مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی سال چهاردهم بهار 1401 شماره 1 (پیاپی 56) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تعیین موقعیت راهبردی و تدوین برنامه راهبردی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای

کلید واژه ها: برنامه راهبردی تحلیل SWOT موقعیت راهبردی ورزش قهرمانی ورزش حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 327 تعداد دانلود : 288
هدف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ تعیین موقعیت راهبردی و تدوین برنامه راهبردی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای است. روش تحقیق کیفی است که بر مبنای اهداف تحقیق در ردیف تحقیقات کاربردی و نیازمحور قرار دارد. نحوه گردآوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه باز و مصاحبه نیمه ساختاریافته برای کسب نظرهای اعضای گروه های کانونی بود و در نهایت برای بررسی و تصویب نهایی از نظرهای اعضای شورای راهبری استفاده شد. نمونه تحقیق شامل رؤسای فدراسیون ها، نواب رئیس فدراسیون ها، رئیس معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای و رئیس معاونت امور بانوان، مدیران کل و تعدادی از کارشناسان معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای بود که به صورت کل شمار 30 نفر در نظر گرفته شد. پس از تجزیه وتحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و تشکیل ماتریس ارزیابی هریک از عوامل داخلی و خارجی، محرز شد که معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای از نظر موقعیت راهبردی در منطقه WO قرار دارد. با وجود این، تمامی یازده راهبرد تدوین شده برای تحقق رسالت آن انتخاب شدند. می توان اذعان داشت که معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای با اﺳﺘﻔﺎده از فرصت های پیش رو و ﮐﺎﻫﺶ ضعف های دروﻧﯽ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ بر راهبرد های محافظه کارانه ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ سازمانی ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
۲.

رویکرد مدیران ارشد ورزشی در اجرای نظام برنامه ریزی و مدیریت جانشین پروری

کلید واژه ها: برنامه ریزی و مدیریت جانشین پروری مدل ستاره هفت نقطه ای راثول وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 482 تعداد دانلود : 728
هدف از این پژوهش بررسی رویکرد مدیران ارشد ورزشی در اجرای نظام برنامه ریزی و مدیریت جانشین پروری جهت آماده سازی نیروهای بااستعداد درون سازمانی و جذب نیروهای نخبه برون سازمانی برای تصدی سمت های کلیدی و راهبردی است. در این پژوهش برای پیاده سازی این مهم از مدل ستاره هفت نقطه ای راثول استفاده شد. این پژوهش به لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی-توسعه ای است و به لحاظ ماهیت روش، در دسته تحقیقات توصیفی قرار می گیرد. جامعه آماری مدیران کل ستادی وزارت ورزش و جوانان، معاونان آنها و مدیران کل استانی ادارات ورزش و جوانان به تعداد 58 نفرند که همه آنها به صورت کل شمار برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه کیم است، که دارای ضریب آلفای کرونباخ 829/0% است. روایی این پرسشنامه به قضاوت شش نفر از استادان خبره تأیید شده است. وضعیت هریک از مؤلفه ها با به کارگیری آزمون تی وابسته بررسی شده است. نتایج حاصل تف اوت معناداری را بین مؤلفه های برنامه ریزی و مدیریت جانشین پروری (تعیین خط مشی، ارزیابی کاندیداها، توسعه کاندیداها و ارزیابی سیستم) براساس وضعیت موج ود و مطل وب در رویکرد مدیران ارشد ورزشی با سطح معناداری 0001/0=P نشان می دهد. همچنین بین مؤلفه های ارزیابی شده، توسعه کاندیداها و ارزیابی سیستم جانشین پروری در وضعیت موجود، موقعیت پایین تری نسبت به دیگر مؤلفه ها دارند.
۳.

ارائه مدل ترکیبی ارزیابی عملکرد و رتبه بندی سازمان های ورزشی در محیط فازی

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد تاکسونومی عددی سازمان های ورزشی AHP فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 977 تعداد دانلود : 576
هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل ترکیبی AHP فازی و تحلیل تاکسونومی عددی در ارزیابی عملکرد و رتبه بندی سازمان های ورزشی بود که ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شدند. جامعه آماری مدیران ارشد ادارات ورزش و جوانان سراسر کشور بودند که 297 نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. گام اول شامل تعیین شاخص های مرتبط با چهار منظر کارت امتیازی متوازن بود که به این منظور از منابع علمی معتبر، پیشینه پژوهش و نظرهای خبرگان و در نهایت تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد و در نهایت 41 شاخص شناسایی و در مناظر چهارگانه BSC طبقه بندی شدند. پس از تأیید ساختار نهایی کارت امتیازی متوازن، به منظور تعیین اوزان شاخص ها در هریک از مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد؛ سپس با استفاده از روش تاکسونومی عددی، 26 اداره ورزش و جوانان استان اصفهان رتبه بندی شدند که طبق نتایج به دست آمده، ادارات ورزش و جوانان شهرستان اصفهان، شهرستان نجف آباد و شهرستان شاهین شهر به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند. در نهایت مدلی به منظور ارزیابی عملکرد و رتبه بندی سازمان های ورزشی با استفاده از مسیر پیموده شده ارائه شد.
۴.

طراحی و تدوین برنامه راهبردی توسعه ورزش همگانی استان یزد

کلید واژه ها: برنامه راهبردی توسعه یزد SWOT

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 292 تعداد دانلود : 319
هدف از این پژوهش، طراحی و تدوین برنامه راهبردی توسعه ورزش همگانی استان یزد بود. پژوهش حاضر از نظر راهبرد توصیفی، از نظر مسیر اجرا راهبردی و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق ً33 نفر از استادان تربیت بدنی مؤسسات آموزش عالی استان (12 نفر)، مدیران هیأت علمی تربیت بدنی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری استان (2 نفر)، مدیران و کارشناسان تربیت بدنی استان (12نفر) و مدیران نهادهای دولتی و خصوصی استان بودند که در زمینه فعالیت های ورزشی نقش دارند (7 نفر). پرسشنامه تهیه شده حاوی 32 سؤال در زمینه بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای ورزش همگانی استان بود. برای تعیین روایی پرسشنامه از 11 نفر از استادان صاحب نظر گرایش مدیریت ورزشی نظرخواهی شد، که پرسشنامه مورد تأیید آنها قرار گرفت. به منظور اندازه گیری قابلیت پایایی، از روش آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS استفاده شد. این مقدار براساس داده های حاصل از پرسشنامه 89/. است که نشان می دهد پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت پایایی لازم برخوردار است. یافته ها نشان داد که در زمینه ورزش همگانی، 8 قوت، 10 ضعف، 9 فرصت و 11 تهدید وجود دارد که پس از تجزیه وتحلیل آنها در ماتریس SWOT و بحث و تبادل نظر گروهی مشخص شد که جایگاه راهبردی ورزش همگانی استان یزد در منطقه SO قرار دارد و در نهایت، براساس تحلیل های راهبردی اقدام به تدوین راهبردهای لازم برای توسعه ورزش همگانی در این استان شد.
۵.

مطالعه تطبیقی باشگاه های ورزشی ایران و کشورهای منتخب اروپایی

کلید واژه ها: مطالعه تطبیقی باشگاه ورزشی کشورهای منتخب اروپایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 415 تعداد دانلود : 630
باشگاه های ورزشی نقش مهمی در فعالیت های ورزشی مردم دارند، و نه تنها برای ورزش نخبه و رقابتی بلکه برای ورزش همگانی با اهمیت هستند. هدف از اجرای تحقیق حاضر، مطالعه تطبیقی باشگاه های ورزشی ایران و کشورهای منتخب اروپایی بود. این پژوهش با روش تحقیق کیفی و با رویکرد مقایسه ای و از نظر سطح تطبیق مکانی و زمانی در سطح کشورها، در سال 98  انجام شده است. معمولا پژوهشی را تطبیقی می دانیم که از داده های مقایسه حداقل دو جامعه استفاده کند. بدین صورت نه کشور فرانسه، دانمارک، لهستان، آلمان، هلند، اسپانیا، اتریش، یونان و انگلستان انتخاب شدند. نمونه گیری به روش هدفمند بود. سپس با استفاده از مدل بردی، چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه تطبیق ساختار انجام ش د. نتایج نشان داد که در حیطه نقش و جایگاه باشگاه های ورزشی، با تمام ریشه های سیاسی و فرهنگی متفاوتی که در شکل گیری آن ها وجود دارد، در بسیاری از موارد اشتراکات فراوانی در کشورهای مورد مطالعه وجود دارد. می توان با در نظر گرفتن نقاط قوت چنین مبانی، درکشورهای مورد مطالعه و بکار بستن آن ها در فعالیت های باشگاه های ورزشی، شرایط تقویت و توسعه باشگاه ها درکشور را فراهم آورد.
۶.

شناسایی ابعاد و شاخص های ارزیابی هیأت مدیره باشگاه های حرفه ای فوتبال

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد باشگاه داری فوتبال ورزش حرفه ای هیئت مدیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 165 تعداد دانلود : 190
با توجه به اهمیت نقش هیئت مدیره در عملکرد باشگاه های حرفه ای، هدف این پژوهش تعیین ابعاد و شاخص های ارزیابی هیئت مدیره باشگاه های ورزشی فوتبال می باشد. جامعه آماری شامل کلیه صاحب نظران در زمینه باشگاه داری بودند. نمونه آماری پژوهش 154 نفر از مدیران و کارشناسان فوتبال، اعضای هیئت علمی تربیت بدنی، کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان و آشنا به مسائل فوتبال بودند که به روش هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته و شامل ۶۴ گویه بود که بر اساس و مرور مبانی و پیشینه تدوین گردید. جهت بررسی روایی محتوای پرسشنامه از نظر 10 متخصص ورزشی استفاده گردید و پایایی ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ (97/0) و روایی سازه تأیید شد. نتایج تحلیل ضریب مسیر، نشان داد هر هفت بعد ارزیابی هیئت مدیره تأثیر معنی داری بر ارزیابی عملکرد هیئت مدیره دارند که به ترتیب اولویت تعامل محیطی و ارتباطات بیشترین نقش را با تبیین 92 درصد، بعد نظارت و کنترل 91 درصد، مدیریت منابع سازمانی 88 درصد، مدیریت مالی 87 درصد، مدیریت تغییر 84 درصد، خودسازمان دهی هیئت مدیره 81 درصد و در نهایت بعد استراتژی و برنامه ریزی 79 درصد از تغییرات ارزیابی هیئت مدیره را تبیین می کنند. ضمناً پنج شاخص مهم ارزیابی هیات مدیره به ترتیب شامل جهت حفظ بازیکنان باکیفیت، انتخاب اعضای شایسته برای واحدهای تخصصی، جانشین پروری و شایسته سالاری، تعداد جلسات در سال، مدیریت حاشیه های تیم و در نهایت انتخاب مدیرعامل شایسته بودند؛ بنابراین در ارزیابی هیئت مدیره باشگاه های فوتبال، ارتباطات محیطی و تعامل با محیط بیرونی باشگاه و مدیریت منابع انسانی باشگاه اهمیت و اولویت بیشتری دارند.
۷.

سناریوهای راهبردی آموزش ورزش سلامت محور ایران

کلید واژه ها: آینده نگاری سناریو نگاری عدم قطعیت راهبردی ورزش سلامت محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 679 تعداد دانلود : 720
مطالعه حاضر با هدف کشف آینده های پیش روی آموزش ورزش سلامت محور  ایران و تدوین سناریوهای آن برای 20 سال آینده و ارائه استراتژی انجام شده است. در پژوهش حاضر روش آینده نگاری با رویکرد سناریو نویسی بر اساس روش منطق شهودی به کار گرفته شد. برای طراحی سناریوها از روش تحلیل روند ها و عدم قطعیت ها استفاده گردید. ابتدا، محدوده پروژه مشخص، سپس عوامل اصلی توسعه و نقاط کور با بازخورد 360 درجه شناسایی گردید. پس از آن، دو عدم قطعیت کلیدی به عنوان پایه طراحی سناریوها تدوین شد. در گام بعد تعریف تفصیلی و کامل چهار سناریو ممکن صورت پذیرفت. در مرحله پنجم یک استراتژی کلی بر اساس سناریوها ارائه گردید و گام آخر شامل پایش و کنترل استراتژی ها انجام شد. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر شامل 28 نفر از ذینفعان داخلی و خارجی آموزش ورزش سلامت محور ایران بودند که بر اساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده ها با مصاحبه و پرسش نامه باز صورت گرفت بر اساس یافته ها، تحلیل 26 عامل اصلی بدست آمده در نهایت منجر به تولید دو عدم-قطعیت کلیدی " ایجاد حس تقاضا به ورزش مبتنی بر  فن آوری های نوین " و " بهینه سازی جسمی با نهادینه سازی ورزش " شد که اساس چهار سناریو اصلی آموزش ورزش سلامت محور  ایران گردیدند. 
۸.

طراحی و تبیین مدل ارزیابی بازاریابی اینفلوئنسر با تاکید بر مصرف کالاهای ورزشی ایرانی در رسانه های اجتماعی

کلید واژه ها: اینفلوئنسرهای ورزشی بازاریابی ورزشی بازاریابی اینفلوئنسرها رسانه های اجتماعی نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 786 تعداد دانلود : 41
این پژوهش با هدف طراحی و تبیین مدل ارزیابی و اندازه گیری بازاریابی تاثیرگذاران ورزشی رسانه هایِ اجتماعی با تاکید بر مصرف کالای ورزشی ایرانی در رسانه های اجتماعی آنلاین انجام شد. از این رو به منظور تحقق هدف از روش شناسی کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد، به منظور استخراج نتایج بهره گرفته شد و با انجام مصاحبه با 19 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی، بازاریابی و رسانه های اجتماعی، با توجه به میزان اشتراک پذیری با سایر مفاهیم و مقولات و ارتباط عمیق با مقوله های اصلی، مقوله « مدل ارزیابی و اندازه گیری بازاریابی تاثیرگذاران ورزشی رسانه هایِ اجتماعی» به عنوان پدیده محوری پژوهش مشخص گردید. با بررسی مصاحبه های دریافتی، بالغ بر 891 گزاره به عنوان داده های اولیه و اطلاعات پژوهش استخراج و جمع آوری گردید. سپس در مرحله کدگذاری باز، 151 مفهوم کلی و 26 مقوله انتزاعی تر به عنوان نتایج حاصل از کدگذاری ها شناسایی شد و بر اساس تحلیل و بررسی یافته های حاصل از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، 6 مقوله اصلی در پارادایم کدگذاری محوری شامل، شرایط علی، پدیده محوری، شرایط زمینه، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها پدیدار گردید. بر اساس تحلیل نظرات مشارکت کنندگان، یافته های پژوهش نشان داد که در پیرامون پدیده محوری، دسته ای از عوامل وجود دارند که به عنوان الزامات یا موانع حرفه ای «بازاریابی تاثیرگذاران رسانه های اجتماعی» بر فرآیند بازاریابی اینفلوئنسرها تأثیر گذاشته یا به عنوان پیامدها و خروجی های آن محسوب می شوند. بنابراین اندازه گیری و ارزیابی این عوامل و عناصر در تحقق اهداف بازاریابان و صاحبان کالاهای ورزشی ایرانی اهمیت دارد.
۹.

نقش نسبی مؤلفه های سروکوال در جایگاه سازی برند تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

کلید واژه ها: جایگاه سازی برند سروکوال فوتبال کیفیت خدمات هواداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 291 تعداد دانلود : 144
با توجه به اهمیّت جایگاه سازی برند در توسعه پایدار برندهای ورزشی، هدف کلّی این پژوهش مطالعه نقش نسبی مؤلفه های سروکوال در جایگاه-سازی برند تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی بوده که به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی هواداران تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران بودند. با استفاد از فرمول کوکران تعداد 394 نفر از هواداران به صورت تصادفی در ورزشگاه آزادی تهران به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه های جایگاه سازی برند امیدی کیا (2012) و کیفیت خدمات میری (2019) انجام گرفت. پایایی ابزار بر اساس آلفای کرونباخ و روایی ابزار با استفاده از روایی صوری، محتوا و روایی سازه تأیید گردید. یافته های پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که مؤلفه های سروکوال بر جایگاه سازی برند تیم های پرسپولیس و استقلال تهران تأثیر مثبت و معناداری داشته است. با توجه به یافته ها، لازمه توسعه پایدار برند تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس تهران، تمرکز بر بهبود سروکوال و مؤلفه-های آن می باشد که در نهایت می تواند منجر به جایگاه سازی و تثبیت جایگاه برند این تیم ها در ذهن و قلب هواداران گردد.
۱۰.

بررسی نقش آمیخته بازاریابی در قدرت و تجربه برند پوشاک ورزشی ایران

کلید واژه ها: بازاریابی بازاریابی ورزشی برند تجربه برند قدرت برند مصرف کنندگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 659 تعداد دانلود : 856
هدف از این تحقیق بررسی نقش آمیخته بازاریابی در قدرت و تجربه برند پوشاک ورزشی ایران بود. روش این تحقیق توصیفی- همبستگی بود. 391  نفر از مشتریان فروشگاه ها یا نمایندگی های مجاز  برندهای داخلی و خارجی فروشگاه های ورزشی کلان شهر تهران 3 ابزار این پژوهش را تکمیل کردند: پرسشنامه آمیخته بازاریابی (78/0=α)، پرسشنامه قدرت برند (82/0=α) و پرسشنامه تجربه برند (85/0=α) به ترتیب آمیخته بازاریابی، قدرت برند و تجربه برند را در پوشاک ورزشی ارزیابی کردند. برای تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. کلیه داده ها با استفاده از  نرم افزارهایSPSS24  و PLS2 در سطح معناداری 05/0p< تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین قدرت برند پوشاک خارجی و داخلی تفاوت معنی داری وجود دارد و برند خارجی دارای میانگین بالاتری است. همچنین نتایج نشان داد آمیخته بازاریابی و قدرت برند تاثیر معناداری بر تجربه برند دارند علاوه بر این تأثیر آمیخته بازاریابی برند مثبت گزارش شد. لذا با توجه به نتایج تحقیق توصیه می گردد صنعت پوشاک داخلی با سرمایه گذاری روی ابعاد قدرت برند به ویژه هویت برندشان در جهت رشد بیشتر این صنعت و تجربه خوشایندتر برای مشتری گام بر دارند.
۱۱.

علل افزایش استناد به مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های بدنی در اماکن ورزشی شهر قم

کلید واژه ها: اماکن اماکن ورزشی حقوق ورزشی فعالیت بدنی مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 876 تعداد دانلود : 169
هدف از این پژوهش بررسی علل استناد به مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های بدنی در اماکن ورزشی بود. روش پژوهش آمیخته بود که با توجه به اینکه در ابتدا به شناسایی شاخص ها به صورت کیفی و در ادامه با استفاده از روش کمی به روایی سازی شاخص های شناسایی شده پرداخته شد، آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی نخبگان و متخصصان و کارشناسان حقوقی بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند قضاوتی و گلوله برفی با 11 نفر به اشباع نظری رسید و در بخش کمی جامعه آماری به شکل موردی تمامی کارشناسان ورزشی استان قم بودند که با استفاده از فرمول حجم نمونه 245 مورد برآورد شد که پس از توزیع با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 210 نمونه آماری به منظور تحلیل داده ها در بخش کمی استفاده شد. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه بود. تحلیل داده در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل تم و در دو مرحله کدگذاری باز و محوری و در بخش کمی در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت. نتایج حاصل از مصاحبه ها نشان داد که سه مفهوم اصلی نرم افزاری، سخت افزاری و منابع انسانی و 9 تم فرعی در مورد علل افزایش استناد شناسایی شد. ازاین رو مسئولان و دست اندرکاران در اماکن ورزشی به منظور پیشگیری از ایجاد پیامدهای حقوقی و مسئولیت های مدنی باید به این موارد توجه کنند.
۱۲.

شناسایی موانع مدیریت اثربخش مدیران سازمان های ورزشی

کلید واژه ها: اثربخشی سازمان های ورزشی مدیریت موانع فردی موانع محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 264 تعداد دانلود : 608
هدف از تحقیق حاضر تحلیل موانع بازدارنده مدیریت اثربخش مدیران سازمان های ورزشی بود. روش انجام پژوهش، آمیخته (کیفی- کمی) بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل استادان دانشگاه، مدیران وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی بودند که 30 نفر به عنوان نمونه به صورت هدفمند و به شیوه در دسترس انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل مدیران وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، مدیران کل ورزش و جوانان استان ها، مدیران فدراسیون های ورزشی، رؤسای هیأت های ورزشی استان ها و مدیران ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها (تعداد = 2079) بودند که براساس فرمول کوکران در بخش کیفی، از مصاحبه و در بخش کمی، از پرسشنامه محقق ساخت برای گردآوری داده ها استفاده شد. روایی پرسشنامه با نظر 8 نفر از استادان مدیریت ورزشی تأیید شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 81/0 = α به دست آمد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 20 و پی ال اس تجزیه وتحلیل شد. براساس نتایج، پنج مانع مدیریت اثربخش مدیران ورزش شناسایی شد که عبارت بودند از موانع مهارتی (921/0)، موانع حمایتی (874/0)، موانع رفتار سازمانی (822/0)، موانع علمی (736/0) و موانع فردی- شخصیتی (675/0). با توجه به یافته های تحقیق، مدیران سازمان های ورزشی می توانند با تلاش در جهت رفع موانع درون فردی و نیز برطرف کردن موانع برون فردی میزان اثربخشی مدیریت خود را افزایش دهند.
۱۳.

ارائه مدل تاثیر مسکات برند بر آگاهی از برند، یادآوری برند و قصد خرید مصرف کنندگان کالاهای ورزشی

کلید واژه ها: آگاهی برند قصد خرید مسکات کالاهای ورزشی یادآوری برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 647 تعداد دانلود : 149
هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل معادلات ساختاری تاثیر مسکات برند بر آگاهی از برند، یادآوری برند و قصد خرید مصرف کنندگان کالاهای ورزشی بود. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیتی از نوع تحقیقات همبستگی - علّی بود که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری مصرف کنندگان کالاهای ورزشی شهر اصفهان بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه شده براساس مناطق جغرافیایی، 369 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته مسکات برند و پرسشنامه های استاندارد آگاهی از برند ویسی و سلیمانی (1394)، یادآوری برند اشرفی و نعامی (1396) و قصد خرید طالب پور و رضوی (1395) بود. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS انجام شد. نتایج ضرایب مسیر بدست آمده نشان داد که مسکات برند بر آگاهی از برند و یادآوری برند و قصد خرید تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین مدیران سازمان ها و شرکت های ورزشی به منظور ارتقاء جایگاه برند خود در ذهن مصرف کننندگان و در نهایت افزایش میزان فروش و سودشان می توانند از ظرفیت ویژه مسکات ها استفاده کنند؛ ظرفیتی که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل معادلات ساختاری تاثیر مسکات برند بر آگاهی از برند، یادآوری برند و قصد خرید مصرف کنندگان کالاهای ورزشی بود. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیتی از نوع تحقیقات همبستگی - علّی بود که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری مصرف کنندگان کالاهای ورزشی شهر اصفهان بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه شده براساس مناطق جغرافیایی، 369 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته مسکات برند و پرسشنامه های استاندارد آگاهی از برند ویسی و سلیمانی (1394)، یادآوری برند اشرفی و نعامی (1396) و قصد خرید طالب پور و رضوی (1395) بود. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS انجام شد. نتایج ضرایب مسیر بدست آمده نشان داد که مسکات برند بر آگاهی از برند و یادآوری برند و قصد خرید تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین مدیران سازمان ها و شرکت های ورزشی به منظور ارتقاء جایگاه برند خود در ذهن مصرف کننندگان و در نهایت افزایش میزان فروش و سودشان می توانند از ظرفیت ویژه مسکات ها استفاده کنند؛ ظرفیتی که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
۱۴.

پیش بینی مشارکت روان شناختی دانش آموزان به ورزش از طریق سبک رهبری دبیران ورزش: نقش میانجی رضایت و انگیزه ورزشی

کلید واژه ها: انگیزه ورزشی رضایت سبک رهبری مشارکت روان شناختی ورزشی ورزش مدارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 833 تعداد دانلود : 983
هدف تحقیق حاضر پیش بینی مشارکت دانش آموزان از طریق سبک رهبری دبیران تربیت بدنی با بررسی نقش میانجی رضایت و انگیزه بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شاهین دژ در سال تحصیلی 97-98 بود. نمونه های تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 400 نفر از بین دانش آموزان دختر و پسر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های مقیاس رهبری در ورزش چلادورای و صالح (1980)، انگیزه ورزشی ریان و همکاران (1997) رضایت مندی ورزشکاران چلادورای و ریمر (1988) و مشارکت ورزشی بیتن و همکاران (2011) استفاده شد. به منظور ارائه مدل تحقیق، همچنین برقراری روایی همگرایی و واگرایی از نرم افزار ام پلاس استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک رهبری دموکراتیک و بازخورد مثبت نقش مهمی در ایجاد انگیزه ورزشی و افزایش رضایت دانش آموزان دارد. همچنین نتایج نقش میانجی انگیزه ورزشی و رضایت را در رابطه بین سبک های رهبری دبیران ورزش و مشارکت ورزشی دانش آموزان برجسته کرد. هدف تحقیق حاضر پیش بینی مشارکت دانش آموزان از طریق سبک رهبری دبیران تربیت بدنی با بررسی نقش میانجی رضایت و انگیزه بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شاهین دژ در سال تحصیلی 97-98 بود. نمونه های تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 400 نفر از بین دانش آموزان دختر و پسر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های مقیاس رهبری در ورزش چلادورای و صالح (1980)، انگیزه ورزشی ریان و همکاران (1997) رضایت مندی ورزشکاران چلادورای و ریمر (1988) و مشارکت ورزشی بیتن و همکاران (2011) استفاده شد. به منظور ارائه مدل تحقیق، همچنین برقراری روایی همگرایی و واگرایی از نرم افزار ام پلاس استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک رهبری دموکراتیک و بازخورد مثبت نقش مهمی در ایجاد انگیزه ورزشی و افزایش رضایت دانش آموزان دارد. همچنین نتایج نقش میانجی انگیزه ورزشی و رضایت را در رابطه بین سبک های رهبری دبیران ورزش و مشارکت ورزشی دانش آموزان برجسته کرد.
۱۵.

راهکارهای بهره گیری از فناوری های نوین برای توسعه ورزش های تفریحی: از پایلوت تا تجاری سازی

کلید واژه ها: اکوسیستم فناوری پایلوت تجاری سازی فناوری های نوین نوآوری ورزش های تفریحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 719 تعداد دانلود : 872
در دنیای معاصر تمام بخش های مختلف زندگی انسان و حتی فعالیت های جسمانی آنها تحت تأثیر پیشرفت فناوری قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی راهکارهای بهبود استفاده از فناوری های نوین برای توسعه ورزش های تفریحی است. با استفاده از روش کیفی داده هایی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضامین (براون و کلارک، 2006) استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که راهکارهای بهبود بهره گیری از فناوری های نوین برای توسعه ورزش های تفریحی به نُه گروه شامل هم آفرینی و تسهیل بهره گیری از فناوری، طراحی اکوسیستم فناوری، نوآوری پروری، پایلوت فناوری، بازاریابی فناوری، اثر همجواری، عمومیت بخشی، تجاری سازی ورزش های همگانی، و تحریک بهره گیری از فناوری در ورزش تقسیم می شوند. براساس نتایج این تحقیق برای اینکه بتوانیم در کشور همراستا با پیشرفت های صورت گرفته در عرصه بین المللی برای توسعه ورزش های تفریحی حرکت کنیم، باید در جهت پایلوت فناوری گام برداریم و از طریق ایجاد یک اکوسیستم و سپس بازاریابی فناوری در ورزش های تفریحی به سمت توسعه و تجاری سازی آن حرکت کنیم.
۱۶.

تدوین مدل عملکرد شغلی و دستیابی به اهداف در رابطه با اثربخشی سمن های ورزشی با نقش میانجی جو اخلاقی

کلید واژه ها: اثربخشی ادارات ورزش جو اخلاقی سازمان های مردم نهاد (سمن) عملکرد شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 344 تعداد دانلود : 398
هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل عملکرد شغلی و دستیابی به اهداف در زمینه اثربخشی سمن های ورزشی با نقش میانجی جو اخلاقی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی اعضای سمن ها و کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی به تعداد 550 نفر تشکیل دادند. نمونه آماری طبق جدول مورگان 225 نفر به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده های پژوهش به روش میدانی از پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت (2009)، پرسشنامه محقق ساخته میزان دستیابی به اهداف اصغری در میان و صفایی (1398)، پرسشنامه محقق ساخته سنجش اثربخشی فعالیت سمن های ورزشی اصغری در میان و صفایی (1398) و پرسشنامه استاندارد جو اخلاقی سازمان ویکتور و کلون (۱۹۸۷) استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عملکرد شغلی 92/0، دستیابی به اهداف 87/0، فعالیت سمن های ورزشی 95/0 و جو اخلاقی 92/0 به دست آمد. تحلیل داده ها با روش های آماری توصیفی و استنباطی، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و روش تحلیل مسیر با نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 22 و لیزرل 8/8 انجام گرفت. نتایج نشان داد مدل پیشنهادی پ ژوهش از برازش مطلوب برخوردار است. همچنین جو اخلاقی ارتباط بین فعالیت سمن های ورزشی با عملکرد شغلی و دستیابی به اهداف را در ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی، میانجی گری می کند. ازاین رو توصیه می شود با خلق فضای عادلانه و اخلاقی در ادارات ورزش و جوانان زمینه رشد بیشتر این نهادها در جامعه فراهم شود.
۱۷.

الگوی پارادایمی ارتقای جایگاه علوم ورزشی ایران در جهان بر اساس نظریه داده بنیاد

کلید واژه ها: تحقیق و توسعه توسعه ورزش جایگاه علمی فرهنگ پژوهش مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 878 تعداد دانلود : 57
معیار تعیین جایگاه و اقتدار جهانی و اساس توسعه کشورها بر میزان تولید علم و دستاوردهای پژوهشی هر کشور تکیه دارد و این امر با توجه به کارکردهای متنوع علوم ورزشی در سطح فرد و جامعه، از اهمیتی دوچندان برخوردار است؛ ازاین رو هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی پارادایمی ارتقای جایگاه علوم ورزشی ایران در میان دیگر کشورها بوده است. این پژوهش از نوع تحقیق کیفی با ماهیت اکتشافی بنیادی بود که با استفاده از رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را متخصصان برجسته کشور در حوزه علوم ورزشی تشکیل دادند و مشارکت کنندگان در پژوهش با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. 10 مصاحبه عمیق به صورت نیمه ساختاریافته انجام گرفت و داده های حاصل از مصاحبه ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل شد که به ترتیب 71 مفهوم، 36 مقوله و 16 قضیه تعیین شد. براساس نتایج، حمایت از سازمان های دانش بنیان، مدیریت دانش افراد در حوزه تحقیقات و عملیات، همکاری و همراستایی فعالیت های علمی ورزشی میان دانشگاه و دیگر سازمان های مرتبط، توسعه ارتباطات علمی و گسترش فرهنگ و انگیزه پژوهش در حوزه علوم ورزشی به عنوان راهبردهای مؤثر در این زمینه معرفی شد. در همین زمینه بهبود و توسعه تعاملات علمی ایران در حوزه علوم ورزشی در سطح بین الملل، ارتقای سطح علمی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، توسعه صنعت ورزش و ارتقای عملکرد جامعه ورزش کشور پیامدهای اجرای راهبردها در این پژوهش است.
۱۸.

تأثیر مسئولیت اجتماعی و نگرش زیست محیطی بر عملکرد بازاریابی سبز برنامه های ورزشی شهرداری تهران

کلید واژه ها: عملکرد بازاریابی سبز مسئولیت اجتماعی نگرش زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 316 تعداد دانلود : 967
هدف کلی پژوهش حاضر تعیین تأثیر مسئولیت اجتماعی و نگرش زیست محیطی بر عملکرد بازاریابی سبز برنامه های ورزشی شهرداری تهران است. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق مدیران مناطق 22 گانه و مجموعه های ورزشی شهرداری تهران (800 نفر) بودند و نمونه آماری براساس فرمول کوکران 260 نفر انتخاب شد. در این تحقیق از پرسشنامه های مسئولیت اجتماعی تورکر (2009)، نگرش زیست محیطی بانرجی (2002) و عملکرد بازاریابی فراج (2013) استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه ها با استفاده از نظر متخصصان و روایی سازه (واگرا و همگرا) با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و معیار فورنل و لارکر ارزیابی شد. برای تأیید پایایی پرسشنامه ها از آزمون آلفا کرونباخ (77/0=α) استفاده شد. همچنین برای مطالعه داده ها از تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار آماری پی ال اس بهره گرفته شد. نتایج نشان داد مسئولیت اجتماعی بر عملکرد بازاریابی تأثیر مثبت و معنادار دارد و 3/38 درصد از واریانس عملکرد بازاریابی را تبیین می کند. درحالی که نگرش زیست محیطی تأثیر معناداری بر عملکرد بازاریابی نشان نداد. بنابراین پیشنهاد می شود راهبرد های بازارگرایی سبز به عنوان یکی از مهم ترین راهبردها در راستای بهبود عملکرد سبز در سازمان ورزش شهرداری تهران مدنظر قرار گیرد.
۱۹.

ارزیابی رفتار حفاظت زیست محیطی اماکن ورزشی باشگاه ذوب آهن اصفهان با استفاده از شاخص انتشار دی اکسید کربن (مطالعه موردی: مجموعه ورزشی ملت)

کلید واژه ها: انرژی مصرفی دی اکسید کربن رفتار حفاظت زیست محیطی گازهای گلخانه ای مجموعه ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 42 تعداد دانلود : 701
به کارگیری اماکن ورزشی برای انجام فعالیت بدنی و ورزش به واسطه مصرف انرژی موجب انتشار گازهای گلخانه ای می شود. بنابراین، هدف این تحقیق ارزیابی رفتار حفاظت زیست محیطی اماکن ورزشی باشگاه ذوب آهن اصفهان با استفاده از شاخص انتشار دی اکسید کربن بود. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بود. مجموعه ورزشی ملت باشگاه ذوب آهن اصفهان به عنوان نمونه مطالعاتی مدنظر قرار گرفته بود. ابزار تحقیق چک لیست محقق ساخته بود که روایی آن توسط متخصصان حوزه محیط زیست و مدیریت ورزشی تأیید شد. پایایی ابزار تحقیق از طریق پایایی درون ارزیاب بررسی شد که ضریب توافق بین دو ارزیابی 81/0 محاسبه شد. در تحلیل داده ها از راهنمای مصرف انرژی(ECG78)  در سازه های تفریحی ورزشی انگلستان استفاده شد. نتایج نشان داد میزان دی اکسید کربن انتشاریافته در مجموعه ورزشی ملت بالاتر از سطح استانداردهای زیست محیطی است. میزان انتشار دی اکسید کربن در هر متر مربع از سالن ورزشی، رختکن، محوطه پارکینگ و زمین چمن به ترتیب 28/102، 36/239، 46/13 و 30/12 کیلوگرم به ازای یک روز بود. نتایج بیانگر این است که مصرف انرژی در مجموعه ورزشی ملت به ویژه در بخش روشنایی، موجب انتشار دی اکسید کربن به میزان بالاتری از سطح استاندارد شده است. بنابراین، مدیریت بهینه مصرف انرژی در اماکن ورزشی باشگاه ذوب آهن و تلاش در جهت کاهش انتشار دی اکسید کربن و رساندن آن به سطح استاندارد برای کاهش خطرهای زیست محیطی می تواند در دستور کار مدیران باشگاه قرار گیرد.
۲۰.

مدل ارتباطی ادراک از موفقیت تیم های ملی ورزشی ایران با انسجام اسلامی و هویت ملی

کلید واژه ها: انسجام اسلامی غرور ملی موفقیت ورزشی هویت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 524 تعداد دانلود : 273
هدف این تحقیق تحلیل مسیر ادراک از موفقیت تیم های ملی ورزشی ایران در رقابت های بین المللی با انسجام اسلامی و هویت ملی در میان اقوام ایرانی بود. تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی بود که با معادلات ساختاری اجرا شد. جامعه آماری تمامی شهروندان ایرانی علاقه مند به ورزش ملی از اقوام مختلف بودند که داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند. 1037 نفر از شهروندان ایرانی پرسشنامه اینترنتی را تکمیل کردند که 968 پرسشنامه وارد تحلیل شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ادراک موفقیت ورزشی، پرسشنامه هویت ملی هیر و جیمز (2007) و پرسشنامه انسجام اسلامی باغبانیان و مروت (1390) بود. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه ها توسط استادان تأیید و پایایی آنها با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 78/0، 88/0 و 83/0 محاسبه شد. تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار آموس نسخه 23 مدل های اندازه گیری تحقیق را تأیید کرد. آزمون روابط متغیرها نشان داد ادراک موفقیت ورزشی بر هویت ملی اقوام ایرانی تأثیر مثبت معناداری برابر با 461/0 دارد. مقدار ضریب تعیین نشان داد دو متغیر ادراک موفقیت ورزشی و انسجام اسلامی در مجموع توانسته اند 9/64 درصد از واریانس هویت ملی را تبیین کنند. براساس یافته ها موفقیت ورزشی می تواند به عنوان محرکی برای هویت ملی و انسجام اسلامی بین اقوام ایرانی استفاده شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲