافت. پس از پایان مرحله اول پژوهش، 56 متغیر مربوط به هدف تحقیق شناسایی شد. نتایج نشان داد شهرت و انگیزه های انتخابی از دیدگاه نخبگان مهم ترین علل ورود مدیران سیاسی به عرصه ورزش ایران است. همچنین توسعه زیرساخت ها و افزایش هرج و مرج در ورزش از مهم ترین پیامدهای مثبت و منفی ورود مدیران سیاسی به عرصه ورزش ایران است.
۳.

رابطه مدیریت کوانتومی با توانمندسازی شغلی دبیران تربیت بدنی استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۲۱۶
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت کوانتوم با توانمندسازی شغلی دبیران تربیت بدنی استان اصفهان بود. روش پژوهش، توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، شامل کلیه دبیران تربیت بدنی اصفهان در سال 1393 (559 نفر) بود. حجم نمونه آماری از طریق فرمول کوهن (2007) 226 نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه مدیریت کوانتومی محقق ساخته و پرسشنامه توانمندسازی شغلی اسپریتزر (1995) با پایایی به ترتیب 84/0, 89/0 =α بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه را متخصصان تأیید کردند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی، استنباطی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که بنابر تحلیل رگرسیونی، مؤلفه تفکر کوانتومی، وجود کوانتومی، اعتماد کوانتومی، دیدن کوانتومی، احساس کوانتومی، شناخت کوانتومی، عمل کوانتومی و اعتماد کوانتومی قابلیت پیش بینی توانمندسازی شغلی دبیران تربیت بدنی را دارند و رابطه خطی بین آنها برقرار است. ازاین رو درصورتی که مدیران مهارت های مدیریت کوانتومی را در آموزش و پرورش پیاده کنند، می تواند به توانمندی و بالندگی دبیران تربیت بدنی منجر شود.
۴.

بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامه اجرای ارتباطات بازاریابی یکپارچه در باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۲۵۰
هدف از این تحقیق بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامه اجرای ارتباطات بازاریابی یکپارچه در باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال کشور بود. پرسشنامه بین مدیران عامل و کمیته بازاریابی باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال کشور توزیع شد که در نهایت 61 پرسشنامه دریافت شد. شاخص های روان سنجی با روش آماری متناسب با آن تعیین شد. به منظور بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ابتدا تحلیل عاملی اکتشافی و سپس بررسی مدل اندازه گیری (بررسی روایی و پایایی) انجام گرفت. نتایج به دست آمده از روش تحلیل عاملی و چرخش واریمکس سه عامل ارتباطات بازاریابی یکپارچه را نشان داد. بعد از چرخش 4 شاخص با عامل اول دارای همبستگی بالاتر از 525/0 بودند. در مجموع 13 سؤال روی عامل دوم دارای بار عاملی بیش از 576/0 و در عین حال 3 شاخص روی عامل سوم دارای بار عاملی بالاتر از 637/0 بودند. همچنین ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده ها داشت و تمامی شاخص های نیکویی برازش، مدل را تأیید کردند. ضریب پایایی در حد رضایت بخش بو؛د به ترتیب 76/0 برای تعامل سازمانی و 88/0 برای بازاریابی مأموریت گرا و 88/0 برای برنامه ریزی استراتژیک میان وظیفه ای گزارش شد که مقدار مطلوب پایایی را نشان می دهد. با توجه به شاخص های روان سنجی محاسبه شده، این پرسشنامه می تواند برای ارزیابی ارتباطات بازاریابی یکپارچه در باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال کشور مناسب باشد و به بهبود عملکرد آنها کمک کند.
۵.

تحلیل اثر رویدادهای ورزشی بر روی نظام ارزشی تماشاچیان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۱۵۰
هدف پژوهش حاضر، تحلیل اثر رویدادهای ورزشی بر نظام ارزشی تماشاچیان بود. بدین منظور، 385 نفر از تماشاچیان رویدادهای ورزشی لیگ برتر فوتبال، والیبال، کشتی و تکواندو به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته که روایی صوری و محتوی ابزار را 12 نفر از صاحب نظران مربوط تأیید کردند، استفاده شد. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ و برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون تحلیل عاملی با چرخش متعامد استفاده شد. نتایج نشان داد تماشای رویدادهای ورزشی بر روی ده ارزش خیرخواهی، سنت، همرنگی با اجتماع، امنیت، قدرت، پیشرفت، برانگیختگی، لذت جویی، خوداتکایی و جهان شمولی تماشاچیان تأثیرات مثبت و منفی دارد و از دیدگاه آزمودنی ها عبارات ارزشی تجربه خشنودی و خوشحالی از بیشترین اهمیت (36/1 ± 2/78)  و احساس جهانی امن از کمترین اهمیت (52/±1 2/43)  برخوردار است. به طور کلی یافته ها نشان داد، تماشای رویدادهای ورزشی تأثیرات تعدیل کننده و تقویت کننده مهمی بر روی نظام ارزشی تماشاچیان دارد.
۶.

ارتباط بین خودکارامدی عمومی و رضایت شغلی در بین فدراسیون های ورزشی موفق کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۲۱۹
هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر خودکارامدی بر رضایت شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی موفق کشور است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد متناسب با مبانی نظری و تأیید خبرگان و متخصصان و برای سنجش خودکارامدی عمومی در تحقیق حاضر از مقیاس استاندارد خودکارامدی عمومی شرر استفاده شد که مشتمل بر 17 سؤال است. همچنین به منظور سنجش رضایت شغلی از مقیاس رضایت شغلی عمومی ویس و همکاران استفاده شد که دارای ابعاد سه گانه عوامل درونی، عوامل بیرونی و عوامل عمومی رضایت شغلی و مشتمل بر 20 سؤال است. به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی از نظرهای متخصصان و استادان راهنما و مشاور استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات بدین ترتیب بود که خودکارامدی عمومی با عوامل درونی و بیرونی رضایت شغلی آنها رابطه معناداری نشان داد، درحالی که این اثرگذاری بر عوامل عمومی رضایت شغلی معنادار نبود. همچنین مؤلفه های کارامدی توانستند تا 26 درصد پیش بینی مناسبی برای رضایت شغلی داشته باشند.
۷.

ارائه مدلی برای اندازه گیری سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان: مطالعه پوشاک ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۲۶
این مطالعه با هدف ارائه یک مدل اندازه گیری برای تعیین سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان پوشاک ورزشی انجام گرفت. روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. داده های مربوط به 508 نفر از مشتریان پوشاک ورزشی در شهر تهران با پرسشنامه ای برخاسته از مطالعه ای کیفی شامل 69 گویه برای ارزیابی 19 سبک تصمیم گیری خرید جمع آوری و  با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم تحلیل شد. مدل تحلیل عاملی اولیه آزمون شد. با توجه به معنادار نبودن بار عاملی برخی گویه ها و سبک های تصمیم گیری، مدل اولیه اصلاح و مجدداً آزمون شد که به تأیید 16 سبک و 56 گویه منجر شد. در ادامه با استفاده از آزمون های مربوط به پایایی ترکیبی، روایی واگرا و همگرا به تأیید 15 سبک و 53 گویه منجر شد. این سبک ها عبارت اند از: دسترسی راحت، کیفیت گرایی، لذت گرایی، حساس به قیمت (گران، بهینه)، اطمینان طلبی، تنوع گرایی، احترام گرایی، مدگرایی، برندگرایی (وفادار و توجه به برند)، حس گرایی، لوکس گرایی، جست وجوگر و تأثیرپذیری. به طور کلی نتایج حاکی از تنوع و تعدد سبک های خرید مصرف کنندگان ورزشی نسبت به مصرف کنندگان سایر محصولات بود.  
۸.

طراحی مدل بازاریابی الکترونیکی فدراسیون های حرفه ای منتخب ورزش گروهی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۲۷
هدف از این پژوهش، طراحی مدل بازاریابی الکترونیکی فدراسیون های حرفه ای منتخب ورزش گروهی کشور بود. پژوهش حاضر، از نوع توصیفی و به لحاظ هدف کاربردی است. پرسشنامه ای محقق ساخته طراحی و روایی آن توسط متخصصان و استادان دانشگاه تأیید شد و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به دست آمد. جامعه آماری متشکل از دو گروه شامل اعضای هیأت علمی دو رشته مدیریت بازاریابی (20 نفر) و مدیریت ورزشی (60 نفر) بود. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، تعداد نمونه آماری برابر با با جامعه آماری بود و روش نمونه گیری به صورت کل شمار درنظر گرفته شد. در این پژوهش از آمار توصیفی برای توصیف وضعیت جمعیت شناسی پاسخ دهندگان و همچنین پاسخ های آنان به پرسش های تحقیق و در بخش آمار استنباطی از آزمون های مدل یابی معادلات ساختاری و PLS استفاده شد. بدین منظور از نرم افزارهای MS-Excel،  SPSS ver 18و PLS بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدل بازاریابی الکترونیکی طراحی شده برای فدراسیون های منتخب ورزشی گروهی ایران از برازش لازم برخوردار است.
۹.

شناسایی و اولویت بندی موانع پاسخگویی در سازمان های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۰۵
با توجه به اهمیت موضوع پاسخگویی در سازمان های ورزشی، پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع و محدودیت های اجرای نظام پاسخگویی در سازمان های ورزشی و ارائه راهکار در قالب یک الگو انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع ترکیبی بود که در بخش کیفی از 25 نفر از استادان و خبرگان حوزه ورزش به صورت هدفمند نظرخواهی شد و 9 عامل شامل موانع قانونی، کارکردی، محیطی، فرهنگی، سازمانی، مدیریتی، فردی، رفتاری و ساختاری به عنوان موانع اجرای نظام پاسخگویی در سازمان های ورزشی شناسایی شد. در بخش کمی نیز، 211 نفر از مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان به روش نمونه گیری در دسترس، به پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر استادان مدیریت ورزشی و خبرگان بررسی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 88/0 محاسبه شد. آزمون تحلیل عاملی اکتشافی نیز پرسشنامه محقق ساخته پژوهش حاضر را تأیید کرد. آزمون تحلیل مسیر الگوی پیشنهادی پژوهش نشان داد که به جز موانع محیطی، تمامی متغیرهای شناسایی شده در پژوهش، اثر مثبت و معناداری بر موانع پاسخگویی سازمان های ورزشی می گذارند و در این بین نیز بیشترین میزان اثر مربوط به موانع کارکردی با 47 درصد است. با توجه به یافته های پژوهش حاضر به مسئولان و مدیران سازمان های ورزشی کشور پیشنهاد می شود برای رفع موانع شناسایی شده تلاش کنند تا اثربخشی سازمان های ورزشی بهبود یابد.
۱۰.

طراحی مدل عوامل مؤثر بر توسعه به کارگیری انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۲۱۷
هدف از این تحقیق شناسایی و مدلسازی عوامل مؤثر بر توسعه به کارگیری انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی ایران بود. روش تحقیق آمیخته و از نوع اکتشافی بود. بر این اساس تحقیق در دو بخش کیفی و کمی انجام گرفت. در بخش کیفی به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه به کارگیری انرژی تجدیدپذیر از روش فراترکیب و ارائه نظریه ای در خصوص توسعه به کارگیری انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی با توجه به مؤلفه های یافت شده در قسمت فراترکیب، از روش تحقیق نظریه برخاسته از داده ها استفاده شد. در بخش کمی با نظرسنجی از خبرگان روایی مدل تأیید شد. در مرحله فراترکیب جامعه مورد بررسی شامل کتاب ها، اسناد و مقالات پژوهشی با موضوع عوامل مؤثر بر توسعه به کارگیری انرژی تجدیدپذیر بود که پس از چند مرحله غربالگری 40 مورد وارد فرایند فراترکیب شد. در مرحله نظریه داده بنیاد گلیزری و نظرسنجی خبرگان از نظرهای 7 نفر از خبرگان دانشگاهی صاحب نظر در حوزه انرژی تجدیدپذیر استفاده شد. با استفاده از فراترکیب 30 مفهوم شناسایی شده به عنوان عوامل مؤثر بر توسعه به کارگیری انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی در 9 مقوله مسائل بین المللی، مسائل ملی، توانمندی های طبیعی، توانمندی های فنی، توانمندی های اقتصادی، توانایی های مدیریتی، ویژگی های بازار، مسائل اجتماعی و فرهنگی و ویژگی های ساختمان تقسیم شدند، سپس با استفاده از کدگذاری انتخابی و نظری رویکرد گلیزری داده بنیاد ارتباط بین این مقوله ها مشخص و مدل برخاسته از پژوهش ارائه شد. روایی مدل نهایی از طریق نظرسنجی خبرگان و به روش سیگمای شمارشی 855/0 به دست آمد. دولت و حکومت باید با اتخاذ سیاست های بین المللی و سیاست های انرژی مناسب زمینه لازم برای دسترسی به انرژی تجدیدپذیر ارزان قیمت در کشور را فراهم کند و با آموزش و فرهنگ سازی و وضع قوانین استفاده از انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی را توسعه دهد.
۱۱.

بررسی نقش رسانه های جمعی ورزشی بر شکل دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۲۱
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش رسانه های جمعی بر شکل دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران بود. پژوهش با توجه به نحوه گردآوری داده ها آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود. ابزار جمع آوری داده ها در مرحله کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 23 نفر از ورزشکاران حرفه ای، مربیان، مدیران، روان شناسان و جامعه شناسان ورزشی و متخصصان رسانه های ورزشی بود. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و به شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. در مرحله کیفی داده ها، از طریق روش کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل و یافته ها شامل 81 نشان در کدگذاری باز، در کدگذاری محوری در قالب 11 مفهوم طبقه بندی شدند. در مرحله کدگذاری انتخابی به مدلسازی مؤلفه های رسانه های جمعی که نقش مؤثری در شکل دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای دارند، پرداخته شده است. در مرحله کمی نمونه پژوهش شامل 220 نفر بود که به صورت تصادفی و طبقه بندی شده، انتخاب شدند. ابزار پژوهش در مرحله کمی تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود. از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با استفاده از نرم افزار20 Sass و AMOS به منظور ارزیابی مدل پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون مدل تحقیق نشان داد با توجه به شاخص های نیکویی برازش (GFI) 924/0 مدل تدوین شده در زمینه نقش رسانه های جمعی ورزشی، بر شکل دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران از برازش لازم برخوردار است.
۱۲.

اولویت بندی موانع جذب حمایت مالی از ورزش حرفه ای در شهرصنعتی البرز (استان قزوین)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۸۱
هدف از تحقیق حاضر اولویت بندی موانع حمایت مالی از ورزش حرفه ای در شهر صنعتی البرز بود. این تحقیق، از نظر گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. در این تحقیق یک پرسشنامه دوبخشی که شامل 32 سؤال بود، به کار رفت. در بخش اول ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها گنجانده شده بود و بخش دوم عوامل حمایت مالی را در برگرفته بود که روایی صوری آن را 8 نفر از صاحب نظران تأیید کردند و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ 84/0 محاسبه شد. جامعه تحقیق شامل مالکان و مدیران عامل شرکت های صنعتی به ویژه صنایع بزرگ بود که با توجه به محدود بودن جامعه آماری، روش نمونه گیری کل شمار بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (جداول و نمودارهای فراوانی) و آمار استنباطی (تحلیل عاملی تأییدی) استفاده شد. نتایج نشان داد مهم ترین موانع، به ترتیب عوامل اقتصادی (21/7T=)، مدیریتی (93/6T=)، قانونی (31/6T=)، اجتماعی (47/5T=) و فرهنگی (64/4T=) بودند. در همین زمینه به مدیران ارشد حوزه ورزش پیشنهاد می شود با لحاظ نتایج این پژوهش در تصمیم گیری های کلان در خصوص رفع نگرانی های موجود در این عرصه و نیز برقراری تعامل مستمر با صاحبان صنایع اهتمام ورزند.
۱۳.

تأثیر کیفیت تجربه گردشگری بر رقابت پذیری ادراک شده و نیت های رفتاری گردشگران ورزشی خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۸۵
تجربه به عنوان هسته اصلی محصول گردشگری می تواند یک مزیت رقابتی برای مقصدهای گردشگری ایجاد کند که به سختی قابل جایگزینی و تقلید است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کیفیت تجربه گردشگری بر رقابت پذیری ادراک شده و نیت های رفتاری گردشگران ورزشی خارجی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش تمامی گردشگران ورزشی خارجی سفرکرده به مقصدهای گردشگری ورزشی ماجراجویانه ایران در سه سال گذشته بودند که 245 نفر در پژوهش مشارکت داشتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های کیفیت تجربه گردشگری منگ (2006)، رقابت پذیری ادراک شده مقصد هالمن و همکاران (2014) و نیت های رفتاری شارما و نایاک (2019) بود. از مدل یابی معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که کیفیت تجربه گردشگری می تواند بر رقابت پذیری ادراک شده ایران و رقابت پذیری ادراک شده نیز به دنبال آن می تواند بر نیت های رفتاری گردشگران ورزشی تأثیر بگذارد. بر مبنای یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که با بهبود کیفیت تجربه گردشگری در تمامی مراحل سفر از زمان برنامه ریزی تا پس از سفر، می توان ادراک گردشگران ورزشی از رقابت پذیری ایران به عنوان مقصد گردشگری ورزشی را ارتقا داد و در نهایت بر نیت های رفتاری آینده آنها، اثر مثبت گذاشت.
۱۴.

مطالعه تحلیل موانع تأمین مالی کارآفرینان ورزشی به روش کیو (Q)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۷۳
پژوهش حاضر با هدف مطالعه تحلیل موانع تأمین مالی کارآفرینان ورزشی به روش کیو انجام گرفت. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت اکتشافی و از نوع تحقیقات آمیخته (کیفی-کمی) بود. در این پژوهش 30 نفر از کارآفرینان ورزشی که بین 15 تا 40 سال تجربه فعالیت در عرصه کسب وکارهای ورزشی را داشتند، به عنوان جامعه هدف انتخاب شدند و با آنها مصاحبه مبتنی بر روش کیو انجام گرفت و کارت های مبتنی بر گزاره های کیو در بین آنان توزیع شد. براساس کارت های توزیع شده 38 گزاره نهایی شناسایی و در مرحله بعد توسط مشارکت کنندگان اولویت بندی شدند. در نهایت با توجه به یافته ها و نتایج تحلیل عاملی کیو، مشخص شد نه الگوی ذهنی در زمینه موانع تأمین مالی کارآفرینان ورزشی وجود دارد که با توجه به این نه الگو می توان نتیجه گرفت که منابع مالی موتور محرکه کسب وکارهای ورزشی است و درصورتی که کارآفرینان برای رشد و توسعه کسب وکار با مواردی مانند بروکراسی های شدید اداری، فقدان دانش کارآفرینی و ارتباطات در جامعه و تسهیلات بانکی با سود بالا مواجه باشند، رونق به محیط کسب وکارهای ورزشی بازنمی گردد.
۱۵.

اثربخشی تبلیغات با استفاده از ورزش در شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه: اینستاگرام)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۳۴
تحقیق حاضر با هدف تعیین اثربخشی تبلیغات با استفاده از ورزش در شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه: اینستاگرام) انجام گرفت. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است. به این منظور، جامعه آماری تحقیق را کاربران ایرانی صفحات ورزشی اینستاگرام تشکیل دادند و کاربران صفحات پوستر فوتبال 1 و 2، چه جذاب، اخبار پرسپولیس، ساینس بیس فیت و دانشکده علوم ورزشی به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل آماری براساس 260 پرسشنامه انجام گرفت. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه تیلور، لوین و استروتون (2011) استفاده شد. پرسشنامه مذکور پس از طی فرایند سه مرحله ای ترجمه توسط هشت نفر از صاحب نظران مورد تأیید محتوایی و صوری قرار گرفت. همچنین از روش تحلیل عاملی تأییدی به منظور تعیین اعتبار سازه ابزار اندازه گیری استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی در حد مطلوب به دست آمد. داده ها از طریق نرم افزار اسمارت پی.ال.اس تجزیه وتحلیل شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. این تحقیق شامل هشت مؤلفه مستقل است که عبارت اند از: سرگرمی، اطلاع رسانی، تأثیر همتایان، انطباق برند با خود، تهاجم، نگرانی امنیتی، کیفیت زندگی و زمان سازمان یافته. نتایج آزمون نشان داد که از بین این مؤلفه ها پنج مورد اول روی مؤلفه وابسته- نگرش نسبت به تبلیغات شبکه اجتماعی- اثرگذارند. مؤلفه انطباق برند با خود (350/0) بیشترین تأثیر را بر نگرش نسبت به تبلیغات با استفاده از ورزش داشت. باور بر این است که ورزش همچنان به عنوان رسانه تأثیرگذار توجه کسب وکارهای مختلف را به خود جلب کرده است.
۱۶.

تحلیل ابعاد هم افزایی عملکرد مدیریتی در توسعه و توانمندسازی فدراسیون های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۳۱
هدف از پژوهش حاضر، تحلیل ابعاد هم افزایی عملکرد مدیریتی در توسعه و توانمندسازی فدراسیون های ورزشی است. پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش 50 نفر از مدیران فدراسیون های ورزشی بودند و به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه محقق ساخته هم افزایی براساس مطالعات باتمان (2002) در خصوص هم افزایی تیمی و مطالعات ایوانز و جارویس (1986) در خصوص گروه گرایی و مطالعات لاک و کرافورد (2000) و سونگ (2008) در خصوص توسعه سازمانی بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظر خبرگان مدیریت ورزشی و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و پای ایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (93/0) تعی ین شد. یافته های پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری و تکنیک های آماری نشان داد که تعامل و همکاری با ضریب مسیر (81/0)، مشارکت (76/0)، شبکه (76/0)، اعتماد (75/0)، شناخت (73/0) و تسهیل گری (71/0) تأثیر مثبت، مستقیم و مؤثری در توسعه فدراسیون های ورزشی دارند. بنابراین، چهار ستون اصلی توسعه فدراسیون های ورزشی شامل راهبردها، استفاده مؤثر از فناوری های نوین، مهندسی مجدد ساختار تشکیلاتی با رویکرد چابک سازی فدراسیون و در نهایت اصلاح فرهنگ و هنجارها با هدف توازن میان راهبردها و نگرش جامعه ورزشی، با هم افزایی، قابل حصول تر، کم هزینه تر و سریع تر خواهد شد.
۱۷.

سنجش راه های شاداب سازی محتوایی و محیطی فعالیت های ورزشی دانش آموزان استان کردستان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۷۸
هدف از اجرای تحقیق سنجش راه های شاداب سازی محتوایی و محیطی فعالیت های ورزشی دانش آموزان استان کردستان بود. جامعه آماری پژوهش تمام دانش آموزان دوره متوسطه دوم و معلمان تربیت بدنی سطح استان کردستان بود. از بین آنها 400 پرسشنامه جمع آوری شد. به منظورجمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که مشتمل بر 40 سؤال و دارای شش مؤلفه معلم، دانش آموز، مدیریت مدرسه، محیط ورزشی، والدین و برنامه ریزی و محتواست. پرسشنامه های مربوط به صورت هدفمند بین معلمان تربیت بدنی و به صورت تصادفی نامتناسب بین دانش آموزان توزیع و جمع آوری شده است. به منظور تجزیه وتحلیل از شاخص های توصیفی، عامل اکتشافی و تأییدی و کولموگروف اسمیرنوف و آزمون های t تک نمونه ای و فریدمن استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی سؤالات در کل 312/68 درصد از کل واریانس را شامل شد. در خصوص روایی سازه و براساس میزان روابط و value - T تمامی سؤالات رابطه معناداری با عامل ها داشتند و توانستند پیش بینی کننده خوبی برای عامل خود باشند. شاخص ها نسبت X 2 به df (91/4)، 099/0RMSEA=  و همچنین 96/0NNFI=، 98/0 CFI=، 98/0 GFI= هم برازش مدل را تأیید کردند. ضریب پایایی پرسشنامه 96/0 به دست آمد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت میدانی اجرا شد. براساس نتایج مؤلفه والدین در بین چهار گروه تحقیق دارای رتبه اول هستند. در رتبه های دوم، سوم و ششم هم هیچ گونه تفاوتی بین گروه های تحقیق وجود ندارد. در مؤلفه مدیریت مدرسه رتبه معلمان زن پنجم شد و در مؤلفه برنامه ریزی و محتوا دارای رتبه سوم بودند. پیشنهاد می شود مدیران آموزش و پرورش به منظور افزایش فعالیت بدنی دانش آموزان زمینه های نشاط و شاداب سازی را در درس تربیت بدنی فراهم سازند.
۱۸.

مدل توسعه ورزش ایران با تأکید بر ذی نفعان، رویه ها و فرایندها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۹۰
هدف تحقیق حاضر طراحی مدل توسعه ورزش ایران با تأکید بر ذی نفعان، رویه ها و فرایندها در ایران بود. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و مبتنی بر تئوری داده بنیاد استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات از نمونه گیری گلوله برفی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 15 نفر از نخبگان آگاه به موضوع استفاده شد. داده های به دست آمده، به روش کدگذاری نظریه مبنایی با رویکرد ساخت گرا که چارمز (2006) معرفی کرده است، تجزیه وتحلیل شد. به این ترتیب کدگذاری در دو مرحله کدگذاری اولیه و متمرکز انجام گرفت. سپس از کدگذاری نظری برای فرم بخشیدن به کدهای متمرکز استفاده شد. بازرسی ادواری اطلاعات و کدهای به دست آمده به منظور اطمینان از صحت آنها توسط محقق انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد با توجه به رویکرد سیستمی، مدل توسعه ورزش ایران دارای پنج بخش ورودی شامل ذی نفعان (کلان، میانی و خرد) و رویه ها (توسعه سامانه انسانی، توسعه مدیریت، توسعه نظام مالی، توسعه تجهیزات و تسهیلات، توسعه فرهنگی، توسعه نهادی، ترویج، توسعه سیستم رقابت.)، پردازش شامل سه فرایند جذب، نگهداری (نگهداری استعداد، نگهداری مشارکت ورزشی جامعه) و پرورش، خروجی شامل پیامدهای فرهنگی – اجتماعی، پیامدهای اقتصادی و پیامدهای سیاسی، نظام بازخور یا همان نظام کنترل و ارزشیابی و در نهایت محیط شامل بسترهای فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و سیاسی - حقوقی است. به نظر می رسد برای توسعه مؤثر ورزش در کشور نیاز است ابتدا ذی نفعان کلان از جمله دولت و حاکمیت سیاست های صحیح و لازم را در این زمینه اتخاذ کنند و سازمان هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه ورزش نقش دارند، این سیاست ها را در قالب رویه ها و فرایند های مربوطه تعریف و عملیاتی کنند  تا به این ترتیب فرصت ها، ساختار و بسترهای لازم برای مشارکت مصرف کنندگان ورزش را در قالب یک سیستم فراهم آورند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵