مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی سال چهاردهم زمستان 1401 شماره 4 (پیاپی 59) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی الگوی ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC) در ورزش کشتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباطات یکپارچه بازاریابی بازاریابی رابطه ای کشتی تبلیغات روابط عمومی در ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 700 تعداد دانلود : 593
مقدمه: هدف  این تحقیق طراحی الگوی ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی در ورزش کشتی ایران بود. روش پژوهش: این پژوهش از طریق روش تحقیق آمیخته کمی-کیفی به روش اکتشافی متوالی انجام شد. نمونه بخش کیفی 14 نفر از خبرگان ورزش کشتی بودند که به روش گلوله برفی و در حد اشباع نظری انتخاب شدند و در بخش کمی نمونه آماری 160 نفر از مسئولان، ورزشکاران، مربیان، کارشناسان و اصحاب رسانه در رشته کشتی  بودند. پرسشنامه محقق ساخته شامل 38 مؤلفه بود. روایی سازه به روش تحلیل عاملی تاییدی انجام شد. پایایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. یافته ها: با توجه به نتایج، مدلی با 5 بعد مشتمل بر 38 گویه طراحی شد که با توجه به بار عاملی به ترتیب اولویت شامل ابزارهای تبلیغاتی (72/0)، ابزارهای روابط عمومی (71/0)، ابزارهای پیشبرد فروش (67/0)، ابزارهای بازاریابی مستقیم (59/0) و ابزارهای فروش شخصی (56/0) بودند. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان دهنده یک مدل جامع و فراگیر است که بعنوان چهارچوبی جامع برای بهبود تبلیغات با الگوی ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC) در ورزش کشتی ایران می باشد، که استفاده از آن می تواند باعث جذابیت ورزش کشتی، جذب تماشاگر، جذب حامیان مالی و در نهایت افزایش درآمدزایی شود.
۲.

طراحی مدل مدیریت استعداد در ورزش کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استعدادیابی در ورزش محیط استعداد مدل استعدادیابی مدیریت استعداد مدیریت ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 328 تعداد دانلود : 361
مقدمه: هدف این پژوهش طراحی مدل مدیریت استعداد در ورزش ایران بود. روش پژوهش: روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی و جامعه آماری شامل مدیران ورزش، متخصصان دانشگاهی، مربیان و ورزشکاران بود که تعداد 112 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود و روایی ابزار پژوهش، توسط نظر کارشناسان و نرم افزار پی،ال،اس ارزیابی شد. همچنین از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، خی دو و روش مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار پی،ال،اس نسخه (3.2.8) برای تجزیه تحلیل داده ها استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد در مدل مدیریت استعدادهای ورزشی عوامل اثرگذار را می توان در چهار لایه و سه مرحله کشف و شناسایی، انتخاب و توسعه استعداد بررسی کرد. لایه ها شامل شاخص های استعدادیابی، مدیریت و ساختار، ذینفعان و محیط کلان می باشد. در مدیریت و ساختار چهار بعد الزامات، منابع، فرصت ها و اهداف در سه مرحله شناسایی شدند. در لایه ذینفعان و محیط کلان در مرحله کشف تاثیرگذاری 14 ذینفع و 7 مولفه محیطی، در مرحله انتخاب تاثیرگذاری 5 ذینفع و 1 مولفه محیطی و در مرحله توسعه تاثیرگذاری 12 ذینفع و 15 مولفه محیطی شناسایی شدند. نتیجه گیری: بنابراین بر اساس مدل نهایی پژوهش می توان اظهار داشت که مدیریت استعداد می بایست در یک چارچوب جامع و در یک بستر اکولوژیک بررسی شود.
۳.

بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات ورزشی در رسانه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی رفتار خرید مصرف کننده محصولات ورزشی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 675 تعداد دانلود : 950
مقدمه: هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات ورزشی در رسانه های اجتماعی است. روش پژوهش: روش تحقیق به شکل آمیخته انجام گرفته است. تجزیه وتحلیل اطلاعات در بخش کیفی با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته با 48 نفر از استادان رشته تربیت بدنی که به روش هدفمند انتخاب شدند، انجام گرفت. در بخش کمی با طراحی پرسشنامه و پس از تأیید روایی و پایایی از دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه های شهر اهواز (349) که محصولات ورزشی را از رسانه های اجتماعی خریداری می کردند و در زمینه رسانه های اجتماعی فعال بودند، برای تکمیل استفاده شد. در بخش کیفی برای تجزیه وتحلیل از روش دلفی استفاده شد و در بخش کمی با استفاده از نرم افزارهای SPSS16 وAMOS و از طریق مدل معادلات ساختاری به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شد. یافته ها: نتایج نشان داد شبکه های اجتماعی بر متغیرهای فنی و متغیرهای فرهنگی اجتماعی تأثیر می گذارند. جنبه های مختلف رفتاری بر متغیرهای فنی و اجتماعی تأثیرگذار است. همچنین شبکه های اجتماعی بر جنبه های مختلف رفتاری تأثیر معناداری دارد. نتیجه گیری: به طور کلی به توجه به تحقیق انجام گرفته، به کارگیری رسانه های اجتماعی تأثیر معناداری بر جنبه های مختلف رفتار مصرف کننده دارد و نقش حیاتی در بازاریابی و وفاداری به برند ایفا می کند. 
۴.

شناسایی عوامل موثر بر فروش کالاهای تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی باشگاه فروش فروشگاه فوتبال محصول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 646 تعداد دانلود : 308
مقدمه: فروش کالاهای منتسب به باشگاه یکی از شیوه های روبه رشد درآمدی سازمان های ورزشی است. از اینرو، هدف تحقیق شناسایی عوامل موثر بر فروش کالاهای تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش پژوهش: روش تحقیق کیفی (نظریه داده بنیاد) بود. ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند بود. پس از انجام 13 مصاحبه با متخصصان رشته فوتبال، کدها به حد اشباع نظری رسیدند. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت همزمان و با استفاده از رویکرد سیستماتیک صورت گرفت. یافته ها:  با انجام فرایند کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) در نهایت تعداد 261 کد اولیه غیرتکراری بدست آمد که در قالب 67 مفهوم و 25 مقوله طبقه بندی شد. نتایج بیان داشت فروش محصولات تجاری باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران موجب می شود تا باشگاه ها بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند و فعالیت های اقتصادی خود را رونق دهند. توجه به منابع اطلاعاتی و انسانی همراه با عناصر مرتبط با بازاریابی و نیازسنجی واقعی از راهبردهای تحقیق در فروش کالاهای تجاری هستند. نتیجه گیری: نتایج تحقیق میتواند اطلاعات مفیدی را برای مدیران فوتبال در سطوح خرد، میانی و ارشد جهت توسعه ظرفیت های مختلف باشگاه و رشد درآمد داشته باشد. به فدراسیون فوتبال پیشنهاد می شود فروش کالاهای تجاری را به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی باشگاه ها در نظر داشته باشند.
۵.

رفع چالش های مربیان ورزشی در مواجهه با همه گیری کووید-19(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باشگاه ها چالش ها کووید-19 مربیان ورزشی نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 567 تعداد دانلود : 375
مقدمه: هدف اصلی این پژوهش رفع چالش های مربیان ورزشی در مواجهه با همه گیری کووید-19 است. مربیان ورزشی جز عناصر مهم در حوزه مشاغل صنعت ورزش می باشند. روش پژوهش: پارادایم پژوهش تفسیری-برساختی، ماهیت آن اکتشافی بنیادی، رویکرد حاکم استقرایی، روش پژوهش کیفی، استراتژی پژوهش نظریه داده بنیاد، هدف تبیین و مدل سازی و ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه می باشد. دوازده نفر از مربیان باشگاه های ورزشی، به صورت نمونه گیری هدفمند و به روش گلوله برفی انتخاب و مورد مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده پس از طی فرآیند مقایسه مستمر داده ها و کدگذاری های باز، محوری و انتخابی، در قالب 286 کد اولیه، 67 مفهوم و 25 مقوله سازمان دهی شدند. یافته ها: نتایج نشان داد، مقوله محوری، چالش های مربیان ورزشی در مواجهه با همه گیری کووید 19 است. شرایط علی دو مقوله انسجام در سیاست گذاری ها و اجراء، و دغدغه های شغلی است. راهبردها شامل شش مقوله تقویت همبستگی، توسعه جامع، ایجاد فضای توانمندسازی جسمانی، ایجاد فضای توانمندسازی عاطفی، اتخاذ سیاست ها و حمایت ها، و تغییر شیوه های آموزشی است. ارتقا دانش مردم، مهیا کردن بستر فرهنگی، ارتقای مسائل انگیزشی نیز به عنوان سه مقوله در شرایط زمینه ای شناسایی شدند. شرایط مداخله گر توجیه نبودن بسیاری از مشتریان، تغییر نگرش ها، خواسته ها و انتظارات مشتریان و مطلوب نبودن وضع اطلاع رسانی نیز بر راهبردها تأثیر می گذارد که در نهایت به پیامدهای مثبت و منفی منجر می شود. نتیجه گیری: ارائه بیمه، وام و تسهیلات بانکی بلاعوض یا با درصد بسیار پایین و با تنفس چند ماهه یا حتی چند ساله میتوانند درصدی از مشکلات مربیان ورزشی را حل نمایند.
۶.

ارائه مدل چندسطحی مدیریت تنوع اثربخش در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انسجام تیمی بازیکنان فوتبال تنوع بازیکنان کارایی تیمی مدیریت تنوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 952 تعداد دانلود : 409
مقدمه: به منظور بهره گیری و عملکرد مطلوب بازیکنان، یکی از راهکارهای مدیران ورزشی استفاده از مدیریت تنوع اثربخش است. ازاین رو هدف اصلی تحقیق حاضر ارائه مدل چندسطحی مدیریت تنوع اثربخش در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آمیخته متوالی (کیفی-کمی) است. جامعه آماری شامل پژوهش های قابل دسترس در پایگاه های علمی معتبر در بحث مدیریت تنوع و همچنین استادان، مدیران، مربیان و بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران بود. نمونه گیری با روش هدفمند انجام گرفت. شناسایی عوامل با روش فراترکیب و تعیین روابط میان آن ها به کمک مدلسازی ساختاری تفسیری انجام پذیرفت. یافته ها: تحلیل یافته ها نشان داد مدیریت تنوع اثربخش در باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران در چهار سطح فردی، تیمی، باشگاهی و اجتماعی طبقه بندی شده است. این مدل شامل هشت نوع پیامد در سطح فردی شامل کارایی و اثربخشی، رشد و پیشرفت، رفاه و بهزیستی، عدم نگرانی هویتی، تعهد و مسئولیت پذیری، خودکارامدی بالاتر، افزایش انگیزه، تلاش، رضایت و وفاداری است. همچنین در سطح باشگاهی شامل چهار عامل ارتباطات و هماهنگی، رفتار عادلانه، ادغام تفاوت ها و انسجام تیمی و مشارکت در تصمیم گیری تاکتیکی است. در سطح باشگاهی نیز به سیاست ها و فرایندهای مدیریت باشگاهی اشاره کرده و در سطح اجتماعی نیز عواملی همچون قانونگذاری، وضعیت اجتماعی اقتصادی و فرهنگی را شناسایی کرده است. نتیجه گیری: باشگاه های فوتبال در ایران باید بر مؤلفه ها و اصول مدیریت تنوع در سطوح مختلف فردی، تیمی، باشگاهی و اجتماعی تمرکز بیشتری داشته باشند.
۷.

چالش های فعالیت بدنی زنان ایرانی در مراحل مختلف زندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیماری های محدودکننده سوء مدیریت عدم امنیت و عدم ایمنی فرزندآوری و فرزندپروری کمبود امکانات معضلات فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 250 تعداد دانلود : 141
مقدمه: امروزه اهمیت فعالیت بدنی برای سلامت زنان در ابعاد مختلف، بیش از پیش نمایان شده است، اما در کشورهای مختلف چالش های فراوان و متفاوتی برای فعالیت بدنی مستمر زنان در مراحل مختلف زندگی وجود دارد. از همین رو هدف این تحقیق شناسایی، دسته بندی و بررسی تأثیر چالش های فعالیت بدنی زنان ایرانی در مراحل مختلف زندگی بود. روش پژوهش: روش تحقیق نظریه داده بنیاد، رویکرد نظام مند بود. نمونه گیری از نوع نمونه گیری نظری بود. تحلیل داده ها به روش «پرسش» و «مقایسه» مستمر انجام گرفت. به منظور رسیدن به اشباع نظری ضمن بررسی متون تخصصی، با 136 خانم 7-78 ساله ایرانی که مرتب به فعالیت بدنی می پرداختند، به علاوه 17 مادر و 6 پدر، مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد در مرحله کودکی ثانویه مشکلات مدیریتی-اقتصادی، در مرحله نوجوانی مشکلات اجتماعی-فرهنگی و مدیریتی-اقتصادی، در مرحله جوانی مشکلات اجتماعی-فرهنگی، در مرحله میانسالی کمترین مشکلات و در مرحله سالمندی مشکلات شخصی بیشترین تأثیر منفی را بر فعالیت بدنی زنان ایرانی می گذارند. نتیجه گیری: چالش های متعدد موجب شده است فعالیت بدنی زنان ایرانی در مراحل مختلف زندگی به شدت در نوسان باشد، اما مهم ترین اُفت فعالیت بدنی زنان ایرانی در شروع مرحله نوجوانی رخ می دهد. با توجه به یافته های تحقیق، محققان و مدیران ورزشی برای بررسی و برنامه ریزی به منظور توسعه فعالیت بدنی زنان ایرانی باید به وجود چالش های متفاوت در هر مرحله از زندگی آنان توجه ویژه ای داشته باشند.
۸.

اثر حمایت سازمانی و سرمایه های روان شناختی بر توانایی انجام کار کارکنان در ادارات ورزش و جوانان غرب کشور (با رویکرد مدل ساختاری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتقای سلامتی توان انجام کار ساختار سرمایه روانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 928 تعداد دانلود : 354
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر حمایت سازمانی و سرمایه های روان شناختی بر توانایی انجام کار کارکنان در ادارات ورزش و جوانان غرب کشور بود. روش پژوهش: این تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان های غرب کشور بود، نمونه گیری به صورت تمام شمار بود که از بین جامعه آماری (388 نفر)، 350 نفر به پرسشنامه پژوهش به صورت صحیح پاسخ دادند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد توانایی انجام کار (تومی و همکاران، 1991)، حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران (1986) و سرمایه روان شناختی لوتانز (2007) استفاده شد. از روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 2 به منظور آزمون مدل پژوهش، استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که حمایت سازمانی بر سرمایه روان شناختی (843/0)، ارتقای سلامتی (112/0) و جلوگیری از بیماری (153/0) تأثیر مثبت و معنا داری دارد. همچنین سرمایه روان شناختی بر ارتقای سلامتی (753/0) و جلوگیری از بیماری (773/0) تأثیر مثبت و معنا داری دارد. نتیجه گیری: به مدیران اداره کل ورزش جوانان غرب کشور توصیه می شود که با اتخاذ تدابیری برای افزایش حس حمایت سازمانی به کارکنان و همچنین بهبود سرمایه روان شناختی کارکنان به افزایش و بهبود وضعیت توانایی انجام کار کارکنان تحت مدیریت خود منجر شوند.  
۹.

نقش مدیریت شهری و فرهنگ پذیری دوچرخه سواری همگانی در توسعه پایدار شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زیرساخت شهروند شیوه زندگی کلان شهر مدیریت شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 285 تعداد دانلود : 568
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت شهری و فرهنگ پذیری دوچرخه سواری همگانی در توسعه پایدار شهری بود. روش پژوهش: روش پژوهش همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل شهروندان تهرانی عضو سامانه بیدود (409/215N=)ر دوره زمانی 12 ماهه بود که 319 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای-تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان و روایی سازه با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی، تأیید شد. همچنین پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برای هر سه پرسشنامه بالای 7/0 به دست آمد. در تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی برای طبقه بندی داده ها و در آمار استنباطی از آزمون های همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS و مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS استفاده شد. یافته ها: براساس نتایج مدل پژوهش مشخص شد که مدیریت شهری بر توسعه پایدار و فرهنگ پذیری شهروندان و فرهنگ پذیری بر توسعه پایدار شهری اثر مثبت معناداری داشتند. همچنین مشاهده شد که فرهنگ پذیری شهروندان در ارتباط بین مدیریت شهری و توسعه پایدار شهری نقش میانجی دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر بر لزوم تقویت شاخص هایی مانند زیرساخت ها، تسهیلات، زیبایی شناختی، فرهنگی، امنیت، جامعه پذیری و تمایز جغرافیایی در سیاستگذاری های آتی استفاده شهروندان از دوچرخه به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار شهری به ویژه محیط زیست پایدار و سلامت شهری تأکید دارد. 
۱۰.

نهادینه شدن فعالیت بدنی اوقات فراغت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسوب گذاری عادت سازی عینی سازی فعالیت بدنی اوقات فراغت نهادینه شدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 200 تعداد دانلود : 164
مقدمه: بهره مندی از فواید فعالیت بدنی مستلزم داشتن سبک زندگی فعال و مشارکت مستمر در انواع فعالیت بدنی است. بنابراین هدف از این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر در نهادینه شدن فعالیت بدنی اوقات فراغت مبتنی بر نظریه نهادینه سازی بود. روش پژوهش: روش تحقیق کیفی از نوع اکتشافی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی بود و به شکل میدانی اجرا شد. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر (16 نفر)، افرادی بودند که حداقل پنج سال فعالیت بدنی مستمر (سه جلسه در هفته) داشتند و این رفتار در وجود آنها نهادینه شده بود و از طریق روش نمونه گیری هدفمند و به شیوه گلوله برفی تا رسیدن به نقطه اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و برای تحلیل داده های از روش کدگذاری استفاده شد. روایی و پایایی مصاحبه ها از طریق روش های معتبر بررسی شد. یافته ها: نتایج تحقیق منجر به کشف 21 عامل از جمله کسب پاداش های درونی و بیرونی و ارضای حس رقابت طلبی در مرحله عادت سازی، ترویج فعالیت بدنی و نتایج آن برای دیگران و تشکیل و رهبری گروه های ورزشی در مرحله عینی سازی و کسب محبوبیت اجتماعی و الگو شدن برای دیگران در مرحله رسوب گذاری فرایند نهادینه شدن فعالیت بدنی اوقات فراغت شد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق می توان با شناخت، برنامه ریزی و ایجاد سازوکارهایی برای عملیاتی سازی عوامل کشف شده و همچنین اتخاذ راهکارهایی برای تجربه این موقعیت ها توسط افراد جامعه روند نهادینه شدن فعالیت بدنی اوقات فراغت را در افراد و در نهایت کل جامعه تسهیل کرد و شاهد جامعه ای سالم و پویا بود.
۱۱.

تدوین سیستم مدیریت جامع برگزاری رویدادهای ورزشی جانبازان و معلولان بر مبنای رویکرد S7 (مطالعه موردی: لیگ برتر والیبال نشسته کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیستم برگزاری مسابقات مدیریت پشتیبانی مدیریت ریسک مدیریت منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 627 تعداد دانلود : 879
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر طراحی اپلیکیشن جامع برگزاری رویدادهای ورزشی جانبازان و معلولان بر مبنای استقرار سیستم های مدیریت رویدادمحور است. روش پژوهش: پژوهش به روش آمیخته اکتشافی عملیاتی شد. در فاز کیفی، 15 نفر از متخصصان آگاه به روش نمونه گیری قضاوتی و در فاز کمی 113 نفر از ورزشکاران، داوران، مربیان و عوامل اجرایی مسابقات لیگ برتر والیبال نشسته کشور به روش نمونه گیری هدفمند حضور داشتند. ابزار پژوهش پرسشنامه مستخرج از فاز اولیه پژوهش بود که پس از اطمینان از پایایی مطلوب، از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS-3 برای اطمینان از نکویی برازش الگوی پژوهش و نسخه 2020 نرم افزار مکس کیودا به منظور استخراج کدهای گزینشی استفاده شد. یافته ها: بررسی برازش الگوی پژوهش بر مبنای شاخص های سه گانه لاکر و فورنر مؤید برخورداری از برازش مطلوب الگوی پژوهش بود. همچنین در بین تمامی سازها، سازه سیستم مدیریت پشتیبانی و سیستم مدیریت منابع انسانی از بالاترین ضریب مسیر برخوردار بودند. نتیجه گیری: اجرای جامع و باکیفیت مدیریت رویدادهای ورزشی جانبازان و معلولان دربرگیرنده هفت ماژول شامل سیستم مدیریت مسابقه، سیستم مدیریت بازاریابی، سیستم مدیریت اطلاعات و ارتباطات، سیستم مدیریت پشتیبانی، سیستم مدیریت منابع انسانی، سیستم مدیریت ریسک و سیستم مدیریت بودجه است.  
۱۲.

طراحی مدل مدیریت استعداد در ورزش کاراته ایران با رویکرد طرح های ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استعداد حفظ استعداد توسعه جذب مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 359 تعداد دانلود : 165
مقدمه: هدف این پژوهش طراحی مدل مدیریت استعداد در ورزش کاراته ایران با رویکرد طرح های ترکیبی بود. روش پژوهش: روش پژوهش ترکیبی اکتشافی دومرحله ای از نوع ابزارسازی بود. روش پژوهش کیفی، مطالعه موردی کیفی و مشارکت کنندگان بالقوه شامل 12 نفر از کارشناسان و خبرگان ورزش کاراته و اساتید دانشگاهی مسلط به استعدادیابی با روش نمونه گیری گلوله برفی بودند. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ورزشکاران، مدیران هیئت استانی، مدیران فدراسیون ها، استعدادیاب ها، داوران و مربیان ورزش کاراته بود که تعداد آن ها 500 نفر می باشد. نمونه آماری با توجه به جدول مورگان 217 نفر در نظر گرفته شد و نمونه گیری به صورت تصادفی در دسترس در نظر گرفته شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل معادلات ساختاری برای بررسی برازش مدل پژوهش استفاده گردید. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که مقدار T مربوطه هر عامل تأثیر معناداری را دارد و تمامی چارچوب مدل مدیریت استعداد در ورزش کاراته ایران مورد تأیید قرار گرفت. همچنین عوامل نگهداشت با تأثیر 86/0 مهم ترین عامل در چارچوب مدل مدیریت استعداد در ورزش کاراته ایران می باشد. نتیجه گیری: بنابراین با توجه به ضرورت استعدادیابی در ورزش و به خصوص ورزش کاراته، به مدیران و دست اندرکاران ورزش کاراته، توصیه می شود که به هر یک از فاکتورهای شناسایی شده در خصوص استعدادیابی در ورزش کاراته توجه نمایند.
۱۳.

تأثیر تفکر راهبردی بر نوآوری و تغییر سازمانی در مدیران ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی: نقش میانجی گر هوش راهبردی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادارات ورزش تفکر راهبردی هوش راهبردی تغییر سازمانی نوآوری سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 260 تعداد دانلود : 10
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر تفکر راهبردی بر نوآوری و تغییر سازمانی با نقش میانجی هوش راهبردی انجام گرفت. روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی به تعداد 287 نفر بود که با استفاده از روش سرشماری 274 نفر واجد شرایط به عنوان نمونه آماری شناخته شدند. این پژوهش از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی و از منظر هدف کاربردی است. برای گردآوری داده ها از چهار پرسشنامه استاندارد تفکر راهبردی گلدمن (2005)، نوآوری سازمانی ونگ و احمد (2004)، تغییر سازمانی میل (2003) و هوش راهبردی مکوبی (2007) استفاده شد. پایایی این پرسشنامه ها در این پژوهش به ترتیب 85/0، 94/0، 84/0 و 90/0 برآورد شده و روایی صوری آنها نیز با توجه به استاندارد بودن به تائید کارشناسان و متخصصان تربیت بدنی رسیده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد اثر کل تفکر راهبردی بر نوآوری سازمانی از طریق هوش راهبردی مثبت و غیر معنادار و بر تغییر سازمانی از طریق هوش راهبردی مثبت و غیر معنادار است. به علاوه اثر کل تفکر راهبردی بر نوآوری سازمانی از طریق هوش راهبردی مثبت و معنادار بود و اثر کل تفکر راهبردی بر تغییر سازمانی از طریق هوش راهبردی مثبت و غیر معنادار است. نتیجه گیری: به طور کلی باید گفت تفکر راهبردی مدیران را به سوی یادگیری سریع از محیط کسب وکار و به کارگیری خلاقیت برای خلق ارزش های جدید فرامی خواند. ازاین رو این شیوه تفکر، چشم اندازهایی متمایز از رقبا را به همراه دارد.
۱۴.

طراحی الگوی توانمندسازی و صلاحیت حرفه ای داوران تکواندو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکواندو توانمندی داوران شایستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 396 تعداد دانلود : 816
مقدمه : موفقیت هر سازمانی به تخصیص و به کارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، منابع مالی، مواد خام و منابع انسانی آن سازمان بستگی دارد. از میان عوامل تولید، بی شک نیروی انسانی، اساسی ترین عامل است. روش پژوهش: تحقیق پیش رو با هدف کلی طراحی الگوی توانمندی و صلاحیت حرفه ای داوران تکواندو انجام گرفت. روش پژوهش حاضر آمیخته است. جامعه آماری شامل داوران بین المللی، مدیران فدراسیون و ورزشکاران خبره این رشته بود. در بخش کیفی نمونه گیری با روش هدفمند و تکنیک گلوله برفی انجام گرفت و در بخش کمی نیز حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به دست آمد و نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای صورت پذیرفت. ابزار اندازه گیری پژوهش مصاحبه و پرسشنامه بود. از نتایج مصاحبه ها برای ساخت پرسشنامه استفاده شد. یافته ها: به منظور شناسایی و تبیین عوامل علی، زمینه ای و مداخله گر، شناسایی ابعاد پدیده محوری، تبیین راهبردهای مؤثر و شناسایی پیامدهای صلاحیت حرفه ای داوران تکواندو و در نهایت طرحی الگوی صلاحیت حرفه ای داوران تکواندو از نظریه داده بنیاد استفاده شد و الگوی تحقیق به کمک نرم افزار Smart PLS و نرم افزار مکس کیودا طراحی شد. نتیجه گیری: با تبعیت از این الگو، مدیران و سایر دست اندرکاران فدراسیون تکواندوی جمهوری اسلامی ایران و هیأت های تابعه می توانند با توجه ویژه به مقولات و شاخص های بیان شده در الگو، زمینه ها و بسترهای ارتقای وضعیت شایستگی های داوران این رشته را مهیا سازند.
۱۵.

طراحی مدل موانع و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی حضور بانوان ورزشکار در مسابقات برون مرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسابقات برون مرزی موانع اجتماعی موانع فرهنگی ورزش زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 218 تعداد دانلود : 18
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل موانع و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی ورزش حضور بانوان ورزشکار در مسابقات برون مرزی بود. روش پژوهش: روش پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی (کیفی – کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان حوزه مدیریت ورزشی (استادان مدیریت ورزشی) و مدیران و دست اندرکاران ورزش قهرمانی زنان بود. با بهره گیری از روش نمونه گیری گلوله برفی و تکنیک اشباع نظری به نمونه گیری در بخش کیفی اقدام شد (24 نفر). برای تحلیل داده های مربوط به مصاحبه از روش کدگذاری استفاده شد. جامعه آماری بخش کمی این پژوهش شامل بانوان ورزشکاری که سابقه حضور در رویدادهای بین المللی را داشته اند، نایب رئیسان بانوان فدراسیون های ورزشی و برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی بین المللی است (384 نفر). برای جمع آوری اطلاعات در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از بخش کیفی استفاده شد که به دو بخش کلی ویژگی های جمعیت شناختی و سؤال های آن تقسیم شد. این پرسشنامه شامل 69 گویه و در قالب شش مؤلفه اصلی به صورت پنج گزینه ای لیکرت (خیلی زیاد، 5 امتیاز تا خیلی کم، 1 امتیاز) است. از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart- PLS برای تحلیل مدل استفاده شد. یافته ها: در بخش کیفی پژوهش مشخص شد که مقوله ها در قالب 69 کد مفهومی و در دل ابعاد شش گانه مدل پارادایمی جای گرفتند. در بخش کمی نیز مشخص شد که هر شش مؤلفه اصلی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است. نتیجه گیری: به مدیران ورزش کشور پیشنهاد می شود به منظور رفع موانع و دستیابی به پیامدهای مثبت حضور زنان در مسابقات برون مرزی، از رسانه ها، فرهنگ سازی، جذب هوادار، مربیان مناسب و قوانین حمایتی استفاده کنند.
۱۶.

آسیب شناسی مدیریت راهبردی ورزش ژیمناستیک ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب شناسی مدیریت راهبردی برنامه راهبردی تفکر راهبردی توسعه ژیمناستیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 939 تعداد دانلود : 136
مقدمه: هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی آسیب شناسی مدیریت راهبردی ورزش ژیمناستیک ایران بود. روش پژوهش: روش این پژوهش کیفی و از نوع نظریه داده بنیاد رهیافت نظام مند بود. جامعه آماری تحقیق را خبرگان ورزش ژیمناستیک تشکیل می دادند که براساس اشباع نظری و نمونه گیری هدفمند 28 نفر از آنها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای بررسی روایی صوری و محتوایی، یافته ها به مصاحبه کنندگان ارائه و پس از مطالعه نظریه، نظرهای آنها اعمال شد. روش بررسی پایایی، روش بازآزمون بود. میانگین میزان توافق درون موضوعی 83/0 گزارش شد. برای تحلیل داده ها از رویکرد سیستماتیک؛ سه مرحله اصلی کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد مقوله های شرایط علّی (ضعف مدیریت و برنامه ریزی، اطلاع رسانی، تعدد سلایق و...)، عوامل زمینه ای (نبود نظام جانشین پروری، مسائل ساختاری و فرهنگی، ضعف مالی و امکانات)، عوامل مداخله گر (مسائل رفتاری، سیاست ورزی منفی، تعارضات سیاسی و...)، اقدامات و راهبردها (کاربست مدیریت مشارکتی، مدیریت استعداد، پایش برنامه ها، دانش افزایی، جبران خدمات و...) و پیامدها (تحقق اهداف، توسعه ژیمناستیک، افزایش همدلی سازمانی و...) بود. نتیجه گیری: براساس نتایج تحقیق استنباط می شود که رشد، توسعه و بالندگی ژیمناستیک تابع مدیریت راهبردی است که نوعی فرایند محسوب می شود، ازاین رو توجه به پیشران ها و ورودی های این فراگرد در تبیین کارایی برنامه های راهبردی ورزش ژیمناستیک می تواند مؤثر باشد.   
۱۷.

شناسایی سندروم های سازمانی در هیات های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: آسیب شناسی سندروم های سازمانی سندروم سکوت سندروم تروریسم سندروم اینرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 281 تعداد دانلود : 194
مقدمه: هدف از این تحقیق شناسایی سندروم های سازمانی در هیأت های ورزشی استان لرستان بود. روش پژوهش: روش انجام تحقیق با استفاده از طرح متوالی اکتشافی بود که تلفیقی از روش های کیفی و کمی است. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل استادان آشنا با حوزه تحقیق بود که 16 نفر تا رسیدن به نقطه اشباع انتخاب شدند. در روش کمی نیز جامعه آماری شامل تمامی کارکنان هیأت های ورزشی اداره ورزش و جوانان استان لرستان بود که از بین آنها 332 نفر به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق در روش کیفی شامل مصاحبه عمیق بود که با رویکرد داده بنیاد انجام پذیرفت. در روش کمی ابزار تحقیق پرسشنامه برگرفته از مصاحبه بود که روایی محتوای آن با نظرخواهی از استادان و نخبگان آشنا با حوزه تحقیق (11 نفر) تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و روش های آمار استنباطی (تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم) در محیط نرم افزارهای SPSS و SmartPLS استفاده شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که مهم ترین سندروم های سازمانی در هیأت های ورزشی شامل سندروم تصمیم گیری (83/0)، تبعیض و سیاسی کاری (725/0)، سندروم اینرسی (886/0)، سندروم پاریس (621/0)، سندروم خودشناسی (654/0)، سندروم سکوت (820/0)، سندروم تسلط ساختاری (672/0)، سندروم تروریسم (672/0) و سندروم تغییرات (691/0) هستند. نتیجه گیری: شناسایی سندروم های سازمانی از مهم ترین وظایف مدیران ارشد هر سازمان برای رسیدن به وضعیت مطلوب و دفع آسیب های احتمالی از آن است، چراکه همواره پیشگیری بهتر از درمان است.
۱۸.

ارائه مدل توسعه منابع انسانی در سازمان های ورزشی با رویکرد کارآفرینانه با استفاده از نظریه داده بنیاد (مطالعه موردی استان لرستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منابع انسانی توسعه کارآفرینی ورزش لرستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 820 تعداد دانلود : 186
مقدمه: هدف این پژوهش طراحی مدل توسعه منابع انسانی در سازمان های ورزشی با رویکرد کارآفرینانه با استفاده از نظریه داده بنیاد در استان لرستان بود. روش پژوهش: این تحقیق از حیث مبانی فلسفی پژوهش در پارادایم تفسیرگرایی، از منظر هدف جزء تحقیقات اکتشافی و روش اجرای کار به صورت کیفی بود که از راهبرد پژوهشی نظریه پردازی داده بنیاد با رهیافت نظام مند و با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده ها جمع آوری و کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش مدیران سازمان های ورزشی استان لرستان بودند. مشارکت کنندگان تحقیق با توجه به اشباع نظری داده ها شامل 20 نفر از مدیران ارشد سازمان های ورزشی استان لرستان بودند. یافته ها: یافته ها نشان داد که شرایط علی شامل نگرش و مسئولیت سازمان های ورزشی نسبت به کارآفرینی، شرایط محوری شامل داشتن مدیریت منابع کارآفرینانه؛ راهبردها شامل راهبردهای فردی و سازمانی؛ شرایط مداخله گر شامل داشتن نظام اداری و مدیریتی؛ شرایط زمینه ای داشتن توسعه و مشوق جویی کارآفرینی و پیامدها داشتن توسعه فردی و سازمانی (عملکرد کاری، رضایت شغلی و کیفیت کاری) بودند. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت روزافزون منابع انسانی به عنوان عامل مهم تحول سازمان ها در عصر رقابت، توسعه و بهبود مستمر منابع انسانی و پرورش آنها به گونه ای اجتناب ناپذیر، ضروری به نظر می رسد. مدیران سازمان های ورزشی باید در زمینه آموزش منابع انسانی برنامه ریزی کنند و به مهارت های کارآفرینانه نگاه ویژه داشته باشند.
۱۹.

شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های قدرت هوشمند در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحریم دیپلماسی قدرت هوشمند نرم ورزش سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 514 تعداد دانلود : 780
مقدمه: در عصر کنونی، دگرگونی هایی در مفهوم قدرت پدیدار شده که قدرت هوشمند، بیانگر چنین تحولی است، ازاین رو محققان بر آن اند که با شناسایی مؤلفه های قدرت هوشمند در ورزش، نگاه سنتی و صرفاً نرم از ورزش را تغییر دهند و در نهایت مؤلفه های به دست آمده را رتبه بندی کنند. روش پژوهش: پارادایم پژوهش حاضر پراگماتیسم و رویکرد آن ترکیبی است که در مرحله اول به صورت کیفی و اکتشافی و مرحله دوم توصیفی-پیمایشی است. در این زمینه با روش نمونه گیری هدفمند با 15 شرکت کننده اعم از متخصصان مدیریت ورزشی و علوم سیاسی مصاحبه انجام گرفت و داده های جمع آوری شده با نرم افزار مکس کیودی نسخه 2020 تحلیل شد. یافته ها: نتایج حاکی از وجود شش مؤلفه اصلی شامل رویدادی، سلبی، اقتصادی، انسانی، ایدئولوژیک و علمی است. در مرحله بعدی برای رتبه بندی 18 خبره آشنا با دو حوزه مدیریت ورزشی و علوم سیاسی پرسشنامه را تکمیل کردند. داده ها با نرم افزار AHP تحلیل شد. نتایج رتبه بندی به ترتیب وزن عبارت اند از: 1. رویدادی، 2. سلبی، 3. اقتصادی، 4. انسانی، 5. ایدئولوژیک و 6. علمی. نتیجه گیری: علاوه بر صحنه های نرم و زیبا در ورزش، تاریخ شاهد قدرت نمایی های سختی نیز در پنجره قدرت هوشمند بوده است. در این زمینه پیشنهاد می شود ایران با قابلیت های موجود و همکاری با نهادهای داخلی و بین المللی و ملاحظه حقوق و روابط بین الملل، قدم در راه قدرت هوشمند در ورزش بگذارد.
۲۰.

طراحی و تدوین منشور مسئولیت اجتماعی سازمان های ورزشی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران سازمان ورزشی مسئولیت اجتماعی منشور نظام نامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 944 تعداد دانلود : 334
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف طراحی و تدوین منشور مسئولیت اجتماعی سازمان های ورزشی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد ترکیبی اجرا شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه گردآوری پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل استادان و مدیران منتخب سازمان های ورزشی (18 نفر) و در بخش کمی شامل مدیران سازمان های ورزشی (110 نفر) بود. برای جمع آوری اطلاعات در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از بخش کیفی استفاده شد که به دو بخش کلی ویژگی های جمعیت شناختی و سؤال های آن تقسیم شد. این پرسشنامه شامل 30 گویه و در قالب 8 مؤلفه اصلی به صورت پنج گزینه ای لیکرت است. از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart- PLS برای تحلیل یافته ها استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل مصاحبه ها نشان داد که 30 کد مفهومی، 8 مقوله (کد محوری) اقتصادی، قانونی، داوطلبانه، اخلاقی، زیست محیطی، آموزشی، سلامت فردی و اجتماعی و مدیریت مصرف انرژی از مؤلفه های مسئولیت اجتماعی سازمان های ورزشی اند. نتیجه گیری: در انتها، منشور مسئولیت اجتماعی سازمان های ورزشی طراحی شد. به سازمان های ورزشی کشور پیشنهاد می شود از منشور مسئولیت اجتماعی پژوهش حاضر، به منظور توسعه مسئولیت اجتماعی سازمان خود استفاده کنند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲