زهرا سادات میرزازاده

زهرا سادات میرزازاده

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
۱.

ارائه مدل نقش توسعه پایدار درتحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تاکید بر تجربه کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجربه کسب وکار توسعه پایدار کارآفرینی ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 255 تعداد دانلود : 336
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل نقش توسعه پایدار بر تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تأکید بر تجربه کسب وکار انجام گرفت. روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش استادان و نخبگان مدیریت ورزشی و کارآفرینان ورزشی در سطح کشور بودند که طبق فرمول حجم نمونه کوکران جوامع نامحدود 385 کارآفرین ورزشی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند که پس از توزیع، 361 پرسشنامه به صورت صحیح بازگردانده شد. شیوه نمونه گیری به صورت در دسترس انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با محوریت سه مؤلفه اهداف کارآفرینی ورزشی (هفت زیرمؤلفه)، توسعه پایدار (شش زیرمؤلفه) و تجربه کسب وکار (دو زیرمؤلفه) بود که روایی محتوایی آن توسط 12 نفر از استادان مدیریت ورزشی به تأیید رسید. داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شد. از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS نسخه 2 استفاده شد. یافته ها: نتایج مدل تحقیق نشان داد که مسیر توسعه پایدار به تجربه کسب وکار با ضریب اثر 626/0 بیشترین اثر را در بین متغیرها داشت. مسیر توسعه پایدار به تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی با ضریب اثر (515/0) در رده بعدی قرار داشت و مسیر تجربه کسب وکار به تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی با ضریب اثر 425/0 کمترین اثر را در بین سایر متغیرها داشت. نتیجه گیری: در نتیجه گیری کلی باید گفت توسعه امری است مستمر که جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی سیاسی و غیره را در برمی گیرد. پس جامع نگری از ویژگی های توسعه است. ازاین رو مشخص است کارآفرینی به وسیله توسعه پایدار عملیاتی می شود و می تواند نقش اصلی را به عهده بگیرد .
۲.

ارزش گذاری اقتصادی میراث فرهنگی ناملموس: رویداد ورزشی کشتی با چوخه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش گذاری آزمون انتخاب کشتی با چوخه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 391 تعداد دانلود : 70
مقدمه: امروزه ارزش گذاری رویدادهای ورزشی به یکی از حوزه های پژوهشی محبوب در جهان تبدیل شده است و هدف این پژوهش ارزش گذاری رویداد ورزشی کشتی با چوخه است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش پژوهش پیمایشی-توصیفی است و به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری در بخش آزمون انتخاب تمامی ساکنان شهر اسفراین، مدیران، معاونان و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی، ادارات ورزش و جوانان در استان خراسان شمالی، هیأت کشتی استان خراسان شمالی و هیأت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان خراسان شمالی بودند که 270 نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه آزمون انتخاب استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل ویژگی های جمعیت شناختی از آمار توصیفی و برای تحلیل داده ها از مدل لاجیت شرطی و همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار STATA 15 استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون انتخاب نشان داد که بیشترین تمایل به پرداخت به ترتیب برای مشکلات زیست محیطی (50726 تومان)، بهبود تصویر مقصد گردشگری (49889 تومان)، تقویت ارزش های اخلاقی و معنوی (48082 تومان)، معضلات اجتماعی (34480 تومان)، پیوند سیاسی-نهادی (10902 تومان)، رشد و توسعه گردشگری (9804 تومان) و رشد و توسعه اقتصادی و زیرساختی (6259 تومان) بود. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که ویژگی های زیادی در تعیین ارزش اقتصادی رویداد ورزشی کشتی با چوخه نقش دارند که لازم است مسئولان، متولیان و برگزارکنندگان این رویداد توجه ویژه ای را نسبت به این موارد داشته باشند.
۳.

بررسی رابطه خودکارآمدی و عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی، با نقش میانجی اعتماد سازمانی

کلید واژه ها: خودکارآمدی شغلی اعتماد سازمانی عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 139 تعداد دانلود : 207
این پژوهش به منظور بررسی ارتباط خودکارآمدی و عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان تربت حیدریه با نقش میانجی اعتماد سازمانی انجام شد. مطالعه حاضر از نوع مطالعات توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش همه ی معلمان تربیت بدنی شهرستان تربت حیدریه بودند که تعداد آنها 85 نفر بود و برای نمونه گیری از روش کل شمار استفاده گردید، به این صورت که تمام معلمان به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه خودکارآمدی شغلی ریگز و نایت (1994)، پرسشنامه اعتماد سازمانی در بیان کلارک و پاینه (2008) و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (2002) استفاده شد. داده ها در قالب آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و جدول فراوانی) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی و رگرسیون) با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح خطای 0.05 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که خودکارآمدی شغلی و عملکرد شغلی با ضریب رگرسیون 0.21، خودکارآمدی شغلی و اعتماد سازمانی با ضریب رگرسیونی 0.38 و اعتماد سازمانی و عملکرد شغلی با ضریب رگرسیونی 0.42 با هم رابطه مثبت و معناداری داشتند. بر اساس مدل مفهومی پژوهش اعتماد سازمانی می تواند بین خودکارآمدی و عملکرد شغلی به عنوان یک متغیر میانجی عمل کرده و این ارتباط را تسهیل کن
۴.

طراحی مدل برند شخصی معلمان تربیت بدنی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند شخصی معلمان تربیت بدنی مؤلفه های برند طراحی مدل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 944 تعداد دانلود : 880
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از معلم به عنوان اسوه ای امین و مؤثرترین عنصر در تحقق ماموریت های نظام تعلیم و تربیت یاد کرده است. برند شخصی متعالی و هوشمندانه می تواند مزایای حرفه ای زیادی را برای معلمان تربیت بدنی فراهم آورد. هدف از این تحقیق، طراحی مدل برند شخصی معلمان تربیت بدنی در ایران و شناسایی مؤلفه های اثرگذار بر آن بود. این پژوهش از نوع کیفی بود و در آن از رویکرد نظریه داده بنیاد با رهیافت ظاهرشونده، استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان، اساتید، خبرگان و متخصصان حوزه تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در نظر گرفته شد. نمونه گیری با استفاده از شیوه نمونه گیری گلوله برفی انجام شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. گردآوری داده ها با ابزار مصاحبه عمیقِ نیمه ساختار یافته صورت گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، 62 کد،12 مقوله، 4 بعد و یک پدیده محوری مورد شناسایی قرار گرفت. همچنین یافته های پژوهش نشان داد برند شخصی معلمان تربیت بدنی، از چهار مؤلفه اصلی شامل مؤلفه های فردی، حرفه ای، سازمانی، و کلان محیطی تأثیرپذیری دارد. شخصیت، رفتار و ظاهر، در جنبه فردی، مقوله های بنیادین، عمومی و تخصصی در مؤلفه حرفه ای، مقوله های درون و برون سازمانی، در بُعد سازمانی و نهایتاً مقوله های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری در مؤلفه های کلان محیطی، عواملی هستند که در برند شخصی معلمان تربیت بدنی اثرگذار هستند.
۵.

تدوین برنامه استراتژیک مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان ایران

کلید واژه ها: برنامه ریزی استراتژیک مدل SWOT مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 415 تعداد دانلود : 665
هدف از انجام این پژوهش، تدوین برنامه استراتژیک مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان ایران بود. بدین منظور از روش SWOT و تکمیل جدول برنامه ریزی راهبردی کمی براساس نظر 30 نفر از کارشناسان خبره تربیت بدنی آموزش و پرورش که به روش نمونه گیری غیرتصادفی داوطلبانه انتخاب شده بودند، استفاده گردید. بر این اساس تعداد 10 قوت، 11 ضعف، 9 فرصت و 7 تهدید در خصوص مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان حاصل گردید و سپس راهبردهای موثر شناسایی شدند. هم چنین یافته های این تحقیق نشان داد که تشکیل کارگروه نظارت بر فرایند مدیریت استعداد ورزشی دانش آموزان با بهره گیری از افراد دارای تخصص در ورزش دانش آموزی، شایسته سالاری، تخصص گرایی و انتخاب برترین مربی ها در هر رشته ورزشی به منظور استعدادزایی و پرورش افراد مستعد برای ورزش قهرمانی، به کارگیری افراد ورزشی در راس امور مربوط به تربیت بدنی آموزش و پرورش و پیش گیری از ورود افراد غیر ورزشی و تاسیس پایگاه های استعدادیابی ورزشی، مدارس تخصصی ورزش و گسترش کانون های ورزشی دانش آموزی با حمایت های مردمی، فدراسیون ها و بخش خصوصی با دست یابی به امتیاز بیشتر به عنوان راهبردهای اساسی در مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان شناسایی شدند و سایر راهبردها در اولویت های بعدی قرار گرفتند. این اولویت ها می توانند به منظور تحقق اهداف سازمانی در حوزه مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان به کار روند و سازمان می تواند اقدامات و سیاست های لازم را برای به کارگیری آن ها اتخاذ نماید
۶.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رشد استارت آپ های دانشجویان علوم ورزشی کشور با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه (ANP)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استارت آپ تحلیل شبکه خبرگان کارآفرینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 543 تعداد دانلود : 405
استارتاپ ها نقش اساسی در کاهش بحران بیکاری و رشد اقتصادی کشورها را دارا هستند. دولت ها از اوایل قرن بیستم، به استارتاپ های دانشجویان دانشگاه روی آوردند. پژوهش ها و تجربیات میدانی عدم شکوفایی استارت اپ ها دانشجویی در دانشگاههای کشور را بیان می کند. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رشد استارت آپ های دانشجویان علوم ورزشی کشور با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه است. جامعه آماری این پژوهش را متخصصین استارت آپ های دانشجویی، اساتید و دانشجویان مدیریت دانشکده های علوم ورزشی کشور تشکیل و به صورت نموته گیری گلوله برفی انتخاب شدند. از میان مصاحبه های عمیق با خبرگان و پیشینه پژوهش تعداد 41 عامل شناسایی و در 6 خوشه بعنوان عوامل موثر دسته بندی شدند. با مشارکت خبرگان و نرم افزار های سوپر دسیژن و اس پی اس اس داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. خبرگان خوشه ها را به ترتیب: عوامل فردی موسس، محیط آموزشی دانشکده، اقتصادی دانشگاهی، تکنولوژی و ارتباطات، امکانات و تسهیلات و فرهنگی اجتماعی اولویت بندی کردند. در رتبه بندی کلی زیر معیار ها، معیار هوش اجتماعی و هیجانی موسس استارت آپ مهمترین اولویت و افزایش طرفداری خانواده ها از ورزش با کمترین اهمیت اولویت بندی شد. پیشنهاد می شود شبکه ای تحت عنوان نیازمندی های صنعت ورزش و افراد جامعه، جهت بکارگیری نتایج تحقیقات دانشجویی و افزایش انگیزه و نوآوری توسط استارت آپ های دانشجویی راه اندازی گردد.
۷.

شناسایی و سطح بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضوی مبتنی بر رویکرد ساختاری تفسیری (ISM)

کلید واژه ها: کارآفرینی ورزشی اکوسیستم کارآفرینی منابع مالی رویکرد ساختاری - تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 947 تعداد دانلود : 374
اکوسیستم کارآفرینی به عناصر، افراد، سازمان ها یا مؤسساتی اشاره دارد که می توانند همچون محرک یا مانعی در جهت کارآفرین شدن افراد عمل کنند (قمبرعلی، 2014). لذا هدف از پژوهش حاضر شناسایی و سطح بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضوی مبتنی بر رویکرد ساختاری تفسیری (ISM) می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و هدف از نوع کاربردی، از لحاظ نوع جستجوی داده ها جزو تحقیقات کیفی و از حیث روش تحلیل داده ها از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. با استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته از نمونه آماری درخواست شد به سوالات مصاحبه مبنی بر ابعاد و شاخص های ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضوی، پاسخ دهند. نمونه گیری در این قسمت از پژوهش به صورت هدفمند بود و 15 نفر از جامعه پژوهش به عنوان نمونه پژوهش در این بخش انتخاب شدند. در انتها، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل میک مک، نمودار قدرت نفوذ و وابستگی اجزای ساختاری تفسیری تعیین شد. در نهایت شناسایی 28 شاخص در زیر مجموعه شش بعد بود که این ابعاد شامل بازار، فرهنگ، حمایت، سرمایه انسانی، سرمایه مالی و سیاست بودند. ابعاد بازار و سرمایه انسانی در سطح اول و به صورت دوسویه بر هم تاثیرگذارند و در ادامه نیز سرمایه انسانی، حمایت، سیاست و فرهنگ در سطح دوم تا پنجم قرار دارند. برای حضور موفق کارآفرینان توجه به تمام عوامل امری ضروری است و اکوسیستم موفق، اکوسیستمی است که به تمام ابعاد توجه کند، اما برخی عوامل براساس سطح بندی مشخص شده از اولویت بالاتری برخوردارند.
۸.

طراحی مدل مفهومی گرایش جوانان به بازی های رایانه ای ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازیهای رایانه ای ورزشی جوانان نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 945 تعداد دانلود : 551
انسان از زمانی که به دنیا می آید با بازی آشنا می شود و به وسیله بازی است که خیلی از مهارت ها را یاد می گیرند و بازی ها در دنیای امروزه به شیوه های متعددی انجام می شود. یکی از شیوه های پرطرفدار، بازی های ویدئویی است که در این بین سهم بازی های ورزشی نیز بسیار پررنگ است. از این رو هدف مقاله این است که مدل مفهومی گرایش جوانان به بازی های رایانه ای ورزشی را مشخص کند. ابتدا به وسیله نظریه داده بنیاد و شیوه کدگذاری گلیزر از طریق مصاحبه با 23 نفر از متخصصانی که در این حوزه فعالیت علمی داشته اند، دانشجویان تربیت بدنی که سابقه بازی های آنلاین داشته اند و مدیران کلوپ های ورزشی کد گذاری انجام شد و 6 مقوله "اعتیاد به بازی"، "تصویرسازی ذهنی"، "حس رقابت"، "هیجان"، "گروه کانون" و "حس برتری" بعنوان دلایل اصلی گرایش جوانان به بازی های رایانه ای ورزشی به دست آمد. سپس مدل مفهومی رسم شد. برای تائید مدل مفهومی برخواسته از نظریه داده بنیاد، پرسشنامه ای طبق نتایج تحقیق ساخته شد و بین افرادی که حداقل یک بار تجریه بازی های رایانه ای ورزشی را داشته اند، به شیوه نمونه گیری در دسترس به صورت الکترونیکی و حضوری توزیع گردید که در مجموع 120 پرسشنامه جمع آوری و تکمیل گردید. با استفاده از نرم افزار پی ال اس نسخه 3 مدل مفهومی مورد آزمون قرار گرفت که نتایج حاصل از تحلیل عامل تاییدی، مدل مفهومی را تائید کرد. در نهایت پیرامون مقوله های شناسایی شده بحث گردید و یشنهاداتی برای تحقیقات آتی در جهت راهکارهایی برای استفاده مفید و مناسب برای جوانان ارائه شد.
۹.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رشد استارت آپ های دانشجویان علوم ورزشی کشور با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه (ANP)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استارت آپ تحلیل شبکه خبرگان کارآفرینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 901 تعداد دانلود : 397
استارتاپ ها نقش اساسی در کاهش بحران بیکاری و رشد اقتصادی کشورها را دارا هستند. دولت ها از اوایل قرن بیستم، به استارتاپ های دانشجویان دانشگاه روی آوردند. پژوهش ها و تجربیات میدانی عدم شکوفایی استارت اپ ها دانشجویی در دانشگاههای کشور را بیان می کند. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رشد استارت آپ های دانشجویان علوم ورزشی کشور با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه است. جامعه آماری این پژوهش را متخصصین استارت آپ های دانشجویی، اساتید و دانشجویان مدیریت دانشکده های علوم ورزشی کشور تشکیل و به صورت نموته گیری گلوله برفی انتخاب شدند. از میان مصاحبه های عمیق با خبرگان و پیشینه پژوهش تعداد 41 عامل شناسایی و در 6 خوشه بعنوان عوامل موثر دسته بندی شدند. با مشارکت خبرگان و نرم افزار های سوپر دسیژن و اس پی اس اس داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. خبرگان خوشه ها را به ترتیب: عوامل فردی موسس، محیط آموزشی دانشکده، اقتصادی دانشگاهی، تکنولوژی و ارتباطات، امکانات و تسهیلات و فرهنگی اجتماعی اولویت بندی کردند. در رتبه بندی کلی زیر معیار ها، معیار هوش اجتماعی و هیجانی موسس استارت آپ مهمترین اولویت و افزایش طرفداری خانواده ها از ورزش با کمترین اهمیت اولویت بندی شد. پیشنهاد می شود شبکه ای تحت عنوان نیازمندی های صنعت ورزش و افراد جامعه، جهت بکارگیری نتایج تحقیقات دانشجویی و افزایش انگیزه و نوآوری توسط استارت آپ های دانشجویی راه اندازی گردد.
۱۰.

ارائه مدل نقش ادراک از عدالت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با میانجی گری استراتژی مدیریت دانش در کارمندان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت سازمانی کارآفرینی سازمانی استراتژی مدیریت دانش کارکنان اداره کل ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 362 تعداد دانلود : 456
هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل نقش ادراک از عدالت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با میانجی گری استراتژی مدیریت دانش در کارمندان اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی بود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد که به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کارمندان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی (110=N) تشکیل دادند؛ که با توجه به هدف پژوهش، شیوه نمونه گیری آماری به صورت کل شمار در نظر گرفته شد و درمجموع با 12% ریزش، 96 پرسشنامه تکمیل و تحویل داده شد... در این پژوهش از سه پرسشنامه عدالت سازمانی (نیهوف و مورمن، 1993)، پرسشنامه محقق ساخته کارآفرینی سازمانی در سازمان های ورزشی که در پژوهش رضوی و همکاران (1389) استفاده شده بود و پرسشنامه استراتژی های مدیریت دانش (توکلی تختمشلو، 1393) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها به تأیید اساتید رشته مدیریت ورزشی رسید و پایایی از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 86/0 و 87/0 و 86/0 گزارش شد. از آمار توصیفی و استنباطی (کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، تی تک نمونه، رگرسیون گام به گام و اسمارت پی ال اس نسخه 2) استفاده شد. یافته ها نشان داد بین سه متغیر عدالت سازمانی و کارآفرینی سازمانی و استراتژی مدیریت دانش، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
۱۱.

تحلیل کیفیت روابط دوستانه در سازمان های ورزشی (موردمطالعه: اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت رابطه دوستانه مدیر کارمند اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 810 تعداد دانلود : 47
پژوهش حاضر باهدف بررسی کیفیت روابط دوستانه مدیر – کارمند در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی با پیروی از مطالعات موردی است که از منظر جمع آوری داده ها به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه موردبررسی را کلیه کارمندان شاغل در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در سال 1395 تشکیل می داد (98 نفر) که جهت نمونه گیری از سرشماری استفاده شد. به منظور جمع آوری داده ها از مقیاس تعدیل یافته شجیع و همکاران (1394) استفاده شد و جهت تحلیل داده ها از تی تک نمونه ای، تی استودنت، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون های تعقیبی و فریدمن استفاده گردید. یافته های پژوهش بیانگر وضع مطلوب خرده مقیاس های حمایت و ارتقای نفس، صداقت و صمیمیت و تعارض و نیز وضع نامطلوب خرده مقیاس رفع تعارض بود. نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان داد که سرمایه های انسانی شاغل در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی از وضعیت کیفیت دوستی میان خود و مدیرکل رضایت دارند اما این رضایت در تمام زیرشاخه های این مبحث یکسان نیست و ایجاد تغییرات در فرایند رفع تعارض در سازمان ضروری به نظر می رسد، در این میان توجه به موضوعاتی از قبیل حمایت بیشتر از کارمند و نیز صداقت در برخورد با ایشان از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. همچنین مشاهده شد که جنسیت و تأهل عواملی مؤثر بر کیفیت رابطه میان مدیر – کارمند نیستند اما توجه به سطح تحصیلات و نوع استخدام کارکنان از عوامل مؤثر بر این رابطه بوده که جهت حفظ وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب تر باید روابط مذکور توجه ویژه کرد.
۱۲.

تحلیل شکاف فرایندهای اصلی سرمایه انسانی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب شناسی فرایندهای اصلی سرمایه انسانی تحلیل شکاف اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 358 تعداد دانلود : 335
پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی فرآیندهای اصلی سرمایه انسانی سازمان با استفاده از تکنیک تحلیل شکاف انجام شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف و ماهیت توسعه ای-کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده ها پیمایشی است که به شکل میدانی انجام گرفت. در این پژوهش از مقیاس تعدیل یافته (فرهی وهمکاران، 1393) بهره برده شد. جامعه مورد مطالعه را کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی به تعداد 98 نفر تشکیل دادند. از آزمون فریدمن جهت تحلیل داده ها استفاده گردید. برپایه یافته های حاصل از پژوهش اداره کل ورزش وجوانان خراسان رضوی از منظر فرایند آموزش و بهسازی با میانگین 33/2 در رتبه اول، فرایند بکارگیری با میانگین 35/2 در رتبه دوم، فرایند حفظ و نگهداری با میانگین 55/2 در رتبه سوم و در نهایت فرایند تامین با میانگین 86/2 در رتبه چهارم قرار گرفتند. به-طورکلی اداره کل ورز ش وجوانان در بیشتر فرآیندهای سرمایه انسانی در وضعیت نامناسب و بحرانی قرار دارد و از طرف دیگر نظر به اهمیت مدیریت فرآیند سرمایه های انسانی در سازمانهای مدرن امروزی برنامه ریزی های فوری و اضطراری جهت ارتقاء و توسعه این فرآیندها از سوی سازمان فوق ضروری به نظر می رسد.
۱۳.

طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش دانشگاهی (مورد مطالعه: اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی طراحی چشم انداز دانشگاه فردوسی ورزش دانشگاهی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : 373 تعداد دانلود : 971
هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش در اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد بود. نمونة آماری این پژوهش 33 نفر از مدیران، معاونان، کارشناسان و همین طور خبرگان تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد بودند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامة محقق ساخته ای بود که روایی آن را چند تن از متخصصان مدیریت ورزشی تأیید کردند و پایایی آن با آلفای کرونباخ 85/0 محاسبه شد. پرسشنامه شامل 53 گویة رتبه بندی شده در زمینة قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی بود. پس از تجزیه وتحلیل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها و تشکیل ماتریس ارزیابیِ هر یک از عوامل داخلی و خارجی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی، محرز شد که اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد باید از راهبرد محافظه کارانه ( wo ) برای توسعة ورزش خود بهره بگیرد. در ادامه با رسم ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمّی عوامل داخلی و خارجی، استراتژی استفاده از مدیران بلندپایة دانشگاه در برنامه ریزی های بلندمدت ورزش نیز در رتبة اول از منظر اولویت در استراتژی ها قرار گرفت.
۱۴.

رتبه بندی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کنندگان محصولات ورزشی با استفاده از AHP(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی رفتار مصرف کننده فرایند تحلیل سلسله مراتبی محصولات ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : 788 تعداد دانلود : 597
یکی از جنبه های مشترک همة انسان ها، صرف نظر از میزان تحصیلات، سطح درآمد، محل سکونت و غیره، این است که همة آنها مصرف کننده اند. نکته کلیدی موفقیت استراتژی بازاریابی، درک رفتار مصرف کننده است. بنابراین هدف از این تحقیق رتبه بندی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کننده ورزشی بود. تحقیق حاضر توصیفی بود. گروه تحقیق متشکل از شانزده نفر از استادان مدیریت ورزشی بود. از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی به منظور شناسایی مؤلفه ها استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه بود. در مجموع عوامل به دست آمده به پنج دسته، عوامل مربوط به آمیخته بازاریابی، عوامل شخصی، عوامل روانی، عوامل اجتماعی و عوامل فرهنگی تقسیم شدند. نتایج فرایند تحلیل سلسله مراتبی نشان داد، آمیخته بازاریابی با وزن نسبی 323/0 مهم ترین عامل تأثیرگذار است و پس از آن به ترتیب عوامل روانی (245/0)، عوامل فردی (185/0)، عوامل اجتماعی (141/0) و عوامل فرهنگی (107/0) قرار دارند. همچنین با توجه به نرخ سازگاری به دست آمده (04/0)، اعتبار مناسب این اطلاعات تأیید شده است. چنانچه شرکت های تولیدکننده محصولات ورزشی تلاش کنند که با ترکیبی بهینه و متناسب از عوامل به دست آمده در این تحقیق خواسته های مصرف کنندگان را تأمین کنند، قادر خواهند بود که مصرف کنندگان خود را به مشتریان وفادار تبدیل کنند.
۱۵.

بررسی رابطه هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی هوش هیجانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار شهروندی کارکنان ورزش و جوانان هوش هیجانی هویت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 551 تعداد دانلود : 803
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی هوش هیجانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، و از نوع همبستگی است که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بود، که به دلیل محدودیت در تعداد، کلیه کارکنان (تمام شمار) به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند (N=n). برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه استاندارد استفاده شد. نتایج نشان داد که، بین هویت سازمانی و مؤلفه های آن با رفتار شهروندی سازمانی (001/0 ≥ P، 52/0 = r)، بین هویت سازمانی و مؤلفه های آن با هوش هیجانی (041/0 ≥ P، 207/0 = r)، و بین هوش هیجانی و مؤلفه های آن با رفتار شهروندی سازمانی (001/0 ≥ P، 487/0 = r) رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد، اما هوش هیجانی نمی تواند نقش میانجی را در رابطه بین هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (29/0*44/0= 127/0 ≤ 21/0) داشته باشد. بنابراین می توان گفت که بین دو متغیر هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی به طور طبیعی رابطه ای معنادار وجود دارد، و نیازی به نقش میانجی هوش هیجانی برای برقراری این ارتباط نیست.
۱۶.

بررسی نقش آمیختة بازاریابی بر رفتار خرید استادان مدیریت ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار مصرف کننده بازاریابی ورزشی آمیختة بازاریابی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : 518 تعداد دانلود : 671
یکی از جنبه های مشترک همة انسان ها صرف نظر از میزان تحصیلات، سطح درآمد، محل سکونت و غیره این است که همة آنها مصرف کننده هستند. نکتة کلیدیِ موفقیتِ استراتژیِ بازاریابی، هم از منظر محلی و هم از حیث جهانی، درک رفتار مصرف کننده است. بنابراین، هدف از این پژوهش، بررسی نقش آمیختة بازاریابی بر رفتار مصرف کنندة ورزشی بود. تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعة آماری این پژوهش را همة اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور با گرایش مدیریت ورزشی تشکیل می دهند. روش نمونه گیری تصادفی بود. حجم نمونة پژوهش در بازة 84 تا 154 نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامة محقق ساخته بود که از 38 سؤال تشکیل شده بود. روایی پرسشنامه به لحاظ محتوایی و سازه ای تأیید شد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، مقدار 87/0 گزارش شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد مؤلفه های آمیختة بازاریابی، نقش مثبت و معنا داری بر رفتار مصرف کنندة ورزشی دارند. همچنین، نتایج اولویت بندی مؤلفه های آمیختة بازایابی نشان داد که «محصول» با وزن نسبی 281/0 مهم ترین مؤلفه است و بعد از آن به ترتیب کیفیت خدمات (221/0)، قیمت (175/0)، مجاری توزیع (108/0)، ترویج و تبلیغات (108/0) و شخصیت برند (108/0) قرار دارند. در این پژوهش مشخص شد شرکت ها برای کسب مزیت رقابتی باید توجه زیادی به مشتریان و رفع نیازهای آنها (بهتر از رقبا) داشته باشند. از طرفی، مشتریان در خرید محصولات، گرایش های مختلفی دارند که باید در تنظیم استراتزی های بازاریابی به آنها توجه شود.
۱۷.

طراحی مدل موانع فراروی توسعه گردشگری ورزشی مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت بازاریابی گردشگری ورزشی زیرساختها و اماکن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 88 تعداد دانلود : 983
هدف محقق از این تحقیق، ارائه مدل موانع فراروی توسعه گردشگری ورزشی مشهد بود. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر چگونگی جمعآوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی به شمار میرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه اساتید و خبرگان مدیریت ورزشی مشهد تشکیل میدادند. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامهای است که گلدی گوکلانی( 1390 ) در پژوهش خود از آن استفاده کرده بود. در سطح آمار استنباطی از تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد.و β =0/ نتایج: نتایج آزمونهای آماری نشان داد، مشکلات مدیریتی و منابع انسانی ( 568 ،(P<0/ و 05 β =0/ موانع بازاریابی ( 107 ،(P<0/ و 05 β =0/ موانع حمایتهای قانونی ( 24 ،(P<0/05 β =0/ ضعف تحقیق و پژوهش ( 111 ،(P<0/ و 05 β =0/ موانع و مشکلات زیرساختها و اماکن ( 158 نقش معنیداری در توسعه (P<0/ و 05 β =0/ و موانع فرهنگی و آموزشی ( 100 (P<0/ و 05 گردشگری ورزشی مشهد داشتند.
۱۸.

اولویت بندی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی درکمیته ملی المپیک ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات فرهنگ سازمانی منابع انسانی چابکی سازمانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : 271 تعداد دانلود : 286
بی تردید،کسبچابکیبهقابلیتپاسخ گویینسبتبهراهبردها،فناوری ها،کارکنانوفرایندها بستگیدارد.هدفازمطالعهحاضر،تعیینوضعیتچابکیسازمانی و بررسی عوامل مؤثر بر آندرکمیته ملی المپیک ایران می باشد. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری آن را کلیه کارکنان کمیته ملی المپیک ایران (115 نفر) تشکیل دادند که بر اساس جدول مورگان تعداد 86 نفر از آن ها به صورت تصادفی انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهند که فناوری اطلاعات، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی تأثیر معناداری بر چابکی سازمانی دارند.رتبه بندی این عوامل نیز نشان داد که منابع انسانی دارای رتبه نخست می باشد. همچنین، مشخص شد که کمیته ملی المپیک نیازمند نیروی انسانی کارآمد، فرهنگ سازمانی که خلاقیت و نوآوری را تشویق کند، فناوری بالا و سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی انعطاف پذیری است تا از این طریق بتواند خود را با شرایط ناپایدار و پیش بینی ناپذیر عصر حاضر وفق دهد.
۱۹.

بررسی نقش سرمایه روانشناختی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشجو سرمایه اجتماعی تربیت بدنی سرمایه روانشناختی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
تعداد بازدید : 49 تعداد دانلود : 406
هدف محقق از این تحقیق، تعیین نقش سرمایه روانشناختی بر میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد بود. تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی به شمار می آید. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد تشکیل می دادند. روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود برای اطمینان از روایی محتوایی پرسشنامه، پرسشنامةاولیه را به 11 تن از اساتید رشته علوم اجتماعی ارائه و با جمع بندی نظرات آنان پرسشنامةنهایی تنظیم شد. همچنین روایی سازه پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد بررسی قرار گرفت. برای تایید پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار پایایی پرسشنامه سرمایه اجتماعی 87/0 و پرسشنامه سرمایه روانشناختی84/0 گزارش شد. در سطح آمار استنباطی، ابتدا توزیع داده ها با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک و بررسی شد و باتوجه به طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون ،T مستقل استفاده شد. نتایج آزمون های آماری نشان داد: امیدواری با سرمایه اجتماعی دانشجویان رابطه مستقیم و معنی داری داشت (274/0r= و 001/0p=). خوش بینی با سرمایه اجتماعی دانشجویان رابطه مستقیم و معنی داری داشت (248/0r= و 001/0p=). تاب آوری با سرمایه اجتماعی دانشجویان رابطه مستقیم و معنی داری داشت (199/0r= و 001/0p=). نهایتاً بین سرمایه روانشناختی با سرمایه اجتماعی دانشجویان رابطه مستقیم و معنی داری داشت (262/0r= و 001/0p=). این در حالی است که بین خودکارآمدی و سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد رابطه معنی داری وجود نداشت(085/0r= و 059/0p=).
۲۰.

بررسی ارتباط قابلیت یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قابلیت های یادگیری سازمانی عملکرد سازمانی اداره ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 513 تعداد دانلود : 426
هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین قابلیت یادگیری و عملکرد سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری آن را کلیه کارشناسان، اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی تشکیل دادند (97N=) و به علت محدود بودن جامعه کلیه افراد مورد مطالعه قرار گرفتند و در انتها 71 پرسشنامه عودت داده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، قابلیت یادگیری سازمانی (گومز، 2005) و عملکرد سازمانی (براون، 2001) بود و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در سطح معنی داری (05/0 p≤) انجام گرفت. یافته ها نشان داد که خرده مقیاس دید سیستمی،بیشترین میانگین را نسبت به دیگر قابلیت های یادگیری سازمانی بدست آورد. همچنین قابلیت های یادگیری سازمانی رابطه ی معناداری با عملکرد سازمان دارند. با توجه به وجود رابطه خطی بین متغیرها و فرض استقلال خطاها از یکدیگر، متغیرهای پیش بین (قابلیت های یادگیری سازمانی)، 76 % تغییر در میزان عملکرد سازمانی را تبیین می-نمایند. در نهایت پیشنهادمی شودمدیران برای درک اهمیت یادگیری سازمانی وچگونگی ایجاداین قابلیت هادر کارکنان، اهتمام کافی بورزند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان