مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی سال دهم زمستان 1397 شماره 4 (پیاپی 43) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر تجاری سازی تحقیقات مدیریت ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجاری سازی تحلیل عاملی تحقیقات مدیریت ورزشی تحقیقات دانشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 428 تعداد دانلود : 491
هدف از پژوهش حاضر تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر تجاری سازی تحقیقات مدیریت ورزشی بود. تحقیق حاضر از نظر هدف تحقیق جزء تحقیقات کاربردی بود که به صورت توصیفی تحلیلی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش اعضای هیأت علمی و دانشجویان دوره دکتری رشته مدیریت ورزشی دانشگاه های آزاد و دولتی سراسر کشور بود که 1050 نفر تخمین زده شد که 257 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته 50 سؤالی استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تأیید 20 تن از استادان مدیریت ورزشی رسید و به منظور روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در مطالعه مقدماتی 0.763 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله فریدمن و تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی با کمک دو نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج نشان داد برای تجاری سازی تحقیقات مدیریت ورزشی به ترتیب اولویت هفت عامل توانمندی های محقق، راهبردهای آموزشی و تحقیقاتی، زیرساخت ها، مالی، شخصیتی و فرهنگی، سیاست ها و شبکه سازی وجود دارد.
۲.

استاندارد سازی پرسشنامه بازاریابی عصبی در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استاندارد سازی بازاریابی بازاریابی عصبی پرسشنامه ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 476 تعداد دانلود : 694
هدف از پژوهش حاضر استانداردسازی پرسشنامه بازاریابی عصبی در ورزش بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مصرف کنندگان پوشاک ورزشی برندهای رایج در ایران شامل آدیداس، نایک، ریباک، پوما و مجید و روش نمونه گیری به صورت خوشه ای، غیرتصادفی و در دسترس بود. 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بازاریابی عصبی که مشتمل بر 32 سؤال بود استفاده شد. روش پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی و از لحاظ استراتژی آمیختهمتوالی اکتشافی (کیفی- کمی) بود. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرهای استادان مدیریت ورزشی به دست آمد. از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. نتایج نشان داد مقدار KMO برابر با 87/0 است. با توجه به مقدار (21=df ؛ 59/3483=x2) می توان گفت بین عامل ها، همبستگی وجود دارد. همچنین، توان پیشگویی این مدل براساس مجموع واریانس عامل ها برابر با 33/68 درصد است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد شاخص های نسبت x2 به df (77/2)، 068/0=RMSEA،94/0=NFI، 95/0=CFI، 95/0=IFI،  90/0= AGFI و 95/0=GFI، برازش مدل را تأیید کردند. همچنین در خصوص روابط عامل ها با مفهوم بازاریابی عصبی 96/1± = T-value نشان داد تمامی عامل ها با مفهوم بازاریابی عصبی رابطه قابل قبولی داشتند. پرسشنامه بازاریابی عصبی مقیاسی قابل اطمینان و معتبری است که از طریق آن می توان نتایج پایا و باثباتی به دست آورد.
۳.

بازشناسی حوزه ها و زیرساخت های صنعت ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل عاملی دولت رویداد صنعت ورزش فعالیت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 701 تعداد دانلود : 120
هدف از این پژوهش بازشناسی حوزه ها و زیرساخت های صنعت ورزش ایران و تصمیمات مدیریتی مبتنی بر آن است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با 71 گویه است که توسط پنج تن از خبرگان روایی محتوایی آن تأیید و با استفاده از روش آماری آلفای کرونباخ ضریب پایایی پرسشنامه مقدار 953/0 تعیین شد. از تحلیل عاملی اکتشافی برای اعتباریابی سازه ای، شناسایی حوزه ها و برآورد بارهای عاملی، استفاده شد. نمونه های پژوهش معادل 263 تن از گروه های چهارگانه (اعضای هیأت علمی، کارشناسان ورزشی، مربیان و ورزشکاران/قهرمانان) تعیین شد که این تعداد با توجه به روش تحلیل پژوهش که از نوع تحلیل عاملی اکتشافی است و شاخص کیفیت نمونه گیری 84/0=KMO، مناسب است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از میانگین، تحلیل واریانس و تحلیل عاملی اکتشافی تحت نرم افزار Spss نسخه 21 استفاده شد. حوزه های صنعت ورزش کشور شامل هجده مورد است، همچون اماکن و تأسیسات، سازمان های ورزشی، بازرگانی، رویداد، گردشگری، منابع انسانی، کالا و خدمات، بازاریابی، طب ورزش، فعالیت اقتصادی، دولت و... . بنابراین توجه به بارهای عاملی هر زیرساخت راهگشای مناسبی برای مدیران در تعیین تصمیمات و جایگاه هر حوزه و زیرساخت های مربوطه است، به طوری که مدیران قادر به شناسایی جایگاه هر حوزه برای برنامه ریزی و ارتقای آن خواهند بود.
۴.

رابطه اعتماد سازمانی و مؤلفه های آن با خلاقیت در ادارات ورزش و جوانان: مطالعه موردی استان اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادارات ورزش و جوانان اردبیل اعتماد سازمانی تعهد سازمانی خلاقیت شایستگی و صداقت قابلیت اتکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 96 تعداد دانلود : 287
هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی رابطه اعتماد سازمانی و مؤلفه های آن با خلاقیت به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر آن بود که در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل ارزیابی شد. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری، تمامی کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان و ادارات ورزش و جوانان واقع در شهرستان های استان اردبیل بودند که تعداد آنها 100 نفر بود و نمونه نیز برابر با تعداد جامعه به صورت تمام شمار در نظر گرفته شد.با توجه به اهداف پژوهش، از پرسشنامه اعتماد سازمانی وخلاقیتبرای گردآوری داده ها استفاده شد. پرسشنامه ها از پژوهششفیعی (1390) و نسیمی (1392) تهیه شد. روایی پرسشنامه ها با نظر استادان رشته مدیریت ورزشی تأیید و برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی اعتماد سازمانی 92/0 و خلاقیت 84/0 بود. برای تجزیه وتحلیل آماری داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده شد. در نهایت براساس یافته ها، مشخص شد که شاخص های قابلیت اتکا، تعهد سازمانی، شایستگی و صداقت از اعتماد سازمانی با خلاقیت نیروی انسانی رابطه مثبت و معنا داری دارند.
۵.

کاوش عوامل زمینه ای و مداخله گر بروز فساد در صنعت فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنعت فوتبال عوامل زمینه ای عوامل مداخله گر فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 924 تعداد دانلود : 182
هدف پژوهش حاضر، کاوش عوامل زمینه ای و مداخله گر بروز فساد در صنعت فوتبال ایران بود. گردآوری داده ها از طریق بررسی اسناد و مصاحبه حضوری صورت گرفت. پس از انجام 18 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با متخصصان اجرایی، علمی و پژوهشی ورزش کشور و رشته فوتبال، اشباع نظری حاصل شد و نشان ها، مقوله های فرعی و مقوله های کلی پس از تکمیل فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی استخراج شد. پس از تحلیل یافته ها عوامل زمینه ای (بسترساز) و عوامل مداخله گر (تأثیرگذار) شناسایی شدند. بر اساس همین یافته ها، بی اخلاقی، بی تعهدی، عدم تعامل و هم افزایی سازمانی و فراهم نبودن محیط حقوقی و قانونی به عنوان مقوله محوری شناسایی شد. یافته های مربوط به عوامل زمینه ای بیانگر 25 مقوله فرعی حاصل از کدگذاری محوری در 7 مفهوم کلی حاصل از کدگذاری گزینشی همچون شکاف قوانین، انگیزه مالی، کارکرد نامناسب رسانه ها، تضعیف مجامع تصمیم گیری، ضعف قوانین نقل و انتقالات، فقدان معیارهای رفتاری و شفاف نبودن فرایندها دسته بندی شدند. یافته های عوامل مداخله گر (تأثیرگذار) نیز در 7 مقوله فرعی حاصل از کدگذاری محوری در 3 مفهوم کلی از کدگذاری گزینشی تداخل وظایف، عدم اراده فساد ستیزی و عدم هماهنگی طبقه بندی شدند. به طور کلی شناسایی عوامل زمینه ای و تأثیرگذار بروز فساد می تواند به مسئولان در پیشگیری از وقوع فساد و بهبود سلامت سازمانی فوتبال کمک بسیاری کند.
۶.

مدلسازی معادلات ساختاری ارتباط مدیریت استعداد و سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اداره ورزش و جوانان تعهد سازمانی سرمایه اجتماعی مدیریت استعداد منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 530 تعداد دانلود : 612
هدف از این پژوهش مدلسازی معادلات ساختاری ارتباط مدیریت استعداد و سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان تشکیل دادند که از بین آنها 160 نفر به روش تصادفی-خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های مدیریت استعداد (صیادی و همکاران، 1391)، سرمایه اجتماعی (اکبری، 1392) و تعهد سازمانی (اسپیر و ونکاتش، 2002) استفاده شد. داده ها به کمک روش های آماری همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج نشان داد مدیریت استعداد بر سرمایه اجتماعی تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین مدیریت استعداد اثری مثبت و مستقیم بر تعهد سازمانی دارد. در نهایت کلیه شاخص های برازش مدل نشان دهنده برازش مطلوب بودند. یافته های پژوهش بیانگر اهمیت نقش مدیریت استعداد بر سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان است. بنابراین مدیریت استعداد و سرمایه اجتماعی را باید در سیاست های مرتبط با ادارات ورزش و جوانان مورد توجه قرار داد.
۷.

تجزیه وتحلیل انگیزه های مشارکت در بازاریابی خیرخواهانه با تأکید بر فعالان ورزش زورخانه ای: رویکرد ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی خیرخواهانه خوشه بندی رویکرد ترکیبی شبکه های عصبی ورزش زورخانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 194 تعداد دانلود : 94
 از ادوار گذشته خیرخواهی و کمک به نیازمندان با روح ورزش زورخانه ای عجین بوده و است. هدف پژوهش حاضر تجزیه وتحلیل فعالان ورزش زورخانه براساس انگیزه های مشارکت در بازاریابی خیرخواهانه با استفاده از رویکرد ترکیبی است. در گام اول با استفاده از رویکرد کیفی (تحلیل محتوا)، 50 کد به عنوان انگیزه های مشارکت در بازاریابی خیرخواهانه استخراج و با توجه به مشابهت و قرابت معنایی در 10 عامل دسته بندی شدند و بر مبنای آن پرسشنامه پژوهش طراحی شد. در گام دوم از رویکردهای کمی در علم داده کاوی (تشریحی و پیش بینی) به منظور بررسی جامعه آماری استفاده شد. به منظور تشریح جامعه پژوهش، 393 فعال این ورزش با استفاده از شاخص دیویس-بولدین در دو خوشه مجزا از هم خوشه بندی و بررسی شدند. همچنین به منظور طراحی مدل پیش بینی کننده رفتار فعالان ورزش زورخانه ای در فعالیت های خیرخواهانه از شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد در خوشه اول به ترتیب عمل متقابل، تمایل به سرگرمی و کسب لذت، اهمیت احساسی و در خوشه دوم به ترتیب آموزه های مذهبی، نیاز به کمک دیگران و تمایل به مشارکت اجتماعی بیشترین مراکز خوشه ها را به دست آورده اند. به کارگیری شبکه های عصبی نشان داد متغیرهای مستقل پژوهش حاضر از قابلیت پیش بینی کنندگی بالایی برخوردارند و با استفاده از آنها می توان تغییرات متغیر وابسته را با دقت 958/0 پیش بینی کرد. همچنین نتایج تحلیل حساسیت اهمیت متغیرهای جمعیت شناختی، نمادین و آموزه های مذهبی در مشارکت فعالان ورزش زورخانه ای در فعالیت های خیرخواهانه را تأیید کرد.
۸.

شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران ورزش تفریحی فرهنگ ورزش ورزش همگانی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 596 تعداد دانلود : 391
هدف از تحقیق حاضر، شناسایی عوامل موثر در توسعه فرهنگ ورزش همگانی بوده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است که به شیوه توصیفی تحلیلی و به شکل میدانی به مرحله اجرا درآمده است. جامعه پژوهش حاضر تعداد 800 نفر از کارشناسان و مدیران و دست اندرکاران ورزش همگانی کشور بودندکه از این میان و با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد 260 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ضریب پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و به میزان(0/912) محاسبه گردید. برای تهیه پرسشنامه با استفاده از مصاحبه با اساتید متخصص تعداد 48سوال در 8 حوزه شناسایی شد که به وسیله تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی گویه های مناسب تحقیق در نهایت در 35 گویه و 7 حوزه طبقه بندی گردید. رتبه بندی عوامل بوسیله آزمون رتبه بندی فریدمن انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد عامل اصول و ساختار مهم ترین عامل در توسعه فرهنگ ورزش همگانی بوده است. آموزش ورزش همگانی در رتبه دوم قرار گرفت . این مطلب بر ضرورت آموزش در راستای توسعه فرهنگ ورزش همگانی در کشور می افزاید. توسعه فرهنگ ورزش همگانی فرآیندی زمان بر خواهد بود که عزم جدی مسئولان را می طلبد.
۹.

تحلیل رگرسیونی رابطه مؤلفه های مدیریت دانش با ابعاد سرمایه اجتماعی در دبیران تربیت بدنی خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل رگرسیونی خراسان رضوی دبیران تربیت بدنی سرمایه اجتماعی مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 614 تعداد دانلود : 604
هدف پژوهش تحلیل رگرسیونی رابطه مؤلفه های مدیریت دانش با ابعاد سرمایه اجتماعی در دبیران تربیت بدنی خراسان رضوی بود. جامعه آماری کلیه معلمان تربیت بدنی (2481 نفر) خراسان رضوی بود؛ که با استفاده از جدول مورگان 334 نفر انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع توصیفی–تحلیلی بود. ابزار مورداندازه گیری پرسشنامه مدیریت دانش و پرسشنامه سرمایه اجتماعی بود. جمع آوری اطلاعات به شکل میدانی بود. در بخش آزمون از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار Spss نسخه 22 استفاده شد. نتایج نشان داد که مؤلفه های دانش آفرینی، سازماندهی دانش و کاربرد دانش در جامعه آماری نامبرده بر سرمایه شناختی تأثیر معناداری دارد. مؤلفه های جذب دانش، سازماندهی دانش و کاربرد دانش بر سرمایه رابطه ای تأثیر معناداری دارد. مؤلفه های سازماندهی دانش و انتشار دانش بر سرمایه ساختاری تأثیر معناداری داردکه مؤلفه سازمان دهی دانش از بین مؤلفه های مدیریت دانش بیشترین نقش را بر ابعاد شناختی، رابطه ای و ساختاری سرمایه اجتماعی دارد. ازاین رو پیشنهاد می شود مدیران آموزش پرورش در پرورش نیروی انسانی به عنوان سرمایه های اجتماعی مدیریت دانش توجه بیشتری داشته باشند.
۱۰.

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ورزش قهرمانی استان های ایران و ارائه الگوی پیشنهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه اجتماعی توسعه اقتصادی توسعه فرهنگی متغیرهای جغرافیایی ورزش قهرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 34 تعداد دانلود : 637
ابعاد کلان توسعه و متغیرهای جغرافیایی از عواملی اند که می توانند روند توسعه یافتگی استان ها و در نتیجه توسعه یافتگی ورزش قهرمانی را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین، هدف این مطالعه تعیین میزان اثرگذاری ابعاد و شاخص های توسعه ملی و متغیرهای اقلیمی-جغرافیایی جهت ارائه مدل توسعه ورزش قهرمانی استان های کشور بود. جامعه و نمونه آماری براساس تقسیمات کشوری سال 1390، شامل 30 استان بود. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و تکنیک جمع آوری داده های آن کتابخانه ای است که با استفاده از 39 شاخص توسعه ملی، 5 متغیر جغرافیایی و 48 شاخص ورزشی سطح توسعه یافتگی استان های ایران و اثرگذاری ابعاد کلان توسعه و برخی از متغیرهای جغرافیایی بر توسعه ورزش قهرمانی از سال 1385 تا 1390بررسی شده است. در این پژوهش، از روش های آماری استاندارد کردن، تحلیل عاملی و رگرسیون پنل برای تحلیل داده ها استفاده شد. تحلیل مدل های پیشنهادی نشان داد بیشترین ضریب اثرگذاری در مدل مربوط به ابعاد کلان توسعه به ترتیب به توسعه فرهنگی (192/0=β) و توسعه اجتماعی (155/0=β) و در مدل متغیرهای جغرافیایی به مساحت استان (160/1-=β) و متوسط سالانه بارش (067/0-=β) تعلق داشت. از میزان اثرگذاری هر یک از عوامل و شاخص های توسعه، می توان برای تدوین برنامه های توسعه بلندمدت، میان مدت و تعیین اولویت تخصیص منابع استفاده کرد.
۱۱.

تحلیل آمیخته از نماگرها و شاخص دیدبان حکمرانی ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازرسی و توازن حکمرانی خوب دموکراسی شفافیت همبستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 251 تعداد دانلود : 163
هدف دیدبان حکمرانی ورزشی آگاهی دادن به فدراسیون های ورزشی است که چگونه فعالیت های خود را به شیوه مؤثر سازماندهی کنند و بر فعالیت های خود نظارت داشته باشند. هدف این پژوهش، شناسایی نماگرها و تعیین شاخص دیدبان حکمرانی ورزشی فدراسیون ها بود. روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی متوالی؛ و جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان (15 نفر) و در بخش کمی 224 نفر از رؤسای هیأت های ورزشی استان های همدان، کرمانشاه و کردستان بودند. ابزار در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه ای مطابق با عوامل شناسایی شده طراحی شد. بررسی روایی واگرا پرسشنامه، با تحلیل عامل اکتشافی (چرخش واریماکس) چهار عامل شفافیت، دموکراسی، نظارت و همبستگی (58/0 درصد تبیین واریانس) و 25 نماگر را در ساختار شاخص آشکار کرد. در بررسی روایی همگرا، تحلیل عاملی تأییدی وجود چهار عامل را تأیید کرد و پایایی شاخص نیز با بررسی آلفای کرونباخ (91/0) بالا بود. یافته ها نشان داد امتیاز شاخص دیدبان حکمرانی ورزشی در ابعاد شفافیت 67/2، دموکراسی 56/2، بازرسی 42/2 و همبستگی 43/2 و امتیاز نهایی شاخص 38 درصد و پایین تر از متوسط بود. نتایج این مطالعه به شناسایی عوامل حکمرانی ورزشی به منظور اولویت بندی و تنظیم اقدامات در فدراسیون های ورزشی منجر شد.
۱۲.

مدل تمایل به بازگشت گردشگران فستیوال های ورزش های بومی و سنتی براساس زیرساخت های خدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمایل به بازگشت رضایت مندی کیفیت خدمات گردشگر ورزشی ورزش بومی و سنتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 465 تعداد دانلود : 341
کیفیت خدمات از مهم ترین عواملی است که به رضایت مندی و تداوم حضور گردشگران منجر می شود. هدف اصلی از تحقیق حاضر طراحی مدل تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی در فستیوال های ورزش های بومی و سنتی براساس زیرساخت های خدماتی است. نمونه آماری تحقیق شامل تعداد 375n= گردشگر ورزشی حاضر در فستیوال ورزش کشتی آلیش، کشتی گوروش و مسابقات اسب دوانی استان گلستان بود. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه کیفیت خدمات ورزشی چن (2011) و پرسشنامه تمایل به بازگشت گردشگران شونک (2006)، استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها پس از اطمینان از توزیع طبیعی داده ها، از نرم افزار SPSS در بخش آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارAMOS  به منظور ترسیم تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین کیفیت خدمات و رضایت مندی با تمایل به بازگشت مجدد گردشگران ورزشی وجود دارد (05/0≥P و 67/0r=). همچنین در بین کلیه ابعاد کیفیت خدمات، مؤلفه اعتماد بیشترین تأثیر را بر رضایت مندی گردشگران داشت (05/0≥P 42/0β=). بنابراین با توجه به برخورداری از منابع انسانی متخصص که دارای مهارت متناسب با خدمات ارائه شده هستند، می توان از طریق ایجاد اعتماد در گردشگران و بهبود رضایت مندی آنها، زمینه حضور مجدد گردشگران ورزشی را فراهم ساخت .

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲