شهرام عبدی

شهرام عبدی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

ارزش گذاری اقتصادی میراث فرهنگی ناملموس: رویداد ورزشی کشتی با چوخه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش گذاری آزمون انتخاب کشتی با چوخه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 860 تعداد دانلود : 774
مقدمه: امروزه ارزش گذاری رویدادهای ورزشی به یکی از حوزه های پژوهشی محبوب در جهان تبدیل شده است و هدف این پژوهش ارزش گذاری رویداد ورزشی کشتی با چوخه است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش پژوهش پیمایشی-توصیفی است و به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری در بخش آزمون انتخاب تمامی ساکنان شهر اسفراین، مدیران، معاونان و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی، ادارات ورزش و جوانان در استان خراسان شمالی، هیأت کشتی استان خراسان شمالی و هیأت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان خراسان شمالی بودند که 270 نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه آزمون انتخاب استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل ویژگی های جمعیت شناختی از آمار توصیفی و برای تحلیل داده ها از مدل لاجیت شرطی و همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار STATA 15 استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون انتخاب نشان داد که بیشترین تمایل به پرداخت به ترتیب برای مشکلات زیست محیطی (50726 تومان)، بهبود تصویر مقصد گردشگری (49889 تومان)، تقویت ارزش های اخلاقی و معنوی (48082 تومان)، معضلات اجتماعی (34480 تومان)، پیوند سیاسی-نهادی (10902 تومان)، رشد و توسعه گردشگری (9804 تومان) و رشد و توسعه اقتصادی و زیرساختی (6259 تومان) بود. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که ویژگی های زیادی در تعیین ارزش اقتصادی رویداد ورزشی کشتی با چوخه نقش دارند که لازم است مسئولان، متولیان و برگزارکنندگان این رویداد توجه ویژه ای را نسبت به این موارد داشته باشند.
۲.

عوامل مؤثر بر کامیابی کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در مسابقات نظامیان جهان (سیزم)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 290 تعداد دانلود : 427
زمینه و هدف: برای کشورها، کسب جایگاه مناسب در مسابقات نظامیان جهان اهمیت بسیاری دارد؛ تا جایی که کشورها از این رقابت مسالمت آمیز به عنوان ابزاری در معادلات بین المللی استفاده می کنند. از این رو پژوهش حاضر در صدد است با شناسایی شاخص های مؤثر بر کامیابی کاروان ورزشی نظامیان، زمینه موفقیت ایران را برای حضور در دوره های بعدی فراهم کند. روش: روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش کیفی است که از راهبرد تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل متخصصین و صاحب نظران حوزه ورزش نظامیان (مدیران، معاونان و کارشناسان تربیت بدنی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مربیان، سرپرستان و ورزشکاران عضو تیم های قهرمانی و کاروان ورزشی نظامیان جمهوری اسلامی ایران) بودند. روش نمونه گیری در این پژوهش هدفمند و با توجه به سطح اشباع داده ها با تعداد 17 نفر از افراد جامعه مصاحبه شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که شاخص های مؤثر بر کامیابی کاروان ورزشی نظامیان شامل دو مضمون فراگیر راهبردی و اجرایی و هشت مضمون سازمان دهنده شامل مدیریتی، منابع مالی و اقتصادی، تحقیق و توسعه، تجهیزات و امکانات، منابع انسانی، پشتیبانی و تدارکات، فرهنگی-اجتماعی و سیاسی است. نتیجه گیری: عوامل زیادی بر موفقیت تیم ها و کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در رقابت های سیزم تأثیر گذارند؛ بنابراین، مدیران، مسئولان، برنامه ریزان و متولیان ورزش نظامیان باید به این عوامل توجه ویژه ای داشته باشند تا بتوانند زمینه موفقیت هرچه بیشتر کاروان ورزشی نظامیان جمهوری اسلامی ایران را در میادین بین المللی فراهم کنند.
۳.

Pathology of Takhti and Imam Reza Football Stadiums in Mashhad with Emphasis on Passive Defense(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

تعداد بازدید : 952 تعداد دانلود : 161
INTRODUCTION: Nowadays, paying attention to the significance of football stadiums as important urban facilities and applying the principles of passive defense in them are among critical areas in the field of urban management. Given that, the primary goal of the present research is to investigate the pathology of football stadiums with an emphasis on passive defense. METHODS: The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of the research approach. Data collection was accomplished through documentary and field studies. In the documentary domain, information and data were gathered from the website of sports complexes, publications, and brochures. Regarding the field domain, spatial data related to the city of Mashhad were collected from the database and field studies in the form of observations and interviews with stadium officials. The target stadiums in the present study are Takhti and Imam Reza stadiums, which were studied based on two main criteria of design and location selection based on the principles of passive defense. After specifying the indicators, Arc GIS software was used to perform data analysis and spatial analysis operations. FINDINGS: The research findings indicate that the most significant weaknesses of Takhti Stadium are the lack of access to first and secondary arterial roads, the presence of intersections and heavy traffic near the stadium, inadequate open space and parking lots, and lack of automatic fire suppression systems. The drawbacks of Imam Reza Stadium include the absence of shelter, no access to the subway stations, no direct access to primary arterial roads, and the absence of entrance and exit passageways in the stadium. CONCLUSION: The results indicate the fact that paying attention to the indicators and criteria of passive defense can extensively conserve and maintain sports facilities at times of crisis.
۴.

مدلسازی و اولویت بندی موانع کسب میزبانی رویدادهای بزرگ بین المللی ورزشی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اولویت بندی رویدادهای بزرگ ورزشی رویدادهای بین المللی ورزشی کسب میزبانی مدلسازی موانع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 723 تعداد دانلود : 241
هدف از پژوهش حاضر، مدلسازی و اولویت بندی موانع کسب میزبانی رویدادهای بزرگ بین المللی ورزشی در ایران بود که به روش توصیفی- پیمایشی و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران وزارت ورزش و جوانان تا سطح معاونان، هیأت رئیسه کمیته ملی المپیک، عوامل برگزاری دوازدهمین دوره المپیاد دانشجویی کشور در دانشگاه شهید بهشتی، مدیران ارشد فدراسیون های ورزشی حاضر در بازی های المپیک، بازی های آسیایی و جام های جهانی رشته های مختلف شامل رئیس، نواب رئیس و دبیر فدراسیون مربوطه و در مجموع 134 نفر بودند. به علت محدود بودن تعداد اعضای جامعه، از روش نمونه گیری کل شمار استفاده شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی آن با استفاده از نظرهای استادان و متخصصان تربیت بدنی در امر رویداد تأیید و پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ (86/0=α) به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل ویژگی های جمعیت شناختی از آمار توصیفی و به منظور اولویت بندی مؤلفه های پژوهش از آزمون فریدمن استفاده شد. براساس یافته های تحقیق ضعف امکانات زیربنایی و زیرساختی و عوامل اقتصادی از مهم ترین موانع کسب میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی است و پس از آن موانع و مشکلات اجتماعی-فرهنگی و محیطی بیشترین تأثیر را در عدم کسب میزبانی رویدادهای بزرگ بین المللی ورزشی داشته اند. بررسی موانع کسب میزبانی می تواند سازمان درخواست دهنده میزبانی و مسئولان اجرایی ورزش کشور را قادر سازد تا ضعف ها و کمبودهای موجود کشور در این بخش را شناسایی و برنامه راهبردی مؤثرتری را به منظور کسب میزبانی رویداد در آینده تدوین کنند.
۵.

غذا در المپیک: نگاهی تحلیلی بر مبحث تغذیه در یک سده بازی های المپیک

کلید واژه ها: بحث غذایی المپیک قرن بیستم شهر میزبان ورزش قهرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 787 تعداد دانلود : 657
بازی های المپیک دارای ابعاد و جنبه های تاریخی و اجتماعی گوناگونی است که یکی از این حیطه های جذاب و مهم مربوط به بحث غذایی این بازی ها می باشد. هدف این پژوهش بررسی بحث غذایی بازی های المپیک مدرن از آغاز تا پایان قرن بیستم بود. روش پژوهش اسنادی و کتابخانه ای است. اطلاعات مورد نیاز با جمع آوری، دسته بندی و تجزیه و تحلیل کتاب ها، مقالات، گزارش ها، منابع فارسی و لاتین منتشر شده در مورد بازی های المپیک به دست آمده است. یافته های پژوهش نشان داد که بحث غذایی بازی های المپیک از آغاز تا کنون دست خوش تغییرات زیادی در ابعاد مختلف از جمله برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت و کنترل بوده و از نظر مدیریتی، هر المپیک پیشرفت های زیادی را تجربه کرده و به طور کلی یافته های پژوهش به نوعی بیانگر سیر تکاملی بحث غذایی در ادوار برگزار شده بازی های المپیک می باشد. یافته ها همچنین نشان دهنده ابداعات و نوآوری ها در بحث غذایی هر دوره از بازی های المپیک است، جایی که میزبانان در هر دوره حداکثر تلاش خود را می نمایند تا فرهنگ والای خود در بعد آشپزی را به تمامی جهانیان عرضه نمایند. با توجه به یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت بحث غذایی رویدادهای بزرگ ورزشی از جمله بازی های المپیک دارای ابعاد مدیریتی زیادی است و با شناخت این جنبه ها می توان به نحو مطلوبی این گونه رویدادها را مدیریت و اداره نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان