مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی سال سیزدهم زمستان 1400 شماره 4 (پیاپی 55) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

راهبردها و پیامدهای تجارت الکترونیک در صنعت ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیامد تجارت الکترونیک راهبرد صنعت ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 99 تعداد دانلود : 959
هدف اصلی این پژوهش، تعیین راهبردها و پیامدهای تجارت الکترونیک در صنعت ورزش کشور بود. برای دستیابی به هدف بیان شده و با توجه به تخصصی بودن موضوع پژوهش، مطالعه کیفی با استفاده از انجام مصاحبه های عمیق با نخبگان این موضوع استفاده شد. انجام مصاحبه ها به صورت هدفمند و به شیوه گلوله برفی ادامه یافت و در نهایت 12 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده های حاصل از مصاحبه ها به روش داده بنیاد و از طریق سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل شد. یافته های مربوط به راهبردها بیانگر چهار حیطه اصلی بود، به طوری که پوشش دهنده چالش های درونی و بیرونی تجارت الکترونیک در صنعت ورزش کشور باشند. این حیطه ها شامل موارد زیر می شود: مدیریتی، قانونی – حقوقی، فنی، فرهنگی-اجتماعی. همچنین پیامدهای شناسایی شده حاصل از راهبردها شامل توسعه اقتصادی، حقوقی، ساختاری و فرهنگی است که تا حدود زیادی منطبق بر راهبردها نیز بودند. براساس یافته های پژوهش، راهبردهای اجرایی ارائه شده می تواند کمک رسان مدیران ورزشی کشور در زمینه توسعه تجارت الکترونیک در صنعت ورزش کشور باشد.
۲.

مدلسازی نقش تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر عملکرد کسب وکارهای ورزش های الکترونیکی با میانجیگری رفتار خرید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات شفاهی کسب وکارهای کوچک مشتری ورزش های الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 100 تعداد دانلود : 556
تأثیرگذاری بر عقاید سایر افراد برای سازمان های عرضه کننده کالاها و خدمات، منافع چشمگیری را در پی دارد. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی نقش تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر عملکرد کسب وکارهای ورزش های الکترونیکی با اثر متغیر میانجی رفتار خرید بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی بود. جامعه آماری شامل مشتریان کسب وکارهای الکترونیکی در شهر کرج بود. براساس نرم افزار آماری PASS نسخه 11.0.8 حجم نمونه تحقیق بین 321 تا 369 نفر تعیین شد که از طریق نمونه گیری طبقه ای - تصادفی 340 نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد رفتار خرید کیم (2008) و پرسشنامه استاندارد عملکرد کسب وکار مامون (2011) استفاده شد. روایی صوری – محتوایی پرسشنامه ها توسط 10 تن از استادان و متخصصان مدیریت ورزشی تأیید شد. همچنین پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 92/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر عملکرد کسب وکار (05/0, β=49/0P<)، و رفتار خرید بر عملکرد کسب وکار (05/0, β=56/0P<) است. همچنین رفتار خرید نقش تعدیل کننده ای در رابطه بین تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی و عملکرد کسب وکارهای ورزش های الکترونیکی دارد. با توجه به نتایج، می توان به مدیران کسب وکارهای ورزش های الکترونیکی پیشنهاد داد که در ارائه خدمات به مشتریان بهترین عملکرد را از خود نشان دهند تا از این طریق توسط مشتریان فعلی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی جهت جلب توجه مشتریان جدید داشته باشند.
۳.

مدلسازی جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی هندبال کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدلسازی جذب حامیان مالی هندبال قهرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 735 تعداد دانلود : 243
پژوهش حاضر با هدف مدلسازی جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی هندبال کشور انجام گرفت. تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب نظران (کارشناسان فدراسیون هندبال، رؤسای هیأت های هندبال و ورزشکاران باسابقه هندبال)، متخصصان بازاریابی ورزشی، مدیران لیگ های برتر هندبال آقایان و بانوان و مدیران و کارشناسان فروش و بازاریابی شرکت های حامی مالی موجود لیگ و مسابقات هندبال در سطح کشور به تعداد  206 نفر بود و براساس تعداد گویه ها، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آنها با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ (96/0α=) تأیید شد. برای چگونگی توزیع داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف(K-S) استفاده شد. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که 5 عامل اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، محیطی، رسانه ها و ارتباطات و مدیریتی-ساختاری به ترتیب شاخص جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی هندبال را به صورت معنا دار و مثبت پیش بینی کردند، بدین ترتیب و با توجه به ضرایب به دست آمده مدل نهایی پژوهش تأیید شد. همچنین نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی، از نکویی برازش برخوردار است و موجب جذب حامیان مالی می شود. بر این اساس مدیریت فدراسیون هندبال کشور لازم است که به این 5 مؤلفه توجه ویژه کرده و زیرساخت های لازم در این فدراسیون را به ویژه با توجه به شرایط و نظام اقتصادی کشور فراهم سازد و در پی ایجاد فضای رقابتی بر آن باشد.
۴.

نیمرخ کارآفرینی دانشکده های علوم ورزشی ایران و ارائه مدل اشتغال و کارآفرینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتغال ورزش دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی کارآفرینی ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 886 تعداد دانلود : 133
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نیمرخ کارآفرینی دانشکده های علوم ورزشی ایران و ارائه مدل اشتغال و کارآفرینی است. از پرسشنامه استاندارد گیب (2012) با روایی و پایایی مطلوب برای گردآوری داده ها استفاده شد. نتایج بررسی 11 مؤلفه کارآفرینی (چشم انداز، مأموریت و راهبرد دانشکده، حاکمیت و اداره دانشکده، ساختار و طرح سازمانی، چندرشته ای بودن، فرارشته ای بودن، قدرت نفوذ و استفاده از منابع متنوع، مدیریت ذی نفعان و ارزش های جامعه، دانش آموختگان، انتقال دانش، مرکز رشد، تأمین مالی، مخاطرات در دانشکده، بین المللی سازی و آموزش کارآفرینانه و آموزش) نشان می دهد که وضعیت کارآفرینی و اشتغال در دانشکده های علوم ورزشی در سطح مطلوبی نیست. دانشجویان متناسب با نیازهای بازار کار حوزه تربیت بدنی، آموزش نمی بینند. با توجه به اینکه از لحاظ 11 شاخص استاندارد، وضعیت اشتغال و کارآفرینی در دانشکده های علوم ورزشی در سطح پایینی است، ضرورت دارد که به مؤلفه های کارآفرینی در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی در دانشکده ها بیشتر توجه شود تا دانشجویان تربیت بدنی با رویکرد آموزشی کارآفرینانه بتوانند پس از فارغ التحصیلی به عنوان کارآفرین در حوزه کسب وکار ورزش وارد شوند.
۵.

مذاکره برای امتیاز بهره برداری از مجموعه های ورزشی مبتنی بر نظریه بازی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امتیاز بهره برداری حراج مدیریت قرارداد نظریه بازی ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 145 تعداد دانلود : 246
هدف از این تحقیق، ارائه مدلی اقتصادی در واگذاری امتیاز بهره برداری اماکن ورزشی، مبتنی بر نظریه بازی هاست. تحقیق حاضر به روش توصیفی- پیمایشی و با انجام مصاحبه با مسئولان و بهره بردار چمن مصنوعی مجموعه ورزشی انقلاب و بررسی اسناد مناقصه و قراردادهای فی مابین در واگذاری های صورت گرفته برای دریافت حق بهره برداری از آن انجام گرفت. براساس یافته ها، متغیرهای اثرگذار بر تدوین و انعقاد قراردادهای واگذاری این واحد، شناسایی و رویکردهای پیشنهادی انتخاب و از میان آنها کارامدترین و مناسب ترین راهبرد برای صاحب امتیاز و بهره بردار معرفی شدند. در مرحله بعد، براساس بهترین پیامد، بازی پیشنهادی طراحی و مدلسازی شد. نتایج نشان داد هنگامی که اطلاعات خصوصی مستقلی بر فضای حراج حاکم باشد، راهبرد تغییر سازوکار حراج برای طرفین مناسب تر است. همچنین راهبرد پیشنهاد قیمت، بهترین راهبرد و نیز تعادل نش در این بازی است.
۶.

طراحی الگوی فرایندی کسب وکار باشگاه های ورزشی تناسب اندام زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکامل خلق ارزش صنعت تناسب اندام طراحی محصول فرایند کسب وکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 33 تعداد دانلود : 542
امروزه رقابت شدید بین کسب وکارهای هر صنعت لزوم طراحی مدل های مناسب کسب وکار را نشان می دهد و صنعت ورزش و تناسب اندام نیز از این قاعده مستثنا نیست. هدف تحقیق حاضر طراحی الگوی فرایندی کسب وکار باشگاه های ورزشی تناسب اندام زنان بود. تحقیق از نوع اکتشافی و از نظر هدف کاربردی بود که با دو راهبرد کیفی فراترکیب و تحلیل تم اجرا شد. جامعه آماری فراترکیب مطالعات مرتبط در بازه زمانی 1990 تا 2020 بودند. برای تحلیل تم نیز 11 متخصص حوزه کسب وکارهای ورزشی به صورت گلوله برفی برای مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته انتخاب شدند. با تجزیه وتحلیل داده های دو مرحله تعداد زیادی کدهای باز شناسایی شد که در پایان 125 کد نهایی، 54 تم فرعی و 21 تم اصلی ظاهر شدند. کیفیت یافته های دو مرحله با محاسبه ضریب توافق کدگذاری تأیید شدند. مفاهیم ظهوریافته در 7 محور شامل طراحی محصول، پیش اجرا، تعریف مشتریان، تعیین و تأمین منابع، فعال سازی و اجرا، کنترل و عملکرد و پشتیبانی فناوری دسته بندی شدند که هر کدام به فرایندهای خاصی در الگوی کسب وکار اشاره داشت. در یک منطق خطی این فرایندها پشت سر هر هم قرار دارند، اما در الگوی مذکور همه فرایندها به طور مداوم بارها و بارها بازبینی می شوند تا کسب وکار به بهترین شیوه ممکن محصول خود را تولید و عرضه کند. به طور کلی الگوی فرایندی ارائه شده، پویاست که فرایندها و شرایط لازم برای بازبینی را شناسایی کرده است. اجرایی کردن این مراحل می تواند تکامل کسب وکار باشگاه های تناسب اندام زنان را تا حدودی پیش بینی کند. 
۷.

نقش آگهی های تبلیغاتی مرتبط با ورزش در پارک در تغییرات امواج مغزی افراد با استفاده از QEEG(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الکتروانسفالوگرافی بازاریابی عصبی جاذبه های منطقی جاذبه های هیجانی نیمه تجربی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 426 تعداد دانلود : 83
هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش انواع آگهی های تبلیغاتی منطقی و هیجانی مرتبط با ورزش در پارک در تغییرات امواج مغزی افراد با استفاده از الکتروانسفالوگرافی کمی بود. تحقیق حاضر، کاربردی و نیمه تجربی بود. جامعه آماری تحقیق شهروندان شهر اصفهان بودند که تاکنون برای فعالیت ورزشی به پارک ها مراجعه نکرده اند. افراد 25 تا 35 ساله و تعداد 24 نفر (12 زن و 12 مرد) به عنوان نمونه انتخاب شدند. امواج مغزی افراد در دو مرحله پیش آزمون (مشاهده صفحه سفید) و پس آزمون (مشاهده تصاویر منطقی و هیجانی) ثبت شد. از QEEG برای ثبت و کدنویسی امواج مغزی، و به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (ویلکاکسون) با نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد امواج مغزی افراد در مرحله پس آزمون (مشاهده تصاویر منطقی و هیجانی) نسبت به مرحله پیش آزمون (مشاهده صفحه سفید) کاهش یافت، که این کاهش هنگام مشاهده تصاویر هیجانی بیشتر بود. از آنجا که کاهش امواج آلفا نشان دهنده افزایش توجه و بار شناختی است، به متولیان امر ورزش همگانی و به خصوص ورزش در پارک های شهر اصفهان پیشنهاد می شود به منظور تهییج شهروندان به ورزش و فعالیت بدنی در پارک ها از جاذبه های تبلیغاتی، به ویژه جاذبه های هیجانی، استفاده کنند.
۸.

اثر بودجه بر مشارکت ورزشی در ایران: رویکرد رگرسیون پانل کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتبارات هزینه ای بودجه جاری بودجه عمرانی دارایی های سرمایه ای مشارکت ورزشی ورزشکاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 23 تعداد دانلود : 568
هدف از این پژوهش بررسی اثر بودجه ورزشی بر مشارکت ورزشی در ایران بود. داده های پانل برای استان های ایران بین سال های 1383 تا 1396 از مرکز آمار، وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک ایران گردآوری شد. برای تحلیل داده ها از رگرسیون کوانتایل در دهک های چندگانه استفاده شد و نتایج نهایی با روش بوت استرپ تأیید شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 10 انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که بودجه جاری ورزش اثر مثبت و معناداری بر مشارکت ورزشی در دهک های 1/0، 3/0 ، 4/0، 5/0، 6/0، 7/0، 8/0 دارد و پس از اجرای بوت استرپ در تمامی دهک ها اثر بودجه جاری ورزش بر مشارکت ورزشی معنادار نشان داده شد، اما اثر بودجه عمرانی ورزش بر مشارکت ورزشی فقط در دهک 9/0 معنادار و منفی بود و پس از اجرای بوت استرپ اثر بودجه عمرانی ورزش بر مشارکت ورزشی در هیچ دهکی معنادار نبود. مسئولان ذی ربط، باید بودجه جاری و عمرانی ورزش را متناسب با برنامه های اجرایی و وضعیت استان و رعایت عدالت توزیعی به منظور ارتقای مشارکت ورزشی و با توجه به شرایط خاص کشور در مواجهه با تحریم های بین المللی تخصیص دهند.
۹.

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بحران هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران براساس مدل سه شاخگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بحران هواداری تحلیل محتوای کیفی زمینه ای ساختاری محتوایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 764 تعداد دانلود : 653
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بحران هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران براساس مدل سه شاخگی بود. این پژوهش از نوع آمیخته بود که در دو مرحله کیفی و کمی انجام گرفت. در بخش کیفی برای انجام مصاحبه های عمیق، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. پس از انجام 21 مصاحبه با متخصصان، داده ها براساس رویکرد تحلیل محتوای کیفی کدگذاری شد. در بخش کمی، 10 نفر از خبرگان براساس نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند و داده ها به روش تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی شد. براساس نتایج پژوهش، 18 عامل شناسایی شده مؤثر بر بحران هواداری در سه شاخه محتوایی، ساختاری و زمینه ای قرار گرفتند. عوامل شاخه محتوایی به ترتیب اولویت عبارت بودند از: وضعیت داوری، فساد در فوتبال، کجرفتاری هواداران، مدیریت ارتباطات، قومیت گرایی و نژادپرستی، ویژگی های روان شناختی، رفتارهای غیرحرفه ای ذی نفعان و ترکیب جمعیتی؛ عوامل شاخه ساختاری به ترتیب اولویت عبارت بودند از: مدیریت ایمنی و امنیت استادیوم، زیرساخت عمومی و زیرساخت اورژانسی-پزشکی؛ عوامل شاخه زمینه ای نیز به ترتیب عبارت بودند از: عوامل فرهنگی-اجتماعی، کارکرد رسانه، عملکرد شورای تأمین، قوانین انضباطی، شرایط تیم و رقابت، عوامل سیاسی-اقتصادی و شرایط جوی. بنابراین به مدیران و مسئولان برگزاری مسابقات و باشگاه ها پیشنهاد می شود که با آگاهی از عوامل شناسایی شده در جهت مدیریت مؤثرتر بحران هواداری گام بردارند.
۱۰.

هنجاریابی پرسشنامه نزاکت ورزشی در میان دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه گلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی اخلاقی احترام ایثار دانشجویان نزاکت ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 474 تعداد دانلود : 134
هدف اصلی طراحی پرسشنامه نزاکت ورزشی، تبدیل پاسخ ها به داده هاست که بخش مهمی از فرایند پژوهش های علمی و هنجاریابی آن برای دانشجویان است. نزاکت به معنای پذیرش احساسات دیگران به منظور برخورد مناسب و با در نظر گرفتن جوانب آن در روابط اجتماعی است. با افزایش نزاکت ورزشی در بین ورزشکاران، می توان از انحطاط فرهنگی و اخلاقی در بین گروه های مختلف ورزشی جامعه، پیشگیری کرد. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه گلستان (3951 نفر) بودند که 384 نفر نمونه تعیین (جدول کرجسی و مورگان) و برای انتخاب نمونه ها نیز از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب استفاده شد. پایایی پرسشنامه، با به کارگیری آزمون ضریب آلفای کرونباخ (84/0) و نیز روش دونیمه سازی (78/0) تأیید شد. روایی محتوایی نیز براساس ضریب توافق، 99/0 است.  در این پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی، سه عامل احترام، الگوی اخلاقی و ایثار، به عنوان ابعاد اصلی مفهوم نزاکت ورزشی شناسایی شدند. پرسشنامه نزاکت ورزشی مقیاسی قابل اطمینان و معتبر است که می تواند برای ارزیابی میزان نزاکت ورزشی در میان دانشجویان به کار رود و نتایج معتبری را نشان دهد. پیشنهاد می شود که در پژوهش های آینده از این ابزار در نمونه ها و حوزه های دیگر استفاده شود.
۱۱.

طراحی الگوی توسعه اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد دیجیتال اقتصاد ورزش فناوری اطلاعات و ارتباطات فناوری ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 486 تعداد دانلود : 596
هدف از این پژوهش، طراحی الگوی توسعه اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران بود. این پژوهش به لحاظ روش گردآوری داده ها از نوع پژوهش های کیفی بود که با روش گراندد تئوری و رویکرد نظام مند استراوس و کوربین انجام گرفت و از مصاحبه کیفی نیمه ساختاریافته برای جمع آوری داده ها استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان علمی و اجرایی ورزش کشور بود که در حوزه های اقتصاد، فناوری، IT، تجارت الکترونیک، کسب وکارهای دیجیتال و اقتصاد دیجیتال تجربه داشتند و در مجموع 21 مصاحبه انجام گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد که 140 کد باز به دست آمد و در پنج مقوله شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدهای توسعه اقتصاد دیجیتال در ورزش دسته بندی شدند. توسعه دسترسی به رایانه و اینترنت، تجاری شدن ورزش، رشد تجارت الکترونیک و فناوری های دیجیتال از پیشران های توسعه اقتصاد دیجیتال در ورزش بود. با توجه به اینکه امروزه فضای بازار از شکل سنتی خود به سمت دیجیتالی شدن تغییر یافته است، ازاین رو سازمان ها، فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی و مشاغل مرتبط با ورزش باید ضمن سازگاری با این تغییرات، استراتژی دیجیتالی سازی فرایندها، خدمات و فعالیت های خود را تنظیم کنند.
۱۲.

طراحی مدل مدیریت کیفیت نظام آموزش تربیت بدنی و ورزش در مدارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ریزی کیفیت تضمین کیفیت کنترل کیفیت مدیریت کیفیت مدارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 190 تعداد دانلود : 854
هدف این پژوهش طراحی مدل مدیریت کیفیت نظام آموزش تربیت بدنی و ورزش در مدارس بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمامی استادان مدیریت ورزشی، معاونان و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش و معلمان تربیت بدنی و ورزش بودند و نمونه آماری به صورت در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب نظران (14 نفر)، تأیید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (99/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS3-SPSS24 استفاده شد. نتایج نشان داد که برنامه ریزی کیفیت آموزش اثر معنا داری بر فرایند برنامه آموزشی (31/62) دارد، اما بر نتایج (20/1) آن به طور مستقیم اثر ندارد. همچنین متغیر فرایند به طور مستقیم اثر معنا داری بر نتایج برنامه آموزشی دارد (05/11). نتایج فرضیه میانجی نیز حاکی از این بود که برنامه ریزی کیفیت آموزشی بر نتایج آن از طریق متغیر میانجی فرایندها اثر معناداری دارد (13/11). بنابراین می توان گفت که با استفاده از رویکرد سیستمی (توجه به ورودی ها؛ فرایندها و خروجی های سیستم) به منظور ارتقای تضمین کیفیت آموزش درس تربیت بدنی و ورزش گام برداشت و تمام این فرایندها را به صورت سیستم یکپارچه و مرتبط در نظر گرفت تا بتوان به نتایج مطلوبی در این زمینه دست یافت.
۱۳.

تدوین مدل مفهومی ارتقای سیستم بیمه ورزشی در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتقای بیمه الگوی مفهومی مدیریت بیمه بیمه ورزشی نظام بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 714 تعداد دانلود : 606
هدف از این پژوهش تدوین مدل ارتقای سیستم بیمه ورزشی در کشور بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با رویکرد اکتشافی و سیستماتیک بود. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (مدیران و استادان) و منابع اطلاعاتی (کتاب ها، مقالات، اسناد، رسانه ها و ...) بود. نمونه گیری به تعداد قابل کفایت بر مبنای رسیدن به اشباع نظری به صورت قضاوتی انجام گرفت (17 نفر و 68 منبع). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه های اکتشافی ساختارمند بود. روایی ابزار براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه آماری، نظر خبرگان و ضریب توافق بین مصححان کدگذار ارزیابی و تأیید شد. به منظور تحلیل یافته ها از روش کدگذاری چندمرحله ای و رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد. متغیرهای اصلی در مدل مفهومی شامل بهبود خسارت مشتری، بهبود حق بیمه، توسعه دامنه پوشش، ارتقای رضایت مشتریان، ترویج سواد بیمه ای ورزش، استانداردسازی کیفیت خدمات، کارامدسازی مدیریت راهبردی، ارتقای سیستم نظارت، روزامدسازی قوانین، ارتقای ضریب نفوذ بیمه، ظرفیت سازی شبکه ارتباطی، توسعه امکانات مراکز، توانمندسازی سرمایه انسانی، فراگیرسازی آموزش و فرهنگ سازی بیمه و بهینه سازی مدیریت مالی بیمه ورزشی بود. این متغیرها در پنج سطح متوالی، ساختار، قابلیت، فرایند، عملکرد و پیامد چارچوب بندی شدند. براساس مدل پژوهش می توان گفت که ارتقای سیستم بیمه ورزشی نیازمند تقویت مؤلفه های ساختاری، قابلیتی، فرایندی، عملکردی و پیامدی است و میزان تحقق توسعه آن به برایند اثر عوامل این سطوح وابسته است.
۱۴.

شناسایی و وزن دهی متغیرهای عملکردی مؤثر بر قیمت گذاری مهاجمان لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل سلسله مراتبی قیمت گذاری مهاجم متغیر عملکردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 212 تعداد دانلود : 56
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و وزن دهی متغیرهای عملکردی مؤثر بر قیمت گذاری مهاجمان فوتبال ایران بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات ترکیبی (کیفی-کمی) بود. در بخش کیفی برای شناسایی متغیرهای عملکردی از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی برای وزن دهی متغیرها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل افراد دارای مدرک حرفه ای مربیگری کنفدراسیون فوتبال آسیا، مربیان لیگ برتر و مدرسان فدراسیون فوتبال ایران بود. در این تحقیق برای نمونه گیری از روش نمونه گیری به صورت هدفمند استفاده شد و در نهایت ابتدا با 11 متخصص مصاحبه صورت گرفت، سپس از آنها خواسته شد که پرسشنامه طراحی شده را تکمیل کنند. برای تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی از نرم افزار ان ویوو و برای تحلیل داده های کمی از نرم افزار اکسپرت چویز استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای گل زنی، پاس گل و ایجاد موقعیت گل به ترتیب با وزن های 231/.، 160/. و 146/. مهم ترین متغیرها و متغیرهای تکل زنی، نبرد هوایی دفاعی و دفع توپ به ترتیب با وزن های 010/.، 010/. و 009/. متغیرهای با پایین ترین وزن بودند. توصیه می شود در طراحی مدل قیمت گذاری بازیکن پست مهاجم، در بخش ارزیابی عملکرد به متغیرهای این تحقیق و وزن هریک از آنها توجه شود.
۱۵.

پهلوانان ایران از دیروز تا امروز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پهلوان علی (ع) فرهنگ مذهب ملیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 536 تعداد دانلود : 726
فرهنگ پهلوانی از غنی ترین و پربارترین سرمایه های ملی ایران است. این فرهنگ اصیل ایرانی- اسلامی طی دوره های متعدد تاریخی پهلوانان بزرگی را تربیت کرده و به جامعه ایرانی تحویل داده است. هدف اصلی این پژوهش معرفی پهلوانان ایرانی از دوران باستان تا دوره انقلاب اسلامی در ایران و بررسی سیر تحول و دگرگونی این فرهنگ و سردمداران آن یعنی پهلوانان است. فرض ما بر این است که آنچه موجب پایداری این فرهنگ غنی شده، مفاهیم مورد توجه آن یعنی درستکاری، تقویت جسم و روح، خصایل نیک و از همه مهم تر غلبه روح جوانمردی بر آن به پیروی از پیشوای ایرانیان مسلمان یعنی حضرت علی(ع) است. ازاین رو در این مقاله با تکیه بر مطالعات تاریخی در پی معرفی مفاهیم والای اخلاقی در فرهنگ پهلوانی و نمایندگان این فرهنگ یعنی پهلوانان این مرز و بوم در طی دوران باستان و دوران ایران اسلامی هستیم. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای سعی در تحلیل یافته ها با روش روایی و تاریخ گونه داشته است. آنچه حاصل شده شناسایی ارتباط این فرهنگ با مفاهیم ملی و مذهبی مورد توجه ما به ویژه ارتباط پهلوانان ایرانی با پیشوای عالم تشیع، حضرت علی(ع) است که ایشان را به الگوی پایدار پهلوانان ایرانی مبدل ساخته است. ازاین رو مهم ترین یافته پژوهش این است که آیین عیاری که از دوران باستان در ایران وجود داشته، پس از ورود اسلام به ایران با مذهب تشیع به ویژه شخصیت ممتاز حضرت علی(ع) که برجسته ترین خصلت های جوانمردی را دارا بودند، پیوند برقرار کرده و در آمیزش با آن تقویت شده و تا به امروز رشد و گسترش یافته است.
۱۶.

کمال گرایی، فرسودگی و مشارکت در ورزشکاران نخبه معلول جسمی: نقش میانجی تئوری خودمختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودمختاری فرسودگی کمال گرایی مشارکت معلول ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 274 تعداد دانلود : 501
هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش میانجی تئوری خودمختاری در رابطه کمال گرایی، فرسودگی و مشارکت در ورزشکاران نخبه معلول جسمی است. جامعه آماری تمامی ورزشکاران ملی حاضر در فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین بودند. نمونه آماری، شامل ورزشکاران ملی، که در اردوهای آماده سازی در فدراسیون جانبازان و معلولین حاضر بودند، است. در مجموع 109ورزشکار که براساس نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند، پرسشنامه های فرسودگی، کمال گرایی، مشارکت، تأمین نیاز و عدم تأمین نیاز را تکمیل کردند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد اثر تلاش های کمال گرایانه بر تأمین نیاز مثبت و غیرمعنادار، اثر تلاش های کمال گرایانه بر عدم تأمین نیاز منفی و معنادار، اثر نگرانی های کمال گرایانه بر تأمین نیاز مثبت و غیرمعنادار، اثر نگرانی های کمال گرایانه بر عدم تأمین نیاز مثبت و معنادار، اثر تأمین نیاز بر مشارکت ورزشی مثبت و معنادار، اثر تأمین نیاز بر فرسودگی منفی و معنادار، اثر عدم تأمین نیاز بر مشارکت ورزشی منفی و معنادار، اثر عدم تأمین نیاز بر فرسودگی مثبت و معنادار است.
۱۷.

ارائه مدل سیستم پویای صنعت ورزش کشور برای دوران پساکرونا با رویکرد نظریه آشوب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیستم پویا صنعت ورزش نظریه آشوب همه گیری کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 330 تعداد دانلود : 939
همه گیری کووید-19 تمامی صنایع را تحت تأثیر و رکود قرار داد. نحوه مواجهه در این دوران و تأثیرات میان مدت و بلندمدت آن تمام صنایع اعم از ورزش را مورد چالش بزرگ قرار داده است. تحقیق حاضر بر آن است مدلی پویامحور از دوران پساکرونا برحسب آشوبناکی سیستم صنعت ورزش ارائه دهد. روش تحقیق حاضر دلفی است که به صورت کیفی در چهار دور انجام پذیرفت. نمونه گیری تحقیق به صورت هدفمند انجام پذیرفت. در این تحقیق از خبرگان مدیریت ورزشی و خبرگان روان سنجی به عنوان نمونه مورد هدف استفاده شد. برای بررسی کفایت روش تحقیق از چهار متخصص به عنوان نمونه موازی به منظور تضمین کیفیت تحقیق استفاده شد. برای تحلیل داده از نرم افزار  Vensim.PLE و Checkmate استفاده شد. نتایج تحقیق در دور میزان توافق خبرگان بر وضع آشوبناکی در هفت گزاره اصلی به عنوان نقاط دارای آشوب و بی نظمی نشان داد. در دور دوم، نقاط دارای خودمانایی و تعاملات بین گزاره ها گزارش شد. در دور سوم، میزان وضعیت آتی صنعت ورزش برحسب گزاره های اصلی و فرعی به دست آمده در دوران پساکرونا، برحسب ماتریس راهبرد اصلی تعیین شد. نوع راهبرد های مورد نیاز برحسب مکان جای گیری هر گزاره در ماتریس تعیین شد. در نهایت، مدل سیستم پویا صنعت ورزش کشور برای دوران پساکرونا ترسیم شد. به طور کلی، اجرای چنین سیستمی نیاز اساسی دوران پساکروناست و از این طریق می توان چرخه بازخورد سیستم را تشخیص داد تا در بی نظمی و آشوب موجود در صنعت ورزش کشور به نظم رسید.
۱۸.

کووید-19 و چالش های اقتصادی پیش روی مربیان زن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتماد اجتماعی چالش های اقتصادی کووید-19 مربیان ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 401 تعداد دانلود : 147
هدف اصلی این تحقیق شناسایی چالش های اقتصادی است که مربیان ورزشی زن با آن در دوران کرونا مواجه شده اند. تحقیق حاضر با رویکرد اکتشافی به صورت کیفی و از نوع رویکرد دیکلمن و همکاران (۱۹۸۹) انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق مربیان زن فعال در حوزه های مختلف ورزشی بودند که با روش نمونه گیری نظری و طرح نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که محقق پس از انجام 20 مصاحبه به اشباع نظری رسید. تجزیه وتحلیل داده های تحقیق شش چالش اصلی اقتصادی مربیان زن را در شش مقوله آشکار کرد. مقوله های یافته شده عبارت بودند از: عدم حمایت دولت و بار اقتصادی، کاهش فعالیت کسب وکارهای خرد و کارآفرینانه ورزشی، عدم اعتماد اجتماعی، تبعات ابتلا و مرگ ومیر بر شرایط اقتصادی، کاهش اسپانسر و مشکلات اینترنتی و نبود بسترهای لازم در این زمینه. بنابراین، پیشنهاد می شود راهکارهای مناسب برای حل این مشکلات شناسایی و به کار گرفته شود تا مربیان زن بتوانند با مشکلات کمتری در این دوران بحرانی که نیاز به حمایت بیشتر احساس می شود، به انجام وظایف اصلی خود بپردازند و به توسعه ورزش زنان کمک کنند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲